Warunki świadczenia usług odzyskiwania danych przez firmę Ontrack

1. Niniejsze warunki

1.1 Niniejsze Warunki („Warunki”) regulują świadczenie usług odzyskiwania danych przez firmę KLDiscovery Ontrack Sp. z o. o., ul. Jana III Sobieskiego 11, 40-082 Katowice, NIP 954 24 96597, Regon 278348710, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS 0000228101, kapitał zakładowy 860 000 PLN (działająca pod nazwą „Ontrack”). Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami przed przesłaniem nam zamówienia. Niniejsze Warunki informują o tym, kim jesteśmy, w jaki sposób będziemy świadczyć nasze Usługi, w jaki sposób Ty i my możemy zmienić lub zakończyć Umowę, co zrobić, jeśli wystąpi problem i inne ważne informacje.

2. Dane kontaktowe

2.1 Jak się z nami skontaktować. Możesz skontaktować się z nami, dzwoniąc do naszego zespołu obsługi klienta pod numer +48 (0) 32 779 99 99, pisząc do nas na adres Ontrack, ul. Sobieskiego 11, 40-082 Katowice lub dane@ontrack.com.

3. Definicje

3.1 W niniejszych Warunkach będą miały zastosowanie następujące definicje:

(a) „Klient biznesowy” oznacza klienta prowadzącego działalność gospodarczą, handlową lub zawodową, w tym między innymi jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę osobową, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub organ publiczny;

(b) „Informacje poufne” oznaczają wszystkie informacje poufne (niezależnie od tego, jak zostały zapisane lub zachowane) ujawnione przez którąkolwiek ze stron drugiej stronie w związku z Usługami, w tym między innymi Twoje dane, nasze dane i wszelkie informacje, które byłyby uważane przez którąkolwiek ze stron za poufne;

(c) „Konsument” oznacza klienta, który jest osobą fizyczną, która nie działa w celach biznesowych, handlowych lub zawodowych (z wyłączeniem, dla uniknięcia wątpliwości, każdego Klienta biznesowego);

(d) „Umowa” jest zdefiniowana w Punkcie 4.4;

(e) „Dane” oznaczają dowolne dane w postaci elektronicznej, w tym „dane osobowe” w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE 2016/679) i / lub Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000);

(f) „Sprzęt” oznacza Twoje Nośniki i, jeśli dotyczy, Telefon komórkowy;

(g) „Opłata” oznacza opłatę należną od Ciebie za Usługi, zgodnie z odpowiednią Ofertą;

(h) „Nośnik” oznacza nośnik danych, taki jak dyski twarde, dysk USB, laptop, komputer lub inne urządzenia;

(i) „Telefon komórkowy” oznacza dowolny telefon komórkowy;

(j) „Zamówienie” zdefiniowano w Punkcie 4.3;

(k) „Oferta” zdefiniowano w Punkcie 4.1;

(l) „Opisy usług” oznaczają określone procesy stosowane przez Ontrack, bardziej szczegółowo opisane pod następującym adresem [wstaw adres URL strony opisów usług], które określają między innymi ograniczenia usług, poziomy usług i oczekiwania;

(m) „Usługi” oznaczają usługi odzyskiwania danych, które mają być świadczone przez nas, zgodnie z opisem w Punktach 4 (Proces obsługi zamówienia) i 5 (Usługi) niniejszych Warunków.; oraz

(n) „Strona internetowa” oznacza naszą stronę internetową pod adresem www.ontrack.com/pl-pl lub inną stronę internetową, z której korzystamy od czasu do czasu do prowadzenia naszej działalności.

4. Proces obsługi zamówienia

4.1 W celu standardowego odzyskania danych, po wstępnej konsultacji telefonicznej, przesłaniu formularza online za pośrednictwem naszej Strony internetowej lub wiadomości e-mail, wyślesz nam swój Sprzęt do zbadania przez nas. Dołożymy wszelkich starań, aby: (a) zbadać Sprzęt w celu ustalenia: (i) jakie Dane są dostępne na Sprzęcie: (ii) jaka jest przyczyna uszkodzenia Sprzętu i/ lub Danych na Sprzęcie; (iii) jaka jest ilość Danych (jeśli istnieją), które mogą być odzyskane na Sprzęcie; (iv) jeśli przesłałeś zepsuty Telefon komórkowy, czy możliwa jest naprawa Telefonu komórkowego i jakie części, jeśli w ogóle, wymagają naprawy lub wymiany, aby przywrócić jakąkolwiek funkcjonalność Telefonu komórkowego („Bezpłatna ocena”); (b) poinformować Cię o wynikach naszej Bezpłatnej oceny. Przedstawimy Ci ofertę określającą zakres Usług i wysokość Opłaty („Oferta”). Wszystkie Usługi będą świadczone zgodnie z Opisami usług.

4.2 W przypadku innych Usług, takich jak zdalne odzyskiwanie danych („RDR”), w przypadku których nie przekazujesz nam żadnego Sprzętu, lub rozmagnesowywanie, Oferta będzie obejmować pracę, której oczekuje się od nas w celu wykonania Usług.

4.3Po otrzymaniu naszej Oferty możesz według własnego uznania: (i) zaakceptować i podpisać zgłoszenie serwisowe lub zakres prac w celu złożenia zamówienia na nasze Usługi („Zamówienie”); (ii) złożyć wniosek o zwrot Twojego Sprzętu (jeśli dotyczy), którego koszt dostawy zgadzasz się zapłacić; lub (iii) złożyć wniosek o zniszczenie Twojego Sprzętu, w którym to przypadku będziemy mogli natychmiast zniszczyć Twój Sprzęt. Jeśli nie otrzymamy Zamówienia lub prośby o zwrot Twojego Sprzętu w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni kalendarzowych od daty złożenia Oferty, zutylizujemy Twój Sprzęt zgodnie z obowiązującym prawem.

 

4.4 Twoje Zamówienie jest przyjęte z chwilą wysłania przez nas wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia, co oznacza, że między Tobą a nami zostaje zawarta prawnie wiążąca umowa w oparciu o niniejsze Warunki („Umowa”). Twoje Zamówienie będzie miało nadany numer. Podanie go przez Ciebie za każdym razem, gdy się z nami skontaktujesz, bardzo nam pomoże.

5. Nasze usługi

5.1 W zamian za wniosioną przez Ciebie Opłatę, będziemy świadczyć Usługi z należytą starannością i umiejętnościami. Zgodnie z Zamówieniem dołożymy wszelkich starań, aby: (i) pobrać, zreplikować, zrekonstruować, zapewnić dostęp, przekonwertować, odzyskać i zwrócić wszelkie odzyskane Dane na zaszyfrowany dysk twardy lub pamięć USB (lub inny dysk twardy dostarczony przez Ciebie); (ii) w razie potrzeby naprawić telefon komórkowy; oraz (iii) wykonać inne usługi, które zgodziliśmy się wykonać dla Ciebie na piśmie, takie jak rozmagnesowanie lub RDR. Gdy otrzymasz od firmy Ontrack dysk twardy lub pamięć USB z odzyskanymi danymi, zachęcamy do natychmiastowego sprawdzenia dysku twardego lub pamięci USB pod kątem funkcjonalności technicznej. Firma Ontrack może zastąpić odzyskane dane tylko w przypadku awarii nośnika z odzyskanymi danymi w okresie przechowywania odzyskanych danych osobowych zgodnie z Umową o przetwarzaniu danych przez firmę Ontrack.

5.2 Zdalne odzyskiwanie danych. Jeśli chcesz, aby firma Ontrack przeprowadziła odzyskiwanie danych w takich przypadkach, gdy dostarczenie jakiegokolwiek Sprzętu nie jest wymagane, firma Ontrack może być w stanie przeprowadzić zdalne odzyskiwanie danych. Musisz pobrać i zainstalować oprogramowanie klienckie Ontrack RDR, korzystając z linku udostępnionego przez firmę Ontrack. Po zainstalowaniu link umożliwia użytkownikowi połączenie się z firmą Ontrack za pośrednictwem zaszyfrowanego połączenia internetowego.Połączenie RDR jest używane wyłącznie przez firmę Ontrack do kontrolowania narzędzi do odzyskiwania firmy Ontrack bezpośrednio na komputerze klienta. Twoje dane nie będą przekazywane do firmy Ontrack w trakcie tego procesu.

5.3 Rozmagnesowywanie. Firma Ontrack umieści Twój Sprzęt w jednostce rozmagnesowującej, która jest urządzeniem skutecznie i bezpiecznie szyfrującym dane magnetyczne przechowywane na Sprzęcie. Po procesie rozmagnesowania Dane nie są już czytelne i zostaną bezpiecznie zniszczone.

5.4 Naprawa telefonu komórkowego. Podstawową usługą, którą oferujemy, będzie odzyskanie danych z telefonu komórkowego; nie oferujemy samodzielnej naprawy telefonu komórkowego. Tam, gdzie naprawa jest możliwa, naprawimy i przywrócimy funkcjonalność telefonu komórkowego, abyś mógł z niego korzystać w normalnych warunkach użytkowania.

5.5 O szacowanej dacie zakończenia świadczenia usług zostaniesz poinformowany w trakcie procesu obsługi zamówienia. Koszty zwrotu Sprzętu zostaną określone w odpowiedniej Ofercie.

5.6 W przypadku niektórych Usług możemy potrzebować od Ciebie pewnych informacji, takich jak nazwy użytkowników, hasła i/ lub kody dostępu. Jeśli nie dostarczysz tych informacji w rozsądnym terminie od naszego żądania lub jeśli podasz niekompletne lub nieprawidłowe informacje, możemy naliczyć dodatkową opłatę w rozsądnej kwocie, aby zrekompensować nam dodatkową pracę, która w rezultacie jest od nas wymagana. Nie będziemy odpowiedzialni za spóźnione dostarczenie Usług lub niedostarczenie jakiejkolwiek ich części, jeśli jest to spowodowane tym, że nie podałeś nam potrzebnych nam informacji.

5.7 Być może będziemy musieli zawiesić świadczenie Usług, aby: (i) rozwiązać problemy techniczne lub dokonać zmian technicznych; (ii) zaktualizować Usługi, aby odzwierciedlały zmiany w odpowiednich przepisach i wymaganiach regulacyjnych; (iii) wprowadzać zmiany w Usługach zgodnie z Twoim żądaniem. Możemy również zawiesić świadczenie Usług w przypadku nieuiszczenia przez Ciebie opłaty.

5.8 Chociaż korzystamy z napraw zatwierdzonych przez producenta oryginalnego sprzętu, nie gwarantujemy, że Usługi będą zgodne z jakąkolwiek gwarancją oferowaną przez producenta oryginalnego sprzętu. Świadczenie przez nas Usług w żadnym wypadku nie powinno być traktowane jako gwarancja, że ​​Usługi będą skuteczne, że wszystkie lub niektóre z Twoich Danych będą możliwe do odzyskania lub będą użyteczne, że Telefon komórkowy będzie mógł być używany lub że osiągniemy inny określony rezultat.

5.9 Firma Ontrack gwarantuje, że oprogramowanie klienckie RDR: (a) nie zawiera kodu programu ani instrukcji programowych, które zostały celowo zaprojektowane w celu zakłócenia, wyłączenia, uszkodzenia lub innego niekorzystnego wpływu na programy komputerowe, pliki danych lub operacje; oraz (b) nie zawiera innego złośliwego lub szkodliwego kodu, który zazwyczaj jest określany jako wirus lub ma podobne określenia, w tym konia trojańskiego, robaka lub konia trojańskiego typu backdoor.

6. Prawa własności intelektualnej

6.1 Twój Sprzęt i Dane przez cały czas pozostaną Twoją własnością i nie będziemy mieć do nich żadnych praw, tytułów ani udziałów (z wyjątkiem prawa do posiadania i korzystania z Twojego Sprzętu i Danych w celu świadczenia Usług). Zachowujemy wszelkie prawa, tytuły i udziały związane ze świadczeniem Usług, w tym wszelkimi usprawnieniami lub ulepszeniami wprowadzonymi do Usług.

7. Prawa do rozwiązania umowy (konsumenci)

7.1 Niniejszy Punkt 7 ma zastosowanie wyłącznie do naszych Umów z klientami będącymi Konsumentami. Zgodnie z Zamówieniem masz prawo zmienić zdanie. Prawa Konsumentów, zgodnie z przepisami dotyczącymi umów konsumenckich (informacje, anulowanie i dodatkowe opłaty) tj. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020, poz. 286) ., wyjaśnione są bardziej szczegółowo poniżej.

7.2 Podczas Bezpłatnej oceny możesz zrezygnować w dowolnym momencie. Jeśli złożysz Zamówienie, możesz je anulować w ciągu 14 dni (czternaście) dni od dnia, w którym wysłaliśmy Ci e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia. Jednak po ukończeniu przez nas Usług nie możesz zmienić zdania, nawet jeśli okres świadczenia Usług nadal trwa. Składając Zamówienie, wyraźnie upoważniasz nas do natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia Usług.Jeśli odstąpisz od Umowy po rozpoczęciu świadczenia przez nas Usług, musisz zapłacić nam za Usługi wykonane do czasu, gdy odstąpiłeś od Umowy. Po złożeniu wniosku o rozwiązanie Umowy poinformujemy Cię o wysokości opłaty.

7.3 Odstąpić od Umowy możesz korzystając z następujących metod komunikacji, podając numer Zamówienia, imię i nazwisko, adres i żądanie odstąpienia od Umowy:

(a) Telefon lub e-mail. Zadzwoń do obsługi klienta pod numer +48 (0) 32 779 99 99 lub napisz do nasz na adres dane@ontrack.com;

(b) Pocztą tradycyjną. Napisz do nas na adres KLDiscovery, ul. Sobieskiego 11, 40-082 Katowice; ; lub

(c) Przez Formularz odstąpienia od umowy: wypełnij i wyślij do nas Formularz odstąpienia od umowy w formacie wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik do niniejszych Warunków.

8. Prawa do rozwiązania umowy (klienci biznesowi)

8.1 Niniejszy punkt 8 ma zastosowanie wyłącznie do naszych Umów z Klientami biznesowymi. Po złożeniu Zamówienia nie możesz odstąpić od Umowy, chyba że określono to w punkcie 9 poniżej.

9. Obustronne prawa do rozwiązania umowy

9.1 Bez wpływu na jakiekolwiek inne prawo lub środek zaradczy przysługujący którejkolwiek ze Stron, każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym za pisemnym wypowiedzeniem, jeżeli:

(a) Jedna ze Stron dopuszcza się istotnego naruszenia któregokolwiek z warunków Umowy, których naruszenie jest nieusuwalne lub (jeżeli takie naruszenie jest możliwe do naprawienia) nie naprawi tego naruszenia w okresie 7 (siedmiu) dni od otrzymania pisemnego powiadomienia lub wielokrotnego naruszenia niniejszych Warunków. Nieuiszczenie Opłaty stanowi istotne naruszenie; lub

(b) jedna ze Stron zaprzestaje (lub grozi jej zaprzestanie) prowadzenia działalności w całości lub częściowo, ma wyznaczonego likwidatora, syndyka lub syndyka masy upadłościowej lub w stosunku do jakiejkolwiek części jej przedsiębiorstwa lub aktywów, albo podejmuje uchwałę o jej likwidacji (z wyjątkiem działania w dobrej wierze w celu fuzji z zachowaniem wypłacalności lub restrukturyzacji, wskutek czego powstały podmiot przejmie wszystkie jego zobowiązania) lub sąd właściwej jurysdykcji wyda postanowienie o ustanowieniu zarządcy, o likwidacji lub podobe postanowienie, albo Strona zawrze jakiekolwiek dobrowolne porozumienie ze swoimi wierzycielami lub nie jest w stanie spłacać swoich długów w terminie ich wymagalności lub, jeśli osoba fizyczna, ogłasza upadłość.

9.2 Możemy rozwiązać Umowę, jeśli wykonując Umowę, możemy naruszyć obowiązujące przepisy eksportowe i sankcyjne odnoszące się do transakcji z określonymi firmami i osobami fizycznymi, określone przez Komisję Europejską lub inne władze krajowe, w tym Stany Zjednoczone.

9.3 Po rozwiązaniu umowy będziesz zobowiązany do opłaty wszystkich kwot nam należnych, które staną się natychmiast wymagalne.

10. Potwierdzenie klienta

10.1 Niniejszym potwierdzasz i gwarantujesz nam, że: (i) jesteś prawnie zdolny do zawierania wiążących umów; (ii) masz pełne uprawnienia i zdolność do wyrażenia zgody na niniejsze Warunki, a jeśli jesteś Klientem biznesowym, jesteś prawnie upoważniony do zawarcia Umowy; (iii) wszystkie informacje, które nam przekazujesz w związku z Zamówieniem, są prawdziwe, dokładne, kompletne i nie wprowadzają w błąd; (iv) jesteś właścicielem Sprzętu i/ lub masz pozwolenie od właściciela Sprzętu na świadczenie przez nas Usług; (v) dostarczenie nam przez Ciebie Sprzętu i/ lub Danych nie naruszy żadnych zobowiązań ani praw osób trzecich; (vi) dostarczenie nam przez Ciebie Sprzętu i/ lub Danych nie naruszy żadnego obowiązującego prawa; (vii) masz prawo do udzielenia dostępu do Danych; (viii) Twój Sprzęt nie zawiera żadnych materiałów (w tym między innymi Danych), które mogą naruszać Prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek strony trzeciej; oraz (ix) Twój Sprzęt nie zawiera żadnych materiałów, które naruszałyby obowiązujące prawo. Zastrzegamy sobie prawo do zażądania udokumentowanych dowodów Twojej własności lub prawa do autoryzacji Usług, oraz prawo do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług w przypadku nieotrzymania takich dowodów.

10.2 Niniejszym potwierdzasz, że Twój Sprzęt i/ lub Dane mogą być już uszkodzone przed ich otrzymaniem oraz że nasze wysiłki w celu wykonania Usług mogą skutkować zniszczeniem lub dalszym uszkodzeniem Twojego Sprzętu i/ lub Danych. Dołożymy należytej staranności podczas świadczenia Usług, ale nie będziemy, z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie 12 niniejszych Warunków, ponosić żadnej odpowiedzialności za istniejące lub dodatkowe szkody, które mogą wystąpić w Twoim Sprzęcie i/ lub Danych podczas świadczenia przez nas Usług.

11. Cena i płatność

11.1 Ceną Usług będzie Opłata określona w odpowiedniej Ofercie. Podatek VAT zostanie doliczony w ustawowej wysokości, jeśli ma to zastosowanie, płatny przez Klienta.

11.2 Jak należy uiścić opłatę. Płatności można dokonać gotówką, przelew bankowy, przelewem bankowym lub kartą kredytową Jeśli płacisz kartą kredytową / debetową, firma Ontrack prześle Ci link do bezpiecznej platformy płatniczej strony trzeciej, aby dokonać płatności po zakończeniu przez nas pracy. Niektóre Usługi, takie jak wykazy plików (patrz Opis usługi), są płatne przed rozpoczęciem świadczenia Usług. W przypadku innych Usług po zrealizowaniu Zamówienia należy dokonać płatności na rzecz firmy Ontrack przed zwrotem odzyskanych danych. Klienci biznesowi, którzy wnioskują o linię kredytową, muszą opłacać faktury w uzgodnionych terminach, które są uzależnione od przesłania firmie Ontrack podpisanego potwierdzenia zamówienia lub ważnego zamówienia.

11.3 Jeśli nie zapłacisz nam którejkolwiek kwoty należnej zgodnie z niniejszymi Warunkami, możemy zatrzymać Sprzęt i Dane do momentu dokonania pełnej płatności. Jeśli nie dokonasz pełnej płatności w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni kalendarzowych od terminu płatności, możemy bez ponoszenia odpowiedzialności lub dalszych konsultacji z Tobą zutylizować Twój Sprzęt i/ lub Dane zgodnie z obowiązującym prawem. Będziemy również naliczać odsetki ustawowe od zaległej kwoty. . Odsetki te będą naliczane codziennie od terminu wymagalności do dnia faktycznej zapłaty zaległej kwoty, zarówno przed, jak i po wydaniu postanowienia sądu.

12. Nasza odpowiedzialność za straty poniesione przez ciebie

12.1 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenie, fizyczne lub inne uszkodzenie lub zniszczenie Twojego Sprzętu, twoich Danych lub jakiegokolwiek innego sprzętu, które mogą wystąpić, ani za unieważnienie jakichkolwiek gwarancji w odniesieniu do Twojego Sprzętu lub innego sprzętu, albo: przed otrzymaniem przez nas Twojego Sprzętu, Danych lub innego sprzętu; lub w trakcie świadczenia przez nas Usług, w przypadku gdy takie uszkodzenie, zniszczenie lub unieważnienie wynika z świadczenia przez nas Usług zgodnie z niniejszymi Warunkami.

12.2 Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby zadbać o Twój Sprzęt lub Dane w naszym posiadaniu, nie będziemy wobec Ciebie odpowiedzialni za utratę, zniszczenie lub inne uszkodzenie Twojego Sprzętu lub Danych w wyniku normalnego zużycia.

12.3 W żaden sposób nie wyłączamy ani nie ograniczamy naszej odpowiedzialności wobec Ciebie, jeśli byłoby to niezgodne z prawem. Obejmuje to naszą odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem naszych pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców; za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd; oraz dla Konsumentów za naruszenie Twoich praw w związku z Usługami i wadliwymi Usługami zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020, poz. 287). .

12.4 Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego punktu 12, nasza całkowita odpowiedzialność wobec Ciebie, wynikająca z Umowy lub z nią związana, niezależnie od tego czy odpowiedzialność ma charakter kontraktowy, deliktowy (w tym zaniedbanie), czy wynika z naruszenia ustawowego obowiązku lub w inny sposób, jest ograniczona do (i) w przypadku naruszenia poufności, ochrony danych lub własności intelektualnej - do kwoty 10 000 PLN lub wysokości Opłaty należnej na podstawie stosownej Umowy – wypłacana jest wyższa kwota; lub (ii) w każdym innym przypadku – do wysokości Opłaty należnej na podstawie niniejszej Umowy.

12.5 Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej, wynikającej z niniejszych Warunków lub Umowy lub w związku z nimi, niezależnie od tego czy odpowiedzialność ma charakter kontraktowy, deliktowy (w tym zaniedbanie), czy wynika z naruszenia ustawowego obowiązku lub w inny sposób, za jakiekolwiek pośrednie lub następcze straty, utratę zysków lub utratę sprzedaży lub firmy.

12.6 Korzystanie z usług firm kurierskich. Odbierając sprzęt przed rozpoczęciem świadczenia usług lub dostarczając odzyskane Dane i/ lub oryginalny Sprzęt, korzystamy z usług uznanych w kraju firm kurierskich. Akceptując korzystanie przez nas z usług firm kurierskich, zgadzasz się, że wszelkie straty lub uszkodzenia Sprzętu lub Danych będą wyraźnie podlegać warunkom określonym przez odpowiednią firmę kurierską, w tym ograniczeniom odpowiedzialności i limitom odszkodowań. Niniejszym zrzekasz się wszelkich praw do wnoszenia wszelkich roszczeń przeciwko firmie Ontrack z tytułu utraty lub uszkodzenia Danych lub Sprzętu wynikających z zaniedbania i / lub naruszenia umowy przez firmę kurierską, wykraczających poza określony przez nią system odszkodowań.

13. Zwolnienie z odpowiedzialności

13.1 Zwolnisz nas w pełni w odpowiedzialności i zabezpieczysz nas przed wszelkimi roszczeniami, kosztami, odszkodowaniami, zobowiązaniami, wydatkami (w tym między innymi dotyczącymi kosztów prawnych), żądaniami i wyrokami zasądzonymi przeciwko nam lub poniesionymi lub zapłaconymi przez nas w wyniku lub w związku z jakimikolwiek Twoimi działaniami, zaniechaniami i/ lub zaniechaniami związanymi z Umową i niniejszymi Warunkami.

14. W jaki sposób możemy korzystać z twoich danych osobowych (dane kontaktowe konsumenta i klienta biznesowego)

14.1 Będziemy wykorzystywać dane osobowe, które nam przekazujesz, w celu świadczenia Ci Usług i doukmentowania płatności za Usługi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże Ontrack może nie być w stanie świadczyć Usług, jeśli zdecydujesz się nie podawać swoich danych osobowych lub wycofasz zgodę w dowolnym momencie. Gromadzimy Twoje dane osobowe: (i) gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub w jakikolwiek inny sposób oraz (ii) w ramach zwykłej relacji z Tobą podczas świadczenia Usług (w tym dane osobowe, które pozyskujemy w trakcie zarządzania płatnościami).

14.2 Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe, obejmują: (i) świadczenie Usług i realizację Twojego Zamówienia; (ii) uzyskiwanie opinii na temat naszych Usług oraz (iii) marketing bezpośredni, za odpowiednią zgodą prawną.

14.3 Możemy ujawniać Twoje dane osobowe innym podmiotom z grupy KLDiscovery (do której należy Ontrack), których pełna lista znajduje się w naszej Polityce prywatności, oraz (i) organom prawnym i regulacyjnym w celu zgłaszania wszelkich faktycznych lub podejrzewanych naruszeń obowiązującego prawa lub regulacji; (ii) naszych księgowych, audytorów, prawników i innych zewnętrznych profesjonalnych doradców; (iii) podmioty zewnętrzne będące podmiotami przetwarzającymi (takie jak dostawcy usług płatniczych; firmy wysyłkowe / kurierskie; dostawcy technologii, podmioty przetwarzające, które świadczą usługi zgodności). Celem ujawnienia innym podmiotom jest wypełnienie naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie lub w uzasadnionych celach biznesowych, zgodnie z obowiązującym prawem. Wdrożyliśmy środki bezpieczeństwa opisane w naszej Polityce Prywatności i wszystkie podmioty są zobowiązane do wdrożenia środków bezpieczeństwa zapewniających wysoki poziom ochrony.

14.4 Bez wpływu na jakiekolwiek z Twoich ustawowych praw, w każdej chwili będziesz mieć prawo do: (i) dostępu i uzyskania informacji o charakterze, przetwarzaniu lub ujawnianiu Twoich danych osobowych; (ii) sprostowania swoich danych osobowych; (iii) żądania, z uzasadnionych powodów, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; (iv) wniesienia sprzeciwu - z uzasadnionych powodów - wobec przetwarzania Twoich danych osobowych; (v) zażądania przeniesienia Twoich danych osobowych do innego administratora; (vi) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; oraz (vii) złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych.

14.5 Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki, potwierdzasz otrzymanie informacji na temat przechowywania i wykorzystywania Twoich danych osobowych zgodnie z warunkami naszej Polityki prywatności, która jest dostępna pod adresem https://www.ontrack.com/pl-pl/odzyskiwanie-danych/regulamin#przetwarzania-danych.

15. Jak przetwarzamy dane osobowe (odzyskiwane dane)

15.1 Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki, jesteś świadomy, że przechowywanie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych odbywa się zgodnie z warunkami naszej Umowy o przetwarzanie danych, która jest dostępna pod adresem https://www.ontrack.com/pl-pl/odzyskiwanie-danych/regulamin#przetwarzania-danych .

16. Informacje poufne

16.1 Każda ze stron zobowiązuje się nie ujawniać żadnych Informacji Poufnych drugiej strony osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody strony ujawniającej Informacje Poufne oraz: (i) wykorzystywać takie Informacje poufne wyłącznie w celu wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków; (ii) stosować te same metody i stopień ostrożności, aby zapobiec ujawnieniu informacji poufnych, jakie stosuje, aby zapobiec ujawnieniu własnych informacji zastrzeżonych i poufnych, ale w żadnym wypadku nie mniej niż należyta staranność; oraz (iii) ujawniać Informacje poufne swoim pracownikom i zatwierdzonym stronom trzecim, tylko na zasadzie ograniczonego dostępu, pod warunkiem, że wszystkie takie osoby są zobowiązane do zachowania poufności w sposób nie mniej uciążliwy niż określony w niniejszych Warunkach.

16.2 Zobowiązania do zachowania poufności nie mają zastosowania do żadnych Informacji poufnych: (i) które trafiają do domeny publicznej bez winy strony otrzymującej; (ii) które były znane stronie otrzymującej przed otrzymaniem od drugiej strony; (iii) które zostały ujawnione stronie otrzymującej przez stronę trzecią (inną niż pracownicy lub przedstawiciele którejkolwiek ze stron) w okolicznościach, w których takie ujawnienie nie narusza żadnego zobowiązania do zachowania poufności wobec strony ujawniającej Informacje poufne; lub (iv) które zostały niezależnie opracowane przez stronę otrzymującą bez uciekania się do Informacji poufnych.

17. Inne ważne warunki

17.1 Niniejsza Umowa jest zawarta między Tobą a nami. Żadna inna osoba nie ma żadnych praw do egzekwowania któregokolwiek z jej warunków. Każdy z ustępów niniejszych Warunków działa osobno. Jeśli jakikolwiek sąd lub odpowiedni organ zdecyduje, że którykolwiek z nich jest niezgodny z prawem i / lub niewykonalny, pozostałe ustępy zachowają pełną moc i skuteczność. Jeśli zwlekamy z podjęciem kroków przeciwko Tobie w związku z zerwaniem przez Ciebie niniejszej umowy, nie przeszkodzi nam to w podjęciu kroków przeciwko Tobie w późniejszym terminie.

17.2 Możemy zmienić Usługi, aby dostowoać je do zmian w odpowiednich przepisach i wymaganiach regulacyjnych oraz wprowadzić drobne modyfikacje techniczne i ulepszenia, na przykład w celu zniwelowania zagrożenia bezpieczeństwa. Zmiany te nie wpłyną na korzystanie z Usług. Ponadto możemy wprowadzić więcej istotnych zmian w niniejszych Warunkach lub Usługach, ale jeśli to zrobimy, powiadomimy Cię, a następnie możesz skontaktować się z nami, aby zakończyć Umowę, zanim zmiany wejdą w życie i otrzymać zwrot kosztów za wszelkie opłacone Usługi, których nie wykonaliśmy.

17.3 Oprócz wszelkich innych praw przysługujących Ci na mocy przepisów ustawowych lub wykonawczych, jeśli mieszkasz w Unii Europejskiej, możesz mieć możliwość składania skarg na platformie internetowego rozstrzygania sporów Unii Europejskiej („Platforma”), która ułatwia rozstrzyganie sporów online. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź Platformę pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Firma Ontrack nie zamierza wykorzystywać Platformy do rozstrzygania sporów i akceptujesz, że Ontrack nie ma obowiązku korzystania z Platformy w celu rozstrzygania jakichkolwiek sporów.

17.4 Niniejsze warunki podlegają prawu polskiemu i każda ze Stron może wszcząć postępowanie przed sądami polskimi.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do [NAZWA PODMIOTU, ADRES, NUMER TELEFONU ORAZ, JEŚLI DOSTĘPNE, NUMER FAKSU I ADRES E-MAIL DO WPISANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ]

Ja / My [*] niniejszym informuję / informujemy [*] o moim / naszym [*] odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów [*] / o świadczenie następującej usługi [*],

Zamówionych/zamówionej dnia [*] / otrzymanych/otrzymajej dnia [*],

Imię i nazwisko konsumenta (-ów),

Adres konsumenta (-ów),

Podpis konsumenta (-ów) (tylko jeśli formularz jest przesyłany w wersji papierowej),

Data

[*] Niepotrzebne skreślić

 

Wejście w życie: 1 czerwca 2019 r.


Umowa powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych

Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych ma zastosowanie do: (iKLDiscovery Ontrack, ul. Jana III Sobieskiego 11, 40-082 Katowice, NIP 954 24 96 597, REGON 27834871, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS 0000228101, kapitał zakładowy 860 000 PLN („Ontrack”); oraz (ii) Klienta składającego zamówienie na usługi Ontrack zgodnie z obowiązującymi warunkami świadczenia usług („Warunki”).

Strony uzgodniły, że warunki niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych mają zastosowanie do przetwarzania Danych osobowych (zgodnie z definicją poniżej), które jest niezbędne, aby firma Ontrack mogła świadczyć usługi na rzecz Klienta.

DEFINICJE

W niniejszej Umowie powierzenia przetwarzania danych:

Administrator Danych

Administrator danych ma znaczenie nadane temu terminowi (lub terminowi „administrator”) w przepisach o ochronie danych;

Podmiot Przetwarzający dane

Podmiot przetwarzający dane ma znaczenie nadane temu terminowi (lub terminowi „podmiot przetwarzający”) w przepisach o ochronie danych;

Przepisy o ochronie danych

oznacza wszelkie obowiązujące prawo wiążące Klienta i firmę Ontrack w związku z Usługami w ramach Umowy, w tym: (i) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych (Dz.U. 2018, poz. 1000) ; (ii) RODO i/ lub wszelkie odpowiadające lub równoważne przepisy lub regulacje krajowe; oraz (ii) w państwach członkowskich Unii Europejskiej - wszystkie odpowiednie przepisy ustawowe lub wykonawcze wprowadzające w życie RODO lub związane z RODO.

Osoba, której dane dotyczą

ma znaczenie nadane temu terminowi w przepisach o ochronie danych;

Żądanie Osoby, której dane dotyczą

oznacza żądanie osoby, której dane dotyczą, w celu skorzystania z praw osób, których dane dotyczą, wynikających z przepisów o ochronie danych;

RODO

oznacza Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (UE) 2016/679;

Dane Osobowe

Dane osobowe ma znaczenie nadane temu terminowi w przepisach o ochronie danych i obejmuje wszystkie dane osobowe przekazane firmie Ontrack przez Klienta;

Naruszenie ochrony danych osobowych

oznacza każde naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmiany, nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do Danych Osobowych;

Personel

oznacza każdego obecnego, byłego lub przyszłego pracownika, konsultanta, pracownika tymczasowego, stażystę, innego pracownika nie zatrudnionego na stałe, zleceniobiorcę, pracownika oddelegowanego lub inny personel;

Przetwarzanie

ma znaczenie nadane temu terminowi w przepisach o ochronie danych (a terminy pokrewne, takie jak „przetwarzać”, mają powiązane znaczenie);

Podmiot dalej przetwarzający lub subprocesor

Podmiot dalej przetwarzający oznacza inny Podmiot przetwarzający dane zatrudniony przez KLDiscovery Ontarck w imieniu Klienta do wykonywania czynności przetwarzania w odniesieniu do Danych w ramach usług, które odnoszą się bezpośrednio do Usługi głównej. Nie obejmuje to usług pomocniczych, takich jak usługi telekomunikacyjne, ogólne usługi pocztowe/ transportowe, usługi serwisowe lub usługi wsparcia użytkownika lub utylizacja nośników danych i dokumentów papierowych, a także inne działania oparte na oprogramowaniu lub sprzęcie; oraz

Organ nadzorujący

oznacza każdą lokalną, krajową lub międzynarodową agencję, departament, urzędnika, parlament, osobę publiczną lub ustawową lub jakikolwiek organ rządowy, organizację zawodową, organ regulacyjny lub nadzorczy, zarząd lub inny organ odpowiedzialny za stosowanie przepisów o ochronie danych.

 

PRZEPISY DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH

1. Podmiot przetwarzający i Administrator danych

1.1 Strony uzgadniają, że w odniesieniu do Danych chronionych Klient będzie Administratorem danych, a firma Ontrack Podmiotem przetwarzającym dane. Przyjmuje się, że Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność, jakość, integralność i wiarygodność wszelkich Danych chronionych oraz za sposoby, za pomocą których uzyskał takie Dane chronione.

1.2 Klient gwarantuje, oświadcza i zobowiązuje się, że: (i) wszystkie Dane chronione używane w związku z usługami zgodnie z Warunkami będą pod każdym względem zgodne z Przepisami o Ochronie Danych; (ii) wszystkie polecenia przekazane firmie Ontrack w odniesieniu do Danych chronionych będą zawsze zgodne z Przepisami o ochronie danych; (iii) uzyskał wszystkie niezbędne zgody od dowolnej Osoby, której dane dotyczą, której Dane osobowe są zawarte w Danych chronionych lub w inny sposób posiada odpowiednie zezwolenie prawne na przekazanie firmie Ontrack Danych chronionych; oraz (iv) będzie przestrzegać warunków niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych.

1.3 Firma Ontrack gwarantuje, oświadcza i zobowiązuje się: (i) przetwarzać Dane chronione wyłącznie w zakresie niezbędnym w związku z Usługami; oraz (ii) przetwarzać Dane chronione zgodnie z udokumentowanymi poleceniami Klienta i wymogami Przepisów o ochronie danych; (iii) bezzwłocznie poinformować Klienta, jeśli uzna, że polecenia Klienta naruszają Przepisy o ochronie danych lub jeśli nie będzie w stanie zastosować się do poleceń Klienta dotyczących przetwarzania danych chronionych (czy to w wyniku zmiany obowiązującego prawa, czy też zmiany w poleceniach Klienta); oraz (iv) będzie przestrzegać warunków niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych.

2. Instrukcje i szczegóły przetwarzania

2.1 Przetwarzanie danych chronionych, które ma być przeprowadzone przez firmę Ontrack na mocy niniejszego Załącznika, obejmuje Przetwarzanie niezbędne do świadczenia usług przez firmę Ontrack.

3. Środki techniczne i organizacyjne

3.1 Firma Ontrack wdroży i będzie utrzymywać, na swój koszt, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w odniesieniu do przetwarzania i bezpieczeństwa Danych chronionych zgodnie z Przepisami o ochronie danych, w szczególności zgodnie z art. 32-34 RODO. Firma Ontrack zapewni odpowiednie dostosowanie środków technicznych i organizacyjnych do szczególnych zagrożeń, jakie stwarzają jego czynności przetwarzania, w szczególności w celu zabezpieczenia Danych chronionych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem.

4. Korzystanie z Personelu i Podmiotów dalej przetwarzających

4.1 Z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie 4.2, firma Ontrack nie będzie angażować żadnego Podmiotu dalej przetwarzającego do wykonywania jakichkolwiek czynności przetwarzania w odniesieniu do Danych chronionych bez uprzedniej pisemnej zgody Klienta. W przypadku udzielenia zezwolenia, przed ujawnieniem informacji dowolnemu zatwierdzonemu Podmiotowi dalej przetwarzającemu, firma Ontrack przygotuje dla Podmiotu dalej przetwarzającego pisemne warunki przetwarzania danych równoważne z warunkami określonymi w niniejszej Umowie. Uznaje się, że o ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, firma Ontrack ponosi pełną odpowiedzialność wobec Klienta za wykonanie zobowiązań każdego Podmiotu dalej przetwarzającego. Firma Ontrack poinformuje Klienta o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub wymiany podmiotów dalej przetwarzających i zapewni Klientowi rozsądną możliwość wniesienia sprzeciwu, z uzasadnionych powodów, wobec wszelkich zmian lub wymiany.

4.2 Zatwierdzone Podmioty dalej przetwarzające na dzień niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych wymieniono w Załączniku 1.

4.3 Firma Ontrack zapewni wiarygodność swojego Personelu, który ma dostęp do Danych chronionych i zapewni, że będzie przetwarzał je tylko wtedy, gdy będzie to absolutnie konieczne dla Usług świadczonych w ramach Umowy, zapewni, że Personel jest w pełni świadomy środków, które należy wprowadzić, oraz kroków, które należy podjąć przy przetwarzaniu Danych chronionych z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych i zapewnia, że Personel zobowiązał się do ochrony poufności Danych chronionych, w tym poprzez odpowiedni obowiązek zachowania poufności (na podstawie pisemnej umowy lub w inny sposób) w odniesieniu do Danych chronionych.

5. Pomoc w zakresie przestrzegania przez Klienta przepisów oraz prawa Osoby, której dane dotyczą

5.1 Firma Ontrack bezzwłocznie przekaże Klientowi wszystkie otrzymane żądania Osoby, której dane dotyczą. Firma Ontrack zapewni Klientowi pomoc, jakiej ten w uzasadniony sposób wymaga (biorąc pod uwagę charakter Przetwarzania i informacje dostępne firmie Ontrack), w zapewnieniu realizacji zobowiązań Klienta wynikających z Przepisów o ochronie danych w odniesieniu do: (i) bezpieczeństwa Przetwarzania danych; (ii) oceny skutków dla ochrony danych (zgodnie z definicją tego terminu w Przepisach o ochronie danych); (iii) uprzednich konsultacji z Organem nadzorującym dotyczącym przetwarzania wysokiego ryzyka; oraz (iv) powiadomienia kierowanego do Organu nadzorującego i/ lub powiadomień kierowanych przez Klienta do Osób, których dane dotyczą, w odpowiedzi na jakiekolwiek Naruszenie ochrony danych osobowych, pod warunkiem, że w przypadku, gdy taka pomoc jest nieproporcjonalna pod względem czasu i zasobów dla firmy Ontrack, Klient zapłaci wynagrodzenie firmie Ontrack za udzielenie pomocy.

6. Międzynarodowe przesyłanie danych osobowych

6.1 Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez Ontrack na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), a Ontrack nie przekazuje żadnych Danych osobowych poza EOG bez uprzedniej pisemnej zgody Klienta.

7. Dokumentacja, informacje i audyt

7.1 Firma Ontrack będzie: (i) tworzyć; (ii) aktualizować; oraz (ii) utrzymywać pełną i rzetelną dokumentację dotyczącą całego Przetwarzania Danych chronionych.

7.2 Firma Ontrack przyznaje Klientowi prawo do audytu, nie częściej niż raz w roku kalendarzowym i po uprzednim pisemnym powiadomieniu co najmniej na 30 (trzydzieści) dni przed planowaną kontrolą, w normalnych godzinach pracy i z uwzględnieniem podjęcia uzasadnionych zobowiązań do zachowania poufności, w celu dostępu do i kopiowania dokumentacji dotyczącej Przetwarzania Danych chronionych i zapewni Klientowi wszelką uzasadnioną pomoc w egzekwowaniu jego praw do audytu. Prawo do audytu nie obejmuje żadnego centrum przetwarzania danych strony trzeciej ani innego obiektu strony trzeciej, w którym znajduje się sprzęt serwerowy, w którym dozwolona jest wyłącznie kontrola wizualna i w obecności strony trzeciej.

7.3 Firma Ontrack na żądanie i koszt Klienta niezwłocznie przekaże mu wszelkie informacje niezbędne do umożliwienia mu wykazania realizacji jego zobowiązań wynikających z Przepisów o ochronie danych, w zakresie, w jakim firma Ontrack jest w stanie udzielić takich informacji.

8. Powiadomienie o naruszeniu

8.1 W przypadku każdego Naruszenia ochrony danych osobowych obejmującego Dane chronione, firma Ontrack bez zbędnej zwłoki: (i) powiadomi Klienta o Naruszeniu ochrony danych osobowych; oraz (ii) przekaże Klientowi szczegóły dotyczące Naruszenia ochrony danych osobowych.

9. Usunięcie lub zwrot danych osobowych i ich kopii

9.1 Firma Ontrack, na pisemne żądanie Klienta, usunie lub zwróci mu wszystkie przekazane niego Dane chronione, w powszechnie używanej formie, w rozsądnym terminie po jednym ze zdarzeń, które nastąpi wcześniej: (i) zakończenie świadczenia odpowiednich usług odzyskiwania danych zgodnie z Warunkami związanymi z przetwarzaniem; lub (ii) gdy Przetwarzanie przez firmę Ontrack jakichkolwiek Danych chronionych nie jest już wymagane w celu wykonywania przez Ontrack odpowiednich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych i firma Ontrack usunie istniejące kopie (chyba że przechowywanie jakichkolwiek Danych chronionych jest wymagane przez obowiązujące prawo oraz, w stosownych przypadkach, firma Ontrack poinformuje Klienta o każdym takim wymogu). Firma Ontrack zapewni, że jego Podmioty dalej przetwarzające podejmą takie same działania w odniesieniu do Danych chronionych.

9.2 W przypadku, gdy Dane chronione pozostaną w posiadaniu lub pod kontrolą firmy Ontrack przez jakikolwiek okres dłuższy niż 12 (dwanaście) miesięcy bez żadnych aktywnych poleceń od Klienta, firma Ontrack usunie i / lub zniszczy takie Dane chronione.

10. Zwolnienie z odpowiedzialności

10.1 Każda Strona („Strona zwalniająca z odpowiedzialności”) zwolni z odpowiedzialności i zabezpieczy drugą Stronę („Strona zwolniona z odpowiedzialności”) przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, działaniami, ugodami, odsetkami, opłatami, procedurami, wydatkami, poniesionymi stratami i odszkodowaniami wypłaconymi, zasądzonymi lub uzgodnionymi w ramach ugody do zapłaty przez Stronę zwolnioną z odpowiedzialności, wynikającymi z lub w związku z nieprzestrzeganiem przez Stronę zwalniającą z odpowiedzialności warunków niniejszej Umowy o powierzeniu przetwarzania danych i/ lub naruszeniem Przepisów o ochronie danych.

11. Odpowiedzialność

11.1 Całkowita odpowiedzialność każdej ze Stron wynikająca z niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych w żadnym wypadku nie może przekroczyć limitów umownych określonych i uzgodnionych w Warunkach.

12. Okres obowiązywania i wypowiedzenie

12.1 Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych zaczyna obowiązywać z Datą wejścia w życie i będzie obowiązywać tak długo, jak firma Ontrack zgodnie z Umową będzie przetwarzać Dane chronione, o ile Umowa nie zostanie rozwiązana za porozumieniem Stron.

13. Prawo właściwe

13.1 Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych podlega warunkom wyboru prawa właściwego określonym w Warunkach.

Data: 1 maja 2021

 

ZALACZNIK 1 - PODMIOTY DALEJ PRZETWARZAJACE I PRZEKAZYWANIE DANYCH

Żaden nie został zatwierdzony


Opis usług odzyskiwania danych przez firmę Ontrack

Aktualizacja: 1 czerwca 2019 r.

1. Opis usługi

  1. Ontrack odzyska jak najwięcej danych z jednego lub więcej uszkodzonych nośników danych lub podejmie próbę przywrócenia ich czytelności za pomocą odpowiednich środków.
  2. Odzyskiwanie danych odbywa się w kilku możliwych etapach:
   1. Ocena Freeval - patrz punkt 2 poniżej;
   2. Ocena Freeval dla smartfonów i tabletów - patrz punkt 3 poniżej;
   3. Diagnoza - opcjonalnie - patrz punkt 4 poniżej;
   4. Odzyskiwanie danych - patrz punkty 5, 6 i 7 poniżej; i/ lub
   5. Zdalne odzyskiwanie danych - patrz punkt 8 poniżej.
  3. Niezależnie od największej staranności i doświadczenia Ontrack odczytanie usuniętych i/ lub uszkodzonych danych może nie być możliwe, nawet przy użyciu narzędzi i technologii Ontrack. Dlatego Ontrack nie może zagwarantować, że dane na uszkodzonych nośnikach można odzyskać, naprawić lub odczytać.
  4. Dodatkowo, nawet przy zastosowaniu najwyższych standardów technicznych i przetwarzania zgodnych ze stanem techniki, operacje przetwarzania niezbędne do odzyskania danych obejmują ryzyko częściowej lub całkowitej utraty pozostałych danych i/ lub jedynie częściowej możliwości odzyskania danych z uszkodzonych nośników. Klient przyjmuje do wiadomości, że istnieje ryzyko, że: (i) gdy nie będzie można już odzyskać istniejących danych, dodatkowe dane zostaną utracone; (ii) odzyskane dane nie będą mogły być wykorzystane przez klienta; (iii) informacje zawarte na nośnikach danych zostaną zniszczone częściowo lub w całości; oraz (iv) dostarczone nośniki danych, oprogramowanie i inne elementy zostaną uszkodzone, zniszczone lub staną się bezużyteczne.

2. Ocena Freeval

  1. Ocena Freeval obejmuje badanie rodzaju i zakresu uszkodzeń danych, a także badanie możliwości odzyskania danych na nośniku danych. Pierwszym krokiem jest ustalenie, czy uszkodzenie jest logiczne i/ lub fizyczne oraz czy nośnik danych musi zostać wysłany do laboratorium typu “clean room” w celu przeprowadzenia procesu odzyskiwania danych. Ponadto podana jest ocena spodziewanego wyniku odzyskiwania danych.
  2. Ocena Freeval może zostać przeprowadzona w laboratorium Ontrack lub poprzez zdalne połączenie z własnymi systemami klienta przy użyciu technologii Ontrack Remote Data Recovery („RDR”) (patrz punkt 8).
  3. Po dokonaniu oceny Freeval, firma Ontrack poinformuje klienta o spodziewanym wyniku po przeprowadzeniu odzyskiwania danych. Możliwe są następujące szacunki spodziewanego wyniku odzyskiwania danych:
   1. Doskonale - spodziewamy się, że większość (90–100%) rzeczywistych danych można odzyskać i będzie można je odczytać w odpowiedniej aplikacji.
   2. Dobrze - spodziewamy się, że dużą część rzeczywistych danych (50–100%) można odzyskać i będzie można je odczytać w odpowiedniej aplikacji.
   3. Częściowe - spodziewamy się, że niewielką część rzeczywistych danych (mniej niż 50%) można odzyskać i będzie można je odczytać w odpowiedniej aplikacji.
   4. Nie do odzyskania - nie możemy uzyskać dostępu do danych na Twoim nośniku danych.
   5. Złożone - na tym etapie nie jesteśmy w stanie podać dokładnego odsetka spodziewanych danych, jakie można odzyskać. Należy zbadać inne opcje odzyskiwania danych.
  4. Ocena Freeval nie może zagwarantować zgodności z progami procentowymi wymienionymi w punkcie 2 (3) powyżej, ponieważ mogą wystąpić uszkodzenia, które są trudne do wykrycia lub których nie można wykryć za pomocą oceny Freeval.
  5. Oprócz oszacowania możliwości odzyskania danych, firma Ontrack poinformuje Klienta, jak długo potrwa odzyskanie danych oraz jaki będzie koszt usługi.
  6. Na życzenie Klienta firma Ontrack może, po dokonaniu oceny Freeval, przeprowadzić za opłatą rozszerzoną Diagnozę, w ramach której zostanie utworzona lista plików Verifile, na podstawie której można dokładniej określić ilość danych, które mogą zostać odzyskane.
  7. Jeśli klient na podstawie wyników Oceny Freeval złoży zamówienie na odzyskanie danych, firma Ontrack je wykona (patrz punkt 5).
  8. Klient może zrezygnować z odzyskiwania danych po ocenie Freeval, w którym to przypadku zamówienie jest zakończone. Jeśli składając zamówienie klient wyraził takie żądanie, nośnik danych zostanie mu zwrócony za opłatą ukazaną w ofercie. W przeciwnym razie nośnik zostanie zniszczony.
  9. W zależności od rodzaju nośnika, ocena Freeval może prowadzić do przeniesienia danych na inny nośnik i zniszczenia oryginalnego nośnika.

3. Ocena Freeval dla smartfonów i tabletów

  1. Ocena Freeval obejmuje badanie rodzaju i zakresu uszkodzeń danych, a także badanie możliwości odzyskania danych na nośniku. Pierwszym krokiem jest ustalenie, czy uszkodzenie jest logiczne i/ lub fizyczne oraz czy nośnik danych należy przesłać do laboratorium telefonicznego w celu przeprowadzenia procesu odzyskiwania danych. Ponadto podana jest ocena spodziewanego wyniku odzyskiwania danych.
  2. Ocena Freeval zostanie przeprowadzona w laboratorium firmy Ontrack.
  3. Firma Ontrack wymaga od klienta podania kodu dostępu do smartfona lub tabletu.
  4. Firma Ontrack poinformuje klienta po dokonaniu oceny Freeval, jak skuteczne będzie dalsze działanie w celu odzyskania danych. Możliwe są następujące szacunki oczekiwanego wyniku odzyskiwania danych:
   1. Dobrze – spodziewamy się uzyskania dostępu do obszaru pamięci i odzyskania danych.
   2. Nie do odzyskania - nie jesteśmy w stanie uzyskać dostępu do obszaru pamięci i odzyskać żadnych danych.
   3. Złożone - nie jesteśmy w stanie wskazać, czy na tym etapie możemy uzyskać dostęp do obszaru pamięci. Należy zbadać inne opcje odzyskiwania danych, co może wymagać diagnozy (patrz punkt 4).
  5. Ocena Freeval nie może zagwarantować zgodności ze spodziewaną oceną odzyskiwania danych w punkcie 3 (4) powyżej, ponieważ mogą wystąpić uszkodzenia, które są trudne do wykrycia lub których nie można wykryć w ramach oceny Freeval.
  6. Oprócz oszacowania możliwości odzyskania danych, firma Ontrack poinformuje klienta, ile czasu zajmie odzyskiwanie danych oraz jaki będzie koszt usługi.
  7. Jeśli klient na podstawie wyników oceny Freeval złoży zamówienie na odzyskanie danych, firma Ontrack je wykona (patrz punkt 5).
  8. Klient może zrezygnować z odzyskiwania danych po ocenie Freeval, w którym to przypadku zamówienie jest zakończone. Jeśli składając zamówienie klient wyraził takie żądanie, nośnik danych zostanie mu zwrócony za opłatą wskazaną w ofercie. W przeciwnym razie (nośnik) smartfon/tablet zostanie zniszczony.

4. Diagnoza / wynik diagnozy

  1. Na życzenie klienta firma Ontrack może przeprowadzić odpłatną diagnozę po ocenie Freeval w celu określenia ilości danych, które prawdopodobnie będą możliwe do odzyskania.
   1. W niniejszej Diagnozie zostanie określony rodzaj i zakres uszkodzenia danych, dokładne określenie możliwości odzyskania danych na nośniku danych dostarczonym przez klienta oraz ilość plików/ danych, które prawdopodobnie można będzie odzyskać. Prognozy dotyczące czytelności danych z powodu innych przyczyn uszkodzeń nie zawsze są wiarygodne, a nawet niemożliwe, a Ontrack nie oferuje żadnej gwarancji w tym zakresie.
   2. Ponadto nie jest możliwe sprawdzenie użyteczności danych w połączeniu z odpowiednią aplikacją w ramach niniejszej diagnozy.
  2. Diagnozę można przeprowadzić w laboratorium Ontrack lub poprzez zdalne połączenie z własnymi systemami klienta (z wykorzystaniem technologii Ontrack RDR (patrz punkt 8)).
  3. Po przeprowadzeniu diagnozy firma Ontrack poinformuje klienta, jakie środki są konieczne do odzyskania danych, jakie pliki/ dane będą mogły zostać odzyskane, ile czasu zajmie odzyskiwanie danych i jaki będzie koszt usługi.
  4. W zależności od rodzaju nośnika Diagnoza może doprowadzić do przeniesienia danych na inny nośnik i zniszczenia nośnika oryginalnego.
  5. Firma Ontrack utworzy szczegółową listę danych/ plików (Verifile), które spodziewa się odzyskać. Lista plików zawiera identyfikację plików pod kątem ich oczekiwanej użyteczności:
   1. Zielony - dane najprawdopodobniej będą działać/ otwierać się w odpowiedniej aplikacji.
   2. Żółty - dane lub pliki są częściowo uszkodzone - może to spowodować, że pliki nie będą mogły być otwierane i edytowane w odpowiedniej aplikacji. Możliwe, że uszkodzone pliki można naprawić, ale nie jest to częścią oferowanego odzyskiwania danych.
   3. Czerwony - dane lub pliki są uszkodzone - prawdopodobnie spowoduje to, że pliki nie będą mogły być otwierane i edytowane w odpowiedniej aplikacji.
  6. Istnieją specjalne scenariusze utraty danych, w których na liście plików (Verifile) nie podaje się kolorowych oznaczeń. Jeśli tak jest, jest to wskazane na piśmie w Diagnozie.
  7. Jeśli klient na podstawie listy plików złoży zamówienie na odzyskanie danych, firma Ontrack je wykona (patrz punkt 5).
  8. Jeśli klient zdecyduje się nie przeprowadzać odzyskiwania danych na podstawie listy plików (Verifile), zamówienie jest zakończone. Jeśli składając zamówienie na diagnozę klient wyraził takie żądanie, nośnik danych zostanie mu zwrócony za opłatą wskazaną w ofercie. W przeciwnym razie nośnik zostanie zniszczony.

5. Odzyskiwanie danych po ocenie Freeval

  1. Jeśli klient złoży zamówienie na odzyskanie danych w oparciu o wyniki oceny Freeval i ofertę odzyskiwania danych, firma Ontrack przeprowadzi odzyskiwanie danych.
  2. Jeśli ocena Freeval została przeprowadzona zdalnie, odzyskiwanie danych można przeprowadzić za pomocą technologii Ontrack RDR (patrz punkt 8).
  3. Oprócz oddzielnego nośnika danych z odzyskanymi danymi, firma Ontrack zwróci uszkodzony nośnik danych, jeśli klient tego zażąda przy składaniu zamówienia.
  4. Na życzenie klienta za osobną opłatą uszkodzony nośnik danych może być zabezpieczony i  przechowywany w sejfie w firmie Ontrack w celu zabezpieczenia dowodów.
  5. Na żądanie klienta Ontrack może bezpłatnie usunąć i/ lub zutylizować nośnik danych zgodnie z przepisami o ochronie danych.
  6. Jeśli ilość odzyskanych danych jest znacznie mniejsza niż szacowana w ocenie Freeval, zamówienie zostanie uznane za niewykonane.
  7. W okolicznościach określonych w pkt. 5 (6) powyżej, klient będzie miał 2 możliwości:

   Wariant 1. Firma Ontrack bezpłatnie utworzy szczegółową listę plików (Verifile) dla klienta, zawierającą dane/ pliki, które spodziewa się odzyskać. Lista plików zawiera wskazanie plików pod kątem ich oczekiwanej użyteczności:
   1. Zielony - dane najprawdopodobniej będą działać/ otwierać się w odpowiedniej aplikacji.
   2. Żółty - dane lub pliki są częściowo uszkodzone - może to spowodować, że pliki nie będą mogły być otwierane i edytowane w odpowiedniej aplikacji. Możliwe, że uszkodzone pliki można naprawić, ale nie jest to częścią oferowanego odzyskiwania danych.
   3. Czerwony - dane lub pliki są uszkodzone - prawdopodobnie spowoduje to, że pliki nie będą mogły być otwierane i edytowane w odpowiedniej aplikacji.

   Wariant 2. Klient rezygnuje z odzyskiwania danych lub żąda listy plików (Verifile), w którym to przypadku zamówienie jest zakończone. Jeśli składając zamówienie na odzyskanie danych klient wyraził takie żądanie, nośnik danych zostanie mu zwrócony za opłatą wskazaną w ofercie. W przeciwnym razie nośnik zostanie zniszczony.

6. Odzyskiwanie danych po Diagnozie

  1. Jeśli klient złoży zamówienie na odzyskanie danych na podstawie wyników Diagnozy i oferty odzyskiwania danych, firma Ontrack przeprowadzi odzyskiwanie danych. W przypadku, gdy Diagnoza została przeprowadzona zdalnie, odzyskanie danych można przeprowadzić za pomocą technologii Ontrack RDR (patrz punkt 8).
  2. Klient otrzymuje dane przedstawione w liście plików (Verifile).
  3. Oprócz oddzielnego nośnika danych z odzyskanymi danymi, firma Ontrack zwróci uszkodzony nośnik danych, jeśli klient zażąda tego przy składaniu zamówienia na odzyskanie danych.
  4. Na życzenie klienta za osobną opłatą uszkodzony nośnik danych może być zabezpieczony i przechowywany w sejfie w firmie Ontrack w celu zabezpieczenia dowodów.
  5. Na życzenie klienta Ontrack zniszczy nośnik danych.

7. Odzyskiwanie danych po ocenie Freeval dla smartfonów i tabletów

  1. Jeśli klient złoży zamówienie na odzyskanie danych w oparciu o wyniki oceny Freeval i ofertę odzyskiwania danych, Ontrack przeprowadzi odzyskiwanie danych.
  2. Po dokonaniu płatności Ontrack zwróci odzyskane dane wraz z uszkodzonym smartfonem/ tabletem.
  3. Na życzenie klienta Ontrack może usunąć i / lub zutylizować smartfon / tablet zgodnie z przepisami o ochronie danych bez żadnych opłat.
  4. Jeśli ilość odzyskanych danych jest znacznie mniejsza niż oszacowana w analizie Freeval, zamówienie zostanie uznane za niezrealizowane. Smartfon/ tablet zostanie zwrócony klientowi za opłatą wskazaną w ofercie. W przeciwnym razie smartfon / tablet zostanie zniszczony.

8. Usługa zdalnego odzyskiwania danych RDR

  1. RDR® służy do zdalnego odzyskiwania danych™ („RDR”). RDR to opatentowana technologia, która pozwala inżynierom firmy Ontrack na odtwarzanie danych w formie laboratoryjnej bezpośrednio na serwerze klienta, komputerze stacjonarnym lub laptopie za pośrednictwem modemu lub połączenia internetowego. Jedynym wymaganiem jest sprawność urządzenia pamięci masowej. RDR firmy Ontrack składa się z trzech głównych komponentów:
   1. Communications Client: Klient inicjuje połączenie z serwerem Ontrack RDR przy użyciu specjalnie zaprojektowanego oprogramowania RDR Client. Współpracuje ono z powszechnie używanymi systemami operacyjnymi. Dyski do odzyskania nie muszą pochodzić z określonego systemu operacyjnego.
   2. Serwery RDR: lokalizacje na całym świecie ułatwiające połączenia.
   3. Stacja robocza RDR: używana przez inżynierów  firmy Ontrack do zdalnego sterowania naszymi narzędziami na komputerze Klienta i odzyskiwania cennych danych Klienta.
  2. Najpierw klient pobiera odpowiednią wersję oprogramowania RDR Client i instaluje ją na serwerze, komputerze stacjonarnym lub laptopie, który będzie używany do odzyskiwania danych. Następnie oprogramowanie Ontrack Client łączy się jako wychodzące połączenie TCP / IP z lokalizacji Klienta do serwera Ontrack, tworząc tunel lub połączenie punkt-punkt przez Internet. Ponieważ połączenie prawdopodobnie korzysta z połączenia internetowego, może przejść przez większość zapór bez żadnych dodatkowych wymagań konfiguracyjnych.

   Bezpieczeństwo danych jest najważniejsze ze względu na zastrzeżony protokół komunikacyjny Ontrack, zaszyfrowane pakiety i bezpieczne urządzenia Ontrack. RDR chroni dane klienta przez połączenie RDR na cztery sposoby:
   1. Bezpośrednie połączenie z serwerem RDR: Oprogramowanie klienta korzysta z bezpośredniego połączenia TCP z komputera klienta do serwera Ontrack RDR. RDR nie korzysta z zewnętrznego produktu hostingowego.
   2. Szyfrowanie: łącze komunikacyjne wykorzystuje 256-bitowe szyfrowanie we wszystkich pakietach.
   3. Protokół zastrzeżony: Komunikacja RDR używa zastrzeżonego protokołu, a nie HTTP ani żadnego innego powszechnego protokołu, który inni mogliby zrozumieć.
   4. Żadne dane klienta nie są przesyłane przez połączenie: połączenie RDR jest używane wyłącznie przez inżyniera firmy Ontrack do zdalnego sterowania narzędziami Ontrack bezpośrednio na komputerze klienta. Aktualizacje ekranu i pakiety klawiatury są wysyłane przez połączenie, ale rzeczywiste pliki danych klienta nie. Zamiast tego inżynier firmy Ontrack kontroluje narzędzia do naprawy struktur systemu plików, aby dane były dostępne dla klienta.
  3. Po ustanowieniu połączenia, po ocenie Freeval lub po złożeniu zamówienia na odzyskanie danych, rozpocznie się usługa odzyskiwania.

9. Poziomy usług

  1. W przypadku zlecenia odzyskania danych klient może wybrać jeden z następujących poziomów usług w zależności od pilności:
   1. Pogotowie 24-godzinne - Realizacja nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, 24 godziny na dobę. Proces odzyskiwania danych trwa całą dobę, aż do zakończenia i dostarczenia danych.
   2. Usługa ekspresowa - Realizacja nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 18.00. Proces odzyskiwania danych trwa zwykle 3 dni.
   3. Usługa standardowa - Nośnik danych będzie poddany procesowi odzyskiwania danych po wpłynięciu zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00. Proces odzyskiwania danych trwa zwykle 7-10 dni roboczych.
   4. Usługa ekonomiczna - Nośnik danych będzie poddany procesowi odzyskiwania danych po wpłynięciu zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00. Proces odzyskiwania danych trwa zwykle 20 dni roboczych.
   5. Serwis domowy - Nośnik danych będzie poddany procesowi odzyskiwania danych po otrzymaniu zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00. Proces odzyskiwania danych trwa zwykle 30 dni roboczych.