REGULAMIN DOTYCZĄCY USŁUG ODZYSKIWANIA DANYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ ONTRACK NA RZECZ KONSUMENTÓW

1. REGULAMIN

1.1 Niniejszy Regulamin reguluje świadczenie Usług przez KLDiscovery Ontrack Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (ul. Jana III Sobieskiego 11, 40-082 Katowice, Polska; o numerze NIP: 954-24-96-597; Regon: 278348710, kapitał zakładowy w wysokości 860 000,00 zł, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000228101, która działa pod marką „Ontrack”) (dalej „Usługodawca”). Niniejszy Regulamin dotyczy świadczenia Usług na rzecz Konsumentów, stanowiąc wzór umowy, i mają na celu wypełnienie zobowiązań dotyczących ochrony konsumentów. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.

1.2 Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza zamiar zawarcia z Usługodawcą umowy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie i w Załącznikach, które stanowią integralną cześć Regulaminu. Załącznikami są: Formularz odstąpienia od umowy, Polityka prywatności dostępna pod adresem https://www.ontrack.com/pl-pl/polityka-prywatnosci/, formularz zamówienia Diagnozy FREEVAL. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie niniejszego Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany Usługodawcy jako dane kontaktowe.

1.3 Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do konsumentów (tj. osób fizycznych, które nie zamawiają Usług na potrzeby swojej działalności gospodarczej, handlowej lub zawodowej). Jeżeli klient biznesowy otrzymał niniejszy Regulamin przez pomyłkę, nie powinien go akceptować, ale zwrócić się do Usługodawcy z prośbą o przesłanie Regulaminu dla Użytkowników Biznesowych.

2. DANE KONTAKTOWE

2.1 Kontakt z Usługodawcą. Z Usługodawcą można skontaktować się dzwoniąc do obsługi klienta pod nr tel. +48 32 77 999 99, pisząc do KLDiscovery Ontrack Sp. z o.o. na adres przedstawiony w pkt 1.1 niniejszego Regulaminu lub na adres e-mail: dane@krollontrack.pl (Usługodawca może odpowiedzieć z innego adresu). Zamawianie Usług odbywa się poprzez wypełnienie Wyceny przekazanej Usługodawcy drogą elektroniczną lub wydrukowanej i przesłanej Usługodawcy pocztą.

2.2 Kontakt z Usługobiorcą. Usługobiorca otrzymuje Sprzęt i Dane za pośrednictwem kuriera lub odbiera je osobiście. Usługodawca i Usługobiorca komunikują się za pośrednictwem poczty elektronicznej (w tym poprzez wiadomości e-mail i formularze), na piśmie za pośrednictwem poczty oraz – w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie i zatwierdzonych przez Usługobiorcę – telefonicznie..

3. INTERPRETACJA

3.1 W niniejszym Regulaminie stosowane będą następujące definicje:

(a) Informacje Poufne – wszystkie informacje poufne (niezależnie od sposobu ich zapisu i przechowywania) ujawnione przez którąkolwiek ze stron drugiej stronie (w tym Konsumentowi jako stronie) w związku z Usługami, w tym między innymi dane Usługobiorcy, jego dane osobowe, dane Usługodawcy, tajemnice przedsiębiorstwa i wszelkie informacje, które jedna ze stron może zasadnie uznać za poufne;

(b) Konsument oraz Klient – Usługobiorca.

(c) Umowa – umowa zawarta zgodnie z niniejszym Regulaminem w następstwie zaakceptowania przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu.

(d) Dane – każdego rodzaju dane w formie elektronicznej, w tym „dane osobowe” określone w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych – rozporządzeniu (UE) 2016/679 – lub poprzedzających je aktach prawnych, wszelkie tajemnice przedsiębiorstwa i wszelkie programy komputerowe (oprogramowanie).

(e) Sprzęt – nośniki danych Usługodawcy, takie jak dyski twarde, pamięci USB, laptopy, komputery lub inne urządzenia.

(f) Wynagrodzenie – wynagrodzenie płatne przez Usługobiorcę za wykonanie Usług, jak określono w odpowiedniej Wycenie.

(g) Diagnoza FREEVAL – wstępne badanie możliwości odzyskania danych zgodnie z warunkami określonymi w pkt 4 niniejszego Regulaminu.

(h) Tryby – dostępne tryby świadczenia Usług, różniące się pod względem szybkości, Wynagrodzenia i niektórych innych aspektów, opisane w Wycenie, pozostające do wyboru przez Klienta.

(i) Wycena – pisemna wycena dostarczona Klientowi przez Usługodawcę w celu złożenia Zamówienia Usług po przeprowadzeniu Diagnozy FREEVAL.

(j) Dane wrażliwe – dane osobowe dotyczące rasy lub pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związku zawodowego, zdrowia fizycznego lub psychicznego, życia seksualnego, wszelkich faktycznych lub domniemanych przestępstw lub kar, numeru w krajowym systemie ewidencji ludności lub jakichkolwiek innych informacji, które można uznać za wrażliwe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

(k) Usługi – usługi odzyskiwania danych świadczone na rzecz Usługobiorcy przez Usługodawcę, jak opisano w pkt 6.1 niniejszego Regulaminu i określono bardziej szczegółowo w odpowiedniej Wycenie.

(l) Zamówienie Usług – wypełnienie zaakceptowanej Wyceny zgodnie z wyborem dokonanym przez Usługobiorcę spośród opcji przedstawionych w Wycenie po przeprowadzeniu Diagnozy FREEVAL lub później i potwierdzenie, że Usługodawca ma rozpocząć wykonywanie Usług, za które Usługobiorca godzi się uiścić Wynagrodzenie.

(m) Strona internetowa – strona internetowa Usługodawcy pod adresem www.ontrack.com/pl lub inna strona internetowa używana przez niego okresowo w celu prowadzenia działalności.

(n) Standardowe godziny pracy – godziny od 8–17 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na mocy ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 90 z późniejszymi zmianami).

4. PROCES ZAMÓWIENIA

4.1 W następstwie wstępnej konsultacji telefonicznej i przesłania internetowego zgłoszenia za pośrednictwem Strony internetowej Usługodawcy oraz zaakceptowania przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu i formularza zamówienia Diagnozy FREEVAL, Usługobiorca udostępni swój Sprzęt na potrzeby przeprowadzenia Diagnozy FREEVAL. Usługobiorca może od razu zamówić Usługi z pominięciem Diagnozy FREEVAL lub Usługę wykonywaną poza Standardowymi godzinami pracy, przekazując Usługodawcy zaakceptowany formularz zamówienia Diagnozy FREEVAL oraz zaakceptowaną Wycenę.

4.2 Bezpłatna Diagnoza FREEVAL polega na bezpłatnym odbiorze Sprzętu Usługobiorcy przez kuriera (opcjonalnie), przeprowadzeniu diagnozy Sprzętu, który nie jest zaszyfrowany lub w którym odzyskanie danych nie dotyczy danych skasowanych, lub spowodowanych uszkodzeniami logicznymi, lub który nie stanowi dużej macierzy, nie nosi znamion otwarcia, w trakcie Standardowych godzin pracy, oraz prowadzi do sporządzenia pisemnej informacji określającej, czy można oczekiwać odzyskania Danych.

4.3 Cenę płatnej Diagnozy FREEVAL przedstawiono w zamówieniu FREEVAL, mającej zastosowanie do Sprzętu niekwalifikującego się do bezpłatnej Diagnozy FREEVAL, które Usługobiorca wypełnia przed dostarczeniem Sprzętu Usługodawcy. Jeżeli Usługodawca stwierdzi po uzyskaniu Sprzętu, że nie kwalifikuje się on do Bezpłatnej Diagnozy FREEVAL, informuje o tym Usługobiorcę i wykonuje płatną Diagnozę FREEVAL.

4.4 Jeżeli po przeprowadzeniu właściwej Diagnozy FREEVAL przedstawionej w pkt 4.2 i 4.3 niniejszego Regulaminu odzyskanie Danych okaże się niemożliwe (diagnoza negatywna), Sprzęt Usługobiorcy zostanie bezpłatnie odesłany na adres podany przez Usługobiorcę. Jeżeli Diagnoza FREEVAL wykaże, że odzyskanie Danych jest możliwe (pozytywna diagnoza), Usługodawca prześle Usługobiorcy Wycenę.

4.5 Kolejne Usługi związane ze Sprzętem, przeprowadzane w przypadku, gdy odzyskanie Danych jest możliwe, określono w Wycenie. Usługi te mogą obejmować, jeżeli tak zaznaczono, możliwość zlecenia Ekspertyzy DEEP, a w pozostałych przypadkach – odzyskiwanie Danych w dostępnych Trybach określających oczekiwane daty jego zakończenia oraz Wynagrodzenie w ramach danych Trybów. W celu zamówienia Usług Usługobiorca wypełnia Wycenę i składa Zamówienie oraz przesyła Usługodawcy.

4.6 Jeżeli Usługobiorca składa Zamówienie na Ekspertyzę DEEP (jeżeli Ekspertyza DEEP Sprzętu Usługobiorcy jest możliwa), po jej przeprowadzeniu Usługodawca przedstawia Usługobiorcy listę plików możliwych do odzyskania oraz przesyła nową Wycenę zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym punkcie albo informuje Usługobiorcę, że Danych nie da się odzyskać.

4.7 Usługobiorca może złożyć Zamówienie jedynie wybierając jedną z opcji przedstawionych w przesłanej mu Wycenie dotyczącej danego Sprzętu i nie powinien wprowadzać zmian w Wycenie. Podpisanie oświadczenia dotyczącego automatycznego przystąpienia do wykonywania Umowy warunkuje wykonanie Usług w terminie określonym w Wycenie. Jeżeli Usługobiorca nie podpisze oświadczenia, wykonywanie Usług rozpocznie się po upływie terminu Usługobiorcy do odstąpienia od Umowy.

4.8 Usługodawca przesyła Wycenę na adres e-mail podany przez Usługobiorcę. Usługodawca może również skontaktować się z Usługobiorcą telefonicznie w związku z wynikami Diagnozy FREEVAL. Ceny przedstawione w Wycenie zawierają podatek. Ceny Usług i okres ich realizacji przedstawione w Wycenie mogą różnić się względem innych wycen lub informacji przedstawionych na Stronie internetowej w zależności od Sprzętu i Danych Usługobiorcy.

4.9 Po zakończeniu realizacji Usług i po uiszczeniu przez Usługobiorcę Wynagrodzenia, które wybrał podczas wypełniania Wyceny, Sprzęt i odzyskane Dane odsyła się Usługobiorcy kurierem na przedstawiony przez niego adres pocztowy lub Usługobiorca odbiera je osobiście.

4.10 Usługobiorca może nieodpłatnie odebrać swoje Dane lub Sprzęt osobiście. W przypadku gdy Usługi zamówione przez Usługobiorcę w Wycenie nie rozpoczęły się w chwili dotarcia do Usługodawcy wiadomości Usługobiorcy, w tym w terminie potrzebnym Usługodawcy, aby zareagować na wiadomość Usługobiorcy, Usługobiorca może zażądać wprowadzenia do Wyceny niewielkich zmian (np. zmiana Trybu, metody odbioru lub zmniejszenie liczby kopii Danych), które musi zaakceptować osobno w nowej Wycenie wydanej przez Usługodawcę na jego wniosek. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że zmiany mogą wpłynąć na oczekiwaną datę zakończenia Usług.

5. WYKONYWANIE USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

5.1 W zamian za Wynagrodzenie uiszczane przez Usługobiorcę i na podstawie Wyceny/Zamówienia Usługodawca będzie świadczyć Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz z zachowaniem reguł profesjonalnej staranności. W Wycenie znajdzie się informacja o szacowanej dacie zakończenia Usług świadczonych przez Usługodawcę.

5.2 W przypadku niektórych Usług może istnieć potrzeba przekazania Usługodawcy przez Usługobiorcę pewnych informacji takich jak nazwa użytkownika, hasło lub kod dostępu. Jeżeli na zapotrzebowanie Usługodawcy Usługobiorca nie przedstawi tych informacji w rozsądnym terminie lub przedstawi niekompletne lub nieprawidłowe informacje, Usługodawca może naliczyć dodatkową opłatę w odpowiedniej kwocie, o której Usługobiorca zostanie poinformowany za pośrednictwem Wyceny, aby zrekompensować Usługodawcy wszelką dodatkową pracę, wymaganą wskutek takiego działania Usługobiorcy. Usługodawca nie odpowiada za wykonanie Usług z opóźnieniem lub niewykonanie jakiejkolwiek ich części, jeżeli wynika to z nieprzekazania przez Usługobiorcę informacji potrzebnych Usługodawcy.

5.3 Usługodawca może być zmuszony zawiesić wykonywanie Usług w celu: (i) rozwiązania problemów technicznych lub wprowadzenia zmian technicznych; (ii) zaktualizowania Usług, aby odzwierciedlały zmiany w odpowiednich przepisach i wymogach regulacyjnych; (iii) wprowadzenia zmian w Usługach na wniosek Usługobiorcy.

6. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ USŁUGODAWCĘ

6.1 Usługi. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby: a) zbadać Sprzęt w celu określenia: (i) jakie Dane zapisane na Sprzęcie są dostępne; (ii) przyczyn utraty Danych zapisanych na Sprzęcie; (iii) ilości Danych (jeżeli istnieją), które prawdopodobnie będzie można odzyskać ze Sprzętu („ocena Sprzętu”), do określenia której – w zależności od Sprzętu – może być potrzebna jedynie Diagnoza FREEVAL lub zarówno Diagnoza FREEVAL, jak i Ekspertyza DEEP; b) przedstawić Usługobiorcy sprawozdanie dotyczące wyników oceny Sprzętu; c) działając zgodnie z Zamówieniem Usługobiorcy wskazanym w Wycenie wyszukać, powielić, odtworzyć, przekonwertować, odzyskać i zwrócić Usługobiorcy wszelkie odzyskane Dane oraz zapewnić dostęp do tych Danych za pośrednictwem zaszyfrowanego dysku twardego lub pamięci USB; d) wykonać pozostałe Usługi, które zgodził się przeprowadzić na rzecz Usługobiorcy na podstawie Wyceny lub Zamówienia.

6.2 W żadnych okolicznościach nie należy zakładać, że świadczenie Usług przez Usługodawcę pociąga za sobą gwarancję, że Usługi zostaną pomyślnie zrealizowane, że wszystkie lub jakiekolwiek Dane Usługobiorcy zostaną odzyskane lub będą nadawać się do użytku, ani że Usługodawca osiągnie jakikolwiek inny rezultat.

7. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

7.1 Sprzęt i Dane Usługobiorcy pozostają przez cały czas jego własnością, a Usługodawca nie posiada do nich żadnego prawa ani tytułu (z wyjątkiem prawa do posiadania i wykorzystania Sprzętu i Danych Usługobiorcy do celów przeprowadzenia Usług). Usługodawca zachowuje wszelkie prawa i tytuł do świadczenia Usług, w tym do wszelkich usprawnień i ulepszeń wprowadzonych do Usług.

8. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1 Konsument może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny składając właściwe oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie w ciągu 14 (czternastu) dni od daty wypełnienia Wyceny i przesłania jej Usługodawcy. Aby dotrzymać tego terminu wystarczy wysłać zawiadomienie o rozwiązaniu Umowy w urzędzie pocztowym. Aby odstąpić od Umowy wystarczy przesłać wypełniony formularz odstąpienia od Umowy dołączony do niniejszego Regulaminu. Usługodawca potwierdza odbiór oświadczenia o odstąpieniu kontaktując się z Konsumentem za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8.2 W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy na mocy ustawy o prawach konsumenta Umowę uznaje się za niezawartą, a Konsument zostaje zwolniony z wszelkich zobowiązań dotyczących Usług. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni. W przypadku odstąpienia Usługobiorca będzie zobowiązany pokryć wydatki za usługi kuriera w kwocie, która obowiązuje podczas zwrotu Danych lub Sprzętu po zakończeniu realizacji Usług.

8.3 Konsument nie ma prawa odstąpić od Umowy, jeżeli: a) na wyraźną zgodę Konsumenta Usługodawca wykonał w całości Usługi przed terminem odstąpienia od Umowy, b) na wyraźną zgodę Konsumenta Usługodawca złożył Konsumentowi wizytę w celu przeprowadzenia pilnej naprawy lub konserwacji. Wyraźnej zgody na niezwłoczne świadczenie Usług udziela się zatwierdzając klauzulę dotyczącą automatycznego przystąpienia do wykonywania Umowy, którą Usługodawca umieszcza w formularzu.

8.4 Z ważnego powodu rozumianego jako istotne przyczyny ekonomiczne lub gospodarcze i w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej Usługodawca może rozwiązać Umowę z Konsumentem. Usługodawca powiadomi Konsumenta o planowanym zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na piśmie z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 60 (sześćdziesiąt) dni.

8.5 Na mocy Regulaminu każde Zamówienie wypełnione przez Konsumenta traktuje się jak osobną Umowę.

9. PRAWO DO WYPOWIEDZENIA UMOWY

9.1 Bez uszczerbku dla wszelkich innych praw lub środków dostępnych stronom, każda ze stron może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym przesyłając pisemne powiadomienie, jeżeli druga strona dopuści się istotnego naruszenia któregokolwiek z warunków Umowy, które to naruszenie nie jest możliwe do usunięcia, lub (jeżeli takie naruszenie jest możliwe do usunięcia) nie usunie takiego naruszenia w ciągu siedmiu dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia, w którym wnosi się o jego usunięcie, lub wielokrotnie narusza niniejszy Regulamin. Nieuiszczenie Wynagrodzenia należnego Usługodawcy stanowi istotne naruszenie.

9.2 Usługodawca może wypowiedzieć Umowę, jeżeli realizując ją mógłby naruszyć przepisy dotyczące eksportu lub inne prawa bezwzględnie obowiązujące nadające znaczenie kontaktom z pewnymi spółkami i osobami fizycznymi na gruncie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, w tym w prawa Stanów Zjednoczonych.

9.3 Uznaje się, że Usługodawca może zawiesić wykonywanie Usług w razie nieuiszczenia przez Usługobiorcę Wynagrodzenia.

9.4 W następstwie wypowiedzenia Umowy wszystkie kwoty (Wynagrodzenia) należne Usługodawcy od Usługobiorcy stają się niezwłocznie wymagalne.

10. POTWIERDZENIE KLIENTA, PRZETWARZANIE DANYCH

10.1 Niniejszym Usługobiorca oświadcza i gwarantuje Usługodawcy, że: (i) posiada zdolność prawną do zawierania wiążących umów; (ii) posiada pełne prawo, uprawnienia i zdolność aby zaakceptować niniejszy Regulamin oraz umocowanie do zawarcia Umowy; (iii) wszystkie informacje przekazane Usługodawcy przez Usługobiorcę w związku z Diagnozą FREEVAL, Wyceną lub Zamówieniem są prawdziwe, rzetelne, kompletne i nie wprowadzają w błąd; (iv) jest właścicielem Sprzętu lub właściciel Sprzętu zezwolił na przeprowadzenie Usługi przez Usługodawcę; (v) dostarczenie Usługodawcy Sprzętu lub Danych Usługobiorcy nie naruszy żadnych zobowiązań lub praw stron trzecich; (vi) dostarczenie Usługodawcy Sprzętu lub Danych Usługobiorcy nie będzie stanowić naruszenia żadnych obowiązujących przepisów; (vii) zgodnie z prawem Usługobiorca ma prawo dostępu do Danych oraz jest uprawniony do udzielenia Usługodawcy dostępu do Danych i ich przetwarzania; (viii) Sprzęt Usługobiorcy nie zawiera żadnych materiałów (w tym między innymi jakichkolwiek Danych), które mogą naruszać prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby trzeciej; oraz (ix) Sprzęt Usługobiorcy nie zawiera żadnych materiałów naruszających prawo powszechnie obowiązujące. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zażądania dokumentów potwierdzających własność Usługobiorcy lub prawo do zezwalania na przeprowadzenie Usług (w tym zezwolenia administratora danych na przetwarzanie Danych) oraz do zawieszenia Usług lub nieprzystąpienia do ich realizacji w przypadku nieotrzymania takich dokumentów potwierdzających. Usługodawca może podlegać ustawowemu obowiązkowi zgłoszenia przestępstwa.

10.2 Usługobiorca niniejszym przyjmuje do wiadomości, że jego Sprzęt lub Dane mogły zostać uszkodzone przed otrzymaniem ich przez Usługodawcę, a wysiłki Usługodawcy zmierzające do zrealizowania Usług mogą zakończyć się zniszczeniem lub dalszym uszkodzeniem Sprzętu lub Danych Usługobiorcy. Usługodawca zachowa należytą staranność podczas wykonywania Usług, ale nie ponosi odpowiedzialności, poza przypadkami określonymi w pkt 13 niniejszego Regulaminu, za istniejące lub dalsze uszkodzenia Sprzętu lub Danych Usługobiorcy, do których może dojść w trakcie świadczenia Usług przez Usługodawcę.

10.3 Usługodawca przetwarza Dane przechowywane na Sprzęcie zgodnie z niniejszym Regulaminem do celów świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy zgodnie z niniejszym Regulaminem i Wyceną/Zamówieniem.

10.4 Przetwarzanie odbywa się w trakcie realizacji Usług, a Dane usuwa się w terminie określonym w pkt 10.10 niniejszego Regulaminu.

10.5 Dane traktuje się jak Informacje Poufne, zgodnie z niniejszym Regulaminem, w szczególności z pkt 15.

10.6 Usługobiorca wyraża zgodę na przekazanie Danych przez Usługodawcę podwykonawcom (tj. podmiotom z grupy KLDiscovery, których pełną listę przedstawiono w Polityce prywatności Usługodawcy, o której mowa w pkt 14) jeżeli jest to koniecznie, aby Usługodawca mógł przeprowadzić Usługi. Usługodawca wykorzysta usługi takich podwykonawców, którzy dają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych pozwalających zapewnić, aby przetwarzanie było zgodne z obowiązującymi przepisami oraz chroniło Dane i prawa osób, których dane dotyczą. Usługodawca ma prawo przekazać Dane wyłącznie podmiotom z grupy KLDiscovery wymienionym w Polityce prywatności w chwili złożenia Zamówienia przez Usługobiorcę.

10.7 Dane wrażliwe. Jeżeli Usługobiorca przekazuje Usługodawcy Dane wrażliwe, Usługobiorca musi zapewnić, aby ich udostępnienie Usługodawcy wraz ze Sprzętem było zgodne z prawem, w tym zapewnić Usługodawcy dostęp do ważnej podstawy prawnej w związku z przetwarzaniem Danych wrażliwych.

10.8 Przechowywanie Danych. Po zakończeniu realizacji Usług Usługodawca bezpłatnie przetrzymuje kopie odzyskanych Danych i Sprzęt Usługobiorcy przez 14 (czternaście) dni. Usługobiorca ma obowiązek odebrania Danych i Sprzętu. Dalsze zatrzymywanie Danych i Sprzętu uregulowano w pkt 10.9–10.12 niniejszego Regulaminu.

10.9 Zamówienie zniszczenia Sprzętu. Po zakończeniu realizacji Usług Usługobiorca może zamówić u Usługodawcy zniszczenie swojego Sprzętu, nie wcześniej niż 14 dni od odbioru Danych przez Usługobiorcę i nie później niż 90 dni po zakończeniu realizacji Usług; jeżeli Usługobiorca nie zamówi zniszczenia Sprzętu, ma on obowiązek odbioru swojego Sprzętu.

10.10 Usuwanie Danych. Jeżeli Usługobiorca nie odbierze odzyskanych Danych od kuriera lub osobiście (w stosownych przypadkach) w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty zakończenia realizacji Usług, Usługobiorca otrzyma elektroniczne lub, w razie potrzeby, przesłane listem poleconym pisemne żądanie odbioru w ciągu 14 (czternastu) dni od daty dostarczenia takiego żądania, które jest ostatecznym wezwaniem do odbioru. Jeżeli Usługobiorca odebrał odzyskane Dane, Usługodawca przetrzymuje kopie Danych Usługobiorcy przez dodatkowe 14 dni po odbiorze oraz usuwa odzyskane Dane Usługobiorcy po upłynięciu tego terminu. Jeżeli Usługobiorca nie odbierze odzyskanych Danych po otrzymaniu pisemnego żądania odbioru, Usługodawca przetrzymuje kopie Danych Usługobiorcy przez 90 dni po zakończeniu realizacji Usług i nieodwracalnie usuwa odzyskane Dane Usługobiorcy po upływie tego okresu, na co Usługobiorca wyraża zgodę akceptując niniejszy Regulamin. Jeżeli Usługobiorca nie wywiąże się z obowiązku zapłaty Wynagrodzenia, Usługodawca nie podejmie prób dostarczenia Usługobiorcy jego odzyskanych Danych, a odzyskane Dane zostaną usunięte po 90 dniach od zakończenia realizacji Usług.

10.11 Niszczenie Sprzętu. Jeżeli Usługobiorca nie wywiąże się z obowiązku zapłaty Wynagrodzenia, Usługobiorca otrzyma elektroniczne i pisemne żądanie zapłaty Wynagrodzenia w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania żądania, które jest ostatecznym wezwaniem do zapłaty. Usługodawca zniszczy Sprzęt: 1) po upłynięciu jednego roku, jeżeli Usługodawca nie jest w stanie skontaktować się z Usługobiorcą lub 2) po upływie 90 dniu od terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty lub wezwaniu do odbioru Sprzętu, jeżeli zostało skutecznie dostarczone Usługobiorcy, na co Usługobiorca wyraża zgodę akceptując niniejszy Regulamin. Sprzęt może zostać zwrócony Usługobiorcy na jego koszt na jego szczególną prośbę przekazaną Usługodawcy, niezależnie od nieuiszczenia przez Usługobiorcę Wynagrodzenia. Odbiór Sprzętu przez Usługobiorcę nie wpływa na jego obowiązek zapłaty Wynagrodzenia za wykonane Usługi.

10.12 Przedłużenie. W uzasadnionych przypadkach Usługodawca i Usługobiorca mogą zgodzić się na zmianę terminów określonych w pkt 10.9 – 10.11 niniejszego Regulaminu.

11. CENA I PŁATNOŚĆ

11.1 Wynagrodzenie. Cena Usług (która zawiera VAT) będzie Wynagrodzeniem określonym w Wycenie. Usługodawca nie ma prawa podwyższać uzgodnionej ceny świadczenia Usług bez zgody Usługobiorcy. Wynagrodzenie uiszcza się przed rozpoczęciem realizacji Usług, lub, w stosownych przypadkach, Usługodawca wystawi Usługobiorcy fakturę do zapłaty Wynagrodzenia po zakończeniu realizacji Usług. Jeżeli Usługodawca zgodzi się na wystawienie Usługobiorcy faktury, Usługobiorca musi uiścić kwotę wynikającą z każdej faktury w ustawowym terminie po dacie faktury lub w terminie określonym na fakturze zgodnie z Wyceną/Zamówieniem. Usługodawca wysyła Usługobiorcy fakturę korzystając z danych kontaktowych podanych przez Usługobiorcę.

11.2 Sposób uiszczenia płatności. Usługobiorca uiszcza płatność przelewem, w tym przelewem bankowym lub przy użyciu karty kredytowej lub debetowej. Płatność przy użyciu karty kredytowej lub debetowej podlega autoryzacji wydawcy karty. Jeżeli wydawca odmówi Usługodawcy takiej autoryzacji, Usługodawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne opóźnienie w świadczeniu Usług lub niezrealizowanie ich, a Zamówienie objęte Wyceną zostanie uznane za anulowane.

11.3 Jeżeli Usługobiorca nie wywiąże się z obowiązku zapłaty Usługodawcy jakiejkolwiek kwoty należnej na podstawie niniejszego Regulaminu zgodnie z niniejszymi przepisami i Wyceną (Wynagrodzenie), Usługodawca naliczy również odsetki ustawowe za opóźnienie obliczone na podstawie właściwych przepisów za każdy dzień opóźnienia w płatności należnej kwoty. Usługobiorca przyjmuje również do wiadomości, że obowiązujące przepisy zobowiązują go do pokrycia pewnych kosztów i wydatków związanych z odzyskaniem zaległych Wynagrodzeń.

12. REKLAMACJE

12.1 Konsument ma prawo wnieść reklamację, jeżeli Usługodawca nie zrealizuje Usług lub przeprowadzi Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Reklamacje należy przesłać Usługodawcy na adres kontaktowy przedstawiony w Regulaminie w pkt 1 z oznaczeniem „reklamacja” lub podobnym.

12.2 Konsument wnoszący reklamację powinien zawrzeć w niej szczegóły Konsumenta, a także wszystkie istotne i niezbędne informacje oraz okoliczności dotyczące reklamacji, w szczególności rodzaj nieprawidłowości i moment jej wystąpienia oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację.

12.3 Usługodawca rozpatruje wszystkie reklamacje składane przez Konsumentów tak szybko jak to możliwe, jednak nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji Konsumenta. Usługodawca niezwłocznie zawiadamia Konsumenta o odebraniu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listu poleconego oraz udziela Konsumentowi odpowiedzi w ten sam sposób.

12.4 Nierozpatrzenie reklamacji w ciągu 30 (trzydziestu) dni oznacza, że reklamację uznano i rozpatrzono zgodnie z wnioskiem Konsumenta.

13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY ZA STRATĘ LUB SZKODĘ PONIESIONĄ PRZEZ USŁUGOBIORCĘ

13.1 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie, czy to fizyczne czy innej natury, lub zniszczenie Sprzętu Usługobiorcy, jego Danych lub wszelkiego innego sprzętu, które może powstać, lub unieważnienie gwarancji dotyczących Sprzętu Usługobiorcy lub innego sprzętu, zarówno przed otrzymaniem przez Usługodawcę Sprzętu Usługobiorcy, jego Danych lub innego sprzętu, jak i w trakcie świadczenia przez Usługodawcę Usług, jeżeli takie szkody, zniszczenia, uszkodzenia lub pozbawienie funkcjonalności wynikają z świadczenia przez Usługodawcę Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem. Usługodawca nie zapewnia żadnej gwarancji związanej ze Sprzętem zwracanym Usługobiorcy.

13.2 Chociaż Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby zadbać o Sprzęt lub Dane Usługobiorcy kiedy będą one znajdować się w posiadaniu Usługodawcy, Usługodawca nie będzie odpowiadać za utratę, zniszczenie, naruszenie lub inne uszkodzenie jakiegokolwiek Sprzętu lub jakichkolwiek Danych Usługobiorcy w procesie realizacji Usług zleconych przez Usługobiorcę. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że Usługi stanowią proces, którego wyniku nie można w pełni przewidzieć z uwagi na jego ograniczenia techniczne; szacowana ilość odzyskanych Danych nie jest wiążąca dla Usługodawcy i nie podlega gwarancji, podobnie jak na podstawie niniejszego Regulaminu gwarancji nie podlega żadne szczególne wykorzystanie lub przeznaczenie Danych.

13.3 Korzystanie z usług kurierów. Podczas odbioru Sprzętu Usługobiorcy przed rozpoczęciem realizacji Usług lub podczas dostarczania odzyskanych Danych lub oryginalnego Sprzętu Usługodawca dokonuje outsourcingu takiej usługi do firm kurierskich uznanych na terenie kraju. Wyrażając zgodę na korzystanie z takich usług przez Usługodawcę, Usługobiorca godzi się, że wszelka utrata Sprzętu lub Danych lub ich jakiekolwiek uszkodzenie podlega wyraźnie warunkom przedstawionym przez właściwą firmę kurierską, w tym ograniczeniom odpowiedzialności i limitom odszkodowań. W Wycenie przedstawia się osobno koszt usługi kuriera i Usługobiorca musi dokonać wyboru dostawy kurierskiej, o ile nie odbierze swoich Danych lub Sprzętu osobiście. Jeżeli Usługobiorca zdecyduje się dostarczyć Usługodawcy Sprzęt lub Dane za pośrednictwem kuriera w ramach zamówienia usługi u firmy kurierskiej przez Usługobiorcę, Usługodawca nie będzie reprezentował Usługobiorcy podczas dochodzenia roszczeń od takiej firmy kurierskiej.

14. DOPUSZCZALNE WYKORZYSTANIE PRZEZ USŁUGODAWCĘ DANYCH OSOBOWYCH USŁUGOBIORCY

14.1 Polityka prywatności Usługodawcy jest dostępna w języku polskim pod adresem https://www.ontrack.com/pl-pl/polityka-prywatnosci/. Jeżeli istnieją jakiekolwiek istotne rozbieżności między Polityką prywatności a niniejszym Regulaminem, Usługodawca może przedstawić Usługobiorcy nową wersję niniejszego Regulaminu zgodnie z pkt 17.2 niniejszego Regulaminu. Korzystanie przez Usługobiorcę ze Stron internetowych Usługodawcy uregulowano w Polityce prywatności.

14.2 Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Usługodawca, którego opis i dane kontaktowe znajdują się w pkt 1.1 niniejszego Regulaminu. Przetwarzanie danych definiuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak określono w Polityce prywatności.

14.3 Przekazanie danych osobowych Usługobiorcy jest dobrowolne, jest jednak konieczne, aby Usługodawca mógł świadczyć Usługi. Usługodawca może gromadzić dane osobowe Usługobiorcy: (i) podczas kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą drogą mailową, telefoniczną lub jakąkolwiek inną drogą; (ii) w zwykłym toku stosunków Usługodawcy z Usługobiorcą podczas świadczenia Usług (w tym dane osobowe otrzymane w trakcie zarządzania płatnościami); (iii) podczas otrzymania danych osobowych Usługobiorcy od agencji informacji kredytowej lub organów ścigania lub podobnych organów na podstawie odrębnych podstaw prawnych. Usługodawca może również tworzyć dane osobowe na temat Usługobiorcy w związku ze świadczeniem Usług, w tym: (i) dane identyfikacyjne: imię i nazwisko/imiona i nazwiska; płeć; datę urodzenia / wiek; narodowość i zdjęcie; (ii) dane kontaktowe: adres wysyłki (np. do celów odesłania oryginalnych nośników lub urządzeń pamięciowych); adres pocztowy; numer telefonu; adres e-mail; dane konta w mediach społecznościowych; (iii) szczegóły płatności: adres faktury; numer konta bankowego lub numer karty kredytowej; nazwisko właściciela karty lub właściciela rachunku; dane bezpieczeństwa karty lub konta; datę, od której karta jest ważna i datę ważności karty; (iv) poglądy i opinie: wszelkie poglądy i opinie na temat Usługodawcy, które Usługobiorca zdecydował się przesłać Usługodawcy lub które publicznie publikuje w mediach społecznościowych.

14.4 Cele przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Usługobiorcy na podstawie niniejszego Regulaminu obejmują: (i) świadczenie Usług, komunikację związaną z Diagnozą FREEVAL, zamówieniami, płatnościami, działaniami IT (w tym audytami bezpieczeństwa), dokumentacją wymaganą od Usługodawcy przez prawo, w tym informacjami finansowymi i zarządzeniem finansami; (ii) otrzymywanie poglądów Usługobiorcy na temat Usług, określanie problemów dotyczących istniejących Usług, planowanie usprawnień Usług i tworzenie nowych usług; oraz (iii) na wyraźną zgodę Usługobiorcy – marketing bezpośredni. Podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy stanowią: (i) zgoda Usługobiorcy (ta podstawa prawna jest wykorzystywana jedynie w odniesieniu do przetwarzania, które jest całkowicie dobrowolne – nie jest wykorzystywana w odniesieniu do przetwarzania, które jest w jakikolwiek sposób koniecznie lub obowiązkowe); (ii) wykonywanie Umowy o świadczenie Usług na podstawie Regulaminu, Zamówienia lub Wyceny; (iii) w przypadku gdy przetwarzanie jest wymagane przez obowiązujące prawo, jest koniecznie dla ochrony żywotnych interesów osób fizycznych lub Usługodawca ma uzasadniony interes w przeprowadzeniu przetwarzania dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem, prowadzenia działalności lub promowania przedsiębiorstwa, a taki uzasadniony interes jest podporządkowany interesom, podstawowym prawom lub wolnościom Usługobiorcy.

14.5 Usługodawca może ujawnić dane osobowe Usługobiorcy innym podmiotom z grupy KLDiscovery, których pełną listę przedstawiono w Polityce prywatności, oraz (i) organom prawa i organom regulacyjnym, na ich żądanie lub dla celów doniesienia o jakimkolwiek faktycznym lub domniemanym naruszeniu obowiązujących praw lub regulacji; (ii) księgowym, audytorom, prawnikom i pozostałym zewnętrznym profesjonalnym doradcom Usługodawcy, podlegającym wiążącym umownym zobowiązaniom do zachowania poufności; (iii) zewnętrznym podmiotom przetwarzającym (takim jak dostawcy usług płatniczych; firmy spedycyjne/kurierskie; dostawcy technologii; podmioty przetwarzające, które świadczą usługi w zakresie zgodności); (iv) wszelkim właściwym stronom, organom ścigania lub sądowi, w zakresie niezbędnym do ustanowienia, wykonania lub obrony praw, lub wszelkim stronom właściwym do celów zapobiegania przestępstwom, ich ścigania, wykrywania lub karania lub do wykonywania sankcji karnych; (v) wszelkim właściwym zewnętrznym jednostkom przejmującym, w przypadku sprzedaży lub przeniesienia własności przedsiębiorstwa lub jakiejkolwiek jego części lub zasobów (w tym w przypadku reorganizacji, rozwiązania lub likwidacji), ale wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem. Ujawnienie danych osobowych pozostałym podmiotom z grupy KLDiscovery ma na celu wypełnienie umownego zobowiązania wobec Usługobiorcy lub spełnienie uzasadnionego celu biznesowego Usługodawcy, zgodnie z obowiązującym prawem. Usługodawca wdrożył środki bezpieczeństwa opisane w Polityce prywatności; wszystkie pozostałe podmioty są zobowiązane do wdrożenia środków bezpieczeństwa zapewniających wysoki poziom ochrony.

14.6 Usługodawca zamierza przekazać dane osobowe Usługobiorcy państwu trzeciemu, w którym obowiązują niższe standardy prawne dotyczące ochrony danych. Takie przekazanie jest możliwe na podstawie Polityki prywatności Usługodawcy, na mocy obowiązujących klauzul, do których Usługobiorca ma dostęp zgodnie z polityką prywatności Usługodawcy dostępną pod adresem: https://www.ontrack.com/pl-pl/polityka-prywatnosci/.

14.7 Usługobiorca jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznego przesyłu danych osobowych Usługodawcy.

14.8 Usługodawca podejmuje stosowne działania, aby zapewnić dokładne i aktualne przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy ograniczone do sytuacji zasadnie koniecznych dla celów wymienionych w niniejszym Regulaminie.

14.9 Bez wpływu na żadne ustawowe prawa Usługobiorcy, Usługobiorca ma w każdej chwili prawo (i) uzyskać dostęp do danych osobowych Usługobiorcy, otrzymać ich kopie oraz informacje na temat charakteru, przetwarzania lub ujawniania danych osobowych Usługobiorcy; (ii) zmienić dane osobowe Usługobiorcy; (iii) zażądać, w uzasadnionych przypadkach, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy; (iv) sprzeciwić się, w uzasadnionych przypadkach, przetwarzaniu danych osobowych Usługobiorcy; (v) zażądać przeniesienia danych osobowych Usługobiorcy do innego administratora; (vi) wycofać zgodę Usługodawcy na przetwarzania danych osobowych, w przypadkach gdy wyrażenie zgody było koniecznie do przetwarzania danych, co ma skutek dla przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Usługobiorcy po takim wycofaniu; (vii) złożyć skargę do organu ochrony danych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

14.10 Usługodawca podejmuje wszelkie stosowne działania, aby zapewnić przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy jedynie w minimalnym okresie koniecznym do celów wynikających z Regulaminu. Usługodawca zachowa kopie danych osobowych Usługobiorcy w formie, która pozwala na identyfikację, jedynie (i) w czasie utrzymywania trwającego stosunku z Usługobiorcą; (ii) lub jeżeli dane osobowe Usługobiorcy są niezbędne w związku ze zgodnymi z prawem celami określonymi w Regulaminie, dla których istnieje właściwa podstawa prawna, przez okres: a) aktualnego dłuższego terminu przedawnienia na mocy prawa polskiego; i b) dodatkowych dwóch miesięcy po zakończeniu terminu przedawnienia oraz c) w przypadku sporu – przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy dla celów ograniczonych do takiego sporu w okresie koniecznym w związku ze sporem, aż do jego ostatecznego rozstrzygnięcia i wykonania. Po upływie najdłuższego z tych okresów Usługodawca nieodwracanie usuwa dane osobowe Usługobiorcy. Zatrzymywanie kopii odzyskanych Danych uregulowano w pkt 10.8 niniejszego Regulaminu.

15. INFORMACJE POUFNE

15.1 Każda ze stron zobowiązuje się nie ujawniać żadnych Informacji Poufnych na temat drugiej strony żadnej stronie trzeciej bez wcześniejszego pisemnego zatwierdzenia strony ujawniającej Informacje Poufne oraz: (i) wykorzystywać takie Informacje Poufne wyłącznie do celów przeprowadzenia jej zobowiązań wynikających z Umowy zawartej na mocy niniejszego Regulaminu i Wyceny/Zamówienia; (ii) stosować takie same metody i stopień ostrożności – w tym odpowiednie środki techniczne i organizacyjne – aby zapobiec ujawnieniu takich Informacji Poufnych, jakie stosuje, aby zapobiec ujawnieniu swoich Informacji Poufnych lub zastrzeżonych, przy zachowaniu należytej staranności; (iii) ujawnić Informacje Poufne swoim pracowników i zatwierdzonym stronom trzecim wyłącznie w zakresie koniecznym, pod warunkiem, że takie osoby są zobowiązane do zachowania poufności w stopniu nie mniejszym, niż obowiązki określone w Umowie.

15.2 Obowiązki zachowania poufności nie mają zastosowania do jakichkolwiek Informacji Poufnych: (i) które stają się informacjami publicznymi nie z winy strony otrzymującej; (ii) które były znane stronie otrzymującej przed odebraniem od drugiej strony; (iii) które strona trzecia (inna niż pracownicy lub przedstawiciele którejkolwiek strony) ujawniła stronie otrzymującej w okolicznościach, w których takie ujawnienie nie stanowi naruszenia żadnego obowiązku zachowania poufności wobec strony ujawniającej Informacje Poufne; lub (iv) które strona otrzymująca opracowała niezależnie, bez odwoływania się do Informacji Poufnych. Każda ze stron ma prawo ujawnić Informacje Poufne na żądanie sądów i właściwych organów działając na mocy obowiązujących przepisów i zgodnie z takimi przepisami.

16. ALTERNATYWNE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

16.1 Szczegółowe informacje na temat możliwości Konsumenta dotyczących alternatywnych metod rozwiązywania sporów i zasad dostępu do takich procedur dla Konsumentów zamieszkałych w Polsce są dostępne na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na stronie: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

16.2 Istnieje również punkt kontaktowy przy Prezesie UOKiK (nr tel.: 22 55 60 333, adres e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres Plac Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi pomoc konsumentom w kwestiach związanych z alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów konsumenckich.

16.3 Konsument ma następujące przykładowe możliwości wykorzystania procedur alternatywnego rozwiązywania sporów: 1) wniosek o rozwiązanie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://www.spsk.wiih.org.pl/); 2) wniosek o pozasądowe rozwiązanie sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Inspektoratu właściwego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Usługodawcy); 3) pomoc od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznych, których statutowe zadania obejmują ochronę konsumentów (w tym Federacji Konsumentów i Stowarzyszenia Konsumentów Polskich). Porad udziela się między innymi za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl i za pośrednictwem infolinii konsumenckiej pod numerem 801 440 220 (infolinia działa w dni robocze w godzinach 8–18, opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora).

16.4 Na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest internetowa platforma rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na poziomie UE (platforma ODR). Platforma ODR jest interaktywną i wielojęzyczną stroną internetową będącą punktem kompleksowej obsługi konsumentów i przedsiębiorców poszukujących pozasądowego rozstrzygnięcia zobowiązania umownego wynikającego z umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług zawartej przez internet (więcej informacji na można znaleźć na stronie internetowej platformy lub na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php

16.5 Wszelkie spory wynikłe z Umowy podlegają jurysdykcji sądów publicznych. Usługodawca przedstawia Usługobiorcy powyższe informacje bez zamiaru rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszego Regulaminu za pośrednictwem alternatywnych metod rozstrzygania sporów. Posiadając powyższe informacje Usługobiorca ma możliwość wybierać spośród wszystkich wybranych przez niego dostępnych metod rozwiązywania sporów podlegających obowiązującym przepisom i obowiązującym regulaminom. Nie należy uznawać, że niniejszy Regulamin zawiera zapis na sąd polubowny. Usługodawca zastrzega sobie prawo do osobnego wyrażania zgody na alternatywne metody rozwiązywania sporów w odniesieniu do poszczególnych przypadków.

17. POZOSTAŁE ISTOTNE WARUNKI

17.1 Niniejszą Umową zawarto między Usługodawcą a Usługobiorcą. Żadna inna osoba nie ma prawa egzekwować jakichkolwiek jej warunków. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają charakter rozłączny. Jeżeli jakikolwiek sąd lub właściwy organ zadecyduje, że którekolwiek z nich jest niezgodne z prawem lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostają w pełnej mocy. Opóźnienie podejmowania przez Usługodawcę kroków przeciwko Usługobiorcy w związku ze złamaniem przez Usługobiorcę postanowień niniejszej umowy, nie uniemożliwia późniejszego podejmowania przez Usługodawcę kroków przeciwko Usługobiorcy.

17.2 Usługodawca może zmienić Usługi, aby odzwierciedlały zmiany w odpowiednich przepisach i wymogach regulacyjnych oraz aby zrealizować drobne korekty i usprawnienia techniczne, na przykład w celu zapobieżenia zagrożeniu bezpieczeństwa. Takie zmiany nie będą miały wpływu na korzystanie z Usług przez Usługobiorcę. Usługodawca może ponadto wprowadzić więcej istotnych zmian do niniejszego Regulaminu lub Usług, ale w takim przypadku powiadomi Usługobiorcę, który może skontaktować się z Usługodawcą w celu rozwiązania Umowy przed wprowadzeniem takich zmian oraz otrzymać zwrot za wszelkie opłacone Usługi, których nie otrzymał.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Niniejszy formularz należy wypełnić i zwrócić jedynie w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat

KLDiscovery Ontrack Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (ul. Jana III Sobieskiego 11, 40-082 Katowice, Polska; o numerze NIP: 954-24-96-597; Regon: 278348710, kapitał zakładowy w wysokości 860 000,00 zł, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000228101, tel.: +48 32 77 999 99, e-mail: dane@krollontrack.pl

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących
towarów* / o świadczenie następującej usługi*

Data zamówienia* / odbioru*

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

Adres konsumenta(-ów)

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data

 

* Niepotrzebne skreślić


REGULAMIN DOTYCZĄCY USŁUG ODZYSKIWANIA DANYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ ONTRACK NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW

1 REGULAMIN

1.1 Niniejszy Regulamin reguluje świadczenie Usług przez KLDiscovery Ontrack Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (ul. Jana III Sobieskiego 11, 40-082 Katowice, Polska; o numerze NIP: 954-24-96-597; Regon: 278348710, kapitał zakładowy w wysokości 860 000,00 zł, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000228101, która działa pod marką „Ontrack”) (dalej „Usługodawca”). Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.

1.2 Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza zamiar zawarcia z Usługodawcą umowy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie i w Załącznikach, które stanowią integralną cześć Regulaminu. Załącznikami są: Polityka prywatności dostępna pod adresem https://www.ontrack.com/pl-pl/polityka-prywatnosci/, formularz zamówienia Diagnozy FREEVAL i Umowa powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie niniejszego Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany Usługodawcy jako dane kontaktowe.

1.3 Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do konsumentów (tj. osób fizycznych, które nie zamawiają Usług na potrzeby swojej działalności gospodarczej, handlowej lub zawodowej). Jeżeli konsument otrzymał niniejszy Regulamin przez pomyłkę, nie powinien go akceptować, ale zwrócić się do Usługodawcy z prośbą o przesłanie Regulaminu dla Konsumentów.

2 DANE KONTAKTOWE

2.1 Kontakt z Usługodawcą. Z Usługodawcą można skontaktować się dzwoniąc do obsługi klienta pod nr tel. +48 32 77 999 99, pisząc do KLDiscovery Ontrack Sp. z o.o. na adres przedstawiony w pkt 1.1 niniejszego Regulaminu lub na adres e-mail: dane@krollontrack.pl (Usługodawca może odpowiedzieć z innego adresu). Zamawianie Usług odbywa się poprzez wypełnienie Wyceny przekazanej Usługodawcy drogą elektroniczną lub wydrukowanej i przesłanej Usługodawcy pocztą.

2.2 Kontakt z Usługobiorcą. Usługobiorca otrzymuje Sprzęt i Dane za pośrednictwem kuriera lub odbiera je osobiście. Usługodawca i Usługobiorca komunikują się za pośrednictwem poczty elektronicznej (w tym poprzez wiadomości e-mail i formularze), na piśmie za pośrednictwem poczty oraz – w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie i zatwierdzonych przez Usługobiorcę – telefonicznie.

3 INTERPRETACJA

3.1 W niniejszym Regulaminie stosowane będą następujące definicje:

(a) Informacje Poufne – wszystkie informacje poufne (niezależnie od sposobu ich zapisu i przechowywania) ujawnione przez którąkolwiek ze stron drugiej stronie w związku z Usługami, w tym między innymi dane Usługobiorcy, jego dane osobowe, dane Usługodawcy, tajemnice przedsiębiorstwa i wszelkie informacje, które jedna ze stron może zasadnie uznać za poufne;

(b) Usługobiorca lub Klient – Usługobiorca.

(c) Umowa – umowa zawarta zgodnie z niniejszym Regulaminem w następstwie zaakceptowania przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu.

(d) Dane – każdego rodzaju dane w formie elektronicznej, w tym „dane osobowe” określone w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych – rozporządzeniu (UE) 2016/679 – lub poprzedzających je aktach prawnych, wszelkie tajemnice przedsiębiorstwa i wszelkie programy komputerowe (oprogramowanie).

(e) Sprzęt – nośniki danych Usługodawcy, takie jak dyski twarde, pamięci USB, laptopy, komputery lub inne urządzenia.

(f) Wynagrodzenie – wynagrodzenie płatne przez Usługobiorcę za wykonanie Usług, jak określono w odpowiedniej Wycenie.

(g) Diagnoza FREEVAL – wstępne badanie możliwości odzyskania danych zgodnie z warunkami określonymi w pkt 4 niniejszego Regulaminu.

(h) Tryby – dostępne tryby świadczenia Usług, różniące się pod względem szybkości, Wynagrodzenia i niektórych innych aspektów, opisane w Wycenie, pozostające do wyboru przez Klienta.

(i) Wycena – pisemna wycena dostarczona Klientowi przez Usługodawcę w celu złożenia Zamówienia Usług po przeprowadzeniu Diagnozy FREEVAL.

(j) Dane wrażliwe – dane osobowe dotyczące rasy lub pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związku zawodowego, zdrowia fizycznego lub psychicznego, życia seksualnego, wszelkich faktycznych lub domniemanych przestępstw lub kar, numeru w krajowym systemie ewidencji ludności lub jakichkolwiek innych informacji, które można uznać za wrażliwe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

(k) Usługi – usługi odzyskiwania danych świadczone na rzecz Usługobiorcy przez Usługodawcę, jak opisano w pkt 6.1 niniejszego Regulaminu i określono bardziej szczegółowo w odpowiedniej Wycenie.

(l) Zamówienie Usług – wypełnienie zaakceptowanej Wyceny zgodnie z wyborem dokonanym przez Usługobiorcę spośród opcji przedstawionych w Wycenie po przeprowadzeniu Diagnozy FREEVAL lub później i potwierdzenie, że Usługodawca ma rozpocząć wykonywanie Usług, za które Usługobiorca godzi się uiścić Wynagrodzenie.

(m) Strona internetowa – strona internetowa Usługodawcy pod adresem www.ontrack.com/pl lub inna strona internetowa używana przez niego okresowo w celu prowadzenia działalności.

(n) Standardowe godziny pracy – godziny od 8–17 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na mocy ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 90 z późniejszymi zmianami).

4 PROCES ZAMÓWIENIA

4.1 W następstwie wstępnej konsultacji telefonicznej i przesłania internetowego zgłoszenia za pośrednictwem Strony internetowej Usługodawcy oraz zaakceptowania przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu i formularza zamówienia Diagnozy FREEVAL, Usługobiorca udostępni swój Sprzęt na potrzeby przeprowadzenia Diagnozy FREEVAL. Usługobiorca może od razu zamówić Usługi z pominięciem Diagnozy FREEVAL lub Usługę wykonywaną poza Standardowymi godzinami pracy, przekazując Usługodawcy zaakceptowany formularz zamówienia Diagnozy FREEVAL oraz zaakceptowaną Wycenę.

4.2 Bezpłatna Diagnoza FREEVAL polega na możliwości bezpłatnego odbioru Sprzętu Usługobiorcy przez kuriera, przeprowadzeniu diagnozy Sprzętu, który nie jest zaszyfrowany lub w którym odzyskanie danych nie dotyczy danych skasowanych, lub spowodowanych uszkodzeniami logicznymi, lub który nie stanowi dużej macierzy, nie nosi znamion otwarcia, w trakcie Standardowych godzin pracy, oraz prowadzi do sporządzenia pisemnej informacji określającej, czy można oczekiwać odzyskania Danych.

4.3 Cenę płatnej Diagnozy FREEVAL, mającej zastosowanie do Sprzętu niekwalifikującego się do bezpłatnej Diagnozy FREEVAL, przedstawiono w zamówieniu FREEVAL, które Usługobiorca wypełnia przed dostarczeniem Sprzętu Usługodawcy. Jeżeli Usługodawca stwierdzi po uzyskaniu Sprzętu, że nie kwalifikuje się on do Bezpłatnej Diagnozy FREEVAL, informuje o tym Usługobiorcę i wykonuje płatną Diagnozę FREEVAL.

4.4 Jeżeli po przeprowadzeniu właściwej Diagnozy FREEVAL przedstawionej w pkt 4.2 i 4.3 niniejszego Regulaminu odzyskanie Danych okaże się niemożliwe (diagnoza negatywna), Sprzęt Usługobiorcy zostanie bezpłatnie odesłany na adres podany przez Usługobiorcę. Jeżeli Diagnoza FREEVAL wykaże, że odzyskanie Danych jest możliwe (pozytywna diagnoza), Usługodawca prześle Usługobiorcy Wycenę.

4.5 Kolejne Usługi związane ze Sprzętem, przeprowadzane w przypadku, gdy odzyskanie Danych jest możliwe, określono w Wycenie. Usługi te mogą obejmować, jeżeli tak zaznaczono, możliwość zlecenia Ekspertyzy DEEP, a w pozostałych przypadkach – odzyskiwanie Danych w dostępnych Trybach określających oczekiwane daty jego zakończenia oraz Wynagrodzenie w ramach danych Trybów. W celu zamówienia Usług Usługobiorca wypełnia Wycenę i składa Zamówienie oraz przesyła Usługodawcy.

4.6 Jeżeli Usługobiorca składa Zamówienie na Ekspertyzę DEEP (jeżeli Ekspertyza DEEP Sprzętu Usługobiorcy jest możliwa), po jej przeprowadzeniu Usługodawca przedstawia Usługobiorcy listę plików możliwych do odzyskania oraz przesyła nową Wycenę zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym punkcie albo informuje Usługobiorcę, że Danych nie da się odzyskać.

4.7 Usługobiorca może złożyć Zamówienie jedynie wybierając jedną z opcji przedstawionych w przesłanej mu Wycenie dotyczącej danego Sprzętu i nie powinien wprowadzać zmian w Wycenie.

4.8 Usługodawca przesyła Wycenę na adres e-mail podany przez Usługobiorcę. Usługodawca może również skontaktować się z Usługobiorcą telefonicznie w związku z wynikami Diagnozy FREEVAL. Ceny przedstawione w Wycenie zawierają podatek. Ceny Usług i okres ich realizacji przedstawione w Wycenie mogą różnić się względem innych wycen lub informacji przedstawionych na Stronie internetowej w zależności od Sprzętu i Danych Usługobiorcy.

4.9 Po zakończeniu realizacji Usług i po uiszczeniu przez Usługobiorcę Wynagrodzenia, które wybrał podczas wypełniania Wyceny, Sprzęt i odzyskane Dane odsyła się Usługobiorcy kurierem na przedstawiony przez niego adres pocztowy.

4.10 W uzasadnionych przypadkach Usługodawca może zawrzeć z Usługobiorcą osobną umowę ramową na określony okres, która ułatwi proces zamawiania, komunikację, płatności i wszelkie pozostałe dodatkowe warunki współpracy.

4.11 Usługobiorca może nieodpłatnie odebrać swoje Dane lub Sprzęt osobiście. W przypadku gdy Usługi zamówione przez Usługobiorcę w Wycenie nie rozpoczęły się w chwili dotarcia do Usługodawcy wiadomości Usługobiorcy, w tym w terminie potrzebnym Usługodawcy, aby zareagować na wiadomość Usługobiorcy, Usługobiorca może zażądać wprowadzenia do Wyceny niewielkich zmian (np. zmiana Trybu, metody odbioru lub zmniejszenie liczby kopii Danych), które musi zaakceptować osobno w nowej Wycenie wydanej przez Usługodawcę na jego wniosek. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że zmiany mogą wpłynąć na oczekiwaną datę zakończenia Usług.

5 WYKONYWANIE USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

5.1 W zamian za Wynagrodzenie uiszczane przez Usługobiorcę i na podstawie Wyceny/Zamówienia Usługodawca będzie świadczyć Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz z zachowaniem reguł profesjonalnej staranności. W Wycenie znajdzie się informacja o szacowanej dacie zakończenia Usług świadczonych przez Usługodawcę.

5.2 W przypadku niektórych Usług może istnieć potrzeba przekazania Usługodawcy przez Usługobiorcę pewnych informacji takich jak nazwa użytkownika, hasło lub kod dostępu. Jeżeli na zapotrzebowanie Usługodawcy Usługobiorca nie przedstawi tych informacji w rozsądnym terminie lub przedstawi niekompletne lub nieprawidłowe informacje, Usługodawca może naliczyć dodatkową opłatę w odpowiedniej kwocie, o której Usługobiorca zostanie poinformowany za pośrednictwem Wyceny, aby zrekompensować Usługodawcy wszelką dodatkową pracę, wymaganą wskutek takiego działania Usługobiorcy. Usługodawca nie odpowiada za wykonanie Usług z opóźnieniem lub niewykonanie jakiejkolwiek ich części, jeżeli wynika to z nieprzekazania przez Usługobiorcę informacji potrzebnych Usługodawcy.

5.3 Usługodawca może być zmuszony zawiesić wykonywanie Usług w celu: (i) rozwiązania problemów technicznych lub wprowadzenia zmian technicznych; (ii) zaktualizowania Usług, aby odzwierciedlały zmiany w odpowiednich przepisach i wymogach regulacyjnych; (iii) wprowadzenia zmian w Usługach na wniosek Usługobiorcy. Usługodawca może również zawiesić wykonywanie Usług w przypadku, gdy Usługobiorca nie opłaci Wynagrodzenia.

6 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ USŁUGODAWCĘ

6.1 Usługi. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby: a) zbadać Sprzęt w celu określenia: (i) jakie Dane zapisane na Sprzęcie są dostępne; (ii) przyczyn utraty Danych zapisanych na Sprzęcie; (iii) ilości Danych (jeżeli istnieją), które prawdopodobnie będzie można odzyskać ze Sprzętu („ocena Sprzętu”), do określenia której – w zależności od Sprzętu – może być potrzebna jedynie Diagnoza FREEVAL lub zarówno Diagnoza FREEVAL, jak i Ekspertyza DEEP; b) przedstawić Usługobiorcy sprawozdanie dotyczące wyników oceny Sprzętu; c) działając zgodnie z Zamówieniem Usługobiorcy wskazanym w Wycenie wyszukać, powielić, odtworzyć, przekonwertować, odzyskać i zwrócić Usługobiorcy wszelkie odzyskane Dane oraz zapewnić dostęp do tych Danych za pośrednictwem zaszyfrowanego dysku twardego lub pamięci USB; d) wykonać pozostałe Usługi, które zgodził się przeprowadzić na rzecz Usługobiorcy na podstawie Wyceny lub Zamówienia.

6.2 W żadnych okolicznościach nie należy zakładać, że świadczenie Usług przez Usługodawcę pociąga za sobą gwarancję, że Usługi zostaną pomyślnie zrealizowane, że wszystkie lub jakiekolwiek Dane Usługobiorcy zostaną odzyskane lub będą nadawać się do użytku, ani że Usługodawca osiągnie jakikolwiek inny rezultat.

7 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

7.1 Sprzęt i Dane Usługobiorcy pozostają przez cały czas jego własnością, a Usługodawca nie posiada do nich żadnego prawa ani tytułu (z wyjątkiem prawa do posiadania i wykorzystania Sprzętu i Danych Usługobiorcy do celów przeprowadzenia Usług). Usługodawca zachowuje wszelkie prawa i tytuł do świadczenia Usług, w tym do wszelkich usprawnień i ulepszeń wprowadzonych do Usług.

8 PRAWO DO ROZWIĄZANIA UMOWY

8.1 Po wypełnieniu formularza zamówienia Diagnozy FREEVAL lub Zamówienia Usługobiorca nie ma możliwości wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług, poza przypadkami określonymi w poniższym pkt 9.

9 PRAWO DO WYPOWIEDZENIA UMOWY

9.1 Bez uszczerbku dla wszelkich innych praw lub środków dostępnych stronom, każda ze stron może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym przesyłając pisemne powiadomienie, jeżeli: a) druga strona dopuści się istotnego naruszenia któregokolwiek z warunków Umowy, które to naruszenie nie jest możliwe do usunięcia, lub (jeżeli takie naruszenie jest możliwe do usunięcia) nie usunie takiego naruszenia w ciągu siedmiu dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia, w którym wnosi się o jego usunięcie, lub wielokrotnie narusza niniejszy Regulamin; lub b) jedna ze stron zaprzestaje (lub pojawi się groźba zaprzestania) prowadzenia działalności lub jej części, wyznaczono likwidatora, zarządcę lub syndyka masy upadłościowej tej strony, jakiejkolwiek części jej przedsiębiorstwa lub aktywów lub jedna ze stron podejmuje decyzję o likwidacji (w celu innym niż realizacja planu fuzji z zachowaniem wypłacalności lub reorganizacji, w którym powstały w wyniku połączenia podmiot przyjmuje na siebie wszystkie zobowiązania tej strony) lub właściwy sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub podobne orzeczenie lub jedna ze stron zawiera jakikolwiek układ ze swoimi wierzycielami lub jest niezdolna do spłaty zadłużenia w terminie ich wymagalności. Nieuiszczenie Wynagrodzenia należnego Usługodawcy stanowi istotne naruszenie Umowy.

9.2 Usługodawca może wypowiedzieć Umowę, jeżeli realizując ją mógłby naruszyć przepisy dotyczące eksportu lub inne prawa bezwzględnie obowiązujące nadające znaczenie kontaktom z pewnymi spółkami i osobami fizycznymi na gruncie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, w tym w prawa Stanów Zjednoczonych.

9.3 Uznaje się, że Usługodawca może zawiesić wykonywanie Usług w razie nieuiszczenia przez Usługobiorcę Wynagrodzenia.

9.4 W następstwie wypowiedzenia Umowy wszystkie kwoty (Wynagrodzenia) należne Usługodawcy od Usługobiorcy stają się niezwłocznie wymagalne.

10 POTWIERDZENIE KLIENTA, PRZETWARZANIE DANYCH

10.1 Niniejszym Usługobiorca oświadcza i gwarantuje Usługodawcy, że: (i) posiada zdolność prawną do zawierania wiążących umów; (ii) posiada pełne prawo, uprawnienia i zdolność aby zaakceptować niniejszy Regulamin oraz umocowanie do zawarcia Umowy; (iii) wszystkie informacje przekazane Usługodawcy przez Usługobiorcę w związku z Diagnozą FREEVAL, Wyceną lub Zamówieniem są prawdziwe, rzetelne, kompletne i nie wprowadzają w błąd; (iv) jest właścicielem Sprzętu lub właściciel Sprzętu zezwolił na przeprowadzenie Usługi przez Usługodawcę; (v) dostarczenie Usługodawcy Sprzętu lub Danych Usługobiorcy nie naruszy żadnych zobowiązań lub praw stron trzecich; (vi) dostarczenie Usługodawcy Sprzętu lub Danych Usługobiorcy nie będzie stanowić naruszenia żadnych obowiązujących przepisów; (vii) zgodnie z prawem Usługobiorca ma prawo dostępu do Danych oraz jest uprawniony do udzielenia Usługodawcy dostępu do Danych i ich przetwarzania; (viii) Sprzęt Usługobiorcy nie zawiera żadnych materiałów (w tym między innymi jakichkolwiek Danych), które mogą naruszać prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby trzeciej; oraz (ix) Sprzęt Usługobiorcy nie zawiera żadnych materiałów naruszających prawo powszechnie obowiązujące. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zażądania dokumentów potwierdzających własność Usługobiorcy lub prawo do zezwalania na przeprowadzenie Usług (w tym zezwolenia administratora danych na przetwarzanie Danych) oraz do zawieszenia Usług lub nieprzystąpienia do ich realizacji w przypadku nieotrzymania takich dokumentów potwierdzających. Usługodawca może podlegać ustawowemu obowiązkowi zgłoszenia przestępstwa.

10.2 Usługobiorca niniejszym przyjmuje do wiadomości, że jego Sprzęt lub Dane mogły zostać uszkodzone przed otrzymaniem ich przez Usługodawcę, a wysiłki Usługodawcy zmierzające do zrealizowania Usług mogą zakończyć się zniszczeniem lub dalszym uszkodzeniem Sprzętu lub Danych Usługobiorcy. Usługodawca zachowa należytą staranność podczas wykonywania Usług, ale nie ponosi odpowiedzialności, poza przypadkami określonymi w pkt 12 niniejszego Regulaminu, za istniejące lub dalsze uszkodzenia Sprzętu lub Danych Usługobiorcy, do których może dojść w trakcie świadczenia Usług przez Usługodawcę.

10.3 Usługodawca przetwarza Dane przechowywane na Sprzęcie zgodnie z niniejszym Regulaminem do celów świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy zgodnie z niniejszym Regulaminem, Wyceną i – w stosownych przypadkach – umową ramową, o której mowa w pkt 4.10 niniejszego Regulaminu.

10.4 Przetwarzanie odbywa się w trakcie realizacji Usług, a Dane usuwa się w terminie określonym w pkt 10.10 niniejszego Regulaminu.

10.5 Dane traktuje się jak Informacje Poufne, zgodnie z niniejszym Regulaminem, w szczególności z pkt 15.

10.6 Usługobiorca wyraża zgodę na przekazanie Danych przez Usługodawcę podwykonawcom (tj. podmiotom z grupy KLDiscovery, których pełną listę przedstawiono w Polityce prywatności Usługodawcy, o której mowa w pkt 14) jeżeli jest to koniecznie, aby Usługodawca mógł przeprowadzić Usługi. Usługodawca wykorzysta usługi takich podwykonawców, którzy dają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych pozwalających zapewnić, aby przetwarzanie było zgodne z obowiązującymi przepisami oraz chroniło Dane i prawa osób, których dane dotyczą. Usługodawca ma prawo przekazać Dane wyłącznie podmiotom z grupy KLDiscovery wymienionym w Polityce prywatności w chwili złożenia Zamówienia przez Usługobiorcę.

10.7 Dane wrażliwe. Jeżeli Usługobiorca przekazuje Usługodawcy Dane wrażliwe, Usługobiorca musi zapewnić, aby ich udostępnienie Usługodawcy wraz ze Sprzętem było zgodne z prawem, w tym zapewnić Usługodawcy dostęp do ważnej podstawy prawnej w związku z przetwarzaniem Danych wrażliwych.

10.8 Przechowywanie Danych. Po zakończeniu realizacji Usług Usługodawca bezpłatnie przetrzymuje kopie odzyskanych Danych i Sprzęt Usługobiorcy przez 14 (czternaście) dni. Usługobiorca ma obowiązek odebrania Danych i Sprzętu. Dalsze zatrzymywanie Danych i Sprzętu uregulowano w pkt 10.9–10.12 niniejszego Regulaminu.

10.9 Zamówienie zniszczenia Sprzętu. Po zakończeniu realizacji Usług Usługobiorca może zamówić u Usługodawcy zniszczenie swojego Sprzętu, nie wcześniej niż 14 dni od odbioru Danych przez Usługobiorcę i nie później niż 90 dni po zakończeniu realizacji Usług; jeżeli Usługobiorca nie zamówi zniszczenia Sprzętu, ma on obowiązek odbioru swojego Sprzętu.

10.10 Usuwanie Danych. Jeżeli Usługobiorca nie odbierze odzyskanych Danych od kuriera lub osobiście (w stosownych przypadkach) w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty zakończenia realizacji Usług, Usługobiorca otrzyma elektroniczne lub, w razie potrzeby, przesłane listem poleconym pisemne żądanie odbioru w ciągu 14 (czternastu) dni od daty dostarczenia takiego żądania, które jest ostatecznym wezwaniem do odbioru. Jeżeli Usługobiorca odebrał odzyskane Dane, Usługodawca przetrzymuje kopie Danych Usługobiorcy przez dodatkowe 14 dni po odbiorze oraz usuwa odzyskane Dane Usługobiorcy po upłynięciu tego terminu. Jeżeli Usługobiorca nie odbierze odzyskanych Danych po otrzymaniu pisemnego żądania odbioru, Usługodawca przetrzymuje kopie Danych Usługobiorcy przez 90 dni po zakończeniu realizacji Usług i nieodwracalnie usuwa odzyskane Dane Usługobiorcy po upływie tego okresu, na co Usługobiorca wyraża zgodę akceptując niniejszy Regulamin. Jeżeli Usługobiorca nie wywiąże się z obowiązku zapłaty Wynagrodzenia, Usługodawca nie podejmie prób dostarczenia Usługobiorcy jego odzyskanych Danych, a odzyskane Dane zostaną usunięte po 90 dniach od zakończenia realizacji Usług.

10.11 Niszczenie Sprzętu. Jeżeli Usługobiorca nie wywiąże się z obowiązku zapłaty Wynagrodzenia, Usługobiorca otrzyma elektroniczne i pisemne żądanie zapłaty Wynagrodzenia w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania żądania, które jest ostatecznym wezwaniem do zapłaty. Usługodawca zniszczy Sprzęt: 1) po upłynięciu jednego roku, jeżeli Usługodawca nie jest w stanie skontaktować się z Usługobiorcą lub 2) po upływie 90 dniu od terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty lub wezwaniu do odbioru Sprzętu, jeżeli zostało skutecznie dostarczone Usługobiorcy, na co Usługobiorca wyraża zgodę akceptując niniejszy Regulamin. Sprzęt może zostać zwrócony Usługobiorcy na jego koszt na jego szczególną prośbę przekazaną Usługodawcy, niezależnie od nieuiszczenia przez Usługobiorcę Wynagrodzenia. Odbiór Sprzętu przez Usługobiorcę nie wpływa na jego obowiązek zapłaty Wynagrodzenia za wykonane Usługi.

10.12 Przedłużenie. W uzasadnionych przypadkach Usługodawca i Usługobiorca mogą zgodzić się na zmianę terminów określonych w pkt 10.9 – 10.11 niniejszego Regulaminu.

11 CENA I PŁATNOŚĆ

11.1 Wynagrodzenie. Cena Usług (która zawiera VAT) będzie Wynagrodzeniem określonym w Wycenie. Usługodawca nie ma prawa podwyższać uzgodnionej ceny świadczenia Usług bez zgody Usługobiorcy. Wynagrodzenie uiszcza się przed rozpoczęciem realizacji Usług, lub, w stosownych przypadkach, Usługodawca wystawi Usługobiorcy fakturę do zapłaty Wynagrodzenia po zakończeniu realizacji Usług. Jeżeli Usługodawca zgodzi się na wystawienie Usługobiorcy faktury, Usługobiorca musi uiścić kwotę wynikającą z każdej faktury w ustawowym terminie po dacie faktury lub w terminie określonym na fakturze zgodnie z Wyceną/Zamówieniem. Usługodawca wysyła Usługobiorcy fakturę korzystając z danych kontaktowych podanych przez Usługobiorcę.

11.2 Sposób uiszczenia płatności. Usługobiorca uiszcza płatność przelewem, w tym przelewem bankowym lub przy użyciu karty kredytowej lub debetowej. Płatność przy użyciu karty kredytowej lub debetowej podlega autoryzacji wydawcy karty. Jeżeli wydawca odmówi Usługodawcy takiej autoryzacji, Usługodawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne opóźnienie w świadczeniu Usług lub niezrealizowanie ich, a Zamówienie objęte Wyceną zostanie uznane za anulowane.

11.3 Jeżeli Usługobiorca nie wywiąże się z obowiązku zapłaty Usługodawcy jakiejkolwiek kwoty należnej na podstawie niniejszego Regulaminu zgodnie z niniejszymi przepisami i Wyceną (Wynagrodzenie), Usługodawca naliczy również odsetki ustawowe za opóźnienie obliczone na podstawie właściwych przepisów za każdy dzień opóźnienia w płatności należnej kwoty. Usługobiorca zobowiązuje się również do pokrycia wszystkich ustawowych kosztów związanych z pobraniem od Usługobiorcy zaległych Wynagrodzeń.

12 ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY ZA STRATĘ LUB SZKODĘ PONIESIONĄ PRZEZ USŁUGOBIORCĘ

12.1 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie, czy to fizyczne czy innej natury, lub zniszczenie Sprzętu Usługobiorcy, jego Danych lub wszelkiego innego sprzętu, które może powstać, lub unieważnienie gwarancji dotyczących Sprzętu Usługobiorcy lub innego sprzętu, zarówno przed otrzymaniem przez Usługodawcę Sprzętu Usługobiorcy, jego Danych lub innego sprzętu, jak i w trakcie świadczenia przez Usługodawcę Usług, jeżeli takie szkody, zniszczenia, uszkodzenia lub pozbawienie funkcjonalności wynikają z świadczenia przez Usługodawcę Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem. Usługodawca nie zapewnia żadnej gwarancji związanej ze Sprzętem zwracanym Usługobiorcy.

12.2 Chociaż Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby zadbać o Sprzęt lub Dane Usługobiorcy kiedy będą one znajdować się w posiadaniu Usługodawcy, Usługodawca nie będzie odpowiadać za utratę, zniszczenie, naruszenie lub inne uszkodzenie jakiegokolwiek Sprzętu lub jakichkolwiek Danych Usługobiorcy w procesie realizacji Usług zleconych przez Usługobiorcę. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że Usługi stanowią proces, którego wyniku nie można w pełni przewidzieć z uwagi na jego ograniczenia techniczne; szacowana ilość odzyskanych Danych nie jest wiążąca dla Usługodawcy i nie podlega gwarancji, podobnie jak na podstawie niniejszego Regulaminu gwarancji nie podlega żadne szczególne wykorzystanie lub przeznaczenie Danych.

12.3 Usługodawca nie wyklucza ani nie ogranicza w żaden sposób swojej odpowiedzialności wobec Usługobiorcy w przypadku, gdy jest to niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność Usługodawcy za śmierć lub szkodę na osobie spowodowaną przez zaniedbanie Usługodawcy lub zaniedbanie jego pracowników, pośredników lub podwykonawców; za oszustwo lub podanie fałszywych informacji; za umyślne spowodowanie szkody. Na podstawie niniejszego Regulaminu wyklucza się odpowiedzialność Usługodawcy za: (i) wszelkie szkody wynikające z usług firmy kurierskiej, w tym opóźnienia lub uszkodzenia czy utrata Sprzętu Usługobiorcy; (ii) wszelkie szkody wynikające z nieprzekazania przez Usługobiorcę informacji na temat Sprzętu, w tym na temat ilości i jakości Sprzętu lub wszelkich właściwych nazw użytkownika, haseł, kodów dostępu lub innych informacji tego typu; (iii) wszelkie utracone korzyści. Żadnego z postanowień niniejszego Regulaminu lub żadnej z informacji zawartej w Wycenie/Zamówieniu nie należy rozumieć jako zobowiązania do osiągnięcia szczególnego rezultatu, skutku lub celu.

12.4 Z zastrzeżeniem przepisów niniejszego pkt 12 całkowite zobowiązanie Usługodawcy wobec Usługobiorcy wynikające z Umowy lub w związku z nią ogranicza się do (i) w przypadkach naruszenia poufności, ochrony danych lub własności intelektualnej, wyższej spośród kwot: 10 000 GBP lub wartości Wynagrodzenia należnego od Usługobiorcy na mocy Umowy; lub (ii) w każdym innym przypadku, wartości Wynagrodzenia należnego od Usługobiorcy na mocy Umowy.

12.5 Korzystanie z usług kurierów. Podczas odbioru Sprzętu Usługobiorcy przed rozpoczęciem realizacji Usług lub podczas dostarczania odzyskanych Danych lub oryginalnego Sprzętu Usługodawca dokonuje outsourcingu takiej usługi do firm kurierskich uznanych na terenie kraju. Wyrażając zgodę na korzystanie z takich usług przez Usługodawcę, Usługobiorca godzi się, że wszelka utrata Sprzętu lub Danych lub ich jakiekolwiek uszkodzenie podlega wyraźnie warunkom przedstawionym przez właściwą firmę kurierską, w tym ograniczeniom odpowiedzialności i limitom odszkodowań. Niniejszym Usługobiorca zrzeka się wszelkich praw do dochodzenia od Usługodawcy roszczeń za jakąkolwiek utratę Danych lub Sprzętu lub ich uszkodzenie wynikające z zaniedbania lub naruszenia umowy przez firmę kurierską poza systemem odszkodowań określonym przez tę firmę. W Wycenie przedstawia się osobno koszt usługi kuriera i Usługobiorca musi dokonać wyboru dostawy kurierskiej, o ile nie odbierze swoich Danych lub Sprzętu osobiście. Jeżeli Usługobiorca zdecyduje się dostarczyć Usługodawcy Sprzęt lub Dane za pośrednictwem kuriera w ramach zamówienia usługi u firmy kurierskiej przez Usługobiorcę, Usługodawca nie będzie reprezentował Usługobiorcy podczas dochodzenia roszczeń od takiej firmy kurierskiej.

13 ZABEZPIECZENIE

Usługobiorca udziela Usługodawcy pełnego zabezpieczenia i broni go przed wszelkimi roszczeniami, kosztami, szkodami, zobowiązaniami, wydatkami (w tym między innymi kosztami prawnymi), żądaniami i wyrokami wydanymi przeciw Usługodawcy, poniesionymi lub zapłaconymi przez Usługodawcę w wyniku lub w związku z jakimkolwiek działaniem, zaniechaniem lub zaniedbaniem Usługobiorcy związanym z Umową i niniejszym Regulaminem.

14 DOPUSZCZALNE WYKORZYSTANIE PRZEZ USŁUGODAWCĘ DANYCH OSOBOWYCH USŁUGOBIORCY

14.1 Polityka prywatności Usługodawcy jest dostępna w języku polskim pod adresem https://www.ontrack.com/pl-pl/polityka-prywatnosci/. Jeżeli istnieją jakiekolwiek istotne rozbieżności między Polityką prywatności a niniejszym Regulaminem, Usługodawca może przedstawić Usługobiorcy nową wersję niniejszego Regulaminu zgodnie z pkt 16.3 niniejszego Regulaminu. Korzystanie przez Usługobiorcę ze Stron internetowych Usługodawcy uregulowano w Polityce prywatności.

14.2 Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Usługodawca, którego opis i dane kontaktowe znajdują się w pkt 1.1 niniejszego Regulaminu. Przetwarzanie danych definiuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak określono w Polityce prywatności.

14.3 Przekazanie danych osobowych Usługobiorcy jest dobrowolne, jest jednak konieczne, aby Usługodawca mógł świadczyć Usługi. Usługodawca może gromadzić dane osobowe Usługobiorcy: (i) podczas kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą drogą mailową, telefoniczną lub jakąkolwiek inną drogą; (ii) w zwykłym toku stosunków Usługodawcy z Usługobiorcą podczas świadczenia Usług (w tym dane osobowe otrzymane w trakcie zarządzania płatnościami); (iii) podczas otrzymania danych osobowych Usługobiorcy od agencji informacji kredytowej lub organów ścigania lub podobnych organów na podstawie odrębnych podstaw prawnych. Usługodawca może również tworzyć dane osobowe na temat Usługobiorcy w związku ze świadczeniem Usług, w tym: (i) dane identyfikacyjne: imię i nazwisko/imiona i nazwiska; płeć; datę urodzenia / wiek; narodowość i zdjęcie; (ii) dane kontaktowe: adres wysyłki (np. do celów odesłania oryginalnych nośników lub urządzeń pamięciowych); adres pocztowy; numer telefonu; adres e-mail; dane konta w mediach społecznościowych; (iii) szczegóły płatności: adres faktury; numer konta bankowego lub numer karty kredytowej; nazwisko właściciela karty lub właściciela rachunku; dane bezpieczeństwa karty lub konta; datę, od której karta jest ważna i datę ważności karty; (iv) poglądy i opinie: wszelkie poglądy i opinie na temat Usługodawcy, które Usługobiorca zdecydował się przesłać Usługodawcy lub które publicznie publikuje w mediach społecznościowych.

14.4 Cele przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Usługobiorcy na podstawie niniejszego Regulaminu obejmują: (i) świadczenie Usług, komunikację związaną z Diagnozą FREEVAL, zamówieniami, płatnościami, działaniami IT (w tym audytami bezpieczeństwa), dokumentacją wymaganą od Usługodawcy przez prawo, w tym informacjami finansowymi i zarządzeniem finansami; (ii) otrzymywanie poglądów Usługobiorcy na temat Usług, określanie problemów dotyczących istniejących Usług, planowanie usprawnień Usług i tworzenie nowych usług; oraz (iii) na wyraźną zgodę Usługobiorcy – marketing bezpośredni. Podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy stanowią: (i) zgoda Usługobiorcy (ta podstawa prawna jest wykorzystywana jedynie w odniesieniu do przetwarzania, które jest całkowicie dobrowolne – nie jest wykorzystywana w odniesieniu do przetwarzania, które jest w jakikolwiek sposób koniecznie lub obowiązkowe); (ii) wykonywanie Umowy o świadczenie Usług na podstawie Regulaminu, Zamówienia lub Wyceny; (iii) w przypadku gdy przetwarzanie jest wymagane przez obowiązujące prawo, jest koniecznie dla ochrony żywotnych interesów osób fizycznych lub Usługodawca ma uzasadniony interes w przeprowadzeniu przetwarzania dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem, prowadzenia działalności lub promowania przedsiębiorstwa, a taki uzasadniony interes jest podporządkowany interesom, podstawowym prawom lub wolnościom Usługobiorcy.

14.5 Usługodawca może ujawnić dane osobowe Usługobiorcy innym podmiotom z grupy KLDiscovery, których pełną listę przedstawiono w Polityce prywatności, oraz (i) organom prawa i organom regulacyjnym, na ich żądanie lub dla celów doniesienia o jakimkolwiek faktycznym lub domniemanym naruszeniu obowiązujących praw lub regulacji; (ii) księgowym, audytorom, prawnikom i pozostałym zewnętrznym profesjonalnym doradcom Usługodawcy, podlegającym wiążącym umownym zobowiązaniom do zachowania poufności; (iii) zewnętrznym podmiotom przetwarzającym (takim jak dostawcy usług płatniczych; firmy spedycyjne/kurierskie; dostawcy technologii; podmioty przetwarzające, które świadczą usługi w zakresie zgodności); (iv) wszelkim właściwym stronom, organom ścigania lub sądowi, w zakresie niezbędnym do ustanowienia, wykonania lub obrony praw, lub wszelkim stronom właściwym do celów zapobiegania przestępstwom, ich ścigania, wykrywania lub karania lub do wykonywania sankcji karnych; (v) wszelkim właściwym zewnętrznym jednostkom przejmującym, w przypadku sprzedaży lub przeniesienia własności przedsiębiorstwa lub jakiejkolwiek jego części lub zasobów (w tym w przypadku reorganizacji, rozwiązania lub likwidacji), ale wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem. Ujawnienie danych osobowych pozostałym podmiotom z grupy KLDiscovery ma na celu wypełnienie umownego zobowiązania wobec Usługobiorcy lub spełnienie uzasadnionego celu biznesowego Usługodawcy, zgodnie z obowiązującym prawem. Usługodawca wdrożył środki bezpieczeństwa opisane w Polityce prywatności; wszystkie pozostałe podmioty są zobowiązane do wdrożenia środków bezpieczeństwa zapewniających wysoki poziom ochrony.

14.6 Usługodawca zamierza przekazać dane osobowe Usługobiorcy państwu trzeciemu, w którym obowiązują niższe standardy prawne dotyczące ochrony danych. Takie przekazanie jest możliwe na podstawie Polityki prywatności Usługodawcy, na mocy obowiązujących klauzul, do których Usługobiorca ma dostęp zgodnie z polityką prywatności Usługodawcy dostępną pod adresem: https://www.ontrack.com/pl-pl/polityka-prywatnosci/.

14.7 Usługobiorca jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznego przesyłu danych osobowych Usługodawcy.

14.8 Usługodawca podejmuje stosowne działania, aby zapewnić dokładne i aktualne przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy ograniczone do sytuacji zasadnie koniecznych dla celów wymienionych w niniejszym Regulaminie.

14.9 Bez wpływu na żadne ustawowe prawa Usługobiorcy, Usługobiorca ma w każdej chwili prawo (i) uzyskać dostęp do danych osobowych Usługobiorcy, otrzymać ich kopie oraz informacje na temat charakteru, przetwarzania lub ujawniania danych osobowych Usługobiorcy; (ii) zmienić dane osobowe Usługobiorcy; (iii) zażądać, w uzasadnionych przypadkach, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy; (iv) sprzeciwić się, w uzasadnionych przypadkach, przetwarzaniu danych osobowych Usługobiorcy; (v) zażądać przeniesienia danych osobowych Usługobiorcy do innego administratora; (vi) wycofać zgodę Usługodawcy na przetwarzania danych osobowych, w przypadkach gdy wyrażenie zgody było koniecznie do przetwarzania danych, co ma skutek dla przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Usługobiorcy po takim wycofaniu; (vii) złożyć skargę do organu ochrony danych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

14.10 Usługodawca podejmuje wszelkie stosowne działania, aby zapewnić przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy jedynie w minimalnym okresie koniecznym do celów wynikających z Regulaminu. Usługodawca zachowa kopie danych osobowych Usługobiorcy w formie, która pozwala na identyfikację, jedynie (i) w czasie utrzymywania trwającego stosunku z Usługobiorcą; (ii) lub jeżeli dane osobowe Usługobiorcy są niezbędne w związku ze zgodnymi z prawem celami określonymi w Regulaminie, dla których istnieje właściwa podstawa prawna, przez okres: a) aktualnego dłuższego terminu przedawnienia na mocy prawa polskiego; i b) dodatkowych dwóch miesięcy po zakończeniu terminu przedawnienia oraz c) w przypadku sporu – przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy dla celów ograniczonych do takiego sporu w okresie koniecznym w związku ze sporem, aż do jego ostatecznego rozstrzygnięcia i wykonania. Po upływie najdłuższego z tych okresów Usługodawca nieodwracanie usuwa dane osobowe Usługobiorcy. Zatrzymywanie kopii odzyskanych Danych uregulowano w pkt 10.8 niniejszego Regulaminu.

15 INFORMACJE POUFNE

15.1 Każda ze stron zobowiązuje się nie ujawniać żadnych Informacji Poufnych na temat drugiej strony żadnej stronie trzeciej bez wcześniejszego pisemnego zatwierdzenia strony ujawniającej Informacje Poufne oraz: (i) wykorzystywać takie Informacje Poufne wyłącznie do celów przeprowadzenia jej zobowiązań wynikających z Umowy zawartej na mocy niniejszego Regulaminu i Wyceny/Zamówienia; (ii) stosować takie same metody i stopień ostrożności – w tym odpowiednie środki techniczne i organizacyjne – aby zapobiec ujawnieniu takich Informacji Poufnych, jakie stosuje, aby zapobiec ujawnieniu swoich Informacji Poufnych lub zastrzeżonych, przy zachowaniu należytej staranności; (iii) ujawnić Informacje Poufne swoim pracowników i zatwierdzonym stronom trzecim wyłącznie w zakresie koniecznym, pod warunkiem, że takie osoby są zobowiązane do zachowania poufności w stopniu nie mniejszym, niż obowiązki określone w Umowie.

15.2 Obowiązki zachowania poufności nie mają zastosowania do jakichkolwiek Informacji Poufnych: (i) które stają się informacjami publicznymi nie z winy strony otrzymującej; (ii) które były znane stronie otrzymującej przed odebraniem od drugiej strony; (iii) które strona trzecia (inna niż pracownicy lub przedstawiciele którejkolwiek strony) ujawniła stronie otrzymującej w okolicznościach, w których takie ujawnienie nie stanowi naruszenia żadnego obowiązku zachowania poufności wobec strony ujawniającej Informacje Poufne; lub (iv) które strona otrzymująca opracowała niezależnie, bez odwoływania się do Informacji Poufnych. Każda ze stron ma prawo ujawnić Informacje Poufne na żądanie sądów i właściwych organów działając na mocy obowiązujących przepisów i zgodnie z takimi przepisami.

16 POZOSTAŁE ISTOTNE WARUNKI

16.1 Usługodawca nie jest zobowiązany do świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy w przypadku działania siły wyższej.

16.2 Niniejszą Umową zawarto między Usługodawcą a Usługobiorcą. Żadna inna osoba nie ma prawa egzekwować jakichkolwiek jej warunków. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają charakter rozłączny. Jeżeli jakikolwiek sąd lub właściwy organ zadecyduje, że którekolwiek z nich jest niezgodne z prawem lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostają w pełnej mocy. Opóźnienie podejmowania przez Usługodawcę kroków przeciwko Usługobiorcy w związku ze złamaniem przez Usługobiorcę postanowień niniejszej umowy, nie uniemożliwia późniejszego podejmowania przez Usługodawcę kroków przeciwko Usługobiorcy.

16.3 Usługodawca może zmienić Usługi, aby odzwierciedlały zmiany w odpowiednich przepisach i wymogach regulacyjnych oraz aby zrealizować drobne korekty i usprawnienia techniczne, na przykład w celu zapobieżenia zagrożeniu bezpieczeństwa. Takie zmiany nie będą miały wpływu na korzystanie z Usług przez Usługobiorcę. Usługodawca może ponadto wprowadzić więcej istotnych zmian do niniejszego Regulaminu lub Usług, ale w takim przypadku powiadomi Usługobiorcę, który może skontaktować się z Usługodawcą w celu rozwiązania Umowy przed wprowadzeniem takich zmian oraz otrzymać zwrot za wszelkie opłacone Usługi, których nie otrzymał.

16.4 Wszelkie spory wynikłe z Umowy podlegają jurysdykcji sądów powszechnych. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby statutowej Usługodawcy.


Umowa powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych

Niniejsza umowa powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych („Umowa Powierzenia”) uzupełnia Regulamin dotyczący usług odzyskiwania danych przez Ontrack na rzecz użytkowników biznesowych (“Regulamin”) i jest zawarta pomiędzy: (i) KLDiscovery Ontrack spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (ul. Jana III Sobieskiego 11, 40-082 Katowice, Polska);
o numerze NIP: 954-24-96-597; Regon: 278348710; kapitał zakładowy w wysokości 860 000,00 zł, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000228101 (dalej “Ontrack”); oraz (ii) przedsiębiorcą składającym zamówienie dotyczące usług odzyskiwania danych zgodnie z Regulaminem („Przedsiębiorca”).

Strony ustalają, że postanowienia niniejszej Umowy Powierzenia mają zastosowanie do Przetwarzania Danych Osobowych (zgodnie z definicją poniżej) w zakresie pozwalającym Ontrack na świadczenie usług odzyskiwania danych na rzecz Przedsiębiorcy.

Definicje

W niniejszej Umowie Powierzenia:

Dane Biznesowe
oznacza wszelkie dane (w tym Dane Osobowe, nośniki i software) dostarczone Ontrack przez Przedsiębiorcę;
Administrator Danychma znaczenie nadane temu terminowi w (lub terminowi ‘Administrator’)
w Prawie Ochrony Danych Osobowych;
Podmiot Przetwarzającyma znaczenie nadane temu terminowi (lub terminowi ‘podmiot przetwarzający”) w Prawie Ochrony Danych Osobowych;
Prawo Ochrony Danych Osobowychoznacza wszelkie regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych obowiązujące bezpośrednio Przedsiębiorcę, Ontrack lub obowiązujące
w związku ze świadczeniem usług odzyskiwania danych, w tym: (i) RODO lub odpowiednio dotyczące go lub równoważne mu krajowe przepisy ustawowe i wykonawcze; oraz (ii) w państwach członkowskich Unii Europejskiej – wszystkie właściwe przepisy ustawowe i wykonawcze wykonujące lub odpowiednio dotyczące RODO;
Osoba, której dane dotycząma znaczenie nadane temu terminowi w Prawie Ochrony Danych Osobowych;
Żądanie Osoby, której dane dotycząoznacza żądanie skierowane przez Osobę, której dane dotyczą w celu wykonania jakichkolwiek praw jej przysługujących zgodnie z Prawem Ochrony Danych Osobowych;
RODOoznacza Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (UE) 2016/679;
Dane Osobowema znaczenie nadane temu terminowi w Prawie Ochrony Danych Osobowych;
Incydent Bezpieczeństwaoznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do jakichkolwiek Danych Osobowych;
Personeloznacza jakiegokolwiek obecnego, byłego lub planowanego pracownika, współpracownika, pracownika tymczasowego, pracownika z agencji pracy tymczasowej, praktykanta, innego niezatrudnionego na stałe pracownika, współpracownika, osobę zaangażowaną w ramach wymiany lub innego członka personelu;
Przetwarzaniema znaczenie nadane temu terminowi w Prawie Ochrony Danych Osobowych (dotyczy także pokrewnych terminów, takich jak „przetwarzający”, które mają odpowiadające temu terminowi znaczenie);
Sub-Procesor
oznacza dalszy Podmiot Przetwarzający zaangażowany przez Ontrack
w imieniu Przedsiębiorcy w celu wykonywania czynności Przetwarzania
w odniesieniu do Danych Biznesowych;
Organ Nadzorczyoznacza każdy lokalny, krajowy lub międzynarodowy publiczny urząd, departament, organ administracji, organ władzy prawodawczej lub wykonawczej, krajowy lub zawodowy, organ regulacyjny lub nadzorczy, radę lub inny organ odpowiedzialny za monitorowanie stosowania Prawa Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia dotyczące Przetwarzania Danych Osobowych

1. Podmiot Przetwarzający i Administrator Danych

Strony uzgadniają, że w zakresie Danych Biznesowych Przedsiębiorca będzie traktowany jako Administrator Danych, a Ontrack jako Podmiot Przetwarzający. Uznaje się, że Przedsiębiorca odpowiada za prawidłowość, rzetelność, integralność i rozliczalność wszelkich Danych Biznesowych oraz za środki, za pomocą których pozyskano Dane Biznesowe Przedsiębiorcy.

1.2 Przedsiębiorca zapewnia, oświadcza i zobowiązuje się, że: (i) wszelkie Dane Biznesowe wykorzystywane w związku z usługami odzyskiwania danych zgodnie z Regulaminem pozostają we wszystkich obszarach zgodne z Prawem Ochrony Danych Osobowych; (ii) wszelkie instrukcje przekazane Ontrack w zakresie Danych Biznesowych będą w każdym czasie zgodne z Prawem Ochrony Danych Osobowych; (iii) uzyskał wszelkie niezbędne zgody od Osób, których dotyczą Dane Osobowe wchodzące w skład Danych Biznesowych lub posiada inne wystarczające podstawy prawne dla przekazania Danych Osobowych Ontrack; oraz (iv) będzie przestrzegał postanowień niniejszej Umowy Powierzenia.

1.3 Ontrack zapewnia, oświadcza i zobowiązuje się, że: (i) będzie Przetwarzał Dane Biznesowe tylko w zakresie niezbędnym w związku z Regulaminem, oraz (ii) będzie Przetwarzał Dane Biznesowe zgodnie z udokumentowanymi poleceniami Przedsiębiorcy i wymaganiami Prawa Ochrony Danych Osobowych; (iii) będzie niezwłocznie informował Przedsiębiorcę, jeżeli jego zdaniem polecenia Przedsiębiorcy naruszają Prawo Ochrony Danych Osobowych lub jeśli Ontrack stanie się niezdolny do realizowania poleceń Przedsiębiorcy dotyczących przetwarzania Danych Biznesowych (bez względu, czy z powodu zmiany obowiązującego prawa, czy zmiany poleceń Przedsiębiorcy); oraz (iv) będzie przestrzegał postanowień niniejszej Umowy Powierzenia.

2. Polecenia i szczegóły Przetwarzania

2.1 Przetwarzanie Danych Biznesowych dokonywane przez Ontrack na podstawie niniejszej Umowy Powierzenia obejmuje Przetwarzanie niezbędne do wykonania przez Ontrack przy świadczeniu usług odzyskiwania danych.

3. Środki techniczne i organizacyjne

3.1 Ontrack wdroży i będzie utrzymywał, na swój koszt i rachunek, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w związku z Przetwarzaniem i zapewnianiem bezpieczeństwa Danych Biznesowych zgodnie z Prawem Ochrony Danych Osobowych i w szczególności z art. 32-34 RODO. Ontrack zadba, aby takie środki techniczne i organizacyjne były odpowiednie do szczególnych zagrożeń, jakie niesie ze sobą Przetwarzanie, w szczególności w celu ochrony Danych Biznesowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do nich.

4. Wykorzystanie Personelu i Sub-Procesorów

4.1 Ontrack nie będzie korzystał z Sub-Procesorów w celu dokonywania jakiegokolwiek Przetwarzania bez uzyskania pisemnej zgody Przedsiębiorcy dotyczącej tego konkretnego Sub-Procesora (wydanie takiej zgody nie będzie w sposób nieuzasadniony powstrzymywane lub opóźniane).

4.2 W przypadku wyrażenia zgody przez Przedsiębiorcę, Ontrack:

4.2.1 zanim odpowiedni Sub-Procesor rozpocznie dokonywanie czynności Przetwarzania.

w zakresie Danych Biznesowych, zobowiązuje się zawrzeć z Sub-Procesorem pisemną umowę zawierającą postanowienia materialnie zbieżne z postanowieniami niniejszej Umowy Powierzenia, oraz

4.2.2 pozostanie w pełni odpowiedzialny wobec Przedsiębiorcy za działania każdego Sub-Procesora jak za swoje własne.

4.3 Ontrack gwarantuje rozliczalność Personelu mającego dostęp do Danych Osobowych i zapewni, że będzie on Przetwarzać Dane Osobowe tylko wtedy, gdy jest to konieczne do świadczenia usług odzyskiwania danych; będzie w pełni świadomy środków, jakie należy zapewnić i kroków, jakie należy podjąć podczas Przetwarzania Danych Biznesowych, z uwzględnieniem Prawa Ochrony Danych Osobowych; oraz będzie zobowiązany do ochrony poufności Danych Biznesowych, w tym poprzez zawarcie odpowiednich umów zachowania poufności (czy to w formie pisemnej, czy w innej formie) w zakresie Danych Biznesowych.

5. Wsparcie Przedsiębiorcy w realizacji praw Osób, których dane dotyczą

5.1 Ontrack niezwłocznie przekaże wszelkie Żądania Osób, których dane dotyczą, Przedsiębiorcy. Ontrack zapewni Przedsiębiorcy uzasadnione wsparcie (biorąc pod uwagę charakter Przetwarzania i informacje dostępne Ontrack), aby umożliwić Przedsiębiorcy wywiązanie się z obowiązków Przedsiębiorcy wynikających z Prawa Ochrony Danych Osobowych w zakresie: (i) bezpieczeństwa Przetwarzania; (ii) oceny skutków dla ochrony danych (zgodnie z definicją tego pojęcia w Prawie Ochrony Danych Osobowych); (iii) uprzedniej konsultacji z Organem Nadzorczym w zakresie Przetwarzania wysokiego ryzyka; oraz (iv) zawiadomień Organu Nadzorczego lub odpowiedzi dla Osób, których dane dotyczą, kierowanych przez Przedsiębiorcę w reakcji na Incydent Bezpieczeństwa, z zastrzeżeniem, że jeżeli takie wsparcie byłoby nieproporcjonalne z punktu widzenia zaangażowania czasu lub środków dla Ontrack, przedsiębiorca pokryje wydatki Ontrack związane z dostarczeniem takiego wsparcia.

6. Przekazywanie do innych państw

6.1 Co do zasady, Dane Biznesowe są przechowywane elektronicznie i Przetwarzane przez Ontrack na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Niezależnie od tego, Ontrack należy do grupy kapitałowej, która uzyskała certyfikację amerykańskiego Departamentu Handlu na podstawie zasad ramowych Tarczy Prywatności (Privacy Shield) UE-USA i zasad ramowych Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA. W związku z tym, od czasu do czasu może być konieczne przekazywanie Danych Biznesowych poza EOG w celu efektywnego świadczenia usług odzyskiwania danych, na przykład jeśli konieczne jest odzyskanie danych specjalistycznych. Takie przekazanie w pełni podlega wszystkim wymaganiami obowiązującego prawa i przepisów wykonawczych. Przedsiębiorca jest poinformowany o możliwości takiego przekazania i niniejszym wyraża na nie zgodę.

7. Dokumentacja, informowanie i audyt

7.1 Ontrack: (i) stworzy; (ii) będzie aktualizował; oraz (iii) będzie prowadził pełną i właściwą dokumentację rejestrującą Przetwarzanie Danych Biznesowych.

7.2 Ontrack przyznaje Przedsiębiorcy prawo do dokonywania audytów, nie częściej niż raz w roku kalendarzowym i za pisemnym powiadomieniem z wyprzedzeniem co najmniej 30 (trzydziestu) dni, w trakcie normalnych godzin prowadzenia działalności oraz z zachowaniem uzasadnionych zobowiązań do zachowania poufności, dostępu do oraz możliwości uzyskiwania kopii dokumentacji związanej z Przetwarzaniem Danych Biznesowych oraz udzieli Przedsiębiorcy wszelkiego rozsądnego wsparcia w wykonywaniu uprawnień kontrolnych. Prawo audytu nie rozciąga się na żadne centrum danych należące do osoby trzeciej lub inne należące do osób trzecich obiekty, na których mieszczą się jakiekolwiek urządzenia serwerów, gdzie dopuszcza się jedynie możliwość kontroli wizualnej i inspekcje przeprowadzone z udziałem osób nadzorujących.

7.3 Ontrack zobowiązuje się niezwłocznie przekazywać Przedsiębiorcy na jego żądanie i koszt wszelkie informacje konieczne Przedsiębiorcy do wykazania realizacji przez niego obowiązków wynikających z RODO, w zakresie, w jakim Ontrack może przekazać takie informacje.

8. Zawiadomienie o Incydencie Bezpieczeństwa

8.1 W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek Incydentu Bezpieczeństwa dotyczącego Danych Biznesowych, które tworzy wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych, Ontrack bez nieuzasadnionej zwłoki dokona: (i) zawiadomienia Przedsiębiorcy o Incydencie Bezpieczeństwa oraz (ii) przekaże Przedsiębiorcy szczegóły takiego Incydentu Bezpieczeństwa.

9. Usuwanie lub zwracanie Danych Osobowych i ich kopii

9.1 Na pisemne żądanie Przedsiębiorcy Ontrack usunie lub zwróci Przedsiębiorcy wszystkie Dane Biznesowe, w formie rozsądnie określonej przez Przedsiębiorcę, w rozsądnym okresie po upływie wcześniejszego z następujących terminów: (i) zakończenia świadczenia usług odzyskiwania danych na podstawie Regulaminu, którego dotyczy Przetwarzanie; lub (ii) momentu, od którego Przetwarzanie przez Ontrack jakichkolwiek Danych Biznesowych nie jest już konieczne w celu wykonania przez Ontrack jego obowiązków wynikających z niniejszej Umowy Powierzenia, i usunie istniejące kopie (chyba, że obowiązujące prawo wymaga przechowywania jakichkolwiek Danych; w takim przypadku Ontrack poinformuje o tym Przedsiębiorcę). Ontrack spowoduje, że Sub-Procesorzy będą zobowiązani do wykonania takich same czynności w odniesieniu do Danych Biznesowych.

9.2 Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, w którym mogą być zastrzeżone krótsze terminy, w przypadku, gdyby Dane Biznesowe znajdowały się w posiadaniu Ontrack lub podlegały jego kontroli przez jakikolwiek dłuższy okres, niż 12 (dwanaście) miesięcy bez otrzymania instrukcji ze strony Przedsiębiorcy, Ontrack usunie takie Dane Biznesowe.

10. Zabezpieczenie

10.1 Każda ze Stron (“Strona Zobowiązana”) jest zobowiązana i pozostanie zobowiązana względem drugiej Strony (the “Strona Zabezpieczona”) pokryć wszelkie roszczenia, żądania, wnioski, ugody, odsetki, kary, postępowania, koszty, szkody i odszkodowania, poniesione lub zapłacone, zasądzone lub uznane do zapłaty przez Stronę Zabezpieczoną, wynikające z lub powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Stroną Zobowiązaną niniejszej Umowy Powierzenia lub w związku z naruszeniem Prawa Ochrony Danych Osobowych.

11. Odpowiedzialnosć

11.1 Całość roszczeń którejkolwiek ze Stron na podstawie niniejszej Umowy Powierzenia nie może w żadnym wypadku przekroczyć kwoty objętej umownym ograniczeniem odpowiedzialności określonym w Regulaminie.

12. Okres obowiązywania i rozwiązanie

12.1 O ile nie zostanie rozwiązana w drodze porozumienia Stron, niniejsza Umowa Powierzenia zaczyna obowiązywać w dniu złożenia zamówienia na usługi odzyskiwania danych zgodnie z Regulaminem i będzie obowiązywała przez cały okres Przetwarzania przez Ontrack Danych Biznesowych.

13. Wybór prawa właściwego

13.1 Niniejsza Umowa Powierzenia podlega prawu wskazanemu w postanowieniu w przedmiocie wyboru prawa zawartemu w Regulaminie.