Informacje o utracie danych

Im więcej szczegółów nam przekażesz, tym łatwiej będzie nam udzielić Ci satysfakcjonującej odpowiedzi

Zgoda na przetwarzanie danychZasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”), informujemy, że:

[Administrator i jego dane kontaktowe]

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest KLDiscovery Ontrack Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-082), przy ul. Sobieskiego 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000228101, NIP 9542496597, REGON: 278348710, kapitał zakładowy 860.000,00 zł (dalej jako: „Administrator”).
 1. Kontakt z Administratorem jest możliwy:
 1. listownie – na adres: KLDiscovery Ontrack Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 11, 40-082 Katowice;
 2. elektronicznie − na adres e-mail: marketing@krollontrack.pl
 3. telefonicznie – pod numerem telefonu: + 48 32 77 999 00

[Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych]

 1. Pana/Pani dane osobowe, podane nam przez Pana/Panią w niniejszym formularzu kontaktowym, będą przetwarzane w celach:
 1. komunikacji z Panem/Panią w związku z Pana/Pani prośbą o konsultację dotyczącą utraty danych, wyrażoną poprzez pozostawienie swoich danych kontaktowych w niniejszym formularzu kontaktowym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest komunikacja w celu udzielenia konsultacji na prośbę potencjalnego klienta;
 1. marketingu produktów lub usług własnych Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Pana/Panią zgody;
 2. ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie danych w zakresie adresu e-mail lub numeru telefonu jest niezbędne do kontaktu Administratora z Panią/Panem w celu udzielenia Panu/Pani konsultacji w zakresie utraty danych. Podanie danych w zakresie adresu email lub numeru telefonu jest również niezbędne do otrzymywania od Administratora informacji lub reklam dotyczących produktów lub usług Administratora.
 1. Wobec Pana/Pani nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.

[Kategorie odbiorców danych osobowych]

 1. Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawniane w szczególności następującym podmiotom: podmiotom z grupy kapitałowej KLDiscovery, do której należy Administrator, dostawcom usług IT, hostingodawcom, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 1. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w pkt (C) Ujawnienie Danych Osobowych stronom trzecim Polityki Prywatności.
 1. Z uwagi na międzynarodowy charakter działalności, Administrator może przekazywać Pana/Pani dane osobowe do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W sytuacji, gdy Administrator przekazuje Pana/Pani dane osobowe do takich krajów, Administrator dokonuje tego, gdy jest to wymagane (i z wyjątkiem transferów z EOG lub Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych) na podstawie Standardowych Klauzul Umownych. W przypadku przekazywania danych osobowych z EOG lub ze Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych, Administrator dokonuje tego w ramach zasad ramowych Tarczy Prywatności (Privacy Shield) UE-USA i zasad ramowych Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA ustanowionej przez amerykański Departament Handlu. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w pkt (D) Międzynarodowy transfer Danych Osobowych. Dodatkowych informacji na temat przekazywania danych osobowych do państw trzecich, można zasięgnąć u Administratora (dane kontaktowe wskazane wyżej – patrz pkt 2).

[Okres przechowywania danych osobowych]

 1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane (patrz pkt 3), bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora) lub do czasu wycofania zgody (jeśli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
 1. Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz przez okres dwóch (2) miesięcy po zakończeniu takiego obowiązującego okresu przedawnienia. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w pkt (H) Przechowywanie Polityki Prywatności.

[Prawa]

 1. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 1. Przysługuje Panu/Pani prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pana/Pani danych osobowych, które Pan/Pani dostarczyła Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani żądać od Administratora przesłania tych danych innemu administratorowi.
 1. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 1. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 1. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych (dane kontaktowe wskazane wyżej – patrz pkt 2).
 1. Nadto, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza RODO.