A. Niniejsza Polityka

Niniejsza Polityka publikowana jest przez podmioty wymienione w poniższej sekcji M (zwane łącznie „KLDiscovery”, „my”, „nas/nam/nami” lub „nasz/nasza/nasze”). Niniejsza Polityka skierowana jest do osób spoza naszej organizacji, z którymi współpracujemy, w tym do osób odwiedzających nasze strony internetowe (nasze „Strony internetowe”), klientów i innych użytkowników naszych Usług (zwanych łącznie „Użytkownikami”). Zdefiniowane terminy zastosowane w niniejszej Polityce zostały wyjaśnione w poniższej sekcji (N).

Dla celów niniejszej Polityki KLDiscovery jest Administratorem Danych Osobowych Użytkowników. Dane kontaktowe znajdują się w poniższej sekcji (M), aby właściwy podmiot KLDiscovery mógł odpowiedzieć na pytania dotyczące wykorzystania i Przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników.

Niniejsza Polityka może być okresowo zmieniana lub aktualizowana w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach w odniesieniu do Przetwarzania Danych Osobowych lub zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zachęcamy Użytkowników do uważnego zapoznania się z niniejszą Polityką oraz do regularnego sprawdzania niniejszej strony w celu dokonania przeglądu wszelkich zmian, jakie możemy wprowadzić zgodnie z warunkami niniejszej Polityki.

KLDiscovery działa pod następującymi markami: KLDiscovery, Ontrack i IBAS.

B. Przetwarzanie Danych Osobowych Użytkowników

Gromadzenie Danych Osobowych: Możemy gromadzić Dane Osobowe Użytkowników:

 • Gdy Użytkownicy kontaktują się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub w inny sposób.
 • W ramach zwykłych relacji z Użytkownikami (np. Dane Osobowe, które uzyskiwane są w związku z zarządzaniem płatnościami Użytkowników).
 • Gdy świadczymy Usługi.
 • Gdy otrzymujemy Dane Osobowe Użytkowników od przekazujących nam te dane osób trzecich, takich jak agencje kredytowe lub organy ścigania.
 • Gdy Użytkownicy odwiedzają nasze Strony internetowe lub korzystają z jakichkolwiek funkcji lub zasobów dostępnych na naszych Stronach internetowych lub za ich pośrednictwem. Gdy Użytkownicy odwiedzają Stronę internetową, ich urządzenie i przeglądarka mogą automatycznie ujawniać pewne informacje (takie jak rodzaj urządzenia, system operacyjny, rodzaj przeglądarki, ustawienia przeglądarki, adres IP, ustawienia języka, daty i godziny połączenia się ze Stroną internetową oraz inne techniczne informacje komunikacyjne), z których część może stanowić Dane Osobowe.
 • Gdy Użytkownicy przesyłają nam CV w ramach podania o pracę.
 •  

Tworzenie Danych Osobowych: Podczas świadczenia Usług możemy również tworzyć Dane Osobowe Użytkowników, takie jak zapisy interakcji Użytkowników z nami oraz szczegóły historii zamówień.

Relewantne Dane Osobowe: Kategorie Danych Osobowych Użytkowników, które możemy Przetwarzać, obejmują:

 • Dane osoby: nazwisko(-a); płeć; data urodzenia/wiek; obywatelstwo; i zdjęcie.
 • Dane kontaktowe: adres wysyłkowy (np. dla potrzeb zwrotu oryginalnych nośników i/lub urządzeń pamięci masowej); adres pocztowy; numer telefonu; adres e-mail; oraz szczegóły profilu w mediach społecznościowych.
 • Szczegóły płatności: adres rozliczeniowy; numer konta bankowego lub numer karty kredytowej; nazwisko posiadacza karty lub konta; szczegóły dotyczące bezpieczeństwa karty lub konta; data „ważna od” na karcie; oraz data wygaśnięcia ważności karty.
 • Poglądy i opinie: wszelkie poglądy i opinie na nasz temat, które Użytkownicy postanowią nam przesłać lub opublikować na platformach mediów społecznościowych.
 • Prosimy pamiętać, że Przetwarzane przez nas Dane Osobowe Użytkowników mogą również obejmować Wrażliwe Dane Osobowe określone poniżej .

Podstawa prawna Przetwarzania Danych Osobowych: Przetwarzając Dane Osobowe Użytkowników w związku z celami określonymi w niniejszej Polityce, możemy opierać się na jednej lub więcej następujących podstaw prawnych, w zależności od okoliczności:

 • uzyskaliśmy uprzednio wyraźną zgodę Użytkowników na Przetwarzanie (taka podstawa prawna jest wykorzystywana wyłącznie w odniesieniu do Przetwarzania, które jest całkowicie dobrowolne – nie jest wykorzystywana do Przetwarzania, które jest w jakikolwiek sposób konieczne lub wymagane);
 • Przetwarzanie jest konieczne w związku z każdą umową, jaką Użytkownicy mogą z nami zawrzeć;
 • Przetwarzanie jest wymagane przez obowiązujące prawo;
 • Przetwarzanie jest niezbędne w celu ochrony interesu, który ma istotne znaczenie dla życia dowolnej osoby fizycznej; lub
 • mamy uzasadniony interes w realizacji Przetwarzania w celu zarządzania, obsługi lub promowania naszej działalności, a ten uzasadniony interes nie zostaje unieważniony przez interesy, podstawowe prawa lub wolności Użytkowników.

Przetwarzanie Wrażliwych Danych Osobowych Użytkowników: Nie zamierzamy gromadzić ani w inny sposób Przetwarzać Wrażliwych Danych Osobowych Użytkowników, z wyjątkiem sytuacji, gdy:

 • Przetwarzanie jest wymagane lub dozwolone przez obowiązujące prawo (np. w celu spełnienia naszych obowiązków raportowania różnorodności);
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wykrywania lub zapobiegania przestępczości (w tym przeciwdziałania nadużyciom, praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu);
 • Przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub
 • zgodnie z obowiązującym prawem uzyskaliśmy uprzednią wyraźną zgodę Użytkowników przed Przetwarzaniem ich Wrażliwych Danych Osobowych (jak wyżej, taka podstawa prawna wykorzystywana jest wyłącznie w odniesieniu do Przetwarzania, które jest całkowicie dobrowolne – nie jest wykorzystywana do Przetwarzania, które jest w jakikolwiek sposób niezbędne lub obowiązkowe).

Jeśli Użytkownicy przekazują nam Wrażliwe Dane Osobowe (np. jeśli przekażą nam nośnik, z którego mamy odzyskać dane), muszą upewnić się, że ujawnienie nam takich danych jest zgodne z prawem, w tym zagwarantować, że jedna z podanych powyżej podstaw prawnych jest dla nas dostępna w odniesieniu do Przetwarzania tych Wrażliwych Danych Osobowych.

Cele Przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika: Do celów Przetwarzania Danych Osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, należą:

 • Nasze Strony internetowe: obsługa i zarządzanie naszymi Stronami internetowymi; zapewnianie treści Użytkownikom; wyświetlanie Użytkownikom reklam i innych informacji podczas odwiedzania naszych Stron internetowych; oraz komunikowanie się i interakcja z Użytkownikami za pośrednictwem naszych Stron internetowych.
 • Świadczenie Usług: dostarczanie naszych Stron internetowych i innych usług; świadczenie Usług w odpowiedzi na zamówienia; oraz komunikacja w odniesieniu do tych Usług.
 • Komunikacja: komunikowanie się z Użytkownikami za pomocą dowolnych środków (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, wiadomości tekstowych, mediów społecznościowych, poczty lub osobiście), z zastrzeżeniem zagwarantowania, że taka komunikacja odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Działania komunikacyjne i informatyczne: zarządzanie naszymi systemami komunikacji; obsługa bezpieczeństwa informatycznego; oraz audyty bezpieczeństwa informatycznego.
 • Higiena i bezpieczeństwo: oceny higieny i bezpieczeństwa oraz prowadzenie ewidencji; i zgodność z powiązanymi zobowiązaniami prawnymi.
 • Zarządzanie finansami: sprzedaż; finanse; audyt firmowy; i zarządzanie dostawcami.
 • Badania: angażowanie Użytkowników w celu uzyskania opinii na temat naszych Usług.
 • Ulepszanie naszych Usług: identyfikowanie problemów z istniejącymi Usługami; planowanie ulepszeń w istniejących Usługach; i tworzenie nowych Usług.
 • Zasoby ludzkie: zarządzanie podaniami o pracę w KLDiscovery.

Dobrowolne udostępnianie Danych Osobowych i konsekwencje braku udostępnienia: Udostępnianie nam Danych Osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne i zazwyczaj jest to wymóg niezbędny do zawarcia z nami umowy i umożliwienia nam realizacji naszych zobowiązań umownych wobec Użytkowników. Użytkownicy nie mają żadnego ustawowego obowiązku udostępniania nam swoich Danych Osobowych; jeśli jednak Użytkownicy postanowią nie udostępniać nam swoich Danych Osobowych, nie będziemy w stanie zawrzeć z Użytkownikami umów i zrealizować naszych zobowiązań wobec Użytkowników.

C. Ujawnianie Danych Osobowych stronom trzecim

Możemy ujawniać Dane Osobowe Użytkowników innym podmiotom należącymi do grupy KLDiscovery w celu zrealizowania naszych zobowiązań umownych wobec Użytkowników lub w uzasadnionych celach biznesowych (w tym świadczenia Usług na rzecz Użytkowników i obsługi naszych Stron internetowych), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto możemy ujawnić Dane Osobowe Użytkowników:

 • organom nadzorczym i regulacyjnym, na żądanie, lub dla celów zgłaszania wszelkich rzeczywistych lub podejrzewanych naruszeń obowiązujących przepisów prawa lub innych regulacji;
 • księgowym, audytorom, prawnikom i innym zewnętrznym profesjonalnym doradcom KLDiscovery, z zachowaniem wiążących umownych lub prawnych obowiązków zachowania poufności;
 • zewnętrznym Procesorom danych (takim jak dostawcy usług płatniczych, partnerzy branży detalicznej i partnerzy dystrybucyjni, firmy spedycyjne/kurierskie; dostawcy technologii, dostawcy ankiet w zakresie satysfakcji klientów, operatorzy usług „czat na żywo” i procesorzy świadczący usługi zgodności, np. sprawdzanie wydanych przez rząd list zabronionych, tacy jak amerykańskie Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych), znajdujących się w dowolnym miejscu na świecie, z zastrzeżeniem wymogów określonych poniżej w niniejszej sekcji (C);
 • wszelkim właściwym podmiotom, organom ścigania lub sądom, w zakresie niezbędnym do ustalenia, wykonania lub ochrony praw, lub innym organom właściwym w celu zapobiegania, śledzenia, wykrywania lub ścigania przestępstw lub wykonywania orzeczeń karnych;
 • wszelkim właściwym nabywcom zewnętrznym, w przypadku gdy sprzedajemy lub przenosimy całość lub dowolną odpowiednią część naszego przedsiębiorstwa lub aktywów (w tym w przypadku przekształceń, rozwiązania lub likwidacji), ale tylko w zgodzie z obowiązującym prawem; oraz
 • nasze Strony internetowe mogą wykorzystywać treści zewnętrzne. Jeśli Użytkownicy zdecydują się na interakcję z takimi treściami, Dane Osobowe Użytkowników mogą być udostępniane zewnętrznemu dostawcy wybranej platformy mediów społecznościowych. Przed interakcją z takimi treściami zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności takich dostawców.

Jeśli angażujemy Procesora zewnętrznego w Przetwarzanie Danych Osobowych Użytkowników, zawieramy z takim Procesorem zewnętrznym umowę powierzenia przetwarzania danych zgodnie z obowiązującym prawem, tak aby Procesor podlegał zobowiązaniom umownym w zakresie: (i) Przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie na podstawie naszych wcześniejszych pisemnych instrukcji; oraz (ii) stosowania środków ochrony poufności i bezpieczeństwa Danych Osobowych; wraz z wszelkimi dodatkowymi wymogami przewidzianymi w obowiązującym prawie. W każdym przypadku KLDiscovery ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania stron trzecich, którym KLDiscovery powierzył dane osobowe. KLDiscovery zapewnia, by wszystkie takie strony trzecie utrzymywały środki bezpieczeństwa i przetwarzania danych zgodnie ze standardami określonymi przez KLDiscovery przed przekazaniem takich danych osobowych danej stronie trzeciej.

Możemy anonimizować Dane Osobowe dotyczące korzystania ze Stron internetowych (np. poprzez rejestrację takich danych w formacie zagregowanym) oraz udostępniać takie zanonimizowane dane naszym partnerom biznesowym (w tym zewnętrznym partnerom biznesowym).

D. Międzynarodowy transfer Danych Osobowych

Ze względu na międzynarodowy charakter naszej działalności, konieczne może być przekazywanie Danych Osobowych Użytkowników w ramach grupy KLDiscovery oraz stronom trzecim, jak wskazano w powyższej sekcji (C), w związku zcelami określonymi w niniejszej Polityce. Z tego powodu możemy przekazywać Dane Osobowe Użytkowników do innych krajów, które mogą posiadać niższe standardy ochrony danych niż UE z uwagi na przepisy prawne i wymogi dotyczące zgodności z ochroną danych inne niż te, które obowiązują w krajach Użytkowników.

W sytuacji, gdy przekazujemy Dane Osobowe Użytkowników do innych krajów, dokonujemy tego, gdy jest to wymagane (i z wyjątkiem transferów z EOG lub Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych) na podstawie Standardowych Klauzul Umownych. Użytkownik może zażądać kopii naszych Standardowych Klauzul Umownych za pomocą danych kontaktowych podanych w poniższej sekcji (M).

W przypadku przekazywania Danych Osobowych z EOG lub ze Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych, dokonujemy tego w ramach zasad ramowych Tarczy Prywatności (Privacy Shield) UE-USA i zasad ramowych Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA ustanowionej przez amerykański Departament Handlu. Zgłosiliśmy amerykańskiemu Departamentowi Handlu, że stosujemy się do zasad Tarczy Prywatności. Jeśli w związku z przekazywaniem Danych Osobowych z UE lub Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych w ramach naszej certyfikacji Tarczy Prywatności istnieje jakikolwiek konflikt między warunkami niniejszej Polityki a zasadami Tarczy Prywatności, obowiązują zasady Tarczy Prywatności. Aby dowiedzieć się więcej na temat programu Tarczy Prywatności i zapoznać się z naszą certyfikacją, prosimy odwiedzić stronę https://www.privacyshield.gov/.

Podlegamy kompetencjom śledczym i egzekucyjnym Federalnej Komisji Handlu (FTC) w odniesieniu do zasad Tarczy Prywatności. Zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA zobowiązujemy się do rozstrzygania skarg dotyczących prywatności i Przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników. W przypadku zapytań lub skarg dotyczących niniejszej Polityki prosimy najpierw skontaktować się z nami, korzystając z informacji kontaktowych podanych w poniższej sekcji (M). Dodatkowo zobowiązaliśmy się do skierowania nierozstrzygniętych skarg dotyczących ochrony prywatności w ramach zasad Tarczy Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA do BBB EU PRIVACY SHIELD, działającej non-profit alternatywnej agencji rozstrzygania sporów znajdującej się w USA i obsługiwanej przez Council of Better Business Bureaus. Jeśli Użytkownik nie otrzyma w terminie potwierdzenia swojej skargi lub jeśli skarga nie zostanie rozstrzygnięta w zadowalający sposób, prosimy odwiedzić www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/,aby uzyskać więcej informacji i złożyć skargę. Prosimy pamiętać, że jeśli skarga Użytkownika nie zostanie rozstrzygnięta za pośrednictwem tych kanałów, w ograniczonych okolicznościach, dostępna może być możliwość uzyskania wiążącego rozstrzygnięcia w drodze postępowania arbitrażowego przed panelem Tarczy Prywatności.

Wyraźnie stwierdza się, że do dalszego przekazywania stronom trzecim danych osobowych osób zamieszkałych w UE, które to dane osobowe pozyskało KLDiscovery i do którego znajduje zastosowanie Tarcza Prywatności UE-USA lub dalszego przekazywania danych osobowych osób zamieszkałych w Szwajcarii i których dane osobowe zostały pozyskane przez KLDiscovery i do którego znajduje zastosowanie Tarcza Prywatności Szwajcaria-USA - mają zastosowanie wymogi określone w części C (Ujawnianie danych osobowych stronom trzecim).

E. Bezpieczeństwo

Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę Danych Osobowych Użytkowników przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, nieuprawnionym dostępem i innymi niezgodnymi z prawem lub nieuprawnionymi formami Przetwarzania, zgodnie z obowiązującym prawem.

Użytkownicy są odpowiedzialni za zapewnienie, że wszelkie przesyłane do nas Dane Osobowe przesyłane są w bezpieczny sposób.

F. Dokładność

Podejmujemy wszelkie racjonalne kroki, aby zapewnić, że:

 • Dane Osobowe Użytkowników, które Przetwarzamy, są dokładne i, w miarę potrzeby, uaktualniane; oraz
 • wszelkie Przetwarzane przez nas Dane Osobowe Użytkowników, które są niedokładne (z uwzględnieniem celów, dla których są Przetwarzane) zostaną niezwłocznie usunięte lub skorygowane.

Od czasu do czasu możemy poprosić Użytkowników o potwierdzenie dokładności Danych Osobowych.

G. Minimalizacja

Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Dane Osobowe Użytkowników, które Przetwarzamy, są ograniczone do Danych Osobowych wymaganych w związku z celami określonymi w niniejszej Polityce (w tym świadczenia Usług na rzecz Użytkowników).

H. Przechowywanie

Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Dane Osobowe Użytkowników są Przetwarzane tylko przez minimalny okres niezbędny dla celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Będziemy przechowywać kopie Danych Osobowych Użytkowników w formie, która umożliwia identyfikację, tylko przez okres, w którym:

 • utrzymujemy stałą relację z Użytkownikami (np. w przypadku, gdy Użytkownicy korzystają z naszych Usług, lub są zgodnie z prawem uwzględnieni na naszej liście mailingowej i nie wypisali się z tej listy); lub
 • Dane Osobowe Użytkowników są niezbędne w związku ze zgodnymi z prawem celami określonymi w niniejszej Polityce Prywatności, dla których posiadamy ważną podstawę prawną (np. w przypadku gdy Dane Osobowe Użytkowników zawarte są w zamówieniu złożonym przez pracodawcę i posiadamy uzasadniony interes w Przetwarzaniu tych danych dla celów prowadzenia naszej działalności i wypełniania zobowiązań wynikających z tej umowy).

Dodatkowo, będziemy przechowywać Dane Osobowe przez:

 • każdy obowiązujący okres przedawnienia w ramach obowiązującego prawa (tj. każdy okres, w którym dowolna osoba mogłaby wnieść przeciwko nam roszczenie w związku z Danymi Osobowymi Użytkowników lub dla którego mogą być istotne Dane Osobowe Użytkowników); oraz
 • dodatkowy okres dwóch (2) miesięcy po zakończeniu takiego obowiązującego okresu przedawnienia (co oznacza, że jeśli dana osoba wniesie roszczenie pod koniec okresu przedawnienia, to nadal mamy zapewnioną rozsądną ilość czasu, aby zidentyfikować Dane Osobowe istotne dla tego roszczenia),

W przypadku wniesienia jakichkolwiek roszczeń możemy nadal Przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników przez takie dodatkowe okresy, jakie są niezbędne w związku z tymi roszczeniami.

W okresach wymienionych powyżej w odniesieniu do roszczeń ograniczamy Przetwarzanie Danych Osobowych Użytkowników do przechowywania i zapewnienia bezpieczeństwa Danych Osobowych, z wyjątkiem przypadków, w których Dane Osobowe muszą zostać poddane przeglądowi w związku z jakimkolwiek roszczeniem lub zobowiązaniem wynikającym z obowiązującego prawa.

Po zakończeniu powyższych okresów, w ich właściwych zakresach, dokonamy trwałego usunięcia lub zniszczenia Danych Osobowych. 

I. Prawa Użytkowników

Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa Użytkownicy posiadają szereg uprawnień dotyczących Przetwarzania Danych Osobowych, w tym:

 • prawo do żądania dostępu do lub kopii Danych Osobowych, które Przetwarzamy lub których jesteśmy Administratorem, wraz z informacjami dotyczącymi charakteru, przetwarzania i ujawniania tych Danych Osobowych;
 • prawo do żądania skorygowania wszelkich niedokładności Danych Osobowych Użytkowników, które Przetwarzamy lub których jesteśmy Administratorem;
 • prawo do żądania, z uzasadnionych powodów:
 • usunięcia Danych Osobowych, które Przetwarzamy lub których jesteśmy Administratorem; lub
 • ograniczenia Przetwarzania Danych Osobowych, które Przetwarzamy lub których jesteśmy Administratorem;
 • prawo dosprzeciwu, z uzasadnionych powodów, wobec Przetwarzania Danych Osobowych przez nas lub w naszym imieniu;
 • prawo do przekazania Danych Osobowych, które Przetwarzamy lub których jesteśmy Administratorem, do innego Administratora, w zakresie, w jakim znajduje to zastosowanie;
 • prawo do cofnięcia zgody na Przetwarzanie, w przypadku gdy legalność Przetwarzania jest oparta na zgodzie; oraz
 • prawo do wnoszenia skarg do Organu nadzorczego w zakresie Przetwarzania Danych Osobowych przez nas lub w naszym imieniu.

Powyższe pozostaje bez wpływu na prawa Użytkownika określone w prawie powszechnie obowiązującym.

Aby skorzystać z jednego lub więcej z tych uprawnień, lub zadać pytanie dotyczące tych uprawnień lub innych postanowień niniejszej Polityki, lub Przetwarzania przez nas Danych Osobowych Użytkowników, prosimy skorzystać z danych kontaktowych przewidzianych w poniższej sekcji (M).

W przypadku świadczenia Użytkownikom Usług w oparciu o zamówienia, takie Usługi świadczone są zgodnie z warunkami umów przekazanych Użytkownikom. W przypadku rozbieżności pomiędzy takimi warunkami a niniejszą Polityką, niniejsza Polityka ma charakter uzupełniający.

J. Pliki cookie

Plik cookie to niewielki plik umieszczany na urządzeniu Użytkownika podczas odwiedzania Strony internetowej (w tym naszych Stron internetowych). Rejestruje on informacje o urządzeniu, przeglądarce i, w niektórych przypadkach, preferencjach i zwyczajach Użytkowników w zakresie przeglądania stron. Możemy Przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników za pomocą technologii cookies, zgodnie z naszą Polityką plików cookie:https://www.ontrack.com/pl-pl/cookies/.

K. Warunki użytkowania

Korzystanie z naszych Stron internetowych podlega Warunkom użytkowania: https://www.ontrack.com/pl-pl/zastrzezenia-prawne/ .

L. Marketing bezpośredni

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, w przypadku gdy Użytkownicy udzielili wyraźnej zgody zgodnie z obowiązującym prawem lub w sytuacji, gdy wysyłamy Użytkownikom komunikaty reklamowe i marketingowe dotyczące naszych podobnych produktów i usług, możemy Przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników w celu kontaktowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, poczty tradycyjnej lub innych form komunikacji w celu dostarczenia informacji lub Usług, które mogą zainteresować Użytkowników. Jeśli świadczymy Usługi na rzecz Użytkowników, możemy przesyłać Użytkownikom informacje dotyczące naszych Usług, nadchodzących promocji i inne informacje, które mogą zainteresować Użytkowników, korzystając z danych kontaktowych, które zostały nam dostarczone i zawsze zgodnie z obowiązującym prawem.

Użytkownicy mogą w każdej chwili wypisać się z naszej promocyjnej listy mailingowej lub newsletterów, klikając na link rezygnacji z subskrypcji zawarty w każdym wysłanym e-mailu lub newsletterze. Po wypisaniu się z listy nie będziemy przesyłać Użytkownikom kolejnych e-maili, ale możemy w dalszym ciągu kontaktować się z Użytkownikami w zakresie niezbędnym dla celów realizacji zamówionych Usług.

M. Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek uwag, pytań lub wątpliwości dotyczących którejkolwiek z informacji zawartych w niniejszej Polityce lub jakichkolwiek innych kwestii związanych z Przetwarzaniem Danych Osobowych przez KLDiscovery, prosimy skontaktować się z właściwym podmiotem spośród podanych poniżej:

Administratorzy, w odniesieniu do których wydano niniejszą Politykę, to:

Kraj

Nazwa podmiotu

Adres rejestrowy i kontakt

 

Wielka Brytania

KLDiscovery Ontrack Limited

 

UK Data Privacy Queries, Global House, 1 Ashley Avenue, Epsom, Surrey, KT18 5AD

KLDiscovery Limited

 

UK Data Privacy Queries, Nexus, 25 Farringdon Street, London, EC4A 4AB

 

Irlandia

KLDiscovery Limited

 

Irish Data Privacy Queries, Unit 719, Kilshane Drive, Northwest Business Park, Ballycoolin, Dublin 15

 

Dania

Ibas Ontrack ApS

Danish Data Privacy Queries, Gammel Kongevej 1, 1610 København V

 

Finlandia

Ibas Ontrack Oy

Finnish Data Privacy Queries, Lakkisepante 11

00620, Helsingfors

 

Holandia

 

KLDiscovery Ontrack B.V

Dutch Data Privacy Queries, De Brand 22, 3823 LJ Amersfoort

 

Szwecja

Ibas Ontrack AB

Swedish Data Privacy Queries, Box 1005, 751 40 Uppsala

 

Norwegia

Ibas Ontrack AS

Norwegian Data Privacy Queries, Fjellgata 2, 2212 Kongsvinger

Niemcy

KLDiscovery Ontrack GmbH

German Data Privacy Queries,

Geschäftsanschrift: Hanns-Klemm-Str. 5, 71034 Böblingen

 

Włochy

KLDiscovery Ontrack Srl

Italian Data Privacy Queries, GALLARATE (VA) VIA

MARSALA 34/A CAP 21013

 

Polska

KLDiscovery Ontrack Sp. z o.o

Polish Data Privacy Queries, Katowice (40-082), ul. Jana III Sobieskiego 11, Poland

 

Singapur

 

KLDiscovery Ontrack Pte Ltd

Singapore Data Privacy Queries, 3 International Business Park

#02-27, Nordic European Centre

Singapore 609927

 

Chiny

 

Kroll Ontrack Information Technology Service (Shanghai) Co., Ltd

Chinese Data Privacy Queries
Room 945, 9/F Eco City
No 1788, Nanjing West Road
Jing’an District
Shanghai 200040, China

Japonia

 

KLDiscovery Ontrack (HK) Limited - Japan Branch

Japanese Data Privacy Queries
3F Hibiya International Building
2-2-3 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku
Tokyo 100-0011, Japan

Hong Kong

 

KLDiscovery Ontrack (HK) Limited

Hong Kong Data Privacy Queries, Room 1702, 17/F Central Plaza

18 Harbour Road

Wanchai, Hongkong

 

Hiszpania

 

Kroll Ontrack Iberia SL

Spanish Data Privacy Queries, C/Anabel Segura 7, 1ª planta, oficina B, 28108 – Alcobendas, Madrid

 

Francja

 

KLDiscovery Ontrack Sarl

French Data Privacy Queries, 2, impasse de la Noisette, 91371 Verriéres-le-Buisson Cedex 413

 

Szwajcaria

Kroll Ontrack (Switzerland) GmbH

 

Swiss Data Privacy Queries, Hertistrasse 25, 8304 Wallisellen

 

Australia

KLDiscovery Ontrack Pty Ltd

 

Australian Data Privacy Queries, 9/28 Donkin St, West End QLD 4101, Australia

 

USA

LDiscovery, LLC

American Data Privacy Queries, Attn: Jason Davison, 8201 Greensboro Drive, Suite 300, McLean, VA 22102-3810

 

LDiscovery TX, LLC

American Data Privacy Queries, Attn: Jason Davison, 8201 Greensboro Drive, Suite 300, McLean, VA 22102-3810

 

KLDiscovery Ontrack, LLC

American Data Privacy Queries, Attn: Jason Davison, 9023 Columbine Road
Eden Prairie, MN 55347

 

KLDiscovery Ontrack Franchise, LLC

American Data Privacy Queries, Attn: Jason Davison, 9023 Columbine Road

Eden Prairie, MN 55347

 

Kanada

Kroll Ontrack Canada Co

Canadian Data Privacy Queries, 1871 Hollis Street, Suite 200, Halifax, NS, B3J 0C3

Canada

 

Indie

KLDiscovery Private Limited

Indian Data Privacy Queries, 4, Chandan Niwas (Old), M. V. Road, Off.Andheri Kurla Road, Opp. Vishal Hall, Andheri East, Mumbai – 400069, Maharashtra, India

Prosimy pamiętać, że w przypadku, gdy wymieniony Administrator znajduje się poza terenem Unii Europejskiej, Użytkownicy mogą skontaktować się z podmiotem w kraju swojego pobytu. 

Definicje

 • „Administrator” oznacza podmiot, który decyduje, w jaki sposób i dlaczego Dane Osobowe są Przetwarzane. W licznych ustawodawstwach Administrator ponosi główną odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.
 • „Organ nadzorczy” oznacza niezależny organ publiczny, który ma prawo do nadzorowania przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.
 • „EOG” oznacza Europejski Obszar Gospodarczy.
 • „Dane Osobowe” oznaczają informacje dotyczące dowolnej osoby fizycznej, lub na podstawie których można zidentyfikować dowolną osobę fizyczną. Przykłady Danych Osobowych, które możemy Przetwarzać, znajdują się w powyższej sekcji (B).
 • „Przetwarzać”, „Przetwarzanie” lub „Przetwarzane” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 • „Procesor” oznacza każdą osobę lub podmiot Przetwarzający Dane Osobowe w imieniu Administratora (inny niż pracownicy Administratora).
 • „Usługi” oznaczają wszelkie usługi świadczone przez KLDiscovery.
 • “Wrażliwe Dane Osobowe” oznaczają Dane Osobowe dotyczące rasy lub pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, zdrowia fizycznego lub psychicznego, życia seksualnego, wszelkich rzeczywistych lub domniemanych przestępstw lub kar, krajowego numeru identyfikacyjnego lub inne informacje, które mogą być uważane za wrażliwe zgodnie z obowiązującym prawem.

1 listopada 2018 r.