Warunki korzystania

Written By: Ontrack

Date Published: 2023-11-29 10:03:05

Warunki korzystania

Data ostatnich zmian: 1 maja 2021 r.

Ta strona internetowa, w tym wszystkie jej funkcje i treści („Witryna”) jest udostępniana przez firmę KLDiscovery Ontrack, LLC (zwana dalej „KLDiscovery”) i podlega niniejszym Warunkom użytkowania („Umowa”).

KLDiscovery to grupa firm specjalizująca się w rozwiązaniach służących do elektronicznego wykrywania i odzyskiwania danych, działająca poprzez spółki należące do grupy na całym świecie. 

Niniejsza Umowa jest umową między Użytkownikiem („Użytkownik”, „Ty”) a KLDiscovery, dotyczącą korzystania przez Użytkownika z niniejszej Witryny. Należy wydrukować kopię tej Umowy i umieścić w swoim archiwum. Niniejsza Umowa nie ma zastosowania do żadnych usług świadczonych na rzecz Użytkownika przez KLDiscovery, które będą świadczone zgodnie z pisemną umową dotyczącą odpowiednich usług.

NIE KORZYSTAJ Z TEJ STRONY, JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI

KLDiscovery zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikowania, zmieniania lub w inny sposób aktualizowania niniejszej Umowy lub do zmiany lub usunięcia jakichkolwiek funkcji tej Witryny w dowolnym momencie, z uprzednim powiadomieniem lub bez. Takie modyfikacje, zmiany i aktualizacje niniejszej Umowy wchodzą w życie natychmiast po opublikowaniu ich w Witrynie. Zgodę na związanie takimi zmodyfikowanymi, zmienionymi i zaktualizowanymi warunkami wyraża się, uzyskując dostęp do tej Witryny lub korzystając z niej po opublikowaniu przez KLDiscovery zawiadomienia o modyfikacjach, zmianach lub aktualizacjach. W przypadku niewyrażenia zgodny na którykolwiek ze zmodyfikowanych, zmienionych lub zaktualizowanych warunków, nie należy korzystać z tej Witryny po opublikowaniu takich modyfikacji, zmian lub aktualizacji.

Ta strona internetowa może zezwalać na tworzenie linków do innych stron internetowych, które mogą, ale nie muszą być powiązane z tą witryną lub z KLDiscovery. Inne powiązane strony internetowe, w tym strony internetowe spółek grupy KLDiscovery, jak również strony internetowe zewnętrznych usługodawców lub partnerów KLDiscovery (łącznie „Strony Trzecie”) mogą mieć inne warunki użytkowania, które nie są takie same jak te zawarte w niniejszej Umowie. Dostęp do takich połączonych witryn internetowych i korzystanie z nich za pośrednictwem łączy zamieszczonych w tej Witrynie nie podlega niniejszej Umowie, ale podlega warunkom użytkowania i zasadom tych witryn, a KLDiscovery zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za dostęp do i korzystanie z takich połączonych witryn internetowych.

 

KORZYSTANIE Z TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ I PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

KLDiscovery kontroluje i obsługuje tę Witrynę. Cała zawartość tej Witryny, w tym między innymi tekst, obrazy, ilustracje, grafiki, logo, cyfrowe pliki do pobrania, dane, oprogramowanie, nagłówki, ikony, skrypty, nagrania audio i wideo, są własnością KLDiscovery lub jej Stron Trzecich i jest chroniona prawami autorskimi, znakami towarowymi, znakami usługowymi lub innymi prawami własności intelektualnej (które podlegają prawom autorskim Stanów Zjednoczonych i międzynarodowym oraz postanowieniom traktatów, prawom dotyczącym prywatności i reklamy oraz przepisom i statutom dotyczącym komunikacji). Treść jest własnością KLDiscovery i jest kontrolowana przez KLDiscovery, jej podmioty z grupy lub Strony Trzecie, które licencjonowały lub w inny sposób udostępniły swoje treści lub prawo do sprzedaży swoich produktów lub usług KLDiscovery.

Nie można używać żadnych zarejestrowanych lub niezarejestrowanych znaków towarowych, znaków usługowych, materiałów chronionych prawem autorskim lub innych informacji zastrzeżonych lub własności intelektualnej pojawiających się w tej Witrynie, w tym między innymi logo, obrazów lub znaków, metatagów lub podobnego kodu lub ukrytych tekstów ani elementów zawierających takie informacje lub własność, bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela znaku towarowego lub praw autorskich. Nie można oprawiać żadnych znaków towarowych, znaków usługowych, praw autorskich, logo, obrazów, tekstu lub innych informacji zastrzeżonych lub własności intelektualnej KLDiscovery, ani w inny sposób włączać do innej witryny żadnej treści lub innych materiałów w tej Witrynie bez uprzedniej wyraźnej zgody KLDiscovery na piśmie. Nie można podawać głębokich linków do żadnej strony lub części tej Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody KLDiscovery.

Naruszenie praw dotyczących znaków towarowych i praw autorskich („Naruszenie”) może skutkować poważną odpowiedzialnością cywilną lub sankcjami karnymi na mocy amerykańskich lub międzynarodowych przepisów dotyczących praw autorskich i znaków towarowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek powielanie lub wykorzystywanie treści, praw autorskich, znaków towarowych, znaków usługowych lub innej własności intelektualnej umieszczonej w tej Witrynie, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszej Umowie, jest uważane za celowe Naruszenie.

 

TWOJE OBOWIĄZKI

Użytkownik gwarantuje i oświadcza KLDiscovery, że nie będzie korzystał z niniejszej Witryny internetowej w żadnym celu, który jest niezgodny z prawem, nielegalny lub zabroniony przez niniejszą Umowę, w tym, bez ograniczeń, angażując się w jakiekolwiek działania zabronione określone poniżej, wraz z wysyłaniem, zamieszczaniem, przekazywaniem, wyświetlaniem, rozpowszechnianiem, lub świadomego otrzymywania lub wyszukiwania jakichkolwiek gróźb, nękania, zniesławienia, oszczerstw, obsceniczności, skandalu, podżegania, materiałów o charakterze seksualnym, pornograficznym lub bluźnierczym, treści lub obrazów, lub innych obrazów, treści lub wiadomości, które mogą być uznane za lubieżne, rozpustne, nadmiernie brutalne lub w inny sposób obraźliwe. Jeśli użytkownik naruszy którykolwiek z tych obowiązków, KLDiscovery może natychmiast odebrać mu dostęp do niniejszej Strony. KLDiscovery, według własnego uznania, zachowuje prawo do odmowy dostępu do niniejszej Strony internetowej każdemu z dowolnego powodu, w tym za naruszenie niniejszej Umowy.

Użytkownik potwierdza, że wszelkie podane przez niego informacje będą prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne. Jeśli Użytkownik poda jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne (lub KLDiscovery ma uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że takie informacje są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne), KLDiscovery ma prawo zawiesić lub zakończyć dostęp i działalność związaną z niniejszą Witryną oraz odmówić wszelkiego bieżącego lub przyszłego korzystania z niej.

 

DZIAŁANIA ZABRONIONE

W szczególności zabronione jest korzystanie z tej Witryny i Użytkownik wyraża zgodę, aby nie używać ani nie zezwalać innym na korzystanie z tej Witryny bez ograniczeń w następujących przypadkach:

(a) podejmowania jakichkolwiek działań, które powodują nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie lub marnowanie cennego czasu na infrastrukturę lub zasoby Witryny, w tym między innymi wysyłanie lub promowanie dystrybucji „spamu”, „niechcianej poczty”, „łańcuszków” lub inne podobne niezamówione lub niezgodne z prawem techniki masowego rozsyłania wiadomości e-mail;

(b) ujawniania lub udostępniania jakimkolwiek nieuprawnionym Stronom Trzecim identyfikatorów, przypisanych numerów potwierdzeń lub haseł lub używania identyfikatorów, przypisanych numerów potwierdzeń lub haseł w jakimkolwiek nieautoryzowanym celu, lub w inny sposób zezwalanie lub ułatwianie innym uzyskanie dostępu do systemów informatycznych KLDiscovery, środowisk, sieci, plików, danych lub kont poprzez użycie identyfikatorów, przypisanych numerów potwierdzeń lub haseł;

(c) uzyskiwanie dostępu lub próby uzyskiwania dostępu do systemów informatycznych KLDiscovery, środowisk, sieci, plików, danych lub kont, do których nie uzyskano wyraźnej autoryzacji (w tym dostępu do danych nieprzeznaczonych dla Użytkownika), lub logowanie się na serwer lub konto, do którego nie posiada się uprawnień dostępu;

(d) podejmowanie prób rozszyfrowania, dekompilacji, dezasemblacji, modyfikowania, usuwania lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania lub kodu HTML stanowiącego lub w jakikolwiek sposób będącego częścią tej Witryny;

(e) zakłócania, przerywania, wyłączania lub uszkadzania (lub prób zakłócania, przerywania, wyłączania lub uszkadzania), w sposób nieuprawniony, korzystania lub działania niniejszej Strony Internetowej lub systemów, sprzętu lub aplikacji KLDiscovery, podmiotów powiązanych lub zależnych lub Stron Trzecich, lub usług dla dowolnego użytkownika, hosta lub sieci, w tym poprzez użycie jakichkolwiek programów, skryptów, poleceń, wirusów, robaków, błędów internetowych, szkodliwych kodów, koni trojańskich, innych zanieczyszczeń lub w inny sposób. Obejmuje to ataki typu "odmowa usługi", "zalewanie" sieci, celowe próby przeciążenia usługi lub nadmiernego obciążenia jej zasobów, próby "rozbicia" hosta i/lub modyfikowanie lub przekierowywanie jakiejkolwiek zawartości lub usług świadczonych na tej stronie internetowej;

(f) próby obejścia lub podważenia mechanizmów bezpieczeństwa systemu lub sieci (np, uwierzytelniania) lub sondować bezpieczeństwo jakiegokolwiek systemu, sieci lub konta, związanych lub używanych w połączeniu z tą Witryną;

(g) przesyłać, publikować, wysyłać pocztą elektroniczną lub w inny sposób przekazywać jakichkolwiek informacji, treści lub praw własności, do których przesyłania nie ma się prawa na mocy niniejszej Umowy, przepisów prawa lub innych stosunków umownych lub powierniczych; lub

(h) używać jakiegokolwiek robota, pająka, inteligentnego agenta, metawyszukiwania, innego automatycznego urządzenia lub procesu ręcznego do przeszukiwania, monitorowania lub kopiowania stron Witryny KLDiscovery lub jej zawartości.

 

GWARANCJE

Cała zawartość, produkty i usługi w tej Witrynie, o ile nie zostało to wyraźnie określone na piśmie przez KLDiscovery, są dostarczane „tak jak są” i bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, innych niż gwarancje, które zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych lub innych jurysdykcji, są dorozumiane przez prawo i nie można ich wykluczyć, ograniczyć ani zmienić. KLDiscovery zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu.

Żadna spółka z grupy spółek KLDiscovery, ani Strony Trzecie, ani żadna osoba zaangażowana w tworzenie, produkcję, hosting i/lub dystrybucję niniejszej Witryny nie gwarantuje, że funkcje, cechy lub usługi zawarte na niniejszej Witrynie będą nieprzerwane lub wolne od błędów, że usterki zostaną naprawione lub że serwer udostępniający treść będzie wolny od wirusów lub innych szkodliwych komponentów. Treści, do których Użytkownik zyskuje dostęp na tej Witrynie, są dostarczane wyłącznie dla wygody i informacji Użytkownika. KLDiscovery nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących wyników, które można uzyskać w wyniku korzystania z tej Witryny, ani co do wiarygodności, dokładności lub aktualności jakichkolwiek treści, usług i/lub towarów dostarczanych lub nabywanych w związku z korzystaniem z tej Witryny internetowej.

Korzystanie z tej Witryny odbywa się na własne ryzyko. Użytkownik ponosi całkowity koszt wszystkich niezbędnych usług serwisowych (w tym między innymi połączenia internetowego) oraz naprawy lub korekty swojego komputera, sieci lub systemu.

 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W żadnym wypadku KLDiscovery, ani żadna z firm należących do jego grupy, ani ich dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy lub agenci, ani żadna osoba lub podmiot zaangażowany w tworzenie, produkcję, dystrybucję i hosting niniejszej Witryny internetowej, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, wtórne, przypadkowe, specjalne, karne lub przykładowe szkody jakiegokolwiek rodzaju, niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, gwarancji, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub jakiejkolwiek innej teorii odpowiedzialności, niezależnie od tego, czy KLDiscovery (lub spółki z jej grupy) wiedziało lub powinno było wiedzieć o możliwości wystąpienia takich szkód, w tym, bez ograniczeń, z korzystania lub próby korzystania z niniejszej Witryny internetowej lub jakiejkolwiek innej witryny, do której prowadzą odnośniki. Maksymalna odpowiedzialność KLDiscovery wynikająca z jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z korzystaniem przez Użytkownika z niniejszej Witryny internetowej jest ograniczona do 10 000 USD.

 

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Uzyskując dostęp do tej Witryny, użytkownik wyraża zgodę, że niniejsza Umowa i korzystanie z niej będą podlegać pod każdym względem prawu stanu Wirginia, bez względu na jakiekolwiek kolizje przepisów i nie będą podlegać Konwencji Narodów Zjednoczonych dotyczącej międzynarodowej sprzedaży towarów. Ponadto Użytkownik zgadza się poddać wyłącznej jurysdykcji i właściwości sądów stanowych i federalnych w stanie Wirginia w przypadku wszelkich sporów, spraw i kontrowersji dotyczących tej Witryny, korzystania przez Użytkownika z tej Witryny oraz wszelkich spraw wynikających z tej Umowy lub z nią związanych.

 

ODSZKODOWANIE

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić KLDiscovery, spółki należące do jej grupy oraz ich członków zarządu, dyrektorów, pracowników, podmioty stowarzyszone lub powiązane, Strony Trzecie, agentów, licencjodawców i dostawców przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, działaniami, kosztami, zobowiązaniami, stratami i szkodami wszelkiego rodzaju (w tym kosztami obsługi prawnej) wynikającymi z korzystania przez użytkownika z niniejszej Witryny internetowej, naruszenia przez użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy lub wszelkich zaniedbań, zaniechań lub celowych działań użytkownika.

 

BRAK PORADY PRAWNEJ

Informacje zawarte w tej Witrynie nie mają na celu udzielenia porady prawnej lub innej profesjonalnej porady, ale mają służyć jedynie jako punkt wyjścia do badań na temat technologii prawnej, zarządzania informacją lub odzyskiwania danych. Chociaż dołożono wszelkich starań, aby zapewnić dokładność tych informacji, nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za błędy lub pominięcia.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Brak działania KLDiscovery w odniesieniu do naruszenia przez Użytkownika lub inne osoby nie uchyla prawa KLDiscovery do działania w odniesieniu do kolejnych lub podobnych naruszeń. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, zostanie ono odrzucone, a pozostałe postanowienia będą egzekwowane. Nagłówki służą wyłącznie do celów informacyjnych. Użytkownik i KLDiscovery działają na odległość, tworząc relacje handlowe. KLDiscovery nie jest agentem, przedstawicielem ani powiernikiem Użytkownika. Postanowienia i warunki niniejszej Umowy oraz każde zobowiązanie, o którym mowa w niniejszym dokumencie, reprezentują całą Umowę między KLDiscovery (w tym Stronami Trzecimi), jej spółkami z grupy a Użytkownikiem i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy lub porozumienia, które nie zostały tu włączone. W przypadku jakichkolwiek niespójności między niniejszą Umową a wszelkimi przyszłymi opublikowanymi warunkami użytkowania lub porozumieniem, pierwszeństwo ma ostatnia opublikowana Umowa.

 

TWORZENIE KONTA

Aby móc korzystać z niektórych usług lub oprogramowania w tej Witrynie lub prosić o dostęp do informacji, może być wymagane otwarcie konta w celu utworzenia nazwy użytkownika i hasła lub ujawnienia nam innych informacji. W tym celu Użytkownik musi ukończyć proces rejestracji, podając aktualne, kompletne i dokładne informacje zgodnie z wymaganiami. Użytkownik jest również odpowiedzialny za utworzenie i zabezpieczenie nazwy konta i hasła. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego hasła i konta oraz pozostaje całkowicie odpowiedzialny za wszelkie działania, które mają miejsce w ramach jego konta, w tym poniesione opłaty.  KLDiscovery nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które Użytkownik może ponieść w wyniku użycia przez kogoś innego hasła lub konta, za wiedzą lub bez wiedzy Użytkownika.

 

PRYWATNOŚĆ

Dane osobowe, które można przesłać lub przekazać do KLDiscovery za pośrednictwem tej Witryny, podlegają Polityce prywatności KLDiscovery, którą można znaleźć pod adresem http://www.kldiscovery.com/privacy i która jest włączona do niniejszej Umowy. Ponadto, poprzez korzystanie z niniejszej Witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie przez KLDiscovery Danych osobowych i innych informacji o użytkowniku, jak zostało to dokładniej opisane w Polityce prywatności KLDiscovery.