Obchodní podmínky ze dne 1.10.2018
Záchrana dat pro již existující zařízení

 

Obchodní podmínky poskytování služby záchrany dat Ontrack (dále jen "Obchodní podmínky") poskytované společností Kroll Ontrack Sp. z o.o.

1. Úvod
1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a Klienta při poskytování služby záchrany dat specifikované níže.
1.2 Služba - služba záchrany dat (dále „Služba“), která je poskytována Klientovi Poskytovatelem po dobu sjednanou ve smlouvě (dále „Doba trvání smlouvy“) a za sjednanou cenu. Poskytování Služby se řídí smlouvou a těmito obchodními podmínkami.
1.3 Poskytovatel – společnost Kroll Ontrack Sp. z o.o. , sídlem: ul. Sobieskiego 11, 40-082 Katowice, Polská republika, identifikační číslo (REGON): 27834810, zapsaná v rejstříku společností u Oblastního soudu v Katowicích, obchodní oddělení pod číslem KRS 0000228101 (dále jen „Poskytovatel“).
1.4 Prodejce – autorizovaný prodejce Služby (dále jen „Prodejce“)
1.5 Klient – fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela smlouvu o poskytnutí Služby s Poskytovatelem nebo s Prodejcem (dále jen „Klient“).
1.6 Spotřebitel - Klient, který uzavřel smlouvu o poskytnutí Služby mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel“).
1.7 Zařízení – interní nebo externí pevný disk HDD nebo disk SSD Klienta (dále jen „Zařízení“).

2. Specifikace Služby
2.1 Poskytnutím Služby záchrany dat podle této smlouvy se rozumí provedení Poskytovatelem jednoho (1) pokusu o záchranu dat na Zařízení Klienta v průběhu jednoho roku trvání smlouvy.
2.2 Služba je poskytována pouze pro Zařízení, které je registrované v souladu s těmito obchodními podmínkami a které nepoužívá šifrovací technologii integrovanou výrobcem hardwaru. Služba proto není poskytována na všechna ostatní zařízení, včetně více pevných disků HDD nebo SSD v konfiguraci RAID, tabletů, chytrých telefonů a USB flash disků (dále jen "Vyloučená zařízení").
2.3 Služba podle této smlouvy není opravou nebo úpravou věci podle § 2587 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

3. Nákup služby a právo na odstoupení od smlouvy.
3.1 Služba je Klientovi poskytována na základě smlouvy o poskytnutí služby (dále jen „Smlouva“) uzavřené Klientem
s Poskytovatelem nebo s Prodejcem, přičemž tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. Služba je poskytována pro fungující Zařízení, používané Klientem, a to za cenu sjednanou při uzavření smlouvy.
3.2 V případě, že během trvání smlouvy požádá Klient o opakované poskytnutí Služby na totožném Zařízení, je tato Služba, tj. každý další pokus o záchranu dat, provedena za sjednanou cenu sníženou o 20%.
3.3 Podmínkou uzavření smlouvy je poskytnutí Klientem Prodejci nebo Poskytovateli údajů potřebných k plnění smlouvy, a to v požadovaném rozsahu.
3.4 Klient, který je Spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy. Pro odstoupení od smlouvy může Spotřebitel využít formulář Poskytovatele. Klient nemá právo odstoupit od Smlouvy, jestliže byla Služba poskytnuta s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

4. Postup registrace zařízení a aktivace služby.
4.1 Poskytovatel poskytne Klientovi Službu pouze za splnění níže uvedených podmínek:
- Klient provedl registraci Zařízení v souladu s pokyny Prodejce nebo Poskytovatele, a současně
- Zařízení splňuje požadavky specifikované v těchto obchodních podmínkách.
4.2 V případě, že Klient provádí registraci Zařízení sám, musí být registrace provedena ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od uzavření Smlouvy. K provedení registrace Zařízení je vyžadováno poskytnutí Klientem informací požadovaných
v registračním formuláři. V případě, že Klient provádí registraci Zařízení sám, není Poskytovatel povinen poskytnout Službu dříve, než dojde k úplnému dokončení registrace Zařízení.
4.3 Služba bude provedena pouze na Zařízení, které není starší 5 (pěti) let. Stáří Zařízení bude ověřeno na základě dokladu o koupi Zařízení. Pokud nebude doklad o nákupu Poskytovateli poskytnut, je tento oprávněn prověřit stáří podle čísla typu nebo podle kódu Zařízení. V případě, že Poskytovatel nebude schopen ověřit stáří Zařízení, není povinen Službu poskytnout.
4.4 Klient odpovídá za to, že Zařízení, na které se vztahuje předmětná Služba, je v době uzavření Smlouvy plně funkční, a že v případě ztráty dat na Zařízení, došlo k jejich ztrátě až po uzavření Smlouvy. Poskytovatel je oprávněn prověřit (kontrolou dat souborů), zda Zařízení, předané Klientem za účelem provedenou pokusu o záchranu dat, bylo použito po uzavření Smlouvy.
4.5 Pokud Poskytovatel zjistí, že Zařízení neodpovídá požadavkům uvedeným v těchto obchodních podmínkách, nemá povinnost Službu poskytnout. Klient je zodpovědný za zohlednění limitu stáří Zařízení uvedeného výše a doby trvání smlouvy. Klient není oprávněn uplatňovat vůči Poskytovatel jakákoliv práva, pokud v průběhu doby trvání smlouvy stáří Zařízení přesáhne pět (5) let.
4.6 Údaje a dokumenty poskytnuté Klientem v průběhu procesu registrace budou Poskytovatelem prověřovány pouze v případě, že Klient bude požadovat poskytnutí Služby. Poté, co bude Poskytovateli předloženo Zařízení za účelem provedení pokusu o záchranu dat, ověří, zda identifikační údaje registrovaného Zařízení jsou shodné s identifikačními údaji Zařízení, předloženého Poskytovali.
Klient nese odpovědnost za dodržení lhůty stanovené v obchodních podmínkách a za to, že všechny jím poskytnuté údaje a dokumenty jsou správné, úplné a pravdivé. Na žádost Poskytovatele je Klient povinen poskytnout Poskytovateli kopii dokladu o zakoupení Služby.
4.7 Klient je oprávněn požadovat po dobu trvání smlouvy poskytnutí Služby na registrovaném Zařízení; za tím účelem je oprávněn obrátit se na Prodejce nebo zákaznický servis Poskytovatele. Klientovi budou poskytnuty pokyny k odeslání Zařízení, včetně objednávkového formuláře, který je Klient povinen řádně vyplnit, podepsat a přiložit do zásilky společně se Zařízením. Pro případ, že Zařízení bude odesláno bez objednávkového formuláře nebo s formulářem, který není řádně vyplněn nebo podepsán, vyhrazuje si Poskytovatel právo informovat o tom Klienta a vrátit mu Zařízení bez provedení jakékoliv operace.

5. Povinnosti Poskytovatele.
5.1 Na základě objednávky Klienta, který zakoupil Službu a provedl registraci Zařízení dle bodu 4, provede Poskytovatel ve lhůtě do 10 (deseti) dnů od předání Zařízení Poskytovateli pokus o obnovu dat (dále „Operace“) uložených v Zařízení. Klient je oprávněn objednat Provedení Služby jedenkrát v průběhu každého jednoho roku trvání Smlouvy. Služba se vztahuje na uživatelské soubory. Licencovaný software nebo soubory (jako je operační systém, aplikační software) nejsou předmětem Služby a nebudou obnoveny.
5.2 Operace bude provedena v laboratoři Poskytovatele, s využitím nejnovějších nástrojů a vlastních technologií, které dávají největší šanci na dosažení úspěšného výsledku. Úspěšnost záchrany dat je ovšem ovlivněna povahou a závažností poškození Zařízení. Poskytovatel bude při poskytování Služby postupovat s náležitou pečlivostí a pomocí osvědčených postupů, avšak vzhledem k zvláštní povaze Služby Poskytovatel neručí za to, že dosažený výsledek bude odpovídat výsledku požadovanému Klientem. Poskytovatel nenese odpovědnost za dosažený výsledek Služby, tj. za to, že jakákoliv data budou obnovitelná a neodpovídá za to, jaké datové soubory se nacházejí na datovém médiu. Záchrana dat se omezuje výlučně na soubory, které lze na médiu obnovit.
5.3 V případě, že Operace povede k úspěšnému výsledku, a to zcela nebo částečně, budou všechna zachráněná data, dle uvážení Poskytovatele, uložena na externím zálohovacím zařízení, které bude odesláno Klientovi, nebo Klientovi zpřístupněna prostřednictvím cloudové služby v souladu s následujícími ustanoveními.
5.4 V případě, že Operace nepovede k úspěšnému výsledku, uvědomí Poskytovatel Klienta prostřednictvím e-mailu. Klient je oprávněn požádat o vrácení Zařízení na vlastní náklady nebo o provedení likvidace Zařízení v souladu s platnými předpisy.

6. Odmítnutí poskytnutí Služby a ukončení smlouvy.
6.1 Poskytovatel je oprávněn odmítnout poskytnutí Služby v níže uvedených případech:
(a) v případě Zařízení, které není registrováno nebo Zařízení, která bylo registrováno po uplynutí stanovené lhůty;
(b) v případě, že údaje Zařízení předané Poskytovateli za účelem poskytnutí Služby neodpovídají údajům o Zařízení uvedeným během registrace;
c) v případě, že při registraci Zařízení byly uvedeny nesprávné údaje;
(d) v případě Zařízení, u kterého již Klient nebo jiná osoba již provedli jakýkoli pokus o obnovu dat; to neplatí v případě Prodejce, který provedl diagnostiku Zařízení pomocí speciálního softwarového nástroje poskytnutého Poskytovatelem;
(e) soubory uložené v Zařízení jsou šifrovány a Klient neposkytl informace potřebné pro jejich dešifrování;
(f) v případě Zařízení, do kterého bylo zasahováno (např. pokud byly odstraněny plomby nebo štítky výrobce, nebo bylo s ním jakkoli manipulováno);
(g) v případě Vyloučených zařízení;
(h) v případě, že Klient je (byť částečně) v prodlení s úhradou ceny Služby uvedené ve Smlouvě; nebo
(i) v případě, že Služba byla objednána po uplynutí Doby trvání smlouvy.
6.2 V případě, že nastane některá ze skutečností uvedených výše v bodě 6.1 (s výjimkou bodu (i)), je Poskytovatel oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit. Klient má nárok na vrácení uhrazené ceny služby, snížené o náklady vynaložené Poskytovatelem (administrace Smlouvy, nakládání se Zařízením), určené paušální částkou 50% ceny Služby. V případě, že Zařízení již bylo zasláno Poskytovateli, je Klient oprávněn požádat o vrácení Zařízení na vlastní náklady nebo písemně požádat Poskytovatele o provedení likvidace Zařízení v souladu s platnými předpisy.

7. Nakládání s daty, ochrana osobních údajů.
7.1 Klient prohlašuje a nese odpovědnost za to, že je oprávněn nakládat se Zařízením a s daty na něm uloženými.
7.2 Klient zakoupením Služby pověřuje Poskytovatele (provádí-li Operace specifikované v článku 5.), aby zpracovával jakákoliv data, která jsou uložena v Zařízení, a prováděl s těmito daty jakékoli operace, které považuje za nezbytné pro řádné plnění smlouvy. Poskytovatel je oprávněn např. reprodukovat, extrahovat, měnit, mazat nebo ničit data nebo zařízení, na kterém jsou uloženy. Mají-li data obsažená v Zařízení povahu osobních údajů, je Poskytovatel povinen přijmout veškerá nezbytná opatření, jež jsou vyžadována platnými předpisy pro nakládání s osobními údaji.
Poskytovatel není oprávněn předávat nebo odesílat data mimo společnosti Poskytovatele a je povinen zajistit, aby byl zaveden vhodný bezpečnostní systém, který minimalizuje riziko ztráty nebo zničení dat, neoprávněného přístupu, nezákonné nebo nevyhovující manipulace.
7.3 Poskytovatel je správcem osobních údajů Klienta poskytnutých v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy v souladu s předpisy upravujícím ochranu osobních údajů. Nakládání s osobními údaji Klienta je upraveno v dokumentu Ochrana osobních údajů, dostupném na Privacy Policy.

8. Náklady na dopravu a související rizika.
Není-li dohodnuto jinak, hradí veškeré náklady na dopravu Klient. Riziko ztráty nebo poškození Zařízení a/nebo dat na něm uložených, ke kterému může dojít během přepravy z místa, kde se Zařízení nachází, do provozovny Poskytovatele nebo mezi pobočkami Poskytovatel nebo mezi provozovnou Poskytovatele a spolupracujícími osobami, jde k tíži Klienta, ledaže se jedná o ztrátu nebo poškození v důsledku úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti Poskytovatele. Na základě žádosti Klienta a na jeho náklady zajistí Poskytovatel pojištění dopravy.

9. Odpovědnost.
9.1 Klient bere na vědomí, že Zařízení mohlo být poškozeno ještě před jeho převzetím Poskytovatelem. Poskytovatel při převzetí zakázky nezaručuje, že bude schopen provést úplnou obnovu dat. Poskytovatel je k identifikaci problému povinen používat pouze své aktuální postupy. Záchrana dat je založena na datech, která jsou na paměťovém médiu fyzicky obnovitelná, což nemusí odpovídat kompletnímu množství dat, která byla v Zařízení původně uložena.
9.2 Poskytovatel nezaručuje použitelnost zachráněných souborů. Za ekonomickou hodnotu dat a za újmu, související s daty nebo Zařízením a jejich poškozením, odpovídá Klient.
9.3 Klient odpovídá za to, že údaje, které poskytl Poskytovateli, jsou správné, pravdivé a úplné. Poskytovatel při poskytování služby vychází z informací uvedených na objednávkovém formuláři. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu dat, ušlý zisk, náklady spojené s pojištěním nebo za jakékoli nepřímé, náhodné nebo následné škody nebo ztráty vyplývající ze závazku.

10. Šifrování dat a záruka na zálohovací zařízení.
10.1 V případě, že obnova dat bude úspěšná, budou zachráněná data dle uvážení Poskytovatele předána Klientovi na vhodném zálohovacím zařízení nebo prostřednictvím cloudové služby.
10.2 Data předaná prostřednictvím cloudových služeb budou Klientovi zpřístupněna prostřednictvím internetu na speciálně chráněných stránkách. Přístup na stránky bude vyžadovat ověření dle přístupových údajů, poskytnutých Poskytovatelem prostřednictvím e-mailu výlučně Klientovi. Data budou Klientovi k dispozici po dobu 30 (třiceti) dnů od předání přístupových údajů. Klient nese odpovědnost za to, že si během této doby vyhotoví kopii zachráněných dat a uloží je na vhodném zařízení.
10.3 Na zálohovací zařízení, které používá Poskytovatel za účelem předání zachráněných dat Klientovi, se vztahuje záruka poskytnuta výrobcem a/nebo dodavatelem zařízení. Poskytovatel žádnou další záruku neposkytuje. Klient nese odpovědnost za to, že si po obdržení zálohovacího zařízení vyhotoví kopii zachráněných dat na jiném počítači nebo zařízení tak, aby byla zaručena jejich ochrana.
10.4 Poskytovatel uchovává kopii zachráněných dat po dobu 30 dní po doručení nebo zpřístupnění dat Klientovi. Poté budou všechna data smazána, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.
10.5 Poskytovatel neprovádí na zachráněných datech žádné antivirové kontroly. Klient je povinen ověřit, zda není zálohovací zařízení zavirované, tj. provede na tomto zařízení antivirový test. Poskytovatel nenese odpovědnost za zjištění a odstranění virů a jakékoli následné škody.

11. Místo provedení činností.
Poskytovatel si vyhrazuje právo provádět jakékoli činnosti, které jsou nezbytné pro poskytování Služby nebo její části v kterékoli své pobočce, oddělení nebo kanceláři. Riziko ztráty nebo zničení Zařízení a/nebo dat během přepravy je upraveno v článku 8 těchto obchodních podmínek.

12. Výklad pojmů
Technická terminologie použitá v těchto obchodních podmínkách se týká prostředí informačních technologií a musí být interpretována podle obecného použití a aktuálního významu.

13. Rozhodné právo a příslušný soud.
Smlouva o poskytnutí služby se řídí právními předpisy České republiky, a to zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Použití Úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je výslovně vyloučeno. Případné spory budou řešeny především smírnou cestou, jinak věcné a místně příslušným soudem.

14. Salvátorská klauzule.
V případě, že některé z ustanovení této smlouvy bude považováno za neplatné nebo neúčinné, nebudou touto neplatností nebo neúčinností dotčena ostatní ustanovení této smlouvy. Smluvní strany v takovém případě nahradí ustanovení neplatné nebo neúčinné novým ustanovením, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu.

15. Závěrečná ustanovení
15.1 Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavření Smlouvy. Náklady vzniklé Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí Klient sám.
15.2 Spotřebitel je oprávněn se se stížností obrátit na Poskytovatele, případně na orgán dohledu nebo státního dozoru, tj. zejm. na příslušný živnostenský úřad vykonávající živnostenskou kontrolu Státní obchodní inspekci, příp. Úřad pro ochranu osobních údajů.
15.3 Smlouva je uzavřena prostřednictvím elektronických prostředků. Poskytovatel, příp. Prodejce zajišťuje archivaci Smlouvy včetně obchodních podmínek.
15.4 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.coi.cz.
15.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
15.6. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 10. 7. 2018.