Warunki świadczenia usług odzyskiwania danych przez firmę Ontrack

1. Niniejsze warunki

1.1 Niniejsze Warunki („Warunki”) regulują świadczenie usług odzyskiwania danych przez firmę KLDiscovery Ontrack Sp. z o. o., ul. Jana III Sobieskiego 11, 40-082 Katowice, NIP 954 24 96597, Regon 278348710, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS 0000228101, kapitał zakładowy 860 000 PLN (działająca pod nazwą „Ontrack”). Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami przed przesłaniem nam zamówienia. Niniejsze Warunki informują o tym, kim jesteśmy, w jaki sposób będziemy świadczyć nasze Usługi, w jaki sposób Ty i my możemy zmienić lub zakończyć Umowę, co zrobić, jeśli wystąpi problem i inne ważne informacje.

2. Dane kontaktowe

2.1 Jak się z nami skontaktować. Możesz skontaktować się z nami, dzwoniąc do naszego zespołu obsługi klienta pod numer +48 (0) 32 779 99 99, pisząc do nas na adres Ontrack, ul. Sobieskiego 11, 40-082 Katowice lub dane@ontrack.com.

3. Definicje

3.1 W niniejszych Warunkach będą miały zastosowanie następujące definicje:

(a) „Klient biznesowy” oznacza klienta prowadzącego działalność gospodarczą, handlową lub zawodową, w tym między innymi jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę osobową, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub organ publiczny;

(b) „Informacje poufne” oznaczają wszystkie informacje poufne (niezależnie od tego, jak zostały zapisane lub zachowane) ujawnione przez którąkolwiek ze stron drugiej stronie w związku z Usługami, w tym między innymi Twoje dane, nasze dane i wszelkie informacje, które byłyby uważane przez którąkolwiek ze stron za poufne;

(c) „Konsument” oznacza klienta, który jest osobą fizyczną, która nie działa w celach biznesowych, handlowych lub zawodowych (z wyłączeniem, dla uniknięcia wątpliwości, każdego Klienta biznesowego);

(d) „Umowa” jest zdefiniowana w Punkcie 4.4;

(e) „Dane” oznaczają dowolne dane w postaci elektronicznej, w tym „dane osobowe” w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE 2016/679) i / lub Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000);

(f) „Sprzęt” oznacza Twoje Nośniki i, jeśli dotyczy, Telefon komórkowy;

(g) „Opłata” oznacza opłatę należną od Ciebie za Usługi, zgodnie z odpowiednią Ofertą;

(h) „Nośnik” oznacza nośnik danych, taki jak dyski twarde, dysk USB, laptop, komputer lub inne urządzenia;

(i) „Telefon komórkowy” oznacza dowolny telefon komórkowy;

(j) „Zamówienie” zdefiniowano w Punkcie 4.3;

(k) „Oferta” zdefiniowano w Punkcie 4.1;

(l) „Opisy usług” oznaczają określone procesy stosowane przez Ontrack, bardziej szczegółowo opisane pod następującym adresem [wstaw adres URL strony opisów usług], które określają między innymi ograniczenia usług, poziomy usług i oczekiwania;

(m) „Usługi” oznaczają usługi odzyskiwania danych, które mają być świadczone przez nas, zgodnie z opisem w Punktach 4 (Proces obsługi zamówienia) i 5 (Usługi) niniejszych Warunków.; oraz

(n) „Strona internetowa” oznacza naszą stronę internetową pod adresem www.ontrack.com/pl-pl lub inną stronę internetową, z której korzystamy od czasu do czasu do prowadzenia naszej działalności.

4. Proces obsługi zamówienia

4.1 W celu standardowego odzyskania danych, po wstępnej konsultacji telefonicznej, przesłaniu formularza online za pośrednictwem naszej Strony internetowej lub wiadomości e-mail, wyślesz nam swój Sprzęt do zbadania przez nas. Dołożymy wszelkich starań, aby: (a) zbadać Sprzęt w celu ustalenia: (i) jakie Dane są dostępne na Sprzęcie: (ii) jaka jest przyczyna uszkodzenia Sprzętu i/ lub Danych na Sprzęcie; (iii) jaka jest ilość Danych (jeśli istnieją), które mogą być odzyskane na Sprzęcie; (iv) jeśli przesłałeś zepsuty Telefon komórkowy, czy możliwa jest naprawa Telefonu komórkowego i jakie części, jeśli w ogóle, wymagają naprawy lub wymiany, aby przywrócić jakąkolwiek funkcjonalność Telefonu komórkowego („Bezpłatna ocena”); (b) poinformować Cię o wynikach naszej Bezpłatnej oceny. Przedstawimy Ci ofertę określającą zakres Usług i wysokość Opłaty („Oferta”). Wszystkie Usługi będą świadczone zgodnie z Opisami usług.

4.2 W przypadku innych Usług, takich jak zdalne odzyskiwanie danych („RDR”), w przypadku których nie przekazujesz nam żadnego Sprzętu, lub rozmagnesowywanie, Oferta będzie obejmować pracę, której oczekuje się od nas w celu wykonania Usług.

4.3Po otrzymaniu naszej Oferty możesz według własnego uznania: (i) zaakceptować i podpisać zgłoszenie serwisowe lub zakres prac w celu złożenia zamówienia na nasze Usługi („Zamówienie”); (ii) złożyć wniosek o zwrot Twojego Sprzętu (jeśli dotyczy), którego koszt dostawy zgadzasz się zapłacić; lub (iii) złożyć wniosek o zniszczenie Twojego Sprzętu, w którym to przypadku będziemy mogli natychmiast zniszczyć Twój Sprzęt. Jeśli nie otrzymamy Zamówienia lub prośby o zwrot Twojego Sprzętu w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni kalendarzowych od daty złożenia Oferty, zutylizujemy Twój Sprzęt zgodnie z obowiązującym prawem.

 

4.4 Twoje Zamówienie jest przyjęte z chwilą wysłania przez nas wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia, co oznacza, że między Tobą a nami zostaje zawarta prawnie wiążąca umowa w oparciu o niniejsze Warunki („Umowa”). Twoje Zamówienie będzie miało nadany numer. Podanie go przez Ciebie za każdym razem, gdy się z nami skontaktujesz, bardzo nam pomoże.

5. Nasze usługi

5.1 W zamian za wniosioną przez Ciebie Opłatę, będziemy świadczyć Usługi z należytą starannością i umiejętnościami. Zgodnie z Zamówieniem dołożymy wszelkich starań, aby: (i) pobrać, zreplikować, zrekonstruować, zapewnić dostęp, przekonwertować, odzyskać i zwrócić wszelkie odzyskane Dane na zaszyfrowany dysk twardy lub pamięć USB (lub inny dysk twardy dostarczony przez Ciebie); (ii) w razie potrzeby naprawić telefon komórkowy; oraz (iii) wykonać inne usługi, które zgodziliśmy się wykonać dla Ciebie na piśmie, takie jak rozmagnesowanie lub RDR. Gdy otrzymasz od firmy Ontrack dysk twardy lub pamięć USB z odzyskanymi danymi, zachęcamy do natychmiastowego sprawdzenia dysku twardego lub pamięci USB pod kątem funkcjonalności technicznej. Firma Ontrack może zastąpić odzyskane dane tylko w przypadku awarii nośnika z odzyskanymi danymi w okresie przechowywania odzyskanych danych osobowych zgodnie z Umową o przetwarzaniu danych przez firmę Ontrack.

5.2 Zdalne odzyskiwanie danych. Jeśli chcesz, aby firma Ontrack przeprowadziła odzyskiwanie danych w takich przypadkach, gdy dostarczenie jakiegokolwiek Sprzętu nie jest wymagane, firma Ontrack może być w stanie przeprowadzić zdalne odzyskiwanie danych. Musisz pobrać i zainstalować oprogramowanie klienckie Ontrack RDR, korzystając z linku udostępnionego przez firmę Ontrack. Po zainstalowaniu link umożliwia użytkownikowi połączenie się z firmą Ontrack za pośrednictwem zaszyfrowanego połączenia internetowego.Połączenie RDR jest używane wyłącznie przez firmę Ontrack do kontrolowania narzędzi do odzyskiwania firmy Ontrack bezpośrednio na komputerze klienta. Twoje dane nie będą przekazywane do firmy Ontrack w trakcie tego procesu.

5.3 Rozmagnesowywanie. Firma Ontrack umieści Twój Sprzęt w jednostce rozmagnesowującej, która jest urządzeniem skutecznie i bezpiecznie szyfrującym dane magnetyczne przechowywane na Sprzęcie. Po procesie rozmagnesowania Dane nie są już czytelne i zostaną bezpiecznie zniszczone.

5.4 Naprawa telefonu komórkowego. Podstawową usługą, którą oferujemy, będzie odzyskanie danych z telefonu komórkowego; nie oferujemy samodzielnej naprawy telefonu komórkowego. Tam, gdzie naprawa jest możliwa, naprawimy i przywrócimy funkcjonalność telefonu komórkowego, abyś mógł z niego korzystać w normalnych warunkach użytkowania.

5.5 O szacowanej dacie zakończenia świadczenia usług zostaniesz poinformowany w trakcie procesu obsługi zamówienia. Koszty zwrotu Sprzętu zostaną określone w odpowiedniej Ofercie.

5.6 W przypadku niektórych Usług możemy potrzebować od Ciebie pewnych informacji, takich jak nazwy użytkowników, hasła i/ lub kody dostępu. Jeśli nie dostarczysz tych informacji w rozsądnym terminie od naszego żądania lub jeśli podasz niekompletne lub nieprawidłowe informacje, możemy naliczyć dodatkową opłatę w rozsądnej kwocie, aby zrekompensować nam dodatkową pracę, która w rezultacie jest od nas wymagana. Nie będziemy odpowiedzialni za spóźnione dostarczenie Usług lub niedostarczenie jakiejkolwiek ich części, jeśli jest to spowodowane tym, że nie podałeś nam potrzebnych nam informacji.

5.7 Być może będziemy musieli zawiesić świadczenie Usług, aby: (i) rozwiązać problemy techniczne lub dokonać zmian technicznych; (ii) zaktualizować Usługi, aby odzwierciedlały zmiany w odpowiednich przepisach i wymaganiach regulacyjnych; (iii) wprowadzać zmiany w Usługach zgodnie z Twoim żądaniem. Możemy również zawiesić świadczenie Usług w przypadku nieuiszczenia przez Ciebie opłaty.

5.8 Chociaż korzystamy z napraw zatwierdzonych przez producenta oryginalnego sprzętu, nie gwarantujemy, że Usługi będą zgodne z jakąkolwiek gwarancją oferowaną przez producenta oryginalnego sprzętu. Świadczenie przez nas Usług w żadnym wypadku nie powinno być traktowane jako gwarancja, że ​​Usługi będą skuteczne, że wszystkie lub niektóre z Twoich Danych będą możliwe do odzyskania lub będą użyteczne, że Telefon komórkowy będzie mógł być używany lub że osiągniemy inny określony rezultat.

5.9 Firma Ontrack gwarantuje, że oprogramowanie klienckie RDR: (a) nie zawiera kodu programu ani instrukcji programowych, które zostały celowo zaprojektowane w celu zakłócenia, wyłączenia, uszkodzenia lub innego niekorzystnego wpływu na programy komputerowe, pliki danych lub operacje; oraz (b) nie zawiera innego złośliwego lub szkodliwego kodu, który zazwyczaj jest określany jako wirus lub ma podobne określenia, w tym konia trojańskiego, robaka lub konia trojańskiego typu backdoor.

6. Prawa własności intelektualnej

6.1 Twój Sprzęt i Dane przez cały czas pozostaną Twoją własnością i nie będziemy mieć do nich żadnych praw, tytułów ani udziałów (z wyjątkiem prawa do posiadania i korzystania z Twojego Sprzętu i Danych w celu świadczenia Usług). Zachowujemy wszelkie prawa, tytuły i udziały związane ze świadczeniem Usług, w tym wszelkimi usprawnieniami lub ulepszeniami wprowadzonymi do Usług.

7. Prawa do rozwiązania umowy (konsumenci)

7.1 Niniejszy Punkt 7 ma zastosowanie wyłącznie do naszych Umów z klientami będącymi Konsumentami. Zgodnie z Zamówieniem masz prawo zmienić zdanie. Prawa Konsumentów, zgodnie z przepisami dotyczącymi umów konsumenckich (informacje, anulowanie i dodatkowe opłaty) tj. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020, poz. 286) ., wyjaśnione są bardziej szczegółowo poniżej.

7.2 Podczas Bezpłatnej oceny możesz zrezygnować w dowolnym momencie. Jeśli złożysz Zamówienie, możesz je anulować w ciągu 14 dni (czternaście) dni od dnia, w którym wysłaliśmy Ci e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia. Jednak po ukończeniu przez nas Usług nie możesz zmienić zdania, nawet jeśli okres świadczenia Usług nadal trwa. Składając Zamówienie, wyraźnie upoważniasz nas do natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia Usług.Jeśli odstąpisz od Umowy po rozpoczęciu świadczenia przez nas Usług, musisz zapłacić nam za Usługi wykonane do czasu, gdy odstąpiłeś od Umowy. Po złożeniu wniosku o rozwiązanie Umowy poinformujemy Cię o wysokości opłaty.

7.3 Odstąpić od Umowy możesz korzystając z następujących metod komunikacji, podając numer Zamówienia, imię i nazwisko, adres i żądanie odstąpienia od Umowy:

(a) Telefon lub e-mail. Zadzwoń do obsługi klienta pod numer +48 (0) 32 779 99 99 lub napisz do nasz na adres dane@ontrack.com;

(b) Pocztą tradycyjną. Napisz do nas na adres KLDiscovery, ul. Sobieskiego 11, 40-082 Katowice; ; lub

(c) Przez Formularz odstąpienia od umowy: wypełnij i wyślij do nas Formularz odstąpienia od umowy w formacie wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik do niniejszych Warunków.

8. Prawa do rozwiązania umowy (klienci biznesowi)

8.1 Niniejszy punkt 8 ma zastosowanie wyłącznie do naszych Umów z Klientami biznesowymi. Po złożeniu Zamówienia nie możesz odstąpić od Umowy, chyba że określono to w punkcie 9 poniżej.

9. Obustronne prawa do rozwiązania umowy

9.1 Bez wpływu na jakiekolwiek inne prawo lub środek zaradczy przysługujący którejkolwiek ze Stron, każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym za pisemnym wypowiedzeniem, jeżeli:

(a) Jedna ze Stron dopuszcza się istotnego naruszenia któregokolwiek z warunków Umowy, których naruszenie jest nieusuwalne lub (jeżeli takie naruszenie jest możliwe do naprawienia) nie naprawi tego naruszenia w okresie 7 (siedmiu) dni od otrzymania pisemnego powiadomienia lub wielokrotnego naruszenia niniejszych Warunków. Nieuiszczenie Opłaty stanowi istotne naruszenie; lub

(b) jedna ze Stron zaprzestaje (lub grozi jej zaprzestanie) prowadzenia działalności w całości lub częściowo, ma wyznaczonego likwidatora, syndyka lub syndyka masy upadłościowej lub w stosunku do jakiejkolwiek części jej przedsiębiorstwa lub aktywów, albo podejmuje uchwałę o jej likwidacji (z wyjątkiem działania w dobrej wierze w celu fuzji z zachowaniem wypłacalności lub restrukturyzacji, wskutek czego powstały podmiot przejmie wszystkie jego zobowiązania) lub sąd właściwej jurysdykcji wyda postanowienie o ustanowieniu zarządcy, o likwidacji lub podobe postanowienie, albo Strona zawrze jakiekolwiek dobrowolne porozumienie ze swoimi wierzycielami lub nie jest w stanie spłacać swoich długów w terminie ich wymagalności lub, jeśli osoba fizyczna, ogłasza upadłość.

9.2 Możemy rozwiązać Umowę, jeśli wykonując Umowę, możemy naruszyć obowiązujące przepisy eksportowe i sankcyjne odnoszące się do transakcji z określonymi firmami i osobami fizycznymi, określone przez Komisję Europejską lub inne władze krajowe, w tym Stany Zjednoczone.

9.3 Po rozwiązaniu umowy będziesz zobowiązany do opłaty wszystkich kwot nam należnych, które staną się natychmiast wymagalne.

10. Potwierdzenie klienta

10.1 Niniejszym potwierdzasz i gwarantujesz nam, że: (i) jesteś prawnie zdolny do zawierania wiążących umów; (ii) masz pełne uprawnienia i zdolność do wyrażenia zgody na niniejsze Warunki, a jeśli jesteś Klientem biznesowym, jesteś prawnie upoważniony do zawarcia Umowy; (iii) wszystkie informacje, które nam przekazujesz w związku z Zamówieniem, są prawdziwe, dokładne, kompletne i nie wprowadzają w błąd; (iv) jesteś właścicielem Sprzętu i/ lub masz pozwolenie od właściciela Sprzętu na świadczenie przez nas Usług; (v) dostarczenie nam przez Ciebie Sprzętu i/ lub Danych nie naruszy żadnych zobowiązań ani praw osób trzecich; (vi) dostarczenie nam przez Ciebie Sprzętu i/ lub Danych nie naruszy żadnego obowiązującego prawa; (vii) masz prawo do udzielenia dostępu do Danych; (viii) Twój Sprzęt nie zawiera żadnych materiałów (w tym między innymi Danych), które mogą naruszać Prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek strony trzeciej; oraz (ix) Twój Sprzęt nie zawiera żadnych materiałów, które naruszałyby obowiązujące prawo. Zastrzegamy sobie prawo do zażądania udokumentowanych dowodów Twojej własności lub prawa do autoryzacji Usług, oraz prawo do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług w przypadku nieotrzymania takich dowodów.

10.2 Niniejszym potwierdzasz, że Twój Sprzęt i/ lub Dane mogą być już uszkodzone przed ich otrzymaniem oraz że nasze wysiłki w celu wykonania Usług mogą skutkować zniszczeniem lub dalszym uszkodzeniem Twojego Sprzętu i/ lub Danych. Dołożymy należytej staranności podczas świadczenia Usług, ale nie będziemy, z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie 12 niniejszych Warunków, ponosić żadnej odpowiedzialności za istniejące lub dodatkowe szkody, które mogą wystąpić w Twoim Sprzęcie i/ lub Danych podczas świadczenia przez nas Usług.

11. Cena i płatność

11.1 Ceną Usług będzie Opłata określona w odpowiedniej Ofercie. Podatek VAT zostanie doliczony w ustawowej wysokości, jeśli ma to zastosowanie, płatny przez Klienta.

11.2 Jak należy uiścić opłatę. Płatności można dokonać gotówką, przelew bankowy, przelewem bankowym lub kartą kredytową Jeśli płacisz kartą kredytową / debetową, firma Ontrack prześle Ci link do bezpiecznej platformy płatniczej strony trzeciej, aby dokonać płatności po zakończeniu przez nas pracy. Niektóre Usługi, takie jak wykazy plików (patrz Opis usługi), są płatne przed rozpoczęciem świadczenia Usług. W przypadku innych Usług po zrealizowaniu Zamówienia należy dokonać płatności na rzecz firmy Ontrack przed zwrotem odzyskanych danych. Klienci biznesowi, którzy wnioskują o linię kredytową, muszą opłacać faktury w uzgodnionych terminach, które są uzależnione od przesłania firmie Ontrack podpisanego potwierdzenia zamówienia lub ważnego zamówienia.

11.3 Jeśli nie zapłacisz nam którejkolwiek kwoty należnej zgodnie z niniejszymi Warunkami, możemy zatrzymać Sprzęt i Dane do momentu dokonania pełnej płatności. Jeśli nie dokonasz pełnej płatności w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni kalendarzowych od terminu płatności, możemy bez ponoszenia odpowiedzialności lub dalszych konsultacji z Tobą zutylizować Twój Sprzęt i/ lub Dane zgodnie z obowiązującym prawem. Będziemy również naliczać odsetki ustawowe od zaległej kwoty. . Odsetki te będą naliczane codziennie od terminu wymagalności do dnia faktycznej zapłaty zaległej kwoty, zarówno przed, jak i po wydaniu postanowienia sądu.

12. Nasza odpowiedzialność za straty poniesione przez ciebie

12.1 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenie, fizyczne lub inne uszkodzenie lub zniszczenie Twojego Sprzętu, twoich Danych lub jakiegokolwiek innego sprzętu, które mogą wystąpić, ani za unieważnienie jakichkolwiek gwarancji w odniesieniu do Twojego Sprzętu lub innego sprzętu, albo: przed otrzymaniem przez nas Twojego Sprzętu, Danych lub innego sprzętu; lub w trakcie świadczenia przez nas Usług, w przypadku gdy takie uszkodzenie, zniszczenie lub unieważnienie wynika z świadczenia przez nas Usług zgodnie z niniejszymi Warunkami.

12.2 Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby zadbać o Twój Sprzęt lub Dane w naszym posiadaniu, nie będziemy wobec Ciebie odpowiedzialni za utratę, zniszczenie lub inne uszkodzenie Twojego Sprzętu lub Danych w wyniku normalnego zużycia.

12.3 W żaden sposób nie wyłączamy ani nie ograniczamy naszej odpowiedzialności wobec Ciebie, jeśli byłoby to niezgodne z prawem. Obejmuje to naszą odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem naszych pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców; za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd; oraz dla Konsumentów za naruszenie Twoich praw w związku z Usługami i wadliwymi Usługami zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020, poz. 287). .

12.4 Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego punktu 12, nasza całkowita odpowiedzialność wobec Ciebie, wynikająca z Umowy lub z nią związana, niezależnie od tego czy odpowiedzialność ma charakter kontraktowy, deliktowy (w tym zaniedbanie), czy wynika z naruszenia ustawowego obowiązku lub w inny sposób, jest ograniczona do (i) w przypadku naruszenia poufności, ochrony danych lub własności intelektualnej - do kwoty 10 000 PLN lub wysokości Opłaty należnej na podstawie stosownej Umowy – wypłacana jest wyższa kwota; lub (ii) w każdym innym przypadku – do wysokości Opłaty należnej na podstawie niniejszej Umowy.

12.5 Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej, wynikającej z niniejszych Warunków lub Umowy lub w związku z nimi, niezależnie od tego czy odpowiedzialność ma charakter kontraktowy, deliktowy (w tym zaniedbanie), czy wynika z naruszenia ustawowego obowiązku lub w inny sposób, za jakiekolwiek pośrednie lub następcze straty, utratę zysków lub utratę sprzedaży lub firmy.

12.6 Korzystanie z usług firm kurierskich. Odbierając sprzęt przed rozpoczęciem świadczenia usług lub dostarczając odzyskane Dane i/ lub oryginalny Sprzęt, korzystamy z usług uznanych w kraju firm kurierskich. Akceptując korzystanie przez nas z usług firm kurierskich, zgadzasz się, że wszelkie straty lub uszkodzenia Sprzętu lub Danych będą wyraźnie podlegać warunkom określonym przez odpowiednią firmę kurierską, w tym ograniczeniom odpowiedzialności i limitom odszkodowań. Niniejszym zrzekasz się wszelkich praw do wnoszenia wszelkich roszczeń przeciwko firmie Ontrack z tytułu utraty lub uszkodzenia Danych lub Sprzętu wynikających z zaniedbania i / lub naruszenia umowy przez firmę kurierską, wykraczających poza określony przez nią system odszkodowań.

13. Zwolnienie z odpowiedzialności

13.1 Zwolnisz nas w pełni w odpowiedzialności i zabezpieczysz nas przed wszelkimi roszczeniami, kosztami, odszkodowaniami, zobowiązaniami, wydatkami (w tym między innymi dotyczącymi kosztów prawnych), żądaniami i wyrokami zasądzonymi przeciwko nam lub poniesionymi lub zapłaconymi przez nas w wyniku lub w związku z jakimikolwiek Twoimi działaniami, zaniechaniami i/ lub zaniechaniami związanymi z Umową i niniejszymi Warunkami.

14. W jaki sposób możemy korzystać z twoich danych osobowych (dane kontaktowe konsumenta i klienta biznesowego)

14.1 Będziemy wykorzystywać dane osobowe, które nam przekazujesz, w celu świadczenia Ci Usług i doukmentowania płatności za Usługi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże Ontrack może nie być w stanie świadczyć Usług, jeśli zdecydujesz się nie podawać swoich danych osobowych lub wycofasz zgodę w dowolnym momencie. Gromadzimy Twoje dane osobowe: (i) gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub w jakikolwiek inny sposób oraz (ii) w ramach zwykłej relacji z Tobą podczas świadczenia Usług (w tym dane osobowe, które pozyskujemy w trakcie zarządzania płatnościami).

14.2 Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe, obejmują: (i) świadczenie Usług i realizację Twojego Zamówienia; (ii) uzyskiwanie opinii na temat naszych Usług oraz (iii) marketing bezpośredni, za odpowiednią zgodą prawną.

14.3 Możemy ujawniać Twoje dane osobowe innym podmiotom z grupy KLDiscovery (do której należy Ontrack), których pełna lista znajduje się w naszej Polityce prywatności, oraz (i) organom prawnym i regulacyjnym w celu zgłaszania wszelkich faktycznych lub podejrzewanych naruszeń obowiązującego prawa lub regulacji; (ii) naszych księgowych, audytorów, prawników i innych zewnętrznych profesjonalnych doradców; (iii) podmioty zewnętrzne będące podmiotami przetwarzającymi (takie jak dostawcy usług płatniczych; firmy wysyłkowe / kurierskie; dostawcy technologii, podmioty przetwarzające, które świadczą usługi zgodności). Celem ujawnienia innym podmiotom jest wypełnienie naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie lub w uzasadnionych celach biznesowych, zgodnie z obowiązującym prawem. Wdrożyliśmy środki bezpieczeństwa opisane w naszej Polityce Prywatności i wszystkie podmioty są zobowiązane do wdrożenia środków bezpieczeństwa zapewniających wysoki poziom ochrony.

14.4 Bez wpływu na jakiekolwiek z Twoich ustawowych praw, w każdej chwili będziesz mieć prawo do: (i) dostępu i uzyskania informacji o charakterze, przetwarzaniu lub ujawnianiu Twoich danych osobowych; (ii) sprostowania swoich danych osobowych; (iii) żądania, z uzasadnionych powodów, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; (iv) wniesienia sprzeciwu - z uzasadnionych powodów - wobec przetwarzania Twoich danych osobowych; (v) zażądania przeniesienia Twoich danych osobowych do innego administratora; (vi) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; oraz (vii) złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych.

14.5 Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki, potwierdzasz otrzymanie informacji na temat przechowywania i wykorzystywania Twoich danych osobowych zgodnie z warunkami naszej Polityki prywatności, która jest dostępna pod adresem https://www.ontrack.com/pl-pl/odzyskiwanie-danych/regulamin#przetwarzania-danych.

15. Jak przetwarzamy dane osobowe (odzyskiwane dane)

15.1 Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki, jesteś świadomy, że przechowywanie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych odbywa się zgodnie z warunkami naszej Umowy o przetwarzanie danych, która jest dostępna pod adresem https://www.ontrack.com/pl-pl/odzyskiwanie-danych/regulamin#przetwarzania-danych .

16. Informacje poufne

16.1 Każda ze stron zobowiązuje się nie ujawniać żadnych Informacji Poufnych drugiej strony osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody strony ujawniającej Informacje Poufne oraz: (i) wykorzystywać takie Informacje poufne wyłącznie w celu wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków; (ii) stosować te same metody i stopień ostrożności, aby zapobiec ujawnieniu informacji poufnych, jakie stosuje, aby zapobiec ujawnieniu własnych informacji zastrzeżonych i poufnych, ale w żadnym wypadku nie mniej niż należyta staranność; oraz (iii) ujawniać Informacje poufne swoim pracownikom i zatwierdzonym stronom trzecim, tylko na zasadzie ograniczonego dostępu, pod warunkiem, że wszystkie takie osoby są zobowiązane do zachowania poufności w sposób nie mniej uciążliwy niż określony w niniejszych Warunkach.

16.2 Zobowiązania do zachowania poufności nie mają zastosowania do żadnych Informacji poufnych: (i) które trafiają do domeny publicznej bez winy strony otrzymującej; (ii) które były znane stronie otrzymującej przed otrzymaniem od drugiej strony; (iii) które zostały ujawnione stronie otrzymującej przez stronę trzecią (inną niż pracownicy lub przedstawiciele którejkolwiek ze stron) w okolicznościach, w których takie ujawnienie nie narusza żadnego zobowiązania do zachowania poufności wobec strony ujawniającej Informacje poufne; lub (iv) które zostały niezależnie opracowane przez stronę otrzymującą bez uciekania się do Informacji poufnych.

17. Inne ważne warunki

17.1 Niniejsza Umowa jest zawarta między Tobą a nami. Żadna inna osoba nie ma żadnych praw do egzekwowania któregokolwiek z jej warunków. Każdy z ustępów niniejszych Warunków działa osobno. Jeśli jakikolwiek sąd lub odpowiedni organ zdecyduje, że którykolwiek z nich jest niezgodny z prawem i / lub niewykonalny, pozostałe ustępy zachowają pełną moc i skuteczność. Jeśli zwlekamy z podjęciem kroków przeciwko Tobie w związku z zerwaniem przez Ciebie niniejszej umowy, nie przeszkodzi nam to w podjęciu kroków przeciwko Tobie w późniejszym terminie.

17.2 Możemy zmienić Usługi, aby dostowoać je do zmian w odpowiednich przepisach i wymaganiach regulacyjnych oraz wprowadzić drobne modyfikacje techniczne i ulepszenia, na przykład w celu zniwelowania zagrożenia bezpieczeństwa. Zmiany te nie wpłyną na korzystanie z Usług. Ponadto możemy wprowadzić więcej istotnych zmian w niniejszych Warunkach lub Usługach, ale jeśli to zrobimy, powiadomimy Cię, a następnie możesz skontaktować się z nami, aby zakończyć Umowę, zanim zmiany wejdą w życie i otrzymać zwrot kosztów za wszelkie opłacone Usługi, których nie wykonaliśmy.

17.3 Oprócz wszelkich innych praw przysługujących Ci na mocy przepisów ustawowych lub wykonawczych, jeśli mieszkasz w Unii Europejskiej, możesz mieć możliwość składania skarg na platformie internetowego rozstrzygania sporów Unii Europejskiej („Platforma”), która ułatwia rozstrzyganie sporów online. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź Platformę pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Firma Ontrack nie zamierza wykorzystywać Platformy do rozstrzygania sporów i akceptujesz, że Ontrack nie ma obowiązku korzystania z Platformy w celu rozstrzygania jakichkolwiek sporów.

17.4 Niniejsze warunki podlegają prawu polskiemu i każda ze Stron może wszcząć postępowanie przed sądami polskimi.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do [NAZWA PODMIOTU, ADRES, NUMER TELEFONU ORAZ, JEŚLI DOSTĘPNE, NUMER FAKSU I ADRES E-MAIL DO WPISANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ]

Ja / My [*] niniejszym informuję / informujemy [*] o moim / naszym [*] odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów [*] / o świadczenie następującej usługi [*],

Zamówionych/zamówionej dnia [*] / otrzymanych/otrzymajej dnia [*],

Imię i nazwisko konsumenta (-ów),

Adres konsumenta (-ów),

Podpis konsumenta (-ów) (tylko jeśli formularz jest przesyłany w wersji papierowej),

Data

[*] Niepotrzebne skreślić

 

Wejście w życie: 1 czerwca 2019 r.


Opis usług odzyskiwania danych przez firmę Ontrack

Aktualizacja: 1 czerwca 2019 r.

1. Opis usługi

  1. Ontrack odzyska jak najwięcej danych z jednego lub więcej uszkodzonych nośników danych lub podejmie próbę przywrócenia ich czytelności za pomocą odpowiednich środków.
  2. Odzyskiwanie danych odbywa się w kilku możliwych etapach:
   1. Ocena Freeval - patrz punkt 2 poniżej;
   2. Ocena Freeval dla smartfonów i tabletów - patrz punkt 3 poniżej;
   3. Diagnoza - opcjonalnie - patrz punkt 4 poniżej;
   4. Odzyskiwanie danych - patrz punkty 5, 6 i 7 poniżej; i/ lub
   5. Zdalne odzyskiwanie danych - patrz punkt 8 poniżej.
  3. Niezależnie od największej staranności i doświadczenia Ontrack odczytanie usuniętych i/ lub uszkodzonych danych może nie być możliwe, nawet przy użyciu narzędzi i technologii Ontrack. Dlatego Ontrack nie może zagwarantować, że dane na uszkodzonych nośnikach można odzyskać, naprawić lub odczytać.
  4. Dodatkowo, nawet przy zastosowaniu najwyższych standardów technicznych i przetwarzania zgodnych ze stanem techniki, operacje przetwarzania niezbędne do odzyskania danych obejmują ryzyko częściowej lub całkowitej utraty pozostałych danych i/ lub jedynie częściowej możliwości odzyskania danych z uszkodzonych nośników. Klient przyjmuje do wiadomości, że istnieje ryzyko, że: (i) gdy nie będzie można już odzyskać istniejących danych, dodatkowe dane zostaną utracone; (ii) odzyskane dane nie będą mogły być wykorzystane przez klienta; (iii) informacje zawarte na nośnikach danych zostaną zniszczone częściowo lub w całości; oraz (iv) dostarczone nośniki danych, oprogramowanie i inne elementy zostaną uszkodzone, zniszczone lub staną się bezużyteczne.

2. Ocena Freeval

  1. Ocena Freeval obejmuje badanie rodzaju i zakresu uszkodzeń danych, a także badanie możliwości odzyskania danych na nośniku danych. Pierwszym krokiem jest ustalenie, czy uszkodzenie jest logiczne i/ lub fizyczne oraz czy nośnik danych musi zostać wysłany do laboratorium typu “clean room” w celu przeprowadzenia procesu odzyskiwania danych. Ponadto podana jest ocena spodziewanego wyniku odzyskiwania danych.
  2. Ocena Freeval może zostać przeprowadzona w laboratorium Ontrack lub poprzez zdalne połączenie z własnymi systemami klienta przy użyciu technologii Ontrack Remote Data Recovery („RDR”) (patrz punkt 8).
  3. Po dokonaniu oceny Freeval, firma Ontrack poinformuje klienta o spodziewanym wyniku po przeprowadzeniu odzyskiwania danych. Możliwe są następujące szacunki spodziewanego wyniku odzyskiwania danych:
   1. Doskonale - spodziewamy się, że większość (90–100%) rzeczywistych danych można odzyskać i będzie można je odczytać w odpowiedniej aplikacji.
   2. Dobrze - spodziewamy się, że dużą część rzeczywistych danych (50–100%) można odzyskać i będzie można je odczytać w odpowiedniej aplikacji.
   3. Częściowe - spodziewamy się, że niewielką część rzeczywistych danych (mniej niż 50%) można odzyskać i będzie można je odczytać w odpowiedniej aplikacji.
   4. Nie do odzyskania - nie możemy uzyskać dostępu do danych na Twoim nośniku danych.
   5. Złożone - na tym etapie nie jesteśmy w stanie podać dokładnego odsetka spodziewanych danych, jakie można odzyskać. Należy zbadać inne opcje odzyskiwania danych.
  4. Ocena Freeval nie może zagwarantować zgodności z progami procentowymi wymienionymi w punkcie 2 (3) powyżej, ponieważ mogą wystąpić uszkodzenia, które są trudne do wykrycia lub których nie można wykryć za pomocą oceny Freeval.
  5. Oprócz oszacowania możliwości odzyskania danych, firma Ontrack poinformuje Klienta, jak długo potrwa odzyskanie danych oraz jaki będzie koszt usługi.
  6. Na życzenie Klienta firma Ontrack może, po dokonaniu oceny Freeval, przeprowadzić za opłatą rozszerzoną Diagnozę, w ramach której zostanie utworzona lista plików Verifile, na podstawie której można dokładniej określić ilość danych, które mogą zostać odzyskane.
  7. Jeśli klient na podstawie wyników Oceny Freeval złoży zamówienie na odzyskanie danych, firma Ontrack je wykona (patrz punkt 5).
  8. Klient może zrezygnować z odzyskiwania danych po ocenie Freeval, w którym to przypadku zamówienie jest zakończone. Jeśli składając zamówienie klient wyraził takie żądanie, nośnik danych zostanie mu zwrócony za opłatą ukazaną w ofercie. W przeciwnym razie nośnik zostanie zniszczony.
  9. W zależności od rodzaju nośnika, ocena Freeval może prowadzić do przeniesienia danych na inny nośnik i zniszczenia oryginalnego nośnika.

3. Ocena Freeval dla smartfonów i tabletów

  1. Ocena Freeval obejmuje badanie rodzaju i zakresu uszkodzeń danych, a także badanie możliwości odzyskania danych na nośniku. Pierwszym krokiem jest ustalenie, czy uszkodzenie jest logiczne i/ lub fizyczne oraz czy nośnik danych należy przesłać do laboratorium telefonicznego w celu przeprowadzenia procesu odzyskiwania danych. Ponadto podana jest ocena spodziewanego wyniku odzyskiwania danych.
  2. Ocena Freeval zostanie przeprowadzona w laboratorium firmy Ontrack.
  3. Firma Ontrack wymaga od klienta podania kodu dostępu do smartfona lub tabletu.
  4. Firma Ontrack poinformuje klienta po dokonaniu oceny Freeval, jak skuteczne będzie dalsze działanie w celu odzyskania danych. Możliwe są następujące szacunki oczekiwanego wyniku odzyskiwania danych:
   1. Dobrze – spodziewamy się uzyskania dostępu do obszaru pamięci i odzyskania danych.
   2. Nie do odzyskania - nie jesteśmy w stanie uzyskać dostępu do obszaru pamięci i odzyskać żadnych danych.
   3. Złożone - nie jesteśmy w stanie wskazać, czy na tym etapie możemy uzyskać dostęp do obszaru pamięci. Należy zbadać inne opcje odzyskiwania danych, co może wymagać diagnozy (patrz punkt 4).
  5. Ocena Freeval nie może zagwarantować zgodności ze spodziewaną oceną odzyskiwania danych w punkcie 3 (4) powyżej, ponieważ mogą wystąpić uszkodzenia, które są trudne do wykrycia lub których nie można wykryć w ramach oceny Freeval.
  6. Oprócz oszacowania możliwości odzyskania danych, firma Ontrack poinformuje klienta, ile czasu zajmie odzyskiwanie danych oraz jaki będzie koszt usługi.
  7. Jeśli klient na podstawie wyników oceny Freeval złoży zamówienie na odzyskanie danych, firma Ontrack je wykona (patrz punkt 5).
  8. Klient może zrezygnować z odzyskiwania danych po ocenie Freeval, w którym to przypadku zamówienie jest zakończone. Jeśli składając zamówienie klient wyraził takie żądanie, nośnik danych zostanie mu zwrócony za opłatą wskazaną w ofercie. W przeciwnym razie (nośnik) smartfon/tablet zostanie zniszczony.

4. Diagnoza / wynik diagnozy

  1. Na życzenie klienta firma Ontrack może przeprowadzić odpłatną diagnozę po ocenie Freeval w celu określenia ilości danych, które prawdopodobnie będą możliwe do odzyskania.
   1. W niniejszej Diagnozie zostanie określony rodzaj i zakres uszkodzenia danych, dokładne określenie możliwości odzyskania danych na nośniku danych dostarczonym przez klienta oraz ilość plików/ danych, które prawdopodobnie można będzie odzyskać. Prognozy dotyczące czytelności danych z powodu innych przyczyn uszkodzeń nie zawsze są wiarygodne, a nawet niemożliwe, a Ontrack nie oferuje żadnej gwarancji w tym zakresie.
   2. Ponadto nie jest możliwe sprawdzenie użyteczności danych w połączeniu z odpowiednią aplikacją w ramach niniejszej diagnozy.
  2. Diagnozę można przeprowadzić w laboratorium Ontrack lub poprzez zdalne połączenie z własnymi systemami klienta (z wykorzystaniem technologii Ontrack RDR (patrz punkt 8)).
  3. Po przeprowadzeniu diagnozy firma Ontrack poinformuje klienta, jakie środki są konieczne do odzyskania danych, jakie pliki/ dane będą mogły zostać odzyskane, ile czasu zajmie odzyskiwanie danych i jaki będzie koszt usługi.
  4. W zależności od rodzaju nośnika Diagnoza może doprowadzić do przeniesienia danych na inny nośnik i zniszczenia nośnika oryginalnego.
  5. Firma Ontrack utworzy szczegółową listę danych/ plików (Verifile), które spodziewa się odzyskać. Lista plików zawiera identyfikację plików pod kątem ich oczekiwanej użyteczności:
   1. Zielony - dane najprawdopodobniej będą działać/ otwierać się w odpowiedniej aplikacji.
   2. Żółty - dane lub pliki są częściowo uszkodzone - może to spowodować, że pliki nie będą mogły być otwierane i edytowane w odpowiedniej aplikacji. Możliwe, że uszkodzone pliki można naprawić, ale nie jest to częścią oferowanego odzyskiwania danych.
   3. Czerwony - dane lub pliki są uszkodzone - prawdopodobnie spowoduje to, że pliki nie będą mogły być otwierane i edytowane w odpowiedniej aplikacji.
  6. Istnieją specjalne scenariusze utraty danych, w których na liście plików (Verifile) nie podaje się kolorowych oznaczeń. Jeśli tak jest, jest to wskazane na piśmie w Diagnozie.
  7. Jeśli klient na podstawie listy plików złoży zamówienie na odzyskanie danych, firma Ontrack je wykona (patrz punkt 5).
  8. Jeśli klient zdecyduje się nie przeprowadzać odzyskiwania danych na podstawie listy plików (Verifile), zamówienie jest zakończone. Jeśli składając zamówienie na diagnozę klient wyraził takie żądanie, nośnik danych zostanie mu zwrócony za opłatą wskazaną w ofercie. W przeciwnym razie nośnik zostanie zniszczony.

5. Odzyskiwanie danych po ocenie Freeval

  1. Jeśli klient złoży zamówienie na odzyskanie danych w oparciu o wyniki oceny Freeval i ofertę odzyskiwania danych, firma Ontrack przeprowadzi odzyskiwanie danych.
  2. Jeśli ocena Freeval została przeprowadzona zdalnie, odzyskiwanie danych można przeprowadzić za pomocą technologii Ontrack RDR (patrz punkt 8).
  3. Oprócz oddzielnego nośnika danych z odzyskanymi danymi, firma Ontrack zwróci uszkodzony nośnik danych, jeśli klient tego zażąda przy składaniu zamówienia.
  4. Na życzenie klienta za osobną opłatą uszkodzony nośnik danych może być zabezpieczony i  przechowywany w sejfie w firmie Ontrack w celu zabezpieczenia dowodów.
  5. Na żądanie klienta Ontrack może bezpłatnie usunąć i/ lub zutylizować nośnik danych zgodnie z przepisami o ochronie danych.
  6. Jeśli ilość odzyskanych danych jest znacznie mniejsza niż szacowana w ocenie Freeval, zamówienie zostanie uznane za niewykonane.
  7. W okolicznościach określonych w pkt. 5 (6) powyżej, klient będzie miał 2 możliwości:

   Wariant 1. Firma Ontrack bezpłatnie utworzy szczegółową listę plików (Verifile) dla klienta, zawierającą dane/ pliki, które spodziewa się odzyskać. Lista plików zawiera wskazanie plików pod kątem ich oczekiwanej użyteczności:
   1. Zielony - dane najprawdopodobniej będą działać/ otwierać się w odpowiedniej aplikacji.
   2. Żółty - dane lub pliki są częściowo uszkodzone - może to spowodować, że pliki nie będą mogły być otwierane i edytowane w odpowiedniej aplikacji. Możliwe, że uszkodzone pliki można naprawić, ale nie jest to częścią oferowanego odzyskiwania danych.
   3. Czerwony - dane lub pliki są uszkodzone - prawdopodobnie spowoduje to, że pliki nie będą mogły być otwierane i edytowane w odpowiedniej aplikacji.

   Wariant 2. Klient rezygnuje z odzyskiwania danych lub żąda listy plików (Verifile), w którym to przypadku zamówienie jest zakończone. Jeśli składając zamówienie na odzyskanie danych klient wyraził takie żądanie, nośnik danych zostanie mu zwrócony za opłatą wskazaną w ofercie. W przeciwnym razie nośnik zostanie zniszczony.

6. Odzyskiwanie danych po Diagnozie

  1. Jeśli klient złoży zamówienie na odzyskanie danych na podstawie wyników Diagnozy i oferty odzyskiwania danych, firma Ontrack przeprowadzi odzyskiwanie danych. W przypadku, gdy Diagnoza została przeprowadzona zdalnie, odzyskanie danych można przeprowadzić za pomocą technologii Ontrack RDR (patrz punkt 8).
  2. Klient otrzymuje dane przedstawione w liście plików (Verifile).
  3. Oprócz oddzielnego nośnika danych z odzyskanymi danymi, firma Ontrack zwróci uszkodzony nośnik danych, jeśli klient zażąda tego przy składaniu zamówienia na odzyskanie danych.
  4. Na życzenie klienta za osobną opłatą uszkodzony nośnik danych może być zabezpieczony i przechowywany w sejfie w firmie Ontrack w celu zabezpieczenia dowodów.
  5. Na życzenie klienta Ontrack zniszczy nośnik danych.

7. Odzyskiwanie danych po ocenie Freeval dla smartfonów i tabletów

  1. Jeśli klient złoży zamówienie na odzyskanie danych w oparciu o wyniki oceny Freeval i ofertę odzyskiwania danych, Ontrack przeprowadzi odzyskiwanie danych.
  2. Po dokonaniu płatności Ontrack zwróci odzyskane dane wraz z uszkodzonym smartfonem/ tabletem.
  3. Na życzenie klienta Ontrack może usunąć i / lub zutylizować smartfon / tablet zgodnie z przepisami o ochronie danych bez żadnych opłat.
  4. Jeśli ilość odzyskanych danych jest znacznie mniejsza niż oszacowana w analizie Freeval, zamówienie zostanie uznane za niezrealizowane. Smartfon/ tablet zostanie zwrócony klientowi za opłatą wskazaną w ofercie. W przeciwnym razie smartfon / tablet zostanie zniszczony.

8. Usługa zdalnego odzyskiwania danych RDR

  1. RDR® służy do zdalnego odzyskiwania danych™ („RDR”). RDR to opatentowana technologia, która pozwala inżynierom firmy Ontrack na odtwarzanie danych w formie laboratoryjnej bezpośrednio na serwerze klienta, komputerze stacjonarnym lub laptopie za pośrednictwem modemu lub połączenia internetowego. Jedynym wymaganiem jest sprawność urządzenia pamięci masowej. RDR firmy Ontrack składa się z trzech głównych komponentów:
   1. Communications Client: Klient inicjuje połączenie z serwerem Ontrack RDR przy użyciu specjalnie zaprojektowanego oprogramowania RDR Client. Współpracuje ono z powszechnie używanymi systemami operacyjnymi. Dyski do odzyskania nie muszą pochodzić z określonego systemu operacyjnego.
   2. Serwery RDR: lokalizacje na całym świecie ułatwiające połączenia.
   3. Stacja robocza RDR: używana przez inżynierów  firmy Ontrack do zdalnego sterowania naszymi narzędziami na komputerze Klienta i odzyskiwania cennych danych Klienta.
  2. Najpierw klient pobiera odpowiednią wersję oprogramowania RDR Client i instaluje ją na serwerze, komputerze stacjonarnym lub laptopie, który będzie używany do odzyskiwania danych. Następnie oprogramowanie Ontrack Client łączy się jako wychodzące połączenie TCP / IP z lokalizacji Klienta do serwera Ontrack, tworząc tunel lub połączenie punkt-punkt przez Internet. Ponieważ połączenie prawdopodobnie korzysta z połączenia internetowego, może przejść przez większość zapór bez żadnych dodatkowych wymagań konfiguracyjnych.

   Bezpieczeństwo danych jest najważniejsze ze względu na zastrzeżony protokół komunikacyjny Ontrack, zaszyfrowane pakiety i bezpieczne urządzenia Ontrack. RDR chroni dane klienta przez połączenie RDR na cztery sposoby:
   1. Bezpośrednie połączenie z serwerem RDR: Oprogramowanie klienta korzysta z bezpośredniego połączenia TCP z komputera klienta do serwera Ontrack RDR. RDR nie korzysta z zewnętrznego produktu hostingowego.
   2. Szyfrowanie: łącze komunikacyjne wykorzystuje 256-bitowe szyfrowanie we wszystkich pakietach.
   3. Protokół zastrzeżony: Komunikacja RDR używa zastrzeżonego protokołu, a nie HTTP ani żadnego innego powszechnego protokołu, który inni mogliby zrozumieć.
   4. Żadne dane klienta nie są przesyłane przez połączenie: połączenie RDR jest używane wyłącznie przez inżyniera firmy Ontrack do zdalnego sterowania narzędziami Ontrack bezpośrednio na komputerze klienta. Aktualizacje ekranu i pakiety klawiatury są wysyłane przez połączenie, ale rzeczywiste pliki danych klienta nie. Zamiast tego inżynier firmy Ontrack kontroluje narzędzia do naprawy struktur systemu plików, aby dane były dostępne dla klienta.
  3. Po ustanowieniu połączenia, po ocenie Freeval lub po złożeniu zamówienia na odzyskanie danych, rozpocznie się usługa odzyskiwania.

9. Poziomy usług

  1. W przypadku zlecenia odzyskania danych klient może wybrać jeden z następujących poziomów usług w zależności od pilności:
   1. Pogotowie 24-godzinne - Realizacja nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, 24 godziny na dobę. Proces odzyskiwania danych trwa całą dobę, aż do zakończenia i dostarczenia danych.
   2. Usługa ekspresowa - Realizacja nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 18.00. Proces odzyskiwania danych trwa zwykle 3 dni.
   3. Usługa standardowa - Nośnik danych będzie poddany procesowi odzyskiwania danych po wpłynięciu zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00. Proces odzyskiwania danych trwa zwykle 7-10 dni roboczych.
   4. Usługa ekonomiczna - Nośnik danych będzie poddany procesowi odzyskiwania danych po wpłynięciu zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00. Proces odzyskiwania danych trwa zwykle 20 dni roboczych.
   5. Serwis domowy - Nośnik danych będzie poddany procesowi odzyskiwania danych po otrzymaniu zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00. Proces odzyskiwania danych trwa zwykle 30 dni roboczych.

Umowa powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych

Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych ma zastosowanie do: (iKLDiscovery Ontrack, ul. Jana III Sobieskiego 11, 40-082 Katowice, NIP 954 24 96 597, REGON 27834871, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS 0000228101, kapitał zakładowy 860 000 PLN („Ontrack”); oraz (ii) Klienta składającego zamówienie na usługi Ontrack zgodnie z obowiązującymi warunkami świadczenia usług („Warunki”).

Strony uzgodniły, że warunki niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych mają zastosowanie do przetwarzania Danych osobowych (zgodnie z definicją poniżej), które jest niezbędne, aby firma Ontrack mogła świadczyć usługi na rzecz Klienta.

DEFINICJE

W niniejszej Umowie powierzenia przetwarzania danych:

Administrator Danych

Administrator danych ma znaczenie nadane temu terminowi (lub terminowi „administrator”) w przepisach o ochronie danych;

Podmiot Przetwarzający dane

Podmiot przetwarzający dane ma znaczenie nadane temu terminowi (lub terminowi „podmiot przetwarzający”) w przepisach o ochronie danych;

Przepisy o ochronie danych

oznacza wszelkie obowiązujące prawo wiążące Klienta i firmę Ontrack w związku z Usługami w ramach Umowy, w tym: (i) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych (Dz.U. 2018, poz. 1000) ; (ii) RODO i/ lub wszelkie odpowiadające lub równoważne przepisy lub regulacje krajowe; oraz (ii) w państwach członkowskich Unii Europejskiej - wszystkie odpowiednie przepisy ustawowe lub wykonawcze wprowadzające w życie RODO lub związane z RODO.

Osoba, której dane dotyczą

ma znaczenie nadane temu terminowi w przepisach o ochronie danych;

Żądanie Osoby, której dane dotyczą

oznacza żądanie osoby, której dane dotyczą, w celu skorzystania z praw osób, których dane dotyczą, wynikających z przepisów o ochronie danych;

RODO

oznacza Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (UE) 2016/679;

Dane Osobowe

Dane osobowe ma znaczenie nadane temu terminowi w przepisach o ochronie danych i obejmuje wszystkie dane osobowe przekazane firmie Ontrack przez Klienta;

Naruszenie ochrony danych osobowych

oznacza każde naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmiany, nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do Danych Osobowych;

Personel

oznacza każdego obecnego, byłego lub przyszłego pracownika, konsultanta, pracownika tymczasowego, stażystę, innego pracownika nie zatrudnionego na stałe, zleceniobiorcę, pracownika oddelegowanego lub inny personel;

Przetwarzanie

ma znaczenie nadane temu terminowi w przepisach o ochronie danych (a terminy pokrewne, takie jak „przetwarzać”, mają powiązane znaczenie);

Podmiot dalej przetwarzający lub subprocesor

Podmiot dalej przetwarzający oznacza inny Podmiot przetwarzający dane zatrudniony przez KLDiscovery Ontarck w imieniu Klienta do wykonywania czynności przetwarzania w odniesieniu do Danych w ramach usług, które odnoszą się bezpośrednio do Usługi głównej. Nie obejmuje to usług pomocniczych, takich jak usługi telekomunikacyjne, ogólne usługi pocztowe/ transportowe, usługi serwisowe lub usługi wsparcia użytkownika lub utylizacja nośników danych i dokumentów papierowych, a także inne działania oparte na oprogramowaniu lub sprzęcie; oraz

Organ nadzorujący

oznacza każdą lokalną, krajową lub międzynarodową agencję, departament, urzędnika, parlament, osobę publiczną lub ustawową lub jakikolwiek organ rządowy, organizację zawodową, organ regulacyjny lub nadzorczy, zarząd lub inny organ odpowiedzialny za stosowanie przepisów o ochronie danych.

 

PRZEPISY DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH

1. Podmiot przetwarzający i Administrator danych

1.1 Strony uzgadniają, że w odniesieniu do Danych chronionych Klient będzie Administratorem danych, a firma Ontrack Podmiotem przetwarzającym dane. Przyjmuje się, że Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność, jakość, integralność i wiarygodność wszelkich Danych chronionych oraz za sposoby, za pomocą których uzyskał takie Dane chronione.

1.2 Klient gwarantuje, oświadcza i zobowiązuje się, że: (i) wszystkie Dane chronione używane w związku z usługami zgodnie z Warunkami będą pod każdym względem zgodne z Przepisami o Ochronie Danych; (ii) wszystkie polecenia przekazane firmie Ontrack w odniesieniu do Danych chronionych będą zawsze zgodne z Przepisami o ochronie danych; (iii) uzyskał wszystkie niezbędne zgody od dowolnej Osoby, której dane dotyczą, której Dane osobowe są zawarte w Danych chronionych lub w inny sposób posiada odpowiednie zezwolenie prawne na przekazanie firmie Ontrack Danych chronionych; oraz (iv) będzie przestrzegać warunków niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych.

1.3 Firma Ontrack gwarantuje, oświadcza i zobowiązuje się: (i) przetwarzać Dane chronione wyłącznie w zakresie niezbędnym w związku z Usługami; oraz (ii) przetwarzać Dane chronione zgodnie z udokumentowanymi poleceniami Klienta i wymogami Przepisów o ochronie danych; (iii) bezzwłocznie poinformować Klienta, jeśli uzna, że polecenia Klienta naruszają Przepisy o ochronie danych lub jeśli nie będzie w stanie zastosować się do poleceń Klienta dotyczących przetwarzania danych chronionych (czy to w wyniku zmiany obowiązującego prawa, czy też zmiany w poleceniach Klienta); oraz (iv) będzie przestrzegać warunków niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych.

2. Instrukcje i szczegóły przetwarzania

2.1 Przetwarzanie danych chronionych, które ma być przeprowadzone przez firmę Ontrack na mocy niniejszego Załącznika, obejmuje Przetwarzanie niezbędne do świadczenia usług przez firmę Ontrack.

3. Środki techniczne i organizacyjne

3.1 Firma Ontrack wdroży i będzie utrzymywać, na swój koszt, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w odniesieniu do przetwarzania i bezpieczeństwa Danych chronionych zgodnie z Przepisami o ochronie danych, w szczególności zgodnie z art. 32-34 RODO. Firma Ontrack zapewni odpowiednie dostosowanie środków technicznych i organizacyjnych do szczególnych zagrożeń, jakie stwarzają jego czynności przetwarzania, w szczególności w celu zabezpieczenia Danych chronionych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem.

4. Korzystanie z Personelu i Podmiotów dalej przetwarzających

4.1 Z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie 4.2, firma Ontrack nie będzie angażować żadnego Podmiotu dalej przetwarzającego do wykonywania jakichkolwiek czynności przetwarzania w odniesieniu do Danych chronionych bez uprzedniej pisemnej zgody Klienta. W przypadku udzielenia zezwolenia, przed ujawnieniem informacji dowolnemu zatwierdzonemu Podmiotowi dalej przetwarzającemu, firma Ontrack przygotuje dla Podmiotu dalej przetwarzającego pisemne warunki przetwarzania danych równoważne z warunkami określonymi w niniejszej Umowie. Uznaje się, że o ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, firma Ontrack ponosi pełną odpowiedzialność wobec Klienta za wykonanie zobowiązań każdego Podmiotu dalej przetwarzającego. Firma Ontrack poinformuje Klienta o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub wymiany podmiotów dalej przetwarzających i zapewni Klientowi rozsądną możliwość wniesienia sprzeciwu, z uzasadnionych powodów, wobec wszelkich zmian lub wymiany.

4.2 Zatwierdzone Podmioty dalej przetwarzające na dzień niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych wymieniono w Załączniku 1.

4.3 Firma Ontrack zapewni wiarygodność swojego Personelu, który ma dostęp do Danych chronionych i zapewni, że będzie przetwarzał je tylko wtedy, gdy będzie to absolutnie konieczne dla Usług świadczonych w ramach Umowy, zapewni, że Personel jest w pełni świadomy środków, które należy wprowadzić, oraz kroków, które należy podjąć przy przetwarzaniu Danych chronionych z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych i zapewnia, że Personel zobowiązał się do ochrony poufności Danych chronionych, w tym poprzez odpowiedni obowiązek zachowania poufności (na podstawie pisemnej umowy lub w inny sposób) w odniesieniu do Danych chronionych.

5. Pomoc w zakresie przestrzegania przez Klienta przepisów oraz prawa Osoby, której dane dotyczą

5.1 Firma Ontrack bezzwłocznie przekaże Klientowi wszystkie otrzymane żądania Osoby, której dane dotyczą. Firma Ontrack zapewni Klientowi pomoc, jakiej ten w uzasadniony sposób wymaga (biorąc pod uwagę charakter Przetwarzania i informacje dostępne firmie Ontrack), w zapewnieniu realizacji zobowiązań Klienta wynikających z Przepisów o ochronie danych w odniesieniu do: (i) bezpieczeństwa Przetwarzania danych; (ii) oceny skutków dla ochrony danych (zgodnie z definicją tego terminu w Przepisach o ochronie danych); (iii) uprzednich konsultacji z Organem nadzorującym dotyczącym przetwarzania wysokiego ryzyka; oraz (iv) powiadomienia kierowanego do Organu nadzorującego i/ lub powiadomień kierowanych przez Klienta do Osób, których dane dotyczą, w odpowiedzi na jakiekolwiek Naruszenie ochrony danych osobowych, pod warunkiem, że w przypadku, gdy taka pomoc jest nieproporcjonalna pod względem czasu i zasobów dla firmy Ontrack, Klient zapłaci wynagrodzenie firmie Ontrack za udzielenie pomocy.

6. Międzynarodowe przesyłanie danych osobowych

6.1 Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez Ontrack na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), a Ontrack nie przekazuje żadnych Danych osobowych poza EOG bez uprzedniej pisemnej zgody Klienta.

7. Dokumentacja, informacje i audyt

7.1 Firma Ontrack będzie: (i) tworzyć; (ii) aktualizować; oraz (ii) utrzymywać pełną i rzetelną dokumentację dotyczącą całego Przetwarzania Danych chronionych.

7.2 Firma Ontrack przyznaje Klientowi prawo do audytu, nie częściej niż raz w roku kalendarzowym i po uprzednim pisemnym powiadomieniu co najmniej na 30 (trzydzieści) dni przed planowaną kontrolą, w normalnych godzinach pracy i z uwzględnieniem podjęcia uzasadnionych zobowiązań do zachowania poufności, w celu dostępu do i kopiowania dokumentacji dotyczącej Przetwarzania Danych chronionych i zapewni Klientowi wszelką uzasadnioną pomoc w egzekwowaniu jego praw do audytu. Prawo do audytu nie obejmuje żadnego centrum przetwarzania danych strony trzeciej ani innego obiektu strony trzeciej, w którym znajduje się sprzęt serwerowy, w którym dozwolona jest wyłącznie kontrola wizualna i w obecności strony trzeciej.

7.3 Firma Ontrack na żądanie i koszt Klienta niezwłocznie przekaże mu wszelkie informacje niezbędne do umożliwienia mu wykazania realizacji jego zobowiązań wynikających z Przepisów o ochronie danych, w zakresie, w jakim firma Ontrack jest w stanie udzielić takich informacji.

8. Powiadomienie o naruszeniu

8.1 W przypadku każdego Naruszenia ochrony danych osobowych obejmującego Dane chronione, firma Ontrack bez zbędnej zwłoki: (i) powiadomi Klienta o Naruszeniu ochrony danych osobowych; oraz (ii) przekaże Klientowi szczegóły dotyczące Naruszenia ochrony danych osobowych.

9. Usunięcie lub zwrot danych osobowych i ich kopii

9.1 Firma Ontrack, na pisemne żądanie Klienta, usunie lub zwróci mu wszystkie przekazane niego Dane chronione, w powszechnie używanej formie, w rozsądnym terminie po jednym ze zdarzeń, które nastąpi wcześniej: (i) zakończenie świadczenia odpowiednich usług odzyskiwania danych zgodnie z Warunkami związanymi z przetwarzaniem; lub (ii) gdy Przetwarzanie przez firmę Ontrack jakichkolwiek Danych chronionych nie jest już wymagane w celu wykonywania przez Ontrack odpowiednich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych i firma Ontrack usunie istniejące kopie (chyba że przechowywanie jakichkolwiek Danych chronionych jest wymagane przez obowiązujące prawo oraz, w stosownych przypadkach, firma Ontrack poinformuje Klienta o każdym takim wymogu). Firma Ontrack zapewni, że jego Podmioty dalej przetwarzające podejmą takie same działania w odniesieniu do Danych chronionych.

9.2 W przypadku, gdy Dane chronione pozostaną w posiadaniu lub pod kontrolą firmy Ontrack przez jakikolwiek okres dłuższy niż 12 (dwanaście) miesięcy bez żadnych aktywnych poleceń od Klienta, firma Ontrack usunie i / lub zniszczy takie Dane chronione.

10. Zwolnienie z odpowiedzialności

10.1 Każda Strona („Strona zwalniająca z odpowiedzialności”) zwolni z odpowiedzialności i zabezpieczy drugą Stronę („Strona zwolniona z odpowiedzialności”) przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, działaniami, ugodami, odsetkami, opłatami, procedurami, wydatkami, poniesionymi stratami i odszkodowaniami wypłaconymi, zasądzonymi lub uzgodnionymi w ramach ugody do zapłaty przez Stronę zwolnioną z odpowiedzialności, wynikającymi z lub w związku z nieprzestrzeganiem przez Stronę zwalniającą z odpowiedzialności warunków niniejszej Umowy o powierzeniu przetwarzania danych i/ lub naruszeniem Przepisów o ochronie danych.

11. Odpowiedzialność

11.1 Całkowita odpowiedzialność każdej ze Stron wynikająca z niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych w żadnym wypadku nie może przekroczyć limitów umownych określonych i uzgodnionych w Warunkach.

12. Okres obowiązywania i wypowiedzenie

12.1 Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych zaczyna obowiązywać z Datą wejścia w życie i będzie obowiązywać tak długo, jak firma Ontrack zgodnie z Umową będzie przetwarzać Dane chronione, o ile Umowa nie zostanie rozwiązana za porozumieniem Stron.

13. Prawo właściwe

13.1 Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych podlega warunkom wyboru prawa właściwego określonym w Warunkach.

Data: 1 maja 2021

 

ZALACZNIK 1 - PODMIOTY DALEJ PRZETWARZAJACE I PRZEKAZYWANIE DANYCH

Żaden nie został zatwierdzony


Data Processing Agreement 6.3
Standard Contractual Clauses

 (Controller to Processor (Module Two)

 

SECTION I

 

Clause 1

Purpose and scope

(a) The purpose of these standard contractual clauses is to ensure compliance with the requirements of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation) for the transfer of personal data to a third country.

(b) The Parties:

(i) the natural or legal person(s), public authority/ies, agency/ies or other body/ies (hereinafter “entity/ies”) transferring the personal data, as listed in Annex I.A. (hereinafter each “data exporter”), and

(ii)   the entity/ies in a third country receiving the personal data from the data exporter, directly or indirectly via another entity also Party to these Clauses, as listed in Annex I.A. (hereinafter each “data importer”)

have agreed to these standard contractual clauses (hereinafter: “Clauses”).

(c) These Clauses apply with respect to the transfer of personal data as specified in Annex I.B.

(d) The Appendix to these Clauses containing the Annexes referred to therein forms an integral part of these Clauses.

 

Clause 2

Effect and invariability of the Clauses

(a)  These Clauses set out appropriate safeguards, including enforceable data subject rights and effective legal remedies, pursuant to Article 46(1) and Article 46 (2)(c) of Regulation (EU) 2016/679 and, with respect to data transfers from controllers to processors and/or processors to processors, standard contractual clauses pursuant to Article 28(7) of Regulation (EU) 2016/679, provided they are not modified, except select the appropriate Module(s) or to add or update information in the Appendix. This does not prevent the Parties from including the standard contractual clauses laid down in these Clauses in a wider contract and/or to add other clauses or additional safeguards, provided that they do not contradict, directly or indirectly, these Clauses or prejudice the fundamental rights or freedoms of data subjects.

(b) These Clauses are without prejudice to obligations to which the data exporter is subject by virtue of Regulation (EU) 2016/679.

 

 

Clause 3

Third-party beneficiaries

(a)   Data subjects may invoke and enforce these Clauses, as third-party beneficiaries, against the data exporter and/or data importer, with the following exceptions:

(i) Clause 1, Clause 2, Clause 3, Clause 6, Clause 7;

(ii) Clause 8.1(b), 8.9(a), (c), (d) and (e);

(iii) Clause 9(a), (c), (d) and (e);

(iv) Clause 12(a), (d) and (f);

(v) Clause 13;

(vi) Clause 15.1(c), (d) and (e);

(vii) Clause 16(e);

(viii) Clause 18(a) and (b).

(b)   Paragraph (a) is without prejudice to rights of data subjects under Regulation (EU) 2016/679.

 

Clause 4

Interpretation

(a)   Where these Clauses use terms that are defined in Regulation (EU) 2016/679, those terms shall have the same meaning as in that Regulation.

(b) These Clauses shall be read and interpreted in the light of the provisions of Regulation (EU) 2016/679.

(c)   These Clauses shall not be interpreted in a way that conflicts with rights and obligations provided for in Regulation (EU) 2016/679.

 

Clause 5

Hierarchy

In the event of a contradiction between these Clauses and the provisions of related agreements between the Parties, existing at the time these Clauses are agreed or entered into thereafter, these Clauses shall prevail.

 

Clause 6

Description of the transfer(s)

The details of the transfer(s), and in particular the categories of personal data that are transferred and the purpose(s) for which they are transferred, are specified in Annex I.B.

 

Clause 7

Docking clause

(a)   An entity that is not a Party to these Clauses may, with the agreement of the Parties, accede to these Clauses at any time, either as a data exporter or as a data importer, by completing the Appendix and signing Annex I.A.

(b) Once it has completed the Appendix and signed Annex I.A, the acceding entity shall become a Party to these Clauses and have the rights and obligations of a data exporter or data importer in accordance with its designation in Annex I.A.

(c)   The acceding entity shall have no rights or obligations arising under these Clauses from the period prior to becoming a Party.

 

SECTION II – OBLIGATIONS OF THE PARTIES

 

Clause 8

Data protection safeguards

The data exporter warrants that it has used reasonable efforts to determine that the data importer is able, through the implementation of appropriate technical and organisational measures, to satisfy its obligations under these Clauses.

 

8.1 Instructions

(a) The data importer shall process the personal data only on documented instructions from the data exporter. The data exporter may give such instructions throughout the duration of the contract.

(b) The data importer shall immediately inform the data exporter if it is unable to follow those instructions.

 

8.2 Purpose limitation

The data importer shall process the personal data only for the specific purpose(s) of the transfer, as set out in Annex I.B, unless on further instructions from the data exporter.

 

8.3 Transparency

On request, the data exporter shall make a copy of these Clauses, including the Appendix as completed by the Parties, available to the data subject free of charge. To the extent necessary to protect business secrets or other confidential information, including the measures described in Annex II and personal data, the data exporter may redact part of the text of the Appendix to these Clauses prior to sharing a copy, but shall provide a meaningful summary where the data subject would otherwise not be able to understand its content or exercise his/her rights. On request, the Parties shall provide the data subject with the reasons for the redactions, to the extent possible without revealing the redacted information. This Clause is without prejudice to the obligations of the data exporter under Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679.

 

8.4 Accuracy

If the data importer becomes aware that the personal data it has received is inaccurate, or has become outdated, it shall inform the data exporter without undue delay. In this case, the data importer shall cooperate with the data exporter to erase or rectify the data.

 

8.5 Duration of processing and erasure or return of data

Processing by the data importer shall only take place for the duration specified in Annex I.B. After the end of the provision of the processing services, the data importer shall, at the choice of the data exporter, delete all personal data processed on behalf of the data exporter and certify to the data exporter that it has done so, or return to the data exporter all personal data processed on its behalf and delete existing copies. Until the data is deleted or returned, the data importer shall continue to ensure compliance with these Clauses. In case of local laws applicable to the data importer that prohibit return or deletion of the personal data, the data importer warrants that it will continue to ensure compliance with these Clauses and will only process it to the extent and for as long as required under that local law. This is without prejudice to Clause 14, in particular the requirement for the data importer under Clause 14(e) to notify the data exporter throughout the duration of the contract if it has reason to believe that it is or has become subject to laws or practices not in line with the requirements under Clause 14(a).

 

8.6 Security of processing

(a) The data importer and, during transmission, also the data exporter shall implement appropriate technical and organisational measures to ensure the security of the data, including protection against a breach of security leading to accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure or access to that data (hereinafter “personal data breach”). In assessing the appropriate level of security, the Parties shall take due account of the state of the art, the costs of implementation, the nature, scope, context and purpose(s) of processing and the risks involved in the processing for the data subjects. The Parties shall in particular consider having recourse to encryption or pseudonymisation, including during transmission, where the purpose of processing can be fulfilled in that manner. In case of pseudonymisation, the additional information for attributing the personal data to a specific data subject shall, where possible, remain under the exclusive control of the data exporter. In complying with its obligations under this paragraph, the data importer shall at least implement the technical and organisational measures specified in Annex II. The data importer shall carry out regular checks to ensure that these measures continue to provide an appropriate level of security.

(b) The data importer shall grant access to the personal data to members of its personnel only to the extent strictly necessary for the implementation, management and monitoring of the contract. It shall ensure that persons authorised to process the personal data have committed themselves to confidentiality or are under an appropriate statutory obligation of confidentiality.

(c) In the event of a personal data breach concerning personal data processed by the data importer under these Clauses, the data importer shall take appropriate measures to address the breach, including measures to mitigate its adverse effects. The data importer shall also notify the data exporter without undue delay after having become aware of the breach. Such notification shall contain the details of a contact point where more information can be obtained, a description of the nature of the breach (including, where possible, categories and approximate number of data subjects and personal data records concerned), its likely consequences and the measures taken or proposed to address the breach including, where appropriate, measures to mitigate its possible adverse effects. Where, and in so far as, it is not possible to provide all information at the same time, the initial notification shall contain the information then available and further information shall, as it becomes available, subsequently be provided without undue delay.

(d) The data importer shall cooperate with and assist the data exporter to enable the data exporter to comply with its obligations under Regulation (EU) 2016/679, in particular to notify the competent supervisory authority and the affected data subjects, taking into account the nature of processing and the information available to the data importer.

 

8.7 Sensitive data

Where the transfer involves personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union membership, genetic data, or biometric data for the purpose of uniquely identifying a natural person, data concerning health or a person’s sex life or sexual orientation, or data relating to criminal convictions and offences (hereinafter “sensitive data”), the data importer shall apply the specific restrictions and/or additional safeguards described in Annex I.B.

 

8.8 Onward transfers

The data importer shall only disclose the personal data to a third party on documented instructions from the data exporter. In addition, the data may only be disclosed to a third party located outside the European Union (in the same country as the data importer or in another third country, hereinafter “onward transfer”) if the third party is or agrees to be bound by these Clauses, or if:

(i) the onward transfer is to a country benefitting from an adequacy decision pursuant to Article 45 of Regulation (EU) 2016/679 that covers the onward transfer;

(ii)   the third party otherwise ensures appropriate safeguards pursuant to Articles 46 or 47 Regulation of (EU) 2016/679 with respect to the processing in question;

(iii) the onward transfer is necessary for the establishment, exercise or defence of legal claims in the context of specific administrative, regulatory or judicial proceedings; or

(iv) the onward transfer is necessary in order to protect the vital interests of the data subject or of another natural person.

Any onward transfer is subject to compliance by the data importer with all the other safeguards under these Clauses, in particular purpose limitation.

 

8.9 Documentation and compliance

(a)   The data importer shall promptly and adequately deal with enquiries from the data exporter that relate to the processing under these Clauses.

(b) The Parties shall be able to demonstrate compliance with these Clauses. In particular, the data importer shall keep appropriate documentation on the processing activities carried out on behalf of the data exporter.

(c)   The data importer shall make available to the data exporter all information necessary to demonstrate compliance with the obligations set out in these Clauses and at the data exporter’s request, allow for and contribute to audits of the processing activities covered by these Clauses, at reasonable intervals or if there are indications of non- compliance. In deciding on a review or audit, the data exporter may take into account relevant certifications held by the data importer.

(d) The data exporter may choose to conduct the audit by itself or mandate an independent auditor. Audits may include inspections at the premises or physical facilities of the data importer and shall, where appropriate, be carried out with reasonable notice.

(e)   The Parties shall make the information referred to in paragraphs (b) and (c), including the results of any audits, available to the competent supervisory authority on request.

 

Clause 9

Use of sub-processors

 

(a) GENERAL WRITTEN AUTHORISATION The data importer has the data exporter’s general authorisation for the engagement of sub-processor(s) from an agreed list. The data importer shall specifically inform the data exporter in writing of any intended changes to that list through the addition or replacement of sub- processors at least fourteen (14) days in advance, thereby giving the data exporter sufficient time to be able to object to such changes prior to the engagement of the sub-processor(s). The data importer shall provide the data exporter with the information necessary to enable the data exporter to exercise its right to object.

(b) Where the data importer engages a sub-processor to carry out specific processing activities (on behalf of the data exporter), it shall do so by way of a written contract that provides for, in substance, the same data protection obligations as those binding the data importer under these Clauses, including in terms of third-party beneficiary rights for data subjects. The Parties agree that, by complying with this Clause, the data importer fulfils its obligations under Clause 8.8. The data importer shall ensure that the sub-processor complies with the obligations to which the data importer is subject pursuant to these Clauses.

(c) The data importer shall provide, at the data exporter’s request, a copy of such a sub- processor agreement and any subsequent amendments to the data exporter. To the extent necessary to protect business secrets or other confidential information, including personal data, the data importer may redact the text of the agreement prior to sharing a copy.

(d) The data importer shall remain fully responsible to the data exporter for the performance of the sub-processor’s obligations under its contract with the data importer. The data importer shall notify the data exporter of any failure by the sub- processor to fulfil its obligations under that contract.

(e) The data importer shall agree a third-party beneficiary clause with the sub-processor whereby - in the event the data importer has factually disappeared, ceased to exist in law or has become insolvent - the data exporter shall have the right to terminate the sub-processor contract and to instruct the sub-processor to erase or return the personal data.

 

Clause 10

Data subject rights

 

(a)   The data importer shall promptly notify the data exporter of any request it has received from a data subject. It shall not respond to that request itself unless it has been authorised to do so by the data exporter.

(b) The data importer shall assist the data exporter in fulfilling its obligations to respond to data subjects’ requests for the exercise of their rights under Regulation (EU) 2016/679. In this regard, the Parties shall set out in Annex II the appropriate technical and organisational measures, taking into account the nature of the processing, by which the assistance shall be provided, as well as the scope and the extent of the assistance required.

(c)   In fulfilling its obligations under paragraphs (a) and (b), the data importer shall comply with the instructions from the data exporter.

 

Clause 11

Redress

(a) The data importer shall inform data subjects in a transparent and easily accessible format, through individual notice or on its website, of a contact point authorised to handle complaints. It shall deal promptly with any complaints it receives from a data subject.

(b) In case of a dispute between a data subject and one of the Parties as regards compliance with these Clauses, that Party shall use its best efforts to resolve the issue amicably in a timely fashion. The Parties shall keep each other informed about such disputes and, where appropriate, cooperate in resolving them.

(c) Where the data subject invokes a third-party beneficiary right pursuant to Clause 3, the data importer shall accept the decision of the data subject to:

(i) lodge a complaint with the supervisory authority in the Member State of his/her habitual residence or place of work, or the competent supervisory authority pursuant to Clause 13;

(ii)   refer the dispute to the competent courts within the meaning of Clause 18.

(d) The Parties accept that the data subject may be represented by a not-for-profit body, organisation or association under the conditions set out in Article 80(1) of Regulation (EU) 2016/679.

(e) The data importer shall abide by a decision that is binding under the applicable EU or Member State law.

(f) The data importer agrees that the choice made by the data subject will not prejudice his/her substantive and procedural rights to seek remedies in accordance with applicable laws.

 

Clause 12

Liability

 

(a)   Each Party shall be liable to the other Party/ies for any damages it causes the other Party/ies by any breach of these Clauses.

(b) The data importer shall be liable to the data subject, and the data subject shall be entitled to receive compensation, for any material or non-material damages the data importer or its sub-processor causes the data subject by breaching the third-party beneficiary rights under these Clauses.

(c)   Notwithstanding paragraph (b), the data exporter shall be liable to the data subject, and the data subject shall be entitled to receive compensation, for any material or non-material damages the data exporter or the data importer (or its sub-processor) causes the data subject by breaching the third-party beneficiary rights under these Clauses. This is without prejudice to the liability of the data exporter and, where the data exporter is a processor acting on behalf of a controller, to the liability of the controller under Regulation (EU) 2016/679 or Regulation (EU) 2018/1725, as applicable.

(d) The Parties agree that if the data exporter is held liable under paragraph (c) for damages caused by the data importer (or its sub-processor), it shall be entitled to claim back from the data importer that part of the compensation corresponding to the data importer’s responsibility for the damage.

(e)   Where more than one Party is responsible for any damage caused to the data subject as a result of a breach of these Clauses, all responsible Parties shall be jointly and severally liable and the data subject is entitled to bring an action in court against any of these Parties.

(f) The Parties agree that if one Party is held liable under paragraph (e), it shall be entitled to claim back from the other Party/ies that part of the compensation corresponding to its / their responsibility for the damage.

(g) The data importer may not invoke the conduct of a sub-processor to avoid its own liability.

 

Clause 13

Supervision

(a) [This section applies where the data exporter listed in Annex 1.A. is established in an EU Member State:] The supervisory authority with responsibility for ensuring compliance by the data exporter with Regulation (EU) 2016/679 as regards the data transfer, as indicated in Annex I.C, shall act as competent supervisory authority.

[This section applies where the data exporter listed in Annex 1.A. is not established in an EU Member State, but falls within the territorial scope of application of Regulation (EU) 2016/679 in accordance with its Article 3(2) and has appointed a representative pursuant to Article 27(1) of Regulation (EU) 2016/679:] The supervisory authority of the Member State in which the representative within the meaning of Article 27(1) of Regulation (EU) 2016/679 is established, as indicated in Annex I.C, shall act as competent supervisory authority.

[This section applies, where the data exporter listed in Annex 1.A. is not established in an EU Member State, but falls within the territorial scope of application of Regulation (EU) 2016/679 in accordance with its Article 3(2) without however having to appoint a representative pursuant to Article 27(2) of Regulation (EU) 2016/679:] The supervisory authority of one of the Member States in which the data subjects whose personal data is transferred under these Clauses in relation to the offering of goods or services to them, or whose behaviour is monitored, are located, as indicated in Annex I.C, shall act as competent supervisory authority.

(b) The data importer agrees to submit itself to the jurisdiction of and cooperate with the competent supervisory authority in any procedures aimed at ensuring compliance with these Clauses. In particular, the data importer agrees to respond to enquiries,

submit to audits and comply with the measures adopted by the supervisory authority, including remedial and compensatory measures. It shall provide the supervisory authority with written confirmation that the necessary actions have been taken.

 

SECTION III – LOCAL LAWS AND OBLIGATIONS IN CASE OF ACCESS BY PUBLIC AUTHORITIES

 

Clause 14

Local laws and practices affecting compliance with the Clauses

 

(where the EU processor combines the personal data received from the third country-controller with personal data collected by the processor in the EU)

 

(a) The Parties warrant that they have no reason to believe that the laws and practices in the third country of destination applicable to the processing of the personal data by the data importer, including any requirements to disclose personal data or measures authorising access by public authorities, prevent the data importer from fulfilling its obligations under these Clauses. This is based on the understanding that laws and practices that respect the essence of the fundamental rights and freedoms and do not exceed what is necessary and proportionate in a democratic society to safeguard one of the objectives listed in Article 23(1) of Regulation (EU) 2016/679, are not in contradiction with these Clauses.

(b) The Parties declare that in providing the warranty in paragraph (a), they have taken due account in particular of the following elements:

(i) the specific circumstances of the transfer, including the length of the processing chain, the number of actors involved and the transmission channels used; intended onward transfers; the type of recipient; the purpose of processing; the categories and format of the transferred personal data; the economic sector in which the transfer occurs; the storage location of the data transferred;

(ii)   the laws and practices of the third country of destination– including those requiring the disclosure of data to public authorities or authorising access by such authorities – relevant in light of the specific circumstances of the transfer, and the applicable limitations and safeguards;

(iii) any relevant contractual, technical or organisational safeguards put in place to supplement the safeguards under these Clauses, including measures applied during transmission and to the processing of the personal data in the country of destination.

(c) The data importer warrants that, in carrying out the assessment under paragraph (b), it has made its best efforts to provide the data exporter with relevant information and agrees that it will continue to cooperate with the data exporter in ensuring compliance with these Clauses.

(d) The Parties agree to document the assessment under paragraph (b) and make it available to the competent supervisory authority on request.

(e) The data importer agrees to notify the data exporter promptly if, after having agreed to these Clauses and for the duration of the contract, it has reason to believe that it is or has become subject to laws or practices not in line with the requirements under paragraph (a), including following a change in the laws of the third country or a measure (such as a disclosure request) indicating an application of such laws in practice that is not in line with the requirements in paragraph (a).

(f) Following a notification pursuant to paragraph (e), or if the data exporter otherwise has reason to believe that the data importer can no longer fulfil its obligations under these Clauses, the data exporter shall promptly identify appropriate measures (e.g. technical or organisational measures to ensure security and confidentiality) to be adopted by the data exporter and/or data importer to address the situation. The data exporter shall suspend the data transfer if it considers that no appropriate safeguards for such transfer can be ensured, or if instructed by the competent supervisory authority to do so. In this case, the data exporter shall be entitled to terminate the contract, insofar as it concerns the processing of personal data under these Clauses. If the contract involves more than two Parties, the data exporter may exercise this right to termination only with respect to the relevant Party, unless the Parties have agreed otherwise. Where the contract is terminated pursuant to this Clause, Clause 16(d) and (e) shall apply.

 

Clause 15

Obligations of the data importer in case of access by public authorities

(where the EU processor combines the personal data received from the third country-controller with personal data collected by the processor in the EU)

 

15.1 Notification

(a) The data importer agrees to notify the data exporter and, where possible, the data subject promptly (if necessary with the help of the data exporter) if it:

(i) receives a legally binding request from a public authority, including judicial authorities, under the laws of the country of destination for the disclosure of personal data transferred pursuant to these Clauses; such notification shall include information about the personal data requested, the requesting authority, the legal basis for the request and the response provided; or

(ii) becomes aware of any direct access by public authorities to personal data transferred pursuant to these Clauses in accordance with the laws of the country of destination; such notification shall include all information available to the importer.

(b) If the data importer is prohibited from notifying the data exporter and/or the data subject under the laws of the country of destination, the data importer agrees to use its best efforts to obtain a waiver of the prohibition, with a view to communicating as much information as possible, as soon as possible. The data importer agrees to document its best efforts in order to be able to demonstrate them on request of the data exporter.

(c) Where permissible under the laws of the country of destination, the data importer agrees to provide the data exporter, at regular intervals for the duration of the contract, with as much relevant information as possible on the requests received (in particular, number of requests, type of data requested, requesting authority/ies, whether requests have been challenged and the outcome of such challenges, etc.).

(d) The data importer agrees to preserve the information pursuant to paragraphs (a) to (c) for the duration of the contract and make it available to the competent supervisory authority on request.

(e) Paragraphs (a) to (c) are without prejudice to the obligation of the data importer pursuant to Clause 14(e) and Clause 16 to inform the data exporter promptly where it is unable to comply with these Clauses.

 

15.2 Review of legality and data minimisation

(a)   The data importer agrees to review the legality of the request for disclosure, in particular whether it remains within the powers granted to the requesting public authority, and to challenge the request if, after careful assessment, it concludes that there are reasonable grounds to consider that the request is unlawful under the laws of the country of destination, applicable obligations under international law and principles of international comity. The data importer shall, under the same conditions, pursue possibilities of appeal. When challenging a request, the data importer shall seek interim measures with a view to suspending the effects of the request until the competent judicial authority has decided on its merits. It shall not disclose the personal data requested until required to do so under the applicable procedural rules. These requirements are without prejudice to the obligations of the data importer under Clause 14(e).

(b) The data importer agrees to document its legal assessment and any challenge to the request for disclosure and, to the extent permissible under the laws of the country of destination, make the documentation available to the data exporter. It shall also make it available to the competent supervisory authority on request.

(c)   The data importer agrees to provide the minimum amount of information permissible when responding to a request for disclosure, based on a reasonable interpretation of the request.

 

SECTION IV – FINAL PROVISIONS

 

 

Clause 16

Non-compliance with the Clauses and termination

(a)   The data importer shall promptly inform the data exporter if it is unable to comply with these Clauses, for whatever reason.

(b) In the event that the data importer is in breach of these Clauses or unable to comply with these Clauses, the data exporter shall suspend the transfer of personal data to the data importer until compliance is again ensured or the contract is terminated. This is without prejudice to Clause 14(f).

(c)   The data exporter shall be entitled to terminate the contract, insofar as it concerns the processing of personal data under these Clauses, where:

(i) the data exporter has suspended the transfer of personal data to the data importer pursuant to paragraph (b) and compliance with these Clauses is not restored within a reasonable time and in any event within one month of suspension;

(ii) the data importer is in substantial or persistent breach of these Clauses; or

(iii) the data importer fails to comply with a binding decision of a competent court or supervisory authority regarding its obligations under these Clauses.

In these cases, it shall inform the competent supervisory authority of such non-compliance. Where the contract involves more than two Parties, the data exporter may exercise this right to termination only with respect to the relevant Party, unless the Parties have agreed otherwise.

(d) Personal data that has been transferred prior to the termination of the contract pursuant to paragraph (c) shall at the choice of the data exporter immediately be returned to the data exporter or deleted in its entirety. The same shall apply to any copies of the data. The data importer shall certify the deletion of the data to the data exporter. Until the data is deleted or returned, the data importer shall continue to ensure compliance with these Clauses. In case of local laws applicable to the data importer that prohibit the return or deletion of the transferred personal data, the data importer warrants that it will continue to ensure compliance with these Clauses and will only process the data to the extent and for as long as required under that local law.

(e)   Either Party may revoke its agreement to be bound by these Clauses where (i) the European Commission adopts a decision pursuant to Article 45(3) of Regulation (EU) 2016/679 that covers the transfer of personal data to which these Clauses apply; or (ii) Regulation (EU) 2016/679 becomes part of the legal framework of the country to which the personal data is transferred. This is without prejudice to other obligations applying to the processing in question under Regulation (EU) 2016/679.

 

Clause 17

Governing law

These Clauses shall be governed by the law of the EU Member State in which the data exporter is established. Where such law does not allow for third-party beneficiary rights, they shall be governed by the law of another EU Member State that does allow for third-party beneficiary rights. The Parties agree that this shall be the law of Ireland.

 

Clause 18

Choice of forum and jurisdiction

(a) Any dispute arising from these Clauses shall be resolved by the courts of an EU Member State.

(b) The Parties agree that those shall be the courts of Ireland.

(c) A data subject may also bring legal proceedings against the data exporter and/or data importer before the courts of the Member State in which he/she has his/her habitual residence.

(d) The Parties agree to submit themselves to the jurisdiction of such courts.

 

 


APPENDIX

EXPLANATORY NOTE:

It must be possible to clearly distinguish the information applicable to each transfer or category of transfers and, in this regard, to determine the respective role(s) of the Parties as data exporter(s) and/or data importer(s). This does not necessarily require completing and signing separate appendices for each transfer/category of transfers and/or contractual relationship, where this transparency can achieved through one appendix. However, where necessary to ensure sufficient clarity, separate appendices should be used.

 

ANNEX I 

 

LIST OF PARTIES

Data exporter(s): [Identity and contact details of the data exporter(s) and, where applicable, of its/their data protection officer and/or representative in the European Union]

 

1. Name: The customer that is stated in the Order is data exporter for the purpose of these SCC.

 

Address: Customer’s address stated in the Order

 

Contact person’s name, position and contact details: The customer that authorized the Order

 

Activities relevant to the data transferred under these Clauses: Processing and hosting of data for data recovery and related services as stated in the order…

 

Signature and date: as stated in the Order

 

Role (controller/processor): Controller

 

 

Data importer(s):

 

2. Name: KLDiscovery Ontrack, LLC

Address:  9023 Columbine Road, Eden Prairie, MN 55347, USA. 

 

Contact person’s name, position and contact details: Shannon Gaughan (Commercial Counsel) / Gideon Kaplan (Associate General Counsel): Shannon.guaghan@kldiscovery.com / Gideon.kaplan@kldiscovery.com

 

Activities relevant to the data transferred under these Clauses: Hosting and processing of Personal Data . 

 

Signature and date:  Data importer’s contact person stated above

 

Role (controller/processor): Processor

 

 

2. DESCRIPTION OF TRANSFER

 

Categories of data subjects whose personal data is transferred

 

Natural persons, such as Customers, Employees, Suppliers of Data Exporter or other data delivered by Data Exporter.

 

Categories of personal data transferred

 

Information relating to identified or identifiable natural persons, including pictures and photographs, contractual relationships and/or customer history, billing and payment data or other categories of data delivered by Data Exporter.

 

Sensitive data transferred (if applicable) and applied restrictions or safeguards that fully take into consideration the nature of the data and the risks involved, such as for instance strict purpose limitation, access restrictions (including access only for staff having followed specialised training), keeping a record of access to the data, restrictions for onward transfers or additional security measures.

 

If sensitive data should be transferred, it will be processed using the same processing methods as set out in these standard contractual clauses, using appropriate safeguards.

 

The frequency of the transfer (e.g. whether the data is transferred on a one-off or continuous basis).

 

One off, or as often as instructed by the data exporter.

 

Nature of the processing

 

The applicable Order content, mainly data recovery and connected services.

 

Purpose(s) of the data transfer and further processing

 

The purpose of the data transfer and processing results from the Service Terms and Service Description to the applicable Order, usually in connection with Data Recovery or related Services

 

The period for which the personal data will be retained, or, if that is not possible, the criteria used to determine that period

 

The term required to complete the Order and, if applicable, after termination of the Order, provided, that any such processing is carried out in connection with the services provided under the Order.

 

For transfers to (sub-) processors, also specify subject matter, nature and duration of the processing

 

./.

 

COMPETENT SUPERVISORY AUTHORITY

 

Identify the competent supervisory authority/ies in accordance with Clause 13

Supervisory Offices, depending on Data Exporter as defined in Clause 13:

https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm


ANNEX II - TECHNICAL AND ORGANISATIONAL MEASURES INCLUDING TECHNICAL AND ORGANISATIONAL MEASURES TO ENSURE THE SECURITY OF THE DATA

EXPLANATORY NOTE:

The technical and organisational measures must be described in specific (and not generic) terms. See also the general comment on the first page of the Appendix, in particular on the need to clearly indicate which measures apply to each transfer/set of transfers.

Description of the technical and organisational measures implemented by the data importer(s) (including any relevant certifications) to ensure an appropriate level of security, taking into account the nature, scope, context and purpose of the processing, and the risks for the rights and freedoms of natural persons.

For transfers to (sub-) processors, also describe the specific technical and organisational measures to be taken by the (sub-) processor to be able to provide assistance to the controller and, for transfers from a processor to a sub-processor, to the data exporter.


The technical and organizational measures at Data Importer’s location will be shared upon request of the Data Exporter.


ANNEX III – LIST OF SUB-PROCESSORS

EXPLANATORY NOTE:

This Annex must be completed, in case of the specific authorisation of sub-processors (Clause 9(a), Option 1).

The controller has authorised the use of the following sub-processors:

 1. Name:  None

Address: Not applicable.

Contact person’s name, position and contact details:  Not applicable

Description of processing (including a clear delimitation of responsibilities in case several sub-processors are authorized):  Not applicable. 

 


 

 

ANNEX IV TO THE STANDARD CONTRACTUAL CLAUSES – SUPPLEMENTARY PROTECTIONS

In addition to the provisions of the Controller-to-Processor Standard Contractual Clauses, the following supplementary protections shall apply:

Definitions

For the purposes of this Annex IV, the following definitions apply:

(i) “Back Door” means any technical or organisational measures or mechanisms designed to enable any public authorities, or other third parties, to gain access to any of the data importer’s systems, or to any Relevant Personal Data, including by circumventing the data importer’s security measures;

(ii) “Disclosure Order” means any legally binding demand for access to, or disclosure of, any Relevant Personal Data, made by any public authority, in any jurisdiction, to the data importer;

(iii) “Group” means any legal entity under common control with, controlled by, or control the data importer;

(iv) “Relevant Authority” means a public authority that makes a Disclosure Order; and

(v) “Relevant Personal Data” means any personal data (as defined in these Controller-to-Processor Standard Contractual Clauses) received by the data importer, or any of its sub-processors, under these Clauses.

 

Supplementary Protections

1. No back doors

The data importer hereby confirms that:

(i) it has not created any Back Doors in any infrastructure, technical environment, review platforms or other system used to host and/or process Personal Data of the data exporter;

(ii) it has not intentionally created or changed its business processes in a manner that facilitates access to its infrastructure, technical environment, review platforms or others systems or to any Relevant Personal Data; and

(iii) to the best of the data importer’s knowledge, applicable laws and government policies applicable to the data importer:

(A) do not require the data importer to create or maintain any Back Doors; and

(B) do not require the importer to be in possession of, or to disclose or provide, any encryption keys in relation to any Relevant Personal Data.

 

2. Enhanced audit rights

In addition to, and without prejudice to, the audit rights afforded to the data exporter under the auditing provisions of the Data Processing Agreement, and Clause 8.9(c) these Controller-to-Processor Contractual Clauses, to the extent permitted by applicable law, the data exporter, or its appointed representatives, shall be permitted, on no less than 48 hours’ written notice, to conduct an audit of the data importer’s relevant systems (and the systems of any sub-processors where such sub-processors within the data importer’s Group), whether in person or, to the extent practicable, by remote means, for the sole purpose of determining whether any Relevant Personal Data have been disclosed in response to any Disclosure Order. This additional right to audit shall be at the sole cost and expense of the data exporter who shall determine whether and if such audit shall take place.  The data importer shall, where requested by the data exporter, take reasonable steps to assist the data exporter in conducting such audits including the provision of technical personnel to assist the data exporter in conducting the audit, supervised and controlled access to data importer’s infrastructure, technical environment, review platforms or other systems (provided such access does not impact any other client of the data importer or require the disclosure of confidential information relating to such clients) and copies of relevant documents that may assist the data exporter in conducting and assessing the findings of such audit.

 

3. Notification and Transparency

To the extent permitted by applicable law, the data importer shall regularly (and at least once every 24 hours) publish a message via a secure URL, accessible at https://www.ontrack.com/en-gb/legal/transparency-report (“Transparency Page”) informing the data exporter that, as at the time of the published message, it has not received a Disclosure Order.  The data importer shall, for the term of processing of Relevant Personal Data under these Controller-to-Processor Contractual Clauses, continue to publish such information on the Transparency Page. 

 

4. Obligation to Challenge

In the event that the data importer receives a Disclosure Order, the data importer shall promptly review the validity and enforceability of such Disclosure Order under applicable law and if, after a careful assessment, the data importer concludes that there are plausible grounds for challenging the Disclosure Order, and that such a challenge has a reasonable likelihood of succeeding, the data importer shall use reasonable efforts to bring such a challenge (including, where appropriate, through interim proceedings). To the extent that, notwithstanding any challenge, the data importer is obliged to disclose any Relevant Personal Data to the Relevant Authority, the data importer shall take all reasonable measures to ensure that it discloses the minimum amount of Relevant Personal Data required by applicable law.

 

5. Obligation to Notify

In the event that the data importer receives a Disclosure Order, the data importer shall:

(i) to the extent that the Disclosure Order contradicts the requirements of these Controller-to-Processor Contractual Clauses, inform the Relevant Authority that the Disclosure Order is incompatible with its obligations under these Controller-to-Processor Contractual Clauses, and that the Disclosure Order therefore exposes the data importer to conflicting legal obligations;

(ii)   to the extent permitted by applicable law, notify the data exporter of the Disclosure Order; and

(iii) where the data importer is legally able to inform the data exporter of the Disclosure Order, provide all reasonable assistance to the data exporter to defend, challenge and/or limit the scope of the Disclosure Order and shall take all reasonable instructions from the data exporter regarding the Disclosure Order including choice of counsel by the data exporter.  Where the data importer is permitted to notify, and therefore take instructions from the data exporter regarding the Disclosure Order, the data exporter shall be responsible for any reasonable costs and expenses incurred by the data importer in carrying out the data exporter’s instructions.

 

6. Policies and procedures

The data importer shall implement and maintain adequate internal policies with clear allocation of responsibilities for data transfers, reporting channels and standard operating procedures for handling Disclosure Orders.

 

7. Disclosure of Records

The data importer shall create and maintain a written record of:

(i) each Disclosure Order; and

(ii) the response to each Disclosure Order, together with details of the analysis of the Disclosure Order, the reasons for any response to the Disclosure Order,

and shall make such records available to the data exporter on request, to the extent permitted by applicable law, subject to appropriate redactions.

 

8. Standards

The data importer shall adopt the security standards set out in Annex II, including but not limited to the ISO 27001 standard, and shall implement all appropriate security measures with due regard to the state of the art, in accordance with the levels of risk associated with the categories of Relevant Personal Data processed and the likelihood of Disclosure Orders in relation to such Relevant Personal Data.

 

9. Policy Review

The data importer shall implement a regular review of the measures it has taken to protect Relevant Personal Data, including its applicable policies and procedures, to assess the suitability of those measures, and identify and implement additional or alternative measures when reasonably necessary. 

 

10. Onward Transfers

Where the data exporter provides instructions to data importer for the onward transfer of Relevant Personal Data to a sub-processor, the data importer shall use commercially reasonable efforts to obtain, from that sub-processor, an agreement that provides an equivalent level of protection for Relevant Personal Data, as is set out in this Annex IV, prior to the onward transfer of Relevant Personal Data to that sub-processor.  Where the data importer is unable to obtain equivalent measures as those set out in this Annex IV, the data importer shall not transfer any Relevant Personal Data to the sub-processor without the prior written authorization of the data exporter.  It is acknowledged at all times that, where the data importer is unable to obtain equivalent measures as those set out in this Annex IV, any authorization by the data exporter shall be solely at the data exporter’s legal risk.

 

11. Compensation or other legal remedies

It is acknowledged and accepted by the data exporter and data importer that the decision to transfer any Relevant Personal Data shall be solely taken by the data exporter, or the data exporter’s end client, as the case may be, and nothing in this Annex IV or more generally following a data exporter decision to transfer Relevant Personal Data shall impose, or create, any liability on the data importer to any Data Subject or the data exporter arising from such a decision.

 

Provisions applicable in relation to transfers of Personal Data governed by the Data Protection Act 2018 (UK)

 

International Data Transfer Addendum to the EU Commission Standard Contractual Clauses

VERSION B1.0, in force 21 March 2022

ThisAddendum has been issued by the Information Commissioner for Parties making Restricted Transfers. The Information Commissioner considers that it provides Appropriate Safeguards for Restricted Transfers when it is entered into as a legally binding contract.

 

Part 1: Tables

 

Table 1: Parties 

 

Start date  
The Parties Exporter (who sends the Restricted Transfer) Importer (who receives the Restricted Transfer)
Parties’ details Full legal name: Legal name of the customer stated in the Order
 
Trading name (if different):
 
Main address (if a company registered address): Address as stated in the Order
 
Official registration number (if any) (company number or similar identifier): As stated in the Order
Full legal name: KLDiscovery Ontrack, LLC
 
Trading name (if different): n/a
 
Main address (if a company registered address): 9023 Columbine Road, Eden Prairie, MN 55347, USA
 
Official registration number (if any) (company number or similar identifier): Registered in Delaware, USA
Key Contact Full Name (optional): the person that authorised the order.
 
Job Title: as stated in the Order
 
Contact details including email:  As stated in the Order
Full Name (optional): Gideon Kaplan / Shannon Gaughan
 
Job Title: Associate General Counsel / Commercial counsel
 
Contact details including email: Gideon.kaplan@kldiscovery.com / Shannon.gaughan@kldiscovery.com
Signature (if required for the purposes of Section 2) Signed for and on behalf of the Exporter set out above
 
Signed: by the customer authorizing the Order
 
Date of signature: as the Date of the Order
 
Full name: As stated on the Order
 
Job title: as stated on the Order
Signed for and on behalf of the Importer set out above
 
Signed: by the Key Contact of KLDiscovery Ontrack, LLC
 
Date of signature: June 20, 2023
 
Full name: Gideon Kaplan
 
Job title: Associate General Counsel
 

Table 2: Selected SCCs, Modules and Selected Clauses

Addendum EU SCCs The version of the Approved EU SCCs which this Addendum is appended to, detailed below, including the Appendix Information.
 
Date: The Date of the Order
Reference (if any):
Other identifier (if any): none
 

 

Table 3: Appendix Information

 

Appendix Information” means the information which must be provided for the selected modules as set out in the Appendix of the Approved EU SCCs (other than the Parties), and which for this Addendum is set out in:

Annex 1A: List of Parties: (i) The customer that is stated in the Order ; (ii) KLDiscovery Ontrack, LLC
Annex 1B: Description of Transfer: The purpose of the data transfer and processing results from the Service Terms and Service Description to the applicable Order, usually in connection with data recovery or related services
Annex II: Technical and organisational measures including technical and organisational measures to ensure the security of the data:
As set out in the Data Processing Agreement which incorporates this Addendum.
Annex III: List of Sub processors (Modules 2 and 3 only):
As set out in the Data Processing Agreement which incorporates this Addendum.
 

Table 4: Ending this Addendum when the Approved Addendum Changes

 

Ending this Addendum when the Approved Addendum changes Which Parties may end this Addendum as set out in Section 19:
Importer
Exporter
 

 

 

Part 2: Mandatory Clauses

Mandatory Clauses of the Approved Addendum, being the template Addendum B.1.0 issued by the ICO and laid before Parliament in accordance with s119A of the Data Protection Act 2018 on 2 February 2022, as it is revised under Section ‎‎18 of those Mandatory Clauses.


ANWENDUNG DER STANDARDVERTRAGSKLAUSELN ZUR ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER SCHWEIZERISCHEN GESETZGEBUNG

Damit die Standardvertragsklauseln ("SCC") der schweizerischen Gesetzgebung entsprechen und somit geeignet sind, ein angemessenes Datenschutzniveau für die Übermittlung von Personendaten aus der Schweiz in ein Drittland gemäß Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe a des schweizerischen Bundesgesetzes über den Datenschutz vom 19. Juni 1992 ("DSG") und, nach Inkrafttreten, gemäß Art. 16 Absatz 2 Buchstabe d des künftigen revidierten Bundesgesetzes über den Datenschutz vom 25. September 2020 ("revDSG") gelten zusätzlich die folgenden Bestimmungen:

1. Die Vertragsparteien vereinbaren, den GDPR-Standard für alle Datenübermittlungen zu übernehmen.

2. Verweise auf die GDPR sind als Verweise auf das DSG (bzw. nach dessen Inkrafttreten auf das revFADP") zu verstehen.


3. Bis zum Inkrafttreten der revDSG sind auch die Daten von juristischen Personen durch diese DSGVO und das SCC geschützt.

4. Aufsichtsbehörde:
(a) wenn die Datenübermittlung ausschließlich dem DSG oder dem revDSG unterliegt: die zuständige Aufsichtsbehörde ist der Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter ("EDÖB"); oder
(b) wenn die Datenübermittlung sowohl der DSGVO als auch dem DSG unterliegt: die zuständige Aufsichtsbehörde ist der EDÖB für Datenübermittlungen, die unter das DSG oder die revDSG fallen, und die zuständige EU-Aufsichtsbehörde für Datenübermittlungen, die unter die DSGVO fallen;

5. Anwendbares Recht für vertragliche Ansprüche nach Ziff. 17 SCC:
(a) wenn die Datenübermittlung ausschließlich dem DSG unterliegt: Schweizer Recht; oder
(b) wenn die Datenübermittlung sowohl der DSGVO als auch dem DSG unterliegt: deutsches Recht; oder (c) wenn die Datenübermittlung sowohl der DSGVO als auch dem DSG unterliegt: deutsches Recht.

6. Gerichtsstand für Klagen zwischen den Parteien gemäß Klausel 18 b SCC :
(a) wenn die Datenübermittlung ausschließlich dem DSG unterliegt: Zürich, Schweiz; oder
(b) wenn die Datenübermittlung sowohl unter die DSGVO als auch unter das DSG fällt: Stuttgart, Deutschland

Im Zusammenhang mit der gerichtlichen Zuständigkeit für Ansprüche, die sich aus diesem SCC ergeben, ist der Begriff "Mitgliedstaat" nicht so auszulegen, dass betroffene Personen in der Schweiz von der Möglichkeit ausgeschlossen werden, ihre Rechte an ihrem gewöhnlichen Aufenthaltsort (Schweiz) einzuklagen.

         

APPLICATION OF THE STANDARD CONTRACTUAL CLAUSES TO COMPLY WITH SWISS LEGISLATION

In order for the Standard Contractual Clauses (“SCC”) to comply with Swiss legislation and thus be suitable for ensuring an adequate level of protection for transfers of personal data from Switzerland to a third country in accordance with Article 6 paragraph 2 letter (a) of the Swiss Federal Act on Data Protection dated 19 June 1992 (“FADP”) and, once entered into force, in accordance with Art. 16 paragraph 2 letter d of the future revised Swiss Federal Act on Data Protection dated 25 September 2020 (“revFADP”), the following additional provisions shall apply:

1. The Parties agree to adopt the GDPR standard for all data transfers.


2. References to the GDPR are to be understood as references to the FADP (respectively, once it entered into force, to the “revFADP”).

3. Before the revFADP enters into force, data pertaining to legal entities are also protected by this DPA and the SCC.

4. Supervisory authority:
(a) where the data transfer is exclusively subject to the FADP or revFADP: the competent supervisory authority is the Swiss Federal Data Protection and Information Commissioner (“FDPIC”); or
(b) where the data transfer is subject to both the GDPR and the FADP: the competent supervisory authority is the FDPIC for data transfers governed by the FADP or revFADP, and the competent EU supervisory authority for data transfer governed by the GDPR;


5. Applicable law for contractual claims under Clause 17 SCC:
(a) where the data transfer is exclusively subject to the FADP: Swiss law.; or
(b) where the data transfer is subject to both the GDPR and the FADP: Irish law.
6. Place of jurisdiction for actions between the parties pursuant to Clause 18 b SCC :
(a) where the data transfer is exclusively subject to the FADP: Zurich, Switzerland; or
(b) where the data transfer is subject to both the GDPR and the FADP: Dublin, Ireland


In the context of jurisdiction for claims arising out of this SCC, the term “Member State” shall not be interpreted in such a way as to exclude data subjects in Switzerland from the possibility of suing for their rights in their place of habitual residence (Switzerland).