Zásady ochrany osobních údajů

 

(A) Tyto Zásady

Tyto Zásady jsou zveřejněny pro subjekty uvedené níže v části M (označované společně „KLDisvovery”, „my”, „nás/nám/námi” anebo „náš/naše”). Tyto Zásady jsou určeny osobám mimo naši společnost, se kterými spolupracujeme, včetně osob navštěvujících naše internetové stránky (naše „Internetové stránky”), klientů a jiných uživatelů našich Služeb (společně označovaným jako „Uživatelé”). Pojmy používané v těchto Zásady jsou vysvětleny níže v části (N).

Pro účely těchto Zásady je KLDiscovery Správcem Osobních Údajů Uživatelů. Kontaktní údaje jsou uvedeny níže v části (M) tak, aby příslušný subjekt KLDiscovery mohl zodpovědět otázky týkající se využití a Zpracování Osobních Údajů Uživatelů.

Tyto Zásady mohou být měněny anebo aktualizovány za účely promítnutí změn našich postupů v oblasti Zpracování Osobních Údajů anebo změn platných právních předpisů. Doporučujeme Uživatelům, aby se seznámili s těmito Zásadami a aby pravidelně kontrolovali tyto stránky za účelem seznámení se s veškerými změnami, které můžeme provést v souladu s těmito Zásadami.

KLDiscovery působí pod značkami: KLDiscovery, Ontrack a IBAS.

(B) Zpracovávání Osobních Údajů Uživatelů

Shromažďování Osobních Údajů: Můžeme shromažďovat Osobní Údaje Uživatelů:

 • Když nás Uživatelé kontaktují prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky nebo jiným způsobem.
 • V rámci běžných kontaktů s Uživateli (např. Osobní Údaje, které jsou získávány v souvislosti se správou plateb Uživatelů).
 • Když poskytujeme Služby.
 • Když získáváme Osobní Údaje Uživatelů od třetích osob, které nám je poskytují, jako např. úvěrové instituce anebo orgány činné v trestním řízení.
 • Když Uživatelé navštěvují naše Internetové stránky anebo využívají jakékoliv funkce nebo zdroje dostupné na našich Internetových stránkách nebo jejich prostřednictvím. Když Uživatelé navštěvují Internetovou stránku, jejich zařízení a prohlížeč mohou automaticky prozradit některé informace (jako třeba druh zařízení, operační systém, druh prohlížeče, nastavení prohlížeče, IP adresa, jazyková nastavení, datum a čas připojení na Internetovou stránku a jiné technické komunikační informace), z nichž některé mohou být Osobními Údaji.
 • Když nám Uživatele zasílají životopis v rámci žádosti o pracovní místo.

Vytváření Osobních Údajů: Během poskytování Služeb můžeme také vytvářet Osobní Údaje Uživatelů, jako třeba záznamy interakcí Uživatelů s námi nebo podrobnosti historie objednávek.

Relevantní Osobní Údaje: Kategorie Osobních Údajů Uživatelů, které můžeme Zpracovávat, zahrnují:

 • Údaje o osobě: příjmení,pohlaví; datum narození/věk; státní příslušnost; fotografie.
 • Kontaktní údaje: zasílací adresa (např. za účelem vrácení originálních nosičů a/nebo paměťových zařízení); poštovní adresa; telefonní číslo; e-mailová adresa; podrobnosti profilu na sociálních sítích.
 • Platební údaje: fakturační adresa; číslo bankovního účtu nebo číslo kreditní karty; příjmení držitele karty nebo účtu; údaje tykající se zabezpečení karty nebo účtu; datum „platnost od” na kartě; a datum, dokdy je karta platná.
 • Názory a hodnocení: veškeré názory a hodnocení, která se nás týkají, která se Uživatelé rozhodnou nám poslat nebo uveřejnit na portálech sociálních sítí.
 • Upozorňujeme, že Osobní Údaje Uživatelů, které zpracováváme, mohou zahrnovat také níže uvedené Citlivé Osobní Údaje.

Právní důvod Zpracování Osobních Údajů: Zpracovávání Osobních Údajů Uživatelů v souvislosti s cíli uvedenými v těchto Zásadách může být založeno na jednom nebo více níže uvedených právních důvodech, v závislosti na okolnostech:

 • Uživatelé nám udělili výslovný předchozí souhlas se Zpracováním (tento právní důvod je využíván pouze ve vztahu ke Zpracování, které je zcela dobrovolné – není využíván ke Zpracování, které je jakkoli nezbytné nebo vyžadované);
 • Zpracování je nezbytné v souvislosti s každou smlouvou, kterou s námi Uživatele mohou uzavřít;
 • Zpracování vyžaduje platné právo;
 • Zpracování je nutné pro ochranu životně důležitých zájmů jakékoli fyzické osoby; anebo
 • Máme oprávněný zájem na Zpracování za účelem správy, podpory nebo propagace naší činnosti a tento oprávněný zájem není vyloučen s ohledem na zájmy nebo základní práva a svobody Uživatelů.

Zpracování Citlivých Osobních Údajů Uživatelů: Nemáme v úmyslu shromažďovat ani jinak Zpracovávat Citlivé Osobní Údajé Uživatelů, s výjimkou situací, kdy:

 • Zpracování je vyžadované nebo dovolené platným právem (např. za účelem splnění našich povinností k podávání různých hlášení);
 • Zpracování je nezbytné k odhalování a předcházení trestné činnost (včetně opatření proti zneužívání, praní peněz nebo financování terorizmu);
 • Zpracování je nezbytné k určení, vymáhání nebo ochraně nároků; anebo
 • s souladu s platným právem jsem získali předchozí výslovný souhlas Uživatelů ke Zpracování jejich Citlivých Osobních Údajů (jak je uvedeno výše, tento právní důvod je využíván výlučně ve vztahu ke Zpracování, které je zcela dobrovolné – není využívané ke Zpracování, které je jakkoli nezbytné nebo povinné).

Pokud nám Uživatelé předávají své Citllivé Osobní Údaje (např. pokud nám předají nosič, z kterého máme zachránit data), musí se ujistit, že zpřístupění nám těchto údajů je v souladu s právem, včetně ujištění, že ve vztahu ke Zpracování těchto Citlivých Osobních Údajů námi je dán jeden z výše uvedených právních důvodů.

Účely Zpracováni Osobních Údajů Uživatelů: Mezi účely Zpracování Osobních Údajů, v souladu s platnými předpisy, patří:

 • Naše Internetové stránky: správa a administrace našich Internetových stránek; zajištění obsahu pro Uživatele; promítání Uživatelům reklam a jiných informací během návštěvy našich Internetových stránek; komunikace a kontakty s Uživateli prostřednictvím našich Internetových stránek.
 • Poskytování Služeb: poskytování našich Internetových stránek a jiných služeb; poskytování Služeb za základě objednávky; komunikace ohledně těchto Služeb.
 • Komunikace: komunikace s Uživateli jakýmikoliv prostředky (včetně elektronické pošty, telefonu, textových zpráv, sociálních sítí, poštou nebo osobně), s výhradou ujištění, že komunikace probíhá v souladu s platným právem.
 • Komunikační a informační činnosti: administrace našich komunikačních systémů, podpora informačního zabezpečení, audity informačního zabezpečení.
 • Hygiena a bezpečnost: hodnocení hygieny a bezpečnosti a vedení evidence; soulad se souvisejícími právními povinnostmi.
 • Správa financí: prodej; finance; firemní audit; správa dodavatelů.
 • Výzkumy: zapojení Uživatelů za účelem získání názorů na naše Služby.
 • Vylepšování našich Služeb: identifikace problémů s existujícími Službami; plánování zlepšení existujících Služeb; tvorba nových Služeb.
 • Lidské zdroje: administrace žádostí o práci v KLDiscovery.

Dobrovolné poskytování Osobních Údajů a důsledky neposkytnutí: Poskytnutí Osobních Údajů Uživateli je dobrovolné a zpravidla je to nezbytný požadavek uzavření s námi smlouvy umožňující nám splnění našich smluvních závazků vůči Uživatelům. Uživatelé nemají žádnou zákonnou povinnost poskytnout nám své Osobní údaje; pokud se však Uživatelé rozhodnou nám své Osobní Údaje neposkytnout, nebudeme schopni uzavřít s Uživateli smlouvy a splnit naše závazky vůči Uživatelům.

(C) Zpřístupnění Osobních Údajů třetím osobám

Můžeme zpřístupňovat Osobní Údaje Uživatelů jiným subjektům, které patří do skupiny KLDiscovery za účelem splnění našich smluvních závazků vůči Uživatelům anebo z opodstatněných obchodních důvodů (včetně poskytování Služeb Uživatelům a administrace našich Internetových stránek), v souladu s platnými právními předpisy. Kromě toho můžeme zpřístupňovat Osobní Údaje Uživatelů:

 • Kontrolním a regulačním orgánům, na žádost, nebo za účelem ohlášení všech skutečných nebo domnělých porušení platných právních předpisů nebo jiných regulací;
 • Účetním, auditorům, právníkům a jiným externím poradcům KLDiscovery, s dodržením závazných smluvních nebo zákonných povinností dodržení důvěrnosti;
 • Externím Zpracovatelům údajů (jakou jsou dodavatelé platebních služeb; spediční/kurýrní firmy; dodavatelé technologií, dodavatelé dotazníků týkajících se spokojenosti klientů; operátoři služeb „chat online” a zpracovatelé poskytující služby shody, např. kontrola vládních seznamů zákazů, jako je americký Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv), nacházející se v jakémkoli místě na světě, s výhradou požadavků stanovených níže v této části (C);
 • Všem příslušným subjektům, orgánům činným v trestním řízení nebo soudům, v rozsahu nezbytném k určení, vymáhání nebo ochrany práv, anebo jiným příslušným orgánů za účelem zamezení, sledování, pátrání, stíhání trestných činů nebo vykonávání rozhodnutí v trestních věcech;
 • Všem příslušným externím nabyvatelům v případě, kdy prodáváme nebo převádíme náš závod nebo jeho libovolnou příslušnou část nebo aktiva (včetně případů přeměny, zrušení nebo likvidace), ale pouze v souladu s platným právem; a dále
 • Naše Internetové stránky mohou využívat externí obsahy. Pokud se naší Uživatelé rozhodnou pro interakci s těmito obsahy, mohou být Osobní Údaje Uživatelů zpřístupněny externímu dodavateli určité platformy sociálních sítí. Dříve, než dojde k interakci s takovými obsahy, doporučujeme seznámit se se zásadami ochrany soukromí těchto dodavatelů.

V případě, že využíváme externího Zpracovatele pro Zpracování Osobních Údajů Uživatelů, uzavíráme s tímto externím Zpracovatelem smlouvu s pověřením ke zpracování údajů v souladu s platným právem tak, aby Zpracovatel byl smluvně zavázán v rozsahu: (i) Zpracování Osobních Údajů pouze na základě našich předchozích písemných pokynů; a (ii) používání prostředků ochrany a zabezpečení Osobních Údajů; spolu se všemi dalšími požadavky vyplývajícími z platného práva.

Můžeme provádět anonymizaci Osobních Údajů týkající se používání Internetových stránek (např. tím, že tyto údaje budou registrovány v agregovaném formátu) a zpřístupňovat tyto anonymizované údaje našim obchodním partnerům (všetně externích obchodních partnerů).

(D) Mezinárodní předávání Osobních Údajů

S ohledem na mezinárodní povahu naší činnosti může být nezbytné předávání Osobních Údajů Uživatelů v rámci skupiny KLDiscovery a třetím osobám, jak je uvedeno výše v části (C), v souvislosti s účely uvedenými v těchto Zásadách. Proto můžeme předávat Osobní Údaje Uživatelů do třetích zemí, které mohou poskytovat nížší úroveň ochrany údajů než EU s ohledem na jiné právní předpisy a požadavky týkající se shody s ochranou údajů než ty, které platí v zemích Uživatelů.

V případě, že předáváme Osobní Údaje Uživatelů do třetích zemí, činíme tak, když je to vyžadováno (a s vyjímkou předávání z EHP nebo Švýcarska do Spojených států) na základě Standardních Smluvních Doložek. Uživatel může požádat o kopii našich Standardních Smluvních Doložek využitím kontaktních údajů uvedených níže v části (M).

V případě, že předáváme Osobní Údaje z EHP nebo Švýcarska do Spojených států, činíme tak v rámci rámcových zásad tzv. Štítu soukromí (Privacy Shield) EU – USA a rámcových zásad Štítu soukromí Švýcarsko – USA, určeného americkým ministerstvem obchodu. Oznámili jsme americkému ministerstvu obchodu, že se zavazujeme dodržovat zásady Štítu soukromí. V případě, že v souvislosti s předáváním údajů z EU nebo Švýcarska do Spojených států v rámci naší certifikace Štítu soukromí existuje jakýkoli rozpor mezi podmínkami našich Zásad a zásadami Štítu soukromí, platí zásady Štítu soukromí. Více informací ohledně programu Štítu soukromí jakož i ohledně naší certifikace lze nalézt na stránce https://www.privacyshield.gov/.

V oblasti zásad Štítu soukromí podléháme vyšetřovací a výkonné působnosti Federální obchodní komise (FTC). V souladu se zásadami Štítu soukromí EU-USA a Švýcarsko-USA se zavazujeme řešit stížnosti týkající se soukromí a Zpracování Osobních Údajů Uživatelů. V případě dotazů nebo stížností týkajících se těchto Zásad kontaktujte prosím nejdříve nás, s využitím kontaktních informací uvedených níže v části (M). Navíc jsme se zavázali směřovat nevyřízené stížnosti týkající se ochrany soukromí v rámci zásad Štítu soukromí EU-USA a Švýcarsko-USA do BBB EU PRIVAC SHIELD, neziskové alternativní aguntury pro řešení sporů sídlící v USA, kterou zastupuje Council of Better Business Bureaus. V případě, že Uživatel neobdrží včas potvrzení své stížnosti anebo stížnost nebude vyřízena uspokojívým způsobem, navštivte prosím stránku www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/, kde najdete více informací a kde můžete podat stížnost. Pokud stížnost Uživatele nebude vyřešena těmto prostředky, v omezených případech může existovat možnost závazného řešení cestou arbitrážního řízení před panelem Štítu soukromí.

(E) Zabezpečení

Provedli jsme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom zajistili ochranu Osobních Údajů Uživatelů před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, pozměněním, neoprávněným zpřístupněním, neoprávněným přístupem a jinými protiprávními nebo neoprávněnými formami Zpracování, v souladu s platným právem.

Uživatelé nesou odpovědnost za to, aby všechny Osobní Údaje, které nám zasílají, byly zasílány bezpečným způsobem.

(F) Přesnost

Přijmeme všechna rozumná opatření, abychom zajistili, že:

 • Osobní Údaje Uživatelů, které Zpracováváme, jsou přesné a v případě potřeby aktualizované; a
 • Všechny Zpracovávané Osobní Údaje Uživatelů, které jsou nepřesné (s přihlédnutím k účelům, pro které se Zpracovávají), budou bezodkladně vymazány nebo opraveny.

Čas od času můžeme požádat Uživatele, aby potvrdili přesnost Osobních Údajů.

(G) Minimalizace

Přijmeme všechna rozumná opatření, abychom zajistili, že Osobní údaje Uživatelů, které Zpracováváme, jsou omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelům uvedeným v těchto Zásadách (včetně poskytování Služeb Uživatelům).

(H) Uložení

Přijmeme všechna rozumná opatření, abychom zajistili, že Osobní Údaje Uživatelů jsou Zpracovávány po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely uvedené v těchto Zásadách Ochrany Osobních Údajů. Osobní Údaje Uživatelů budou uloženy ve formě, která umožňuje identifikaci po dobu ne delší, než:

 • Udržujeme stálý vztah s Uživateli (např. v případě, že Uživatelé využívají naše Služby, nebo jsou v souladu s právem uvedeni na našem mailovém seznamu a neodhlásili se); anebo
 • Osobní Údaje Uživatelů jsou nezbytné v souvislosti s účely uvedenými v těchto Zásadách Ochrany Osobních Údajů; k nimž máme platný právní důvod (např. v případě, kdy Osobní Údaje Uživatelů jsou uvedeny v objednávce zaměstnavatele a máme odůvodněný zájem na Zpracování těchto údajů za účelem provozování naší činnosti a plnění závazků vyplývajících z této smlouvy).

Navíc budeme uchovávat Osobní Údaje během:

 • Každé promlčecí doby dle platného práva (tzn. každé doby, kdy by libovolná osoba mohla vůči nám uplatnit nárok v souvislosti s Osobními Údaji Uživatelů anebo pro který by Osobní Údaje Uživatelů mohly být relevantní); a
 • Období dalších dvou (2) měsíců po uplynutím platné promlčecí doby (to znamená, že pokud určitá osoba uplatní nárok na konci promlčecí doby, stále máme zajištěné rozumné množství času k tomu, aby bylo možné identifikovat Osobní Údaje relevantní pro tento nárok).

V případě uplatnění jakýchkoli nároků můžeme nadále Zpracovávat Osobní Údaje Uživatelů po dodatečnou dobu, kdy je to nezbytné v souvislosti s těmito nároky.

Během výše uvedených období ve vztahu k nároků omezujeme Zpracovávání Osobní Údajů Uživatelů na uložení a zabezpečení Osobních Údajů, s výjimkou případů, kdy Osobní Údaje vyžadují nahlédnutí s ohledem na jakékoliv nároky nebo závazky vyplývající z práva.

Po uplynutí výše uvedených období, v příslušném rozsahu, provedeme trvalé odstranění nebo zničení Osobních Údajů.

(I) Práva Uživatelů

S výhradou platného práva mají Uživatelé řadu oprávnění týkajících ze Zpracování Osobních údajů, a to včetně:

 • práva žádat přístup k Osobním Údajům, které Zpracováváme nebo jsme jejich Správcem, nebo k jejich kopii, včetně informací týkajících se povahy, zpracovávání a zpřístupňování těchto Osobních Údajů;
 • práva žádat opravu všech nepřesností Osobní Údajů Uživatelů, které Zpracováváme, nebo jsme jejich Správcem;
 • práva žádat, v odůvodněných případech:
  • odstranění Osobních Údajů, které Zpracováváme nebo jsme jejich Správcem; anebo
  • omezení Zpracovávání Osobních Údajů, které Zpracováváme nebo jsme jejich Správcem;
 • práva vznést, v odůvodněných případech, námitku proti Zpracovávání Osobních Údajů, které provádíme my nebo které je prováděno pro nás;
 • práva na předání Osobních Údajů, které Zpracováváme nebo jsme jejich Správcem, jinému Zpracovateli, v příslušném rozsahu;
 • práva odvolat souhlas se Zpracováním v případě, kdy je souhlas právním důvodem Zpracování; a
 • práva podat stížnost k Dozorovému orgánu ohledně Zpracovávání Osobních údajů, které provádíme my nebo které je prováděno pro nás.

Výše uvedené nemá vliv na práva Uživatele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Za účelem využití jednoho nebo více těchto oprávnění, nebo za účelem dotazu ohledně těchto práv nebo jiných ustanovení těchto Zásad, anebo ohledně Zpracovávání Osobních Údajů uživatelů, které provádíme, využijte prosím kontaktní údaje uvedené níže v části (M).

V případě, že jsou Uživatelům poskytovány služby na základě objednávky, jsou Služby poskytovány v souladu s podmínkami smluv předaných Uživatelům. V případě rozporů mezi těmito podmínkami a Zásadami, mají Zásady subsidiární povahu.

(J) Soubory cookie

Soubor cookie je malý soubor umístěný v zařízení Uživatele během návštěvy Internetové stránky (včetně našich Internetových stránek). Zaznamenává informace o zařízení, prohlížeči a v některých případech, o preferencích a zvycích Uživatelů týkajících se prohlížení stránek. Můžeme Zpracovávat Osobní Údaje Uživatelů promocí technologií cookie, v soulad s našimi Zásadami souborů cookie https://www.ontrack.com/pl-pl/polityka-cookies/.

(K) Podmínky používání

Používání našich Internetových stránek je upraveno Podmínkami používání https://www.ontrack.com/pl-pl/zastrzezenia-prawne/.

(L) Přímý marketing

S výhradou platného práva v případě, kdy Uživatelé poskytli výslovný souhlas dle platných právních předpisů nebo v případě, kdy zasíláme Uživatelům reklamní a marketingová oznámení týkající se našich obdobných produktů a služeb, můžeme Zpracovávat Osobní Údaje Uživatelů za účelem kontaktování Uživatelů prostřednictvím elektronické pošty, telefonu, běžné pošty nebo jiných komunikačních prostředků za účelem poskytnutí informací nebo Služeb, o které může mít Uživatel zájem. Pokud poskytujeme Uživatelům Služby, můžeme zasílat Uživatelům informace o našich Službách, blížících se slovových akcích a jiné informace, o které by mohl mít Uživatel zájem, s využitím kontaktních údajů, které nám byly poskytnuty a vždy v souladu s právními předpisy.

Uživatelé se mohou kdykoli odhlásit z našeho poštovního seznamu nebo newsletterů tím, že kliknou na link k odhlášení z odběru obsažený v každém zaslaném e-mailu nebo newsletteru. Po odhlášení ze seznamu nebudeme Uživatelům zasílat další e-maily, ale můžeme nadále kontaktovat Uživatele v rozsahu nezbytném pro účely splnění objednaných Služeb.

(M) Kontaktní údaje

V případě jakýchkoli připomínek, dotazů nebo pochybností týkajících se jakékoli informace obsažené v těchto Zásadach nebo jakýchkoli jiných záležitostí týkajících se Zpracování Osobních Údajů KLDiscovery, kontaktujte prosím příslušný subjekt uvedený níže:

Správci, pro které byly vytvořeny tyto Zásady:

StátNázev subjektuSídlo a kontakt
Velká BritánieKroll Ontrack LimitedUK Data Privacy Queries, Global House, 1 Ashley Avenue, Epsom, Surrey, KT18 5AD
Kroll Ontrack Legal Technologies LimitedUK Data Privacy Queries, Nexus, 25 Farringdon Street, London, EC4A 4AB
IrskoKrolLDiscovery LimitedIrish Data Privacy Queries, Unit 719, Kilshane Drive, Northwest Business Park, Ballycoolin, Dublin 15
DánskoIBAS Danmark ApSDanish Data Privacy Queries, Gammel Kongevej 1, 1610, Kobenhavn V
FinskoIBAS Kroll Ontrack OyFinnish Data Privacy Queries, Lakkisepante 11 00620, Helsingfors
NizozemskoKroll Ontrack B.VDutch Data Privacy Queries, Gustav Mahlerlaan 310 D, FOZ building 4th.floor Unit 4, 1082ME Amsterdam
ŠvédskoIBAS Laboratories ABSwedish Data Privacy Queries, Box 1005, 751 40 Uppsala
NorskoIBAS ASNorwegian Data Privacy Queries, Fjellgata 2, 2212 Kongsvinger
NěmeckoKroll Ontrack GmbHGerman Data Privacy Queries, Geschäftsanschrift: Hanns-Klemm-Str. 5, 71034 Böblingen
ItálieKroll Ontrack SrlItalian Data Privacy Queries, GALLARATE (VA) VIA MARSALA 34/A CAP 21013
PolskoKroll Ontrack Sp. z o.oPolish Data Privacy Queries, Katowice (40-082), ul. Jana III Sobieskiego 11, Poland
SingapurKroll Ontrack Singapore Pte LtdSingapore Data Privacy Queries, 3 International Business Park #02-27, Nordic European Centre Singapore 609927
ČínaKroll Ontrack Information Technology Service (Shanghai) Co., LtdChinese Data Privacy Queries, Room 1004, Floor 10 Jing'An Kerry Centre Building 1 (North Building) No. 1515, West Nanjing Road Jing'an District Shanghai, China
JaponskoKroll Ontrack (HK) Limited - Japan Branch,Japanese Data Privacy Queries, 24F, 1-7 Uchisaiwaichido 1 chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan
Hong KongKroll Ontrack (HK) LimitedRHong Kong Data Privacy Queries, Room 1702, 17/F Central Plaza 18 Harbour Road Wanchai, Hongkong
ŠpanělskoKroll Ontrack Iberia SLSpanish Data Privacy Queries, C/Anabel Segura 7, 1ª planta, oficina B, 28108 – Alcobendas, Madrid
FrancieKroll Ontrack SarlFrench Data Privacy Queries, 2, impasse de la Noisette, 91371 Verriéres-le-Buisson Cedex 413
ŠvýcarskoKroll Ontrack (Switzerland) GmbHSwiss Data Privacy Queries, Hertistrasse 25, 8304 Wallisellen
AustrálieKroll Ontrack Pty LtdAustralian Data Privacy Queries, 9/28 Donkin St, West End QLD 4101, Australia
USALDiscovery, LLCAmerican Data Privacy Queries, Attn: Jason Davison, 8201 Greensboro Drive, Suite 300, McLean, VA 22102-3810
LDiscovery TX, LLCAmerican Data Privacy Queries, Attn: Jason Davison, 8201 Greensboro Drive, Suite 300, McLean, VA 22102-3810
Kroll Ontrack, LLCAmerican Data Privacy Queries, Attn: Jason Davison, 8201 Greensboro Drive, Suite 300, McLean, VA 22102-3810
Kroll Ontrack, LLCAmerican Data Privacy Queries, Attn: Jason Davison, 9023 Columbine Road Eden Prairie, MN 55347
KanadaKroll Ontrack Canada CoCanadian Data Privacy Queries, 1871 Hollis Street, Suite 200, Halifax, NS, B3J 0C3 Canada

Upozorňujeme, že v případě, že se uvedený Správce nachází mimo území Evropské unie, mohou Uživatelé kontaktovat osobu v zemi svého pobytu.

(N) Definice

 • „Správce” je osoba, která určuje účely a prostředky Zpracování Osobních Údajů. V mnoha zákonodárstvích Spráce nese hlavní odpovědnost za dodržování platných předpisů o ochraně osobních údajů.
 • „Dozorový úřad” je nezávislý orgán veřejné moci, který má právo dohlížet na dodržování platných předpisů o ochraně osobních údajů.
 • „EHP” je Evropský hospodářský prostor.
 • „Osobní údaje” jsou informace o jakékoliv fyzické osobě, nebo na jejichž základě lze identifikovat jakoukoliv fyzickou osobu. Příklady Osobních údajů, které můžeme Zpracovávat, jsou uvedeny výše v části (B).
 • „Zpracovávat”, „Zpracování” lub „Zpracovávané” znemená operaci nebo soubor operací s Osobními údaji nebo se soubor Osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako shromaždění, zaznamenání, uspořádání, stukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
 • „Zpracovatel” je každá osoba nebo subjekt, který Zpracovává Osobní Údaje pro Správce (odlišný od zaměstnanců Správce).
 • „Služby” jsou všechny služby, které poskytuje KLDiscovery.
 • “Citlivé Osobní Údaje” jsou Osobní údaje, které vypovídají o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, naboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, o zdravotním stavu či sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby nebo jiné údaje, které mohou být považované za citlivé podle platného práva.

22 června 2018