Wersja obowiązująca od 1 stycznia 2018 r.

Ta strona internetowa, w tym wszystkie jej funkcjonalności i treści (“Strona Internetowa”) jest udostępniona przez Kroll Ontrack LLC ("Ontrack"), a w języku polskim dostępna w związku z usługami świadczonymi przez KLDiscovery Ontrack spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, na warunkach niniejszej Umowy ("Umowa").

Ontrack należy do grupy spółek specjalizujących się w przedprocesowym postępowaniu dowodowym i rozwiązaniach technologii odzyskiwania danych, działając poprzez (i) Kroll Ontrack, LLC; (ii) LDiscovery, LLC; oraz (iii) LD International Holdings Limited wraz z ich odpowiednimi podmiotami zależnymi na całym świecie, w tym KLDiscovery Ontrack spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Umowa stanowi porozumienie pomiędzy Państwem („Użytkownik”, „Państwo”) i Ontrack w zakresie Państwa korzystania ze Strony Internetowej. Powinni Państwo wydrukować kopię Umowy na swoje potrzeby. Umowa nie ma zastosowania do usług świadczonych Użytkownikowi na podstawie odrębnej pisemnej umowy o świadczenie takich usług.

PROSIMY O NIEKORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ, JEŚLI NIE WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODY NA PONIŻSZE WARUNKI.

Ontrack zastrzega sobie prawo, aby wedle własnego uznania zmieniać, uzupełniać lub w inny sposób aktualizować niniejszą Umowę oraz zmieniać lub usuwać jakiekolwiek funkcjonalności Strony Internetowej, w dowolnym momencie, dokonując lub nie dokonując uprzedniego zawiadomienia w tym zakresie. Takie zmiany, uzupełnienia i aktualizacje Umowy będą skuteczne bezzwłocznie po ich umieszczeniu na Stronie Internetowej. Wyrażają Państwo zgodę na obowiązywanie wobec Państwa takich zmienionych, uzupełnionych lub zaktualizowanych warunków łącząc się ze Stroną Internetową i korzystając z niej po tym, jak Ontrack nadało komunikat zawierający informację o zmianach, uzupełnieniach lub aktualizacjach. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na którekolwiek ze zmienionych, uzupełnionych lub zaktualizowanych postanowień, nie powinni Państwo korzystać ze strony internetowej po opublikowaniu takich zmian, uzupełnień lub aktualizacji.

Strona Internetowa może zezwalać na przekierowanie Państwa do innych stron internetowych, które mogą być powiązane ze Stroną Internetową lub Ontrack, lub nie. Takie inne strony internetowe, w tym strony internetowe spółek należących do grupy kapitałowej Ontrack, a także strony internetowe zewnętrznych dostawców usług dla Ontrack lub partnerów (łącznie jako „Osoby Trzecie”) mogą przewidywać inne warunki świadczenia usług, niż określone w Umowie. Państwa łączenie się z takimi stronami i korzystanie z nich poprzez linki zawarte na Stronie Internetowej nie podlegają niniejszej Umowie, ale warunkom i politykom wskazanym przez takie strony internetowe, a Ontrack nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za łączenie się przez Państwa z takimi stronami lub za Państwa korzystanie z takich stron.

KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ I PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Ontrack kontroluje oraz zarządza Stroną Internetową. Cała treść niniejszej Strony Internetowej, w tym w szczególności, lecz niewyłącznie, treści słowne, zdjęcia, ilustracje, grafiki, logotypy, treści możliwe do pobrania drogą cyfrową, dane, programy komputerowe, nagłówki, ikony, skrypty, treści audio i video - stanowią własność Ontrack lub Osób Trzecich, podlegają ochronie w jako przedmioty praw autorskich, praw ochronnych na znak towarowy lub usługowy, lub innych praw własności intelektualnej, (które mogą podlegać ochronie wynikającej z prawa obowiązującego w Stanach Zjednoczonych lub w kraju Państwa pobytu, prawa międzynarodowego w zakresie prawa autorskiego oraz traktatów międzynarodowych, przepisów dotyczących ochrony prywatności, prawa konkurencji, a także właściwego prawa telekomunikacyjnego). Treści te stanowią własność i podlegają wyłącznej kontroli Ontrack, podmiotów należących do grupy kapitałowej Ontrack, lub Osób Trzecich, które udzieliły Ontrack licencji lub w inny sposób udostępniły swoje treści lub udzieliły Ontrack prawa sprzedaży swoich produktów lub usług.  

Nie mogą Państwo wykorzystywać żadnych zarejestrowanych ani niezarejestrowanych znaków towarowych, znaków usługowych, materiałów chronionych prawem autorskim lub innych przedmiotów praw wyłącznych lub praw własności intelektualnej występujących na Stronie Internetowej, w tym w szczególności, lecz niewyłącznie, jakichkolwiek logotypów, zdjęć lub znaków, meta tagów lub innego kodu, ukrytych treści lub elementów zawierających takie treści lub przedmioty własności, bez uzyskania wyraźnej pisemnej zgody uprawnionego z tytułu takiego oznaczenia lub prawa autorskiego. Nie mają Państwo prawa obramowywać jakichkolwiek znaków towarowych, znaków usługowych, przedmiotów prawa autorskiego, logotypów, zdjęć, treści słownych lub innych przedmiotów praw wyłącznych lub praw własności intelektualnej Ontrack, lub w inny sposób umieszczać na innej stronie internetowej jakichkolwiek elementów treści lub innych materiałów dostępnych na Stronie Internetowej bez wyraźnej, uprzedniej pisemnej zgody Ontrack. Nie mogą Państwo tworzyć precyzyjnych linków (deep links) do żadnej podstrony lub części Strony Internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody Ontrack.

Naruszenie praw ochronnych na znak towarowy lub praw autorskich („Naruszenie”) może skutkować odpowiedzialnością cywilnoprawną lub karną znacznych rozmiarów zgodnie z prawem USA, prawem krajowym lub międzynarodowym prawem dotyczącym prawa autorskiego lub prawa znaków towarowych. Przyjmują Państwo do wiadomości, że jakiekolwiek powielanie lub wykorzystywanie pochodzących ze Strony Internetowej treści, przedmiotów chronionych prawem autorskim, prawem ochronnym na znak towarowy, znak usługowy lub innym prawem własności intelektualnej w sposób inny, niż przewidziany Umową, jest uznawane za Naruszenie objęte zamiarem bezpośrednim.

ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik gwarantuje i oświadcza Ontrack, że nie będzie korzystać ze Strony Internetowej do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem, nielegalnych lub zabronionych przez niniejszą Umową, w tym, w szczególności, lecz niewyłącznie, do dokonywania którychkolwiek z Zabronionych Działań określonych poniżej, jak również do wysyłania, zamieszczania, przesyłania, wyświetlania, dystrybucji lub świadomego otrzymywania lub wyszukiwania wszelkich zastraszających, nękających, zniesławiających, oszczerczych, obscenicznych, skandalicznych, nawołujących do agresji, o podłożu seksualnym, pornograficznych lub wulgarnych materiałów, treści lub obrazów lub innych grafik, treści lub wiadomości, które mogą zostać uznane za nieodpowiednie obyczajowo, agresywne lub w inny sposób obraźliwe. Jeśli naruszą Państwo jakikolwiek z wymienionych zakazów, Ontrack może natychmiast przerwać Państwa dostęp do Strony Internetowej. Ontrack zastrzega sobie dyskrecjonalne uprawnienie do odmowy dostępu do Strony Internetowej każdej osobie, z dowolnego powodu, w tym z powodu naruszenia niniejszej Umowy.

Potwierdzają Państwo, że wszelkie podane przez Państwa informacje będą prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne. Jeśli podadzą Państwo informacje nieprawdziwe, niedokładne, niepoprawne lub niekompletne (lub jeśli Ontrack ma uzasadnione podstawy podejrzewać, że takie informacje są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne), Ontrack ma prawo do zawieszenia lub przerwania Państwa dostępu i aktywności na Stronie Internetowej, i odmówić możliwości jakiegokolwiek korzystania ze Strony Internetowej, teraz i w przyszłości.

ZABRONIONE DZIAŁANIA

Użytkownikowi zabrania się korzystania ze Strony Internetowej, a Użytkownik wyraża zgodę, aby nie wykorzystywać ani nie zezwalać innym osobom na korzystanie ze Strony Internetowej, bez ograniczeń, w sposób, który obejmowałby którekolwiek z poniższych zachowań:

(a) wszelkie działania, które stwarzają nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie lub marnują cenny czas, infrastrukturę lub zasoby Strony Internetowej, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, wysyłanie lub promowanie dystrybucji "spamu", "wiadomości-śmieci", "łańcuszków korespondencji” lub innych tego rodzaju niepożądanych lub niezgodnych z prawem technik masowego wysyłania wiadomości e-mail;

(b) ujawnianie lub udostępnianie nieupoważnionym osobom trzecim nazw użytkownika, przypisanych im numerów PIN lub haseł, lub używanie nazw użytkownika, przypisanych im numerów PIN, lub haseł do jakichkolwiek nieautoryzowanych celów, lub w inny sposób zezwalanie lub ułatwianie innym osobom uzyskania dostępu do systemów informatycznych Ontrack, środowisk, sieci, plików, danych lub kont za pośrednictwem nazw użytkownika, przypisanych numerów PIN lub haseł;

(c) uzyskiwanie dostępu lub próby uzyskania dostępu do systemów, środowisk, sieci, plików, danych lub kont systemów informatycznych Ontrack, dla których nie uzyskano wyraźnej autoryzacji, (w tym dostępu do danych nieprzeznaczonych dla Użytkownika), lub logowanie się do serwera lub konta, do którego Użytkownik nie posiada uprawnień;

(d) próby rozszyfrowania, dekompilowania, rozmontowywania, modyfikowania, usuwania lub replikowania (reverse engineer) kodu jakiegokolwiek oprogramowania lub kodu HTML stanowiącego część lub w jakikolwiek sposób wchodzącego w skład Strony Internetowej;

(e) ingerowanie, zakłócanie, wyłączanie lub uszkadzanie (lub próby ingerowania, zakłócania, wyłączania lub uszkadzania) w nieautoryzowany sposób, utrudniający korzystanie ze Strony Internetowej lub jej działanie, lub należących do Ontrack, podmiotów powiązanych lub związanych z Ontrack lub Osób Trzecich systemów, sprzętu, aplikacji lub usług dla dowolnego użytkownika, hosta lub sieci, w tym za pomocą dowolnych programów, skryptów, instrukcji, wirusów, robaków, robaków internetowych, szkodliwego oprogramowania, koni trojańskich, innych ingerencji lub w jakikolwiek inny sposób. Obejmuje to ataki typu "odmowa usługi", "zalewanie" sieci, celowe próby przeładowania usługi lub nadmierne obciążenie zasobów usługi, próby "awarii" hosta lub modyfikowanie lub przekierowywanie dowolnych treści lub usług dostępnych na Stronie Internetowej;

(f) próby omijania lub obalania mechanizmów bezpieczeństwa systemu lub sieci (tj. mechanizmów uwierzytelniania) lub badania bezpieczeństwa dowolnego systemu, sieci lub konta, powiązane lub używane w połączeniu ze Stroną Internetową;

(g) przesyłanie, publikowanie, wysyłanie pocztą e-mail lub w inny sposób przekazywanie jakichkolwiek informacji, treści lub przedmiotów praw wyłącznych, których Użytkownik nie jest uprawniony przekazywać na podstawie niniejszej Umowy, na podstawie obowiązującego prawa lub pozostających w mocy stosunków umownych lub powierniczych; lub

(h) używania dowolnego robota, pająka, inteligentnego agenta, meta-wyszukiwania, innego automatycznego lub ręcznego procesu do wyszukiwania, monitorowania lub kopiowania podstron lub treści Strony Internetowej Ontrack.

GWARANCJE

Wszystkie treści, produkty i usługi na Stronie Internetowej, w braku odmiennego wyraźnego pisemnego oświadczenia Ontrack, są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują ("as is") i bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, innych niż gwarancje wynikające z prawa Stanów Zjednoczonych lub innych przepisów krajowych, które nie mogą zostać wyłączone, ograniczone lub modyfikowane. Ontrack nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonych zastosowań.

Żadna ze spółek należących do grupy kapitałowej Ontrack, ani Osoby Trzecie, ani osoby zaangażowane w tworzenie, produkcję, hosting lub dystrybucję Strony Internetowej, nie gwarantują, że funkcje, funkcjonalności lub usługi znajdujące się na Stronie Internetowej będą nieprzerwanie dostępne i wolne od błędów, że wady będą poprawione lub, że serwer, który udostępnia treść, będzie wolny od wirusów lub innych szkodliwych komponentów. Treści, które są dla Państwa dostępne na Stronie Internetowej, dostarczane są wyłącznie jako ułatwienia i informacje dla Użytkowników. Ontrack nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń w zakresie rezultatów, które mogą zostać osiągnięte przez Użytkownika w wyniku korzystania ze strony internetowej ani w zakresie niezawodności, dokładności lub aktualności jakichkolwiek treści, usług lub towarów dostarczanych lub nabytych z związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony Internetowej.

Użytkownik korzysta ze Strony Internetowej na własne ryzyko. Użytkownik ponosi pełne koszty koniecznego serwisowania (w tym w szczególności, lecz niewyłącznie, połączenia internetowego), napraw lub dostosowania komputera, sieci lub systemu.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W żadnym wypadku Ontrack ani podmioty należące do grupy kapitałowej Ontrack, ani ich zarząd, dyrektorzy, pracownicy, reprezentanci ani osoby lub podmioty uczestniczące w tworzeniu, produkcji, dystrybucji lub hostingu strony internetowej, nie odpowiadają za jakiekolwiek szkody pośrednie, następcze, przypadkowe, szczególne, kary umowne lub utracone korzyści, jakiegokolwiek rodzaju, wynikające z umowy, gwarancji lub deliktu (w tym niedbalstwo), lub na jakiejkolwiek innej podstawie odpowiedzialności, niezależnie od tego, czy Ontrack (lub podmioty należące do grupy kapitałowej Ontrack) wiedziały lub powinny wiedzieć o możliwości wystąpienia takich szkód, w tym, bez ograniczeń, wynikających z korzystania lub prób korzystania ze strony internetowej lub jakiekolwiek innej strony, do której odsyła. Górna granica odpowiedzialności odszkodowawczej LDiscovery, LLC wynikającej z jakiejkolwiek podstawy odpowiedzialności związanej z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony Internetowej jest ograniczona kwotowo do 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) USD.

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Uzyskując dostęp do Strony Internetowej, Użytkownik wyraża zgodę na poddanie niniejszej Umowy i korzystania ze Strony Internetowej prawu Stanu Minnesota (USA), bez względu na jakiekolwiek przepisy prawa kolizyjnego i wyłącza stosowanie przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów. Ponadto, Użytkownik wyraża zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądów federalnych i stanowych Stanu Minnesota w przypadku jakiegokolwiek sporu, sprawy lub kontrowersji dotyczącej Strony Internetowej, korzystania ze Strony Internetowej oraz wszelkich spraw wynikających niniejszej Umowy lub z nią związanych.

ODSZKODOWANIE

Użytkownik zgadza się pokryć szkody, podjąć obronę i zwolnić z odpowiedzialności Ontrack, podmioty należące do grupy kapitałowej Ontrack, ich zarząd, dyrektorów, pracowników, podmioty powiązane lub związane z Ontrack, Osoby Trzecie, reprezentantów, licencjodawców i dostawców, w zakresie wszelkich roszczeń, żądań, środków ochrony, kosztów, zobowiązań, szkód i odszkodowań (w tym kosztów obsługi prawnej) wynikających z korzystania ze Strony Internetowej, naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy lub wszelkich aktów nienależytej staranności, niedbalstwa lub winy umyślnej Użytkownika.

BRAK PORADY PRAWNEJ

Informacje zawarte na Stronie Internetowej nie są zaprojektowane ani przeznaczone do udzielania porad prawnych lub innych profesjonalnych porad, ale mają jedynie stanowić punkt wyjścia do badań w dziedzinie technologii w zastosowaniach prawnych. Chociaż dołożono wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności tych informacji, wyłączona jest wszelka odpowiedzialność za jakiekolwiek błędy lub pominięcia.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Powstrzymanie się przez Ontrack od działania w odniesieniu do naruszenia dokonanego przez Użytkownika lub inne osoby nie oznacza zrzeczenia się prawa Ontrack do działania w odniesieniu do kolejnych lub podobnych naruszeń. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie zostanie dotknięte skutkami tego uznania, ale pozostałe postanowienia Umowy pozostaną w mocy. Nagłówki są podane tylko w celach informacyjnych. Użytkownik i Ontrack pozostają w bezpośredniej relacji jako przedsiębiorcy. Ontrack nie jest agentem, przedstawicielem ani powiernikiem Użytkownika. Postanowienia i warunki niniejszej Umowy, a także każde wymienione tutaj zobowiązanie, stanowią całość Umowy między Ontrack (w tym z Osobami Trzecimi), podmiotami należącymi do grupy kapitałowej Ontrack, a Użytkownikiem i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy lub porozumienia, które nie zostały tu włączone. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niezgodności pomiędzy niniejszą Umową a wszelkimi przyszłymi opublikowanymi warunkami użytkowania lub porozumieniami, ostatnia opublikowana Umowa ma pierwszeństwo. W razie rozbieżności pomiędzy polską i angielską wersją językową Umowy, wiążąca jest wersja angielska.

TWORZENIE KONTA

Aby móc korzystać z niektórych usług lub oprogramowania na Stronie Internetowej, konieczne może być założenie konta poprzez utworzenie nazwy użytkownika i hasła. Aby to zrobić, muszą Państwo przejść przez cały proces rejestracji, podając aktualne, kompletne i zgodne z prawdą informacje zgodnie z podanymi wymaganiami. Odpowiadają Państwo również za stworzenie i odpowiednie zabezpieczenie nazwy konta i hasła. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowanie swojego hasła i konta w poufności, i pozostaje w pełni odpowiedzialny za wszelkie działania prowadzone na koncie, w tym za związane z nim koszty. Ontrack nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które Użytkownik poniesie w wyniku użycia hasła lub konta przez inną osobę, bez względu na to, czy będzie to miało miejsce za wiedzą Użytkownika, czy nie.

OCHRONA PRYWATNOŚCI

Dane Osobowe oraz inne informacje, które mogą Państwo dostarczać lub przekazywać Ontrack za pomocą niniejszej Strony Internetowej, podlegają zasadom przewidzianym w Polityce Prywatności, która jest dostępna pod linkiem: Polityka Prywatności i stanowi integralną część niniejszej Umowy. Dodatkowo, korzystając ze Strony Internetowej wyrażacie Państwo wyraźną zgodę na przetwarzanie przez Ontrack Państwa Danych Osobowych i innych danych, co wskazano obszerniej w postanowieniach Polityki Prywatności.