VOORWAARDEN VOOR ONTRACK GEGEVENSHERSTEL DIENSTEN

1 DEZE VOORWAARDEN

1.1 Deze voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op de levering van Gegevenshersteldiensten aan u door KLDiscovery Ontrack B.V., gevestigd aan de De Brand 22, 3823 LJ Amersfoort (KvK 56256655) handelend onder de naam “Ontrack”. Lees deze Voorwaarden zorgvuldig, voordat u uw Bestelling bij ons plaatst. Deze Voorwaarden vertellen u wie wij zijn, op welke manier wij de Diensten aan u zullen leveren, op welke manier u en wij de Overeenkomst kunnen wijzigen of beëindigen, wat de procedure is bij een probleem en overige belangrijke informatie.

2 CONTACT GEGEVENS

2.1 Hoe kunt u ons bereiken U kunt telefonisch contact met ons opnemen via onze klantenservice op +31 800 5765565, door ons te schrijven naar Ontrack, De Brand 22, 3823 LJ Amersfoort, of nlinfo@ontrack.com, of door een van onze vertegenwoordigers te benaderen via ons ‘Live Chat’ platform op onze Website.

3 UITLEG

3.1 In deze Voorwaarden gelden onderstaande definities:

(a) “Apparatuur“ betekent uw Media en, indien van toepassing, Mobiele Telefoon; 
(b) “Bestelling” heeft de betekenis zoals bepaald in artikel 4.3;
(c) "Contract" heeft de betekenis zoals bepaald in artikel 4.4;
(d) “Dienstbeschrijvingen” betekent de specifieke procedures die Ontrack toepast, zoals nader beschreven in onderstaande link https://www.ontrack.com/nl-nl/algemene-voorwaarden/data-recovery#omschrijving waar o.a. beperkingen aan de diensten, het niveau van dienstverlening en de verwachtingen uiteen worden gezet;
(e) “Diensten” betekent de gegevensherstel diensten die door ons aan u geleverd zullen worden, zoals beschreven in artikel 4 (Bestelprocedure) en 5 (Diensten) van deze Voorwaarden;
(f) “Gegevens” betekent gegevens in elektronische vorm van welke omschrijving dan ook, met inbegrip van ‘persoonsgegevens’, zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679;
(g) “Kosten” betekent de door u voor de Diensten te betalen kosten, zoals vastgelegd in de betreffende Offerte;
(h) "Media" betekent opslagmedia een harde schijven, USB-sticks, laptops, computers of andere apparaten;
(i) “Mobiele Telefoon” betekent enige mobiele telefoon;
(j) “Particuliere Klant” betekent een klant die een persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (met uitzondering, om iedere twijfel te vermijden, van elke Zakelijke Klant);
(k) “Offerte” heeft de betekenis zoals bepaald in artikel 4.1;
(l) "RDR" heeft de betekenis zoals bepaald in artikel 4.2;
(m) “Vertrouwelijke Informatie” betekent alle vertrouwelijke informatie (ongeacht de manier waarop deze opgeslagen of bewaard is) die door de ene partij aan de andere partij is geopenbaard in verband met de Diensten, inclusief maar niet beperkt tot uw Gegevens, onze Gegevens en eventuele informatie die door een der partijen als vertrouwelijk beschouwd wordt; 
(n) “Website” betekent onze website op www.ontrack.com/nl/ of enige andere website die wij op enig moment gebruiken om ons bedrijf te voeren;
(o) “Zakelijke Klant” betekent een klant die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, inclusief maar niet beperkt tot een eenmanszaak, maatschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of overheidsinstantie.

4 BESTELPROCEDURE

4.1 In geval van standaard gegevensherstel dient u, nadat eerst telefonisch overlegd is en een online-formulier via onze Website of per email is ingediend uw Apparatuur aan ons te zenden om door ons geëvalueerd te worden.Wij zullen redelijke inspanningen leveren om: (a) de Apparatuur te onderzoeken om vast te stellen (i) welke Gegevens toegankelijk zijn op de Apparatuur; (ii) wat de oorzaak is van eventuele beschadiging van de Apparatuur en/of de Gegevens op de Apparatuur; (iii) (zo ja) de hoeveelheid Gegevens die waarschijnlijk op de Apparatuur hersteld kunnen worden; (iv) indien u een kapotte Mobiele Telefoon heeft ingeleverd, of uw Mobiele Telefoon gerepareerd kan worden en welke hardware eventueel gerepareerd of vervangen moet worden om de betreffende functionaliteit in de Mobiele Telefoon te herstellen (“Gratis Evaluatie”); (b) de resultaten van onze Gratis Evaluatie aan u door te geven. Wij zullen u een offerte sturen met een beschrijving van de omvang van de Diensten en de toepasselijke Kosten (“Offerte”). Alle Diensten zullen geleverd worden overeenkomstig de Dienstbeschrijvingen.

4.2 Voor overige Diensten, zoals gegevensherstel op afstand (“RDR”) waarbij u geen Apparatuur aan ons verstrekt, of demagnetisering, zal de Offerte de verwachte werkzaamheden omvatten die Ontrack verwacht nodig te hebben om de Diensten uit te voeren.

4.3 Na ontvangst van onze Offerte kunt u, naar eigen keuze, hetzij: (i) met het dienstverzoek  of ‘statement of work’ akkoord gaan en deze ondertekenen om een bestelling voor onze Diensten te plaatsen (“Bestelling”), hetzij (ii) een verzoek bij ons indienen om uw Apparatuur te retourneren (indien van toepassing), waarbij u akkoord gaat met betaling van de verzendkosten; of (iii) een verzoek bij ons indienen om uw Apparatuur te vernietigen, in welk geval wij toestemming hebben om uw Apparatuur onmiddellijk te vernietigen. Indien wij binnen 90 (negentig) kalenderdagen na datum van de Offerte geen Bestelling of verzoek om uw Apparatuur te retourneren hebben ontvangen, zullen wij uw Apparatuur verwijderen overeenkomstig toepasselijke wetgeving.  

4.4 Uw Bestelling is door ons aanvaard, wanneer wij u per email onze aanvaarding bevestigen, op welk moment een wettelijk bindende overeenkomst tot stand komt tussen u en ons, beheersd door deze Voorwaarden (“Contract”). Wij zullen een bestelnummer aan uw Bestelling toekennen. U kunt ons van dienst zijn door het ordernummer bij de hand te hebben, wanneer u contact met ons opneemt. Onder geen enkele omstandigheid zullen eventuele algemene voorwaarden van de Klant van toepassing zijn op de Diensten, tenzij door Ontrack schriftelijk geaccepteerd.  

5 ONZE DIENSTEN

5.1 In ruil voor betaling van de Kosten door u zullen wij de Diensten met redelijke zorgvuldigheid en vaardigheid leveren en overeenkomstig de Dienstenbeschrijving. Na een Bestelling zullen wij redelijke inspanningen leveren om: (i) Gegevens te vinden, repliceren, reconstrueren, toegang verlenen tot, converteren, herstellen en herstelde Gegevens aan u te retourneren op een versleutelde harde schijf of USB-stick (of andere door u verstrekte harde schijf) ; (ii) indien nodig, de Mobiele Telefoon repareren; (iii)zodanige andere diensten uitvoeren die wij schriftelijk met u overeengekomen zijn, zoals demagnetisering of RDR. Wanneer u de harde schijf of USB-stick met uw herstelde Gegevens van Ontrack ontvangt, dringen wij erop aan dat u onmiddellijk de harde schijf of USB-stick op functionaliteit controleert. 

5.2 Remote Data Recovery (Gegegevensherstel op afstand). Voor zover u wilt dat Ontrack herstel van Gegevens uitvoert in gevallen waarbij het verstrekken van Apparatuur niet vereist is, kan Ontrack mogelijk een RDR (gegevensherstel op afstand) uitvoeren. U dient hiervoor de klantensoftware voor RDR van Ontrack te downloaden en installeren via de door Ontrack verstrekte link. Na installatie kunt u via een versleutelde internetverbinding verbinding met Ontrack maken. De RDR-verbinding wordt uitsluitend door Ontrack gebruikt om de herstelinstrumenten van Ontrack rechtstreeks in de apparatuur van de Klant te besturen. Uw Gegevens zullen tijdens dit proces niet aan Ontrack doorgegeven worden. 

5.3 Demagnetisering. Ontrack zal uw Apparatuur (uitsluitend magnetische) in een demagnetiseerapparaat plaatsen dat de magnetische Gegevens die op de Apparatuur opgeslagen zijn, doeltreffend en veilig vervormt. Na het demagnetiseringsproces zijn de Gegevens niet meer leesbaar en zijn zij veilig vernietigd.

5.4 Indien het herstel van Gegevens volgens artikel 5.1 hierboven slaagt, zullen de herstelde Gegevens op een speciaal back-upmedium versleuteld opgeslagen worden (bijvoorbeeld externe harde schrijf of USB-stick). Het wachtwoord om versleutelde bestanden te openen zal per email aan de Klant doorgegeven worden. Ontrack verstrekt geen enkele garantie betreffende externe harde schijven, die geleverd worden overeenkomstig de voorwaarden van de fabrikant. 

5.5 Onverminderd de bepalingen van artikel 5.4 hierboven zal Ontrack eveneens een back-up maken van de herstelde Gegevens en deze bewaren gedurende 30 (dertig) dagen vanaf de datum van verzending van de herstelde Gegevens naar de Klant. Tenzij de Klant binnen deze termijn om een kopie van deze back-up verzoekt, zal Ontrack de herstelde Gegevens onomkeerbaar wissen. Ontrack voert geen antiviruscontrole uit van de herstelde Gegevens en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het opsporen van virussen en voor enige daaruit voortvloeiende schade.

5.6 Reparatie Mobiele Telefoon. De primaire dienst die wij aanbieden, is het herstel van de Gegevens op de Mobiele Telefoon en wij bieden geen onafhankelijke reparatie voor Mobiele Telefoons aan. Voor zover reparatie mogelijk is zullen wij de Mobiele Telefoon repareren en de functionaliteit herstellen, zodat u deze onder normale gebruiksvoorwaarden kunt gebruiken.

5.7 U zult tijdens de Bestelprocedure geïnformeerd worden over de verwachte datum waarop de Diensten afgerond zullen zijn. De kosten van terugzending van de Apparatuur zullen de kosten zijn vastgelegd in de betreffende Offerte.

5.8 Voor bepaalde Diensten kunnen wij bepaalde informatie van u nodig hebben, zoals gebruikersnamen, wachtwoorden en/of toegangscodes. Als u deze informatie niet binnen een redelijke tijd na ons verzoek verstrekt, of als u onvolledige of onjuiste informatie verstrekt, kunnen wij een aanvullend redelijk bedrag in rekening brengen ter compensatie van eventuele extra werkzaamheden die daardoor nodig zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor late levering of niet leveren van enig deel van de Diensten, indien dit veroorzaakt wordt doordat u ons de benodigde informatie niet verstrekt. 

5.9 Wij kunnen de levering van Diensten opschorten om: (i) technische problemen te behandelen of technische wijzigingen aan te brengen; (ii) de Diensten aan te passen aan om wijzigingen in relevante wet- en regelgeving; (iii) door u verzochte wijzigingen in de Diensten aan te brengen. Wij kunnen de levering van Diensten eveneens opschorten, indien u niet betaalt. 

5.10 Ook al gebruiken wij goedgekeurde reparaties van fabrikanten van de originele apparatuur, wij bieden geen garantie dat de Diensten zullen voldoen aan enige door de fabrikant van de originele apparatuur verstrekte garantie. De uitvoering van de Diensten door ons omvat geen enkele omstandigheid garantie dat de Diensten zullen slagen, dat uw Gegevens, geheel of gedeeltelijk, hersteld kunnen worden of bruikbaar zullen zijn, dat de Mobiele Telefoon gebruikt zal kunnen worden of dat wij enig ander specifiek resultaat zullen behalen. Met betrekking tot afzonderlijke bestanden kan Ontrack misschien niet alle applicaties beschikbaar hebben om dergelijke bestanden goed te kunnen lezen en de Diensten omvatten geen controle van de bruikbaarheid van de afzonderlijke bestanden bestemd voor herstel of de verwerking daarvan door middel van applicaties die gewoonlijk door de Klant worden gebruikt.

5.11 Ontrack garandeert dat de RDR klant software: (a) geen programmeercode of -instructies bevat die opzettelijk ontworpen is om computerprogramma’s, gegevensbestanden of werkingen te verstoren, uit te schakelen, beschadigen, veranderen of anderszins nadelig te beïnvloeden; en (b) geen overige kwaadaardige of schadelijke code bevat die gewoonlijk omschreven wordt als virus of gelijksoortige terminologie, waaronder Trojaanse paarden, wormen of achterdeur.

6 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

6.1 Uw Apparatuur en Gegevens zullen te allen tijde uw eigendom blijven en wij zullen geen recht daarop of belang daarin hebben (met uitzondering van het recht op bezit en gebruik van uw Apparatuur en Gegevens om de Diensten uit te kunnen voeren). Wij behouden alle rechten op en belangen in de levering van de Diensten, met inbegrip van eventuele in de Diensten aangebrachte verbeteringen of updates.    

7 RECHT OM HET CONTRACT TE BEËINDIGEN (PARTICULIERE KLANTEN)

7.1 Dit artikel 7 is uitsluitend van toepassing op onze Contracten met Particuliere Klanten. Na het plaatsen van een Bestelling heeft u het wettelijk recht om van mening te veranderen. Deze rechten op grond van het Burgerlijk Wetboek worden hierna nader toegelicht. 

7.2 Tijdens de Gratis Evaluatie mag u op elk moment uw Bestelling intrekken. Indien u een Bestelling plaatst, mag u deze intrekken binnen 14 (veertien) dagen na de datum waarop wij u een email zenden om te bevestigen dat wij uw Bestelling hebben aanvaard. Zodra wij echter de Diensten afgerond hebben, kunt u niet meer van gedachten veranderen, ook al loopt de termijn nog. Door een Bestelling te plaatsen machtigt u ons uitdrukkelijk om onmiddellijk met de Dienst te beginnen. Als u de bestelling intrekt nadat wij met de Diensten begonnen zijn, moet u ons betalen voor de Diensten die al geleverd zijn tot het moment waarop u ons vertelt dat u van mening veranderd bent. Na het verzoek om intrekking zullen wij u vertellen wat deze Kosten zijn. 

7.3 Om de Bestelling in te trekken kunt u van een van onderstaande communicatiemethoden gebruik maken door het nummer van uw Bestelling, uw naam, adres en intrekkingsverzoek door te geven:  

(a) per telefoon of email. Bel de klantenservice op +31 800 5765565 of mail ons op nlinfo@ontrack.com; 
(b) per post. Schrijf ons op het adres Ontrack, De Brand 22, 3823 LJ Amersfoort; of

(c) door middel van het Intrekkingsformulier: vul een intrekkingsformulier in en zend dit naar ons in het format van het Model Intrekkingsformulier dat hierbij als Bijlage in deze Voorwaarden opgenomen is.

8 RECHT OM HET CONTRACT TE BEËINDIGEN (ZAKELIJKE KLANTEN)

8.1 Dit artikel 8 is uitsluitend van toepassing op onze Contracten met Zakelijke Klanten. Na het plaatsen van een Bestelling kunt u de Diensten niet meer beëindigen, met uitzondering van het bepaalde in artikel 9 hierna.  

9 WEDERZIJDSE RECHTEN OP BEËINDIGING

9.1 Zonder aantasting van enig overig recht of rechtsmiddel beschikbaar voor een der Partijen, kan iedere Partij het Contract beëindigen met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke mededeling, indien:

(a) een der Partijen enige bepaling van het Contract wezenlijk schendt en deze schending onherstelbaar is of (indien een dergelijke schending herstelbaar is) deze schending niet herstelt binnen 7 (zeven) dagen na schriftelijke sommatie daartoe of herhaaldelijk deze Voorwaarden schendt. Niet-betaling van de Kosten zal een wezenlijke schending inhouden. 
(b) een der Partijen stopt (of  dreigt te stoppen) met alle of een deel van zijn bedrijfsactiviteiten, een curator, bewindvoerder of administratieve bewindvoerder aangesteld heeft gekregen of over een deel van zijn bedrijf of activa of een besluit neemt om zijn bedrijf te liquideren (anders dan voor een fusie or reorganisatie te goeder trouw, waarbij de daaruit ontstane rechtspersoon alle aansprakelijkheden op zich zal nemen) of een bevoegde rechter een beschikking verstrekt tot toezicht, liquidatie of iets dergelijks, of vrijwillig een regeling met zijn schuldeisers treft, of niet in staat is zijn schulden te betalen, wanneer die verschuldigd zijn, of, als het om een natuurlijk persoon gaat, failliet gaat. 

9.2 Wij mogen het Contract beëindigen, indien wij door de uitvoering van het Contract in strijd handelen met toepasselijke export- en sanctieregelgeving betreffende handelen met bepaalde bedrijven en personen, zoals vastgesteld door de Europese Commissie of andere nationale overheden, met inbegrip van de Verenigde Staten.

9.3 Na beëindiging dient u alle bedragen die u ons verschuldigd te voldoen, welke bedragen onmiddellijk opeisbaar worden.

10 VERKLARINGEN KLANT

10.1 Hierbij verklaart en garandeert u ons dat: (i) u wettelijk in staat bent om bindende overeenkomsten aan te gaan; (ii) u volledige bevoegdheid, volmacht en vermogen heeft om met deze Voorwaarden in te stemmen en indien u een Zakelijke Klant bent, de juiste wettelijke bevoegdheid heeft om het Contract te sluiten; (iii) alle informatie die u ons verstrekt met betrekking tot uw Bestelling juist, nauwkeurig, volledig en niet-misleidend is; (iv) u de eigenaar van de Apparatuur bent en/of toestemming van de eigenaar van de Apparatuur heeft om de Diensten door ons uit te laten voeren; (v) verstrekking door u van de Apparatuur en/of Gegevens aan ons geen enkele verplichting of rechten van derden zal overtreden; (vi) verstrekking door u van de Apparatuur en/of Gegevens aan ons geen enkele toepasselijke wetgeving zal overtreden; (vii) u wettelijk geoorloofd bent toegang tot de Gegevens te verstrekken; (viii) uw Apparatuur geen enkel materiaal bevatten (inclusief maar niet beperkt tot enige Gegevens) die inbreuk kunnen maken op de intellectuele eigendomsrechten van enige derde; en (ix) uw Apparatuur geen enkel materiaal bevatten dat toepasselijke wetgeving zal overtreden. Wij behouden ons het recht voor schriftelijk bewijs te vragen van uw eigendom of wettelijk recht om toestemming voor de Diensten te geven en om de Diensten op te schorten of niet aan te vangen zonder ontvangst van dergelijk bewijs. 

10.2 Hierbij verklaart u dat uw Apparatuur en/of Gegevens al beschadigd kunnen zijn, voordat wij deze ontvingen, en dat onze inspanningen om de Diensten af te ronden vernietiging, of eventuele verdere beschadiging van uw Apparatuur en/of Gegevens tot gevolg kan hebben. Wij zullen gepaste zorg betrachten bij de uitvoering van de Diensten, maar zijn, behoudens het bepaalde in artikel 12 van deze Voorwaarden, niet verantwoordelijk voor bestaande of verdere schade die uw Apparatuur en/of Gegevens kunnen oplopen tijdens onze uitvoering van de Diensten.

11 PRIJS EN BETALING

11.1 De prijs van de Diensten bedraagt de Kosten zoals in de betreffende Offerte vastgelegd. BTW zal tegen het wettelijke tarief opgelegd worden en, indien van toepassing, door de Klant betaald worden.       

11.2 Uw betaalwijze. Betaling kan plaatsvinden via een bankoverschrijving, of creditkaart/bankpas. Als u via creditkaart/bankpas betaalt, zal Ontrack u een betaallink zenden naar een beveiligd betalingsplatform van een derde om de betalingsprocedure af te ronden, zodra het werk voltooid is. Bepaalde Diensten, zoals bestandlijsten (zie Dienstbeschrijving) zijn betaalbaar voorafgaand aan de aanvang van de Diensten. Voor andere Diensten dient betaling, na afronding van de Bestelling, aan Ontrack plaats te vinden, voordat enige herstelde Gegevens geretourneerd worden. Zakelijke Klanten die krediettermijnen aanvragen, dienen hun rekening binnen de overeengekomen termijnen te betalen en eerst Ontrack een getekende aanvaarding van onze order of een geldige aankooporder te verstrekken. 

11.3 Als u nalaat ons enig op grond van deze Voorwaarden verschuldigd bedrag te betalen, mogen wij de Apparatuur en Gegevens vasthouden totdat u volledig betaald heeft. Indien u binnen 90 (negentig) kalenderdagen na de vervaldatum niet heeft betaald, kunnen wij zonder enige aansprakelijkheid of verder overleg met u, uw Apparatuur en/of Gegevens afvoeren overeenkomstig toepasselijke wetgeving. Wij zullen u eveneens op gezette tijden rente in rekening brengen over het te laat betaalde bedrag tegen een tarief van 4% per jaar boven het basis leentarief van Barclays Bank plc. Deze rente zal dagelijks vermeerderd worden vanaf de vervaldatum tot aan de datum van werkelijke betaling van het uitstaande bedrag, ongeacht of dit voor of na een vonnis is.

12 ONZE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DOOR U GELEDEN VERLIES OF SCHADE

12.1 Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor enige beschadiging van, fysieke of overige schade aan, of vernietiging van uw Apparatuur, uw Gegevens, of enige overige apparatuur die kan optreden, of ongeldigheid van enige garanties met betrekking tot uw Apparatuur of overige apparatuur, hetzij: voordat wij uw Apparatuur, uw Gegevens of overige apparatuur ontvangen hebben; of gedurende de levering van de Diensten door ons, indien dergelijke schade, vernietiging, beschadiging of ongeldigheid voortvloeit uit de uitvoering van de Diensten door ons overeenkomstig deze Voorwaarden.

12.2 Ook al spannen wij ons redelijkerwijs in goed te zorgen voor uw Apparatuur of Gegevens terwijl deze in ons bezit zijn, wij zijn niet verantwoordelijk indien enig deel van uw Apparatuur  of Gegevens verloren gaat, vernietigd of op enige wijze beschadigd is door normale slijtage.

12.3 Op geen enkele wijze sluiten wij onze aansprakelijkheid tegenover u uit of beperken deze voor zover dit onrechtmatig zou zijn. Dit omvat onze aansprakelijkheid voor dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, hulppersonen of onderaannemers; voor fraude of bedrog. 

12.4 Op grond van de bepalingen van dit artikel 12 is onze volledige aansprakelijkheid tegenover u, ongeacht of deze contractueel is vastgelegd, op grond van onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), overtreding van een wettelijke plicht, of anderszins, ontstaan op grond van of in verband met een Contract, beperkt tot (i) in gevallen van overtreding van de geheimhoudingsplicht, gegevensbescherming of intellectuele eigendom, het meerdere van €10.000 of de waarde van de te betalen Kosten op grond van het betreffende Contract; of (ii) in elk ander geval, de waarde van de op grond van het Contract te betalen Kosten.

12.5 Partijen zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade, winstderving of omzetderving of bedrijfsschade, ongeacht of dit contractueel is vastgelegd, op grond van onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), overtreding van een wettelijke plicht, of anderszins, ontstaan op grond van of in verband met deze Voorwaarden of enig Contract.

12.6 Gebruik van koeriers. Voor het ophalen van uw Apparatuurvoor aanvang van de Diensten, of voor aflevering van de herstelde Gegevens en/of oorspronkelijke Apparatuur, besteden wij dergelijke dienstverlening uit aan nationaal erkende koeriersdiensten. Door akkoord te gaan met gebruik daarvan voor de Diensten, gaat u ermee akkoord dat eventueel verlies of schade aan de Apparatuur of Gegevens uitdrukkelijk onderworpen zal zijn aan de door de betreffende koeriersdienst verstrekte voorwaarden, met inbegrip van beperkingen van aansprakelijkheid en schadevergoeding. U doet hierbij afstand van alle rechten om enige vordering tegen Ontrack in te dienen voor eventueel verlies van of schade aan Gegevens of Apparatuur die ontstaat door nalatigheid en/of overtreding van de overeenkomst door de koeriersdienst die een eventueel door hen gehanteerde schadevergoedingsregeling overschrijdt. De Klant kan een (vervoers)verzekering afsluiten bij de koeriersdienst. De kosten van een dergelijke verzekering komen volledig voor rekening van de Klant. 

13 VRIJWARING

13.1 U dient ons volledig te vrijwaren tegen alle vorderingen, uitgaven, schade, aansprakelijkheden, kosten (inclusief maar niet beperkt tot juridische kosten) en vonnissen die tegen ons uitgesproken zijn, aan ons gericht of door ons betaald zijn ten gevolge van of in verband met elk handelen, niet-handelen en/of nalaten van u in verband met het Contract en deze Voorwaarden.

14 DE WIJZE WAAROP WIJ UW PERSOONSGEGEVENS KUNNEN GEBRUIKEN (NAW-GEGEVENS PARTICULIERE KLANT EN ZAKELIJKE KLANT)

14.1 Wij zullen de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, gebruiken om de Diensten aan u te leveren en uw betaling voor de Diensten te verwerken. Het verstrekken van uw persoonsgegevens geschiedt vrijwillig, maar Ontrack is misschien niet in staat de Diensten te leveren, indien u besluit uw persoonsgegevens niet te verstrekken of op enig moment uw toestemming intrekt. Wij verzamelen uw persoonsgegevens: (i) wanneer u met ons per email, telefoon of enig ander medium contact opneemt; en (ii) tijdens de normale betrekkingen met u bij het leveren van de Diensten (inclusief persoonsgegevens die wij verkrijgen tijdens het verwerken van uw betalingen).  

14.2 De doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, omvatten: (i) het leveren van de Diensten en uitvoeren van uw Bestelling; (ii) verkrijgen van uw mening over onze Diensten, en (iii) afhankelijk van correcte wettelijke toestemming, direct marketing.

14.3 Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met andere bedrijven van de KLDiscovery groep (waartoe Ontrack behoort), waarvan een volledige lijst verstrekt wordt in ons Privacybeleid, en met: (i) wettelijke en regelgevende instanties om eventuele daadwerkelijke of vermoede overtredingen van toepasselijke wet- of regelgeving te melden; (ii) onze accountants, auditors, advocaten en overige externe zakelijke adviseurs; (iii) derden-Verwerkers (zoals leveranciers van betaaldiensten; verzendbedrijven/koeriersdiensten; technische dienstverleners, verwerkers die compliancediensten verlenen). Het doel van het delen van de persoonsgegevens met andere bedrijven, is nakoming van onze contractuele verplichtingen jegens u of voor wettelijke zakelijke doeleinden overeenkomstig toepasselijke wetgeving. Wij hebben veiligheidsmaatregelen, zoals beschreven in ons Privacybeleid, ingevoerd en alle bedrijven zijn verplicht veiligheidsmaatregelen in te voeren die voor een hoge mate van bescherming zorgen. 

14.4 Zonder aantasting van uw wettelijke rechten, heeft u te allen tijde recht hebben op: (i) toegang tot en verkrijging van informatie over de aard, verwerking en openbaring van uw persoonsgegevens; (ii) correctie van uw persoonsgegevens; (iii) een verzoek op rechtmatige gronden om uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking daarvan te beperken; (iv) bezwaar op rechtmatige gronden tegen verwerking van uw persoonsgegevens; (v) een verzoek om uw persoonsgegevens aan een andere gegevensverantwoordelijke over te dragen; (vi) intrekking van uw toestemming tot verwerking van persoonsgegevens; en (vii) het indienen van een klacht bij de betreffende Autoriteit Gegevensbescherming. 

14.5 Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden gaat u eveneens akkoord met opslag en gebruik van uw persoonsgegevens overeenkomstig de voorwaarden van ons Privacybeleid, dat te vinden is op https://www.ontrack.com/nl-nl/privacy-policy.

15 DE MANIER WAAROP WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN (HERSTELDE GEGEVENS)

15.1 Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden, met betrekking tot eventuele herstelde Gegevens, gaat u eveneens akkoord met de opslag en het gebruik van uw persoonsgegevens op grond van de voorwaarden van onze Gegevensverwerkingsovereenkomst, die te vinden is op www.ontrack.com/nl-nl/algemene-voorwaarden/data-recovery#gegevensverwerkingsovereenkomst.

16 VERTROUWELIJKE INFORMATIE

16.1 Iedere Partij verklaart hierbij geen Vertrouwelijke Informatie van de andere partij aan enige derde te openbaren zonder schriftelijke toestemming vooraf van de partij die Vertrouwelijke Informatie verstrekt en dat: (i) dergelijke Vertrouwelijke Informatie uitsluitend gebruikt zal worden om de verplichtingen op grond van deze Voorwaarden te vervullen; (ii) dezelfde methoden en zorgvuldigheidsniveau gebruikt zullen worden om openbaring van dergelijke Vertrouwelijke Informatie te voorkomen als toegepast worden om openbaring van de eigen beschermde en Vertrouwelijke Informatie te voorkomen, maar in geen geval minder dan redelijke zorg; en (iii) Vertrouwelijke Informatie uitsluitend aan werknemers en goedgekeurde derden geopenbaard wordt voor zover dit noodzakelijk is waarbij al deze personen gebonden zijn aan geheimhoudingsverplichtingen die minstens net zo zwaar zijn als vastgelegd in deze Voorwaarden.

16.2 Geheimhoudingsplichten zullen niet gelden voor enige Vertrouwelijke Informatie: (i) die in het publiek domein komt buiten de schuld van de ontvangende partij; (ii) die bekend was bij de ontvangende partij voor ontvangst door de andere partij; (iii) die aan de ontvangende partij door een derde (niet zijnde werknemer of agent van een der partijen) geopenbaard is onder omstandigheden waarin dergelijke openbaring niet in strijd is met enige geheimhoudingsplicht tegenover de partij die de Vertrouwelijke Informatie openbaart; of (iv) die onafhankelijk door de ontvangende partij ontwikkeld is zonder gebruik van Vertrouwelijke Informatie.

17 OVERIGE BELANGRIJKE VOORWAARDEN

17.1 Dit Contract geldt tussen u en ons. Derden hebben geen recht enige voorwaarde daarvan in te roepen of af te dwingen. Alle artikelen van deze Voorwaarden functioneren afzonderlijk. Indien een rechter of relevante instantie oordeelt dat enige voorwaarde onrechtmatig en/of onuitvoerbaar is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. Indien wij niet direct actie tegen u ondernemen wanneer u het Contract schendt, kunnen wij dit op een later moment alsnog doen. 

17.2 Wij mogen de Diensten wijzigen om veranderingen in relevante wet- en regelgeving weer te geven en kleine technische aanpassingen en verbeteringen uit te voeren om bijvoorbeeld een veiligheidsbedreiging af te handelen. Deze wijzigingen zullen uw gebruik van de Diensten niet beïnvloeden. Daarnaast kunnen wij meer ingrijpende wijzigingen aan deze Voorwaarden of de Diensten aanbrengen, maar als wij dit doen zullen wij u hierover informeren en kunt u contact met ons opnemen om het Contract te beëindigen, voordat de wijzigingen van kracht worden en geld terug ontvangen voor Diensten die eventueel al betaald maar niet ontvangen zijn.  

17.3 Evenals eventuele overige rechten die u op grond van wet- of regelgeving heeft, kunt u, indien u inwoner van de Europese Unie bent, de mogelijkheid hebben een klacht in te dienen bij het Online Platform voor Geschillenbeslechting van de Europese Unie (het “Platform”) dat online afhandeling van geschillen mogelijk maakt. Meer informatie is te vinden op https://webgate.ec.europa.eu/odr/.  Ontrack is voornemens het Platform te gebruiken voor de afhandeling van geschillen en u gaat ermee akkoord dat Ontrack geen enkele verplichting heeft om het Platform te gebruiken om eventuele geschillen te beslechten. 

17.4 Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de conflictregels van internationaal privaatrecht. Mogelijke geschillen die niet door middel van een minnelijke schikking opgelost kunnen worden, zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland. Een Particuliere Klant kan het geschil ook voorleggen aan de bevoegde Nederlandse rechter van zijn woonplaats. Indien een Particuliere Klant het geschil aan een andere bevoegde Nederlandse rechter wil voorleggen, dan dient hij Ontrack daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen binnen 1 (één) maand nadat Ontrack de Particuliere Klant heeft meegedeeld dat het een beroep op dit artikel wil doen, bij gebreke waarvan de bevoegde rechter van Amsterdam uitsluitend bevoegd zal zijn.

 

Modelformulier intrekking

(Vul dit formulier in en retourneer het uitsluitend indien u zich uit het contract wil terugtrekken)

AanKLDiscovery Ontrack B.V. (KvK 56256655), De Brand 22, 3823 LJ, Amersfoort
Hierbij deel ik/delen wij [*] mee dat ik/wij [*] mijn/ons [*] koopcontract van de volgende goederen [*]/voor de levering van de volgende diensten [*] intrek{ken},
Besteld op [*]/ontvangen op [*], 
Naam consument(en), 
Adres consument(en), 
Handtekening consument(en) (uitsluitend indien dit formulier op papier afgedrukt is), 
Datum 

[*] doorhalen indien niet van toepassing

Geldig per 1 mei 2021


Gegevensverwerkingsovereenkomst / Data Processing Agreement for Data Recovery Services

This Data Processing Agreement applies to: (i) KLDiscovery Ontrack B.V., hereinafter referred to as "Ontrack", with registered office at De Brand 22, 3823 LJ, Amersfoort (KvK 56256655) (“Ontrack”); and (ii) the applicable Customer placing an order for services pursuant to the applicable service terms of business (the “Terms”).  

The Parties have agreed that the terms of this Data Processing Agreement shall apply to the Processing of Personal Data (as defined below) that is required to enable Ontrack to provide the services to the applicable Customer. 

Definitions

In this Data Processing Agreement:

Controllerhas the meaning given to that term in Data Protection Laws;
Processorhas the meaning given to that term in Data Protection Laws;
Data Protection Lawsmeans all applicable data protection law binding on the Customer, Ontrack and/or in relation to the services including: (i) the GDPR and/or any corresponding or equivalent national laws or regulations; and (ii) in member states of the European Union, all relevant laws or regulations giving effect to or corresponding with the GDPR.
Data Subjecthas the meaning given to that term in Data Protection Laws;
Data Subject Request
means a request made by a Data Subject to exercise any rights of Data Subjects under Data Protection Laws;
GDPRmeans the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679;
Personal Datahas the meaning given to that term in Data Protection Laws, covers all personal data provided to Ontrack by the Customer and is data contained within the Media and subsequently restored by Ontrack;
Personal Data Breachmeans any breach of security leading to the accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure of, or access to, any Personal Data;
Personnelmeans any current, former or prospective employee, consultant, temporary worker, agency worker, intern, other non-permanent employee, contractor, secondee or other personnel;
Processinghas the meaning given to that term in Data Protection Laws (and related terms such as process have corresponding meanings);
Sub-Processormeans another Processor engaged by Ontrack on behalf of the Customer for carrying out Processing activities in respect of the Personal Data for services which relate directly to the main Service. This does not include ancillary services, such as telecommunication services, generic postal / transport services, maintenance or user support services or the disposal of data carriers and paper documents as well as other soft- or hardware-based actions; and
Supervisory Authoritymeans any local, national or multinational agency, department, official, parliament, public or statutory person or any government or professional body, regulatory or supervisory authority, board or other body responsible for administering Data Protection Laws.

Data Processing provisions

1 Processor and Controller

1.1 The Parties agree that, in respect of Personal Data, the Customer shall be the Data Controller and Ontrack shall be the Data Processor.  It is acknowledged that the Customer shall have sole responsibility for the accuracy, quality, integrity and reliability of any Personal Data and of the means by which it acquired such Personal Data.

1.2 The Customer warrants, represents and undertakes, that: (i) all Personal Data used in connection with the Services shall comply in all respects with Data Protection Laws; (ii) all instructions given by it to Ontrack in respect of Personal Data shall at all times be in accordance with Data Protection Laws; (iii) it has obtained all necessary consents from any Data Subject whose Personal Data is included within the Personal Data or otherwise has the appropriate legal permission to provide the Personal Data to Ontrack; and (iv) it will comply with the terms of this Data Processing Agreement.  

1.3 Ontrack warrants, represents and undertakes, that it shall: (i) Process the Personal Data only to the extent necessary in connection with the Services; and (ii) Process the Personal Data in accordance with the Customer’s documented instructions and the requirements of Data Protection Laws; (iii) promptly inform the Customer if Ontrack considers that the Customer’s  instructions infringe Data Protection Laws, or if Ontrack becomes unable to comply with Customer's instructions regarding the Processing of Personal Data (whether as a result of a change in applicable law, or a change in Customer’s instructions); and (iv) comply with the terms of this Data Processing Agreement.  

2 Instructions and details of Processing

2.1 The Processing of Personal Data to be carried out by Ontrack under this Data Processing Agreement shall comprise the Processing as required for Ontrack to provide the Services being: and set out in Appendix 1 attached.

3 Technical and organisational measures

3.1 Ontrack shall implement and maintain, at its cost and expense, appropriate technical and organisational measures in relation to the Processing and security of Personal Data in accordance with Data Protection Laws and in accordance with Articles 32-34 of the GDPR in particular. Ontrack shall ensure that such technical and organisational measures are appropriate to the particular risks that are presented by its Processing activities, in particular to protect Personal Data from accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure of, or access.

4 Using Personnel and Sub-Processors

4.1 Save as set out in clause 4.2, Ontrack shall not engage any Sub-Processor for carrying out any Processing activities in respect of the Personal Data without the Customer’s prior written authorisation.  In the event that authorisation is provided, prior to making any disclosure to any approved Sub-Processor, Ontrack shall put in place a written agreement with the Sub-Processor which is equivalent to the terms set out in this Data Processing Agreement.  It is acknowledged and accepted that, notwithstanding anything to the contrary in this Data Processing Agreement, Ontrack shall remain fully liable to the Customer for the performance of each Sub-Processor’s obligations.  Ontrack shall inform the Customer of any intended changes concerning the addition or replacement of such Sub-Processors and allow Customer a reasonable opportunity to object, on reasonable grounds, to any such changes or replacements.   

4.2 Approved Sub-Processors at the date of this Data Processing Agreement are set out at Appendix 2. 

4.3 Ontrack shall ensure the reliability of its Personnel who have access to Personal Data and ensure that they process it only where strictly necessary for the services, ensure that they are fully aware of the measures to be put in place and the steps to be taken when Processing the Personal Data having regard to Data Protection Laws, and ensure that they have committed themselves to protect the confidentiality of the Personal Data including by way of an appropriate obligation of confidentiality (whether by written contract or otherwise) in respect of the Personal Data.

5 Assistance with the Customer’s compliance and Data Subject rights

5.1 Ontrack shall promptly refer all Data Subject Requests it receives to the Customer. Ontrack  shall provide such reasonable assistance as the Customer reasonably requires (taking into account the nature of Processing and the information available to Ontrack) to the Customer in ensuring compliance with the Customer’s obligations under Data Protection Laws with respect to: (i) the security of Processing; (ii) data protection impact assessments (as such term is defined in Data Protection Laws); (iii) prior consultation with a Supervisory Authority regarding high risk Processing; and (iv) notifications to the Supervisory Authority and/or communications to Data Subjects by the Customer in response to any Personal Data Breach, and (v) the Processing of Data Subject Requests.  

6 International data transfers

6.1 Personal Data is hosted and processed by Ontrack within the United Kingdom and the European Economic Area (“EEA”) and Ontrack shall not transfer any Personal Data outside the EEA without the Customer’s prior written approval. The Customer acknowledges that, at the date of this Data Processing Agreement, in respect of Personal Data subject to the GDPR, Ontrack shall Process it in the United Kingdom on the legal basis permitted by the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the United Kingdom (“Trade Agreement”).  Pursuant to the terms of the Trade Agreement, in the event that the United Kingdom is granted an adequacy decision pursuant to article 45 of the GDPR, any Processing of Personal Data by Ontrack in the United Kingdom shall be subject to the applicable provisions of the adequacy decision and associated articles of the GDPR. Save as set out in relation  to the United Kingdom, Ontrack shall not transfer or Process and Personal Data outside of the EEA without the Customer’s prior written consent.   

6.2 In the event that the United Kingdom’s designation as a “third country” under the Trade Agreement is altered, and/or the adequacy decision is not made by the European Union within the time period stipulated by the Trade Agreement, the Parties shall enter the EU Controller to Processor Standard Contractual Clauses in force at the applicable time to ensure compliant Processing of Personal Data by Ontrack in the United Kingdom.

7 Records, information and audit

7.1 Ontrack shall: (i) create; (ii) keep up-to-date; and (ii) maintain, full and accurate records relating to all Processing of Personal Data.  

7.2 Ontrack shall grant to Customer the right of audit, no more than once per calendar year and on a minimum of 30 (thirty) days written notice, during normal business hours and subject to reasonable confidentiality undertakings being given, to access and take copies of such records relating to Processing of Personal Data and shall provide all reasonable assistance to Customer in exercising its audit rights.  This audit right shall not extend to any third party data centre or other third party facility housing any server equipment where only visual and accompanied inspection is permitted.

7.3 Ontrack shall at Customer’s request and expense promptly provide Customer with all information necessary to enable Customer to demonstrate compliance with its obligations under Data Protection Laws, to the extent that Ontrack is able to provide such information.

8 Breach notification

8.1 In respect of any Personal Data Breach, Ontrack shall, without undue delay: (i) notify the Customer of the Personal Data Breach; and (ii) provide the Customer with details of the Personal Data Breach.  

9 Deletion or return of Personal Data and copies

9.1 Ontrack shall, at the Customer written request, either delete or return all the Personal Data to the Customer in such form as the Customer reasonably requests within a reasonable time after the earlier of: (i) the end of the provision of the Services; or (ii) once Processing by Ontrack  of any Personal Data is no longer required for the purpose of Ontrack’ performance of its relevant obligations under this Data Processing Agreement, and delete existing copies (unless storage of any Personal Data is required by applicable law and, if so, Ontrack shall inform the Customer of any such requirement).  Ontrack shall procure that its Sub-Processors shall undertake the same actions with regard to Personal Data.  

9.2 In the event that Personal Data remains within Ontrack’ possession or control for any period longer than 12 (twelve) months without any active instructions from the Business Customer, Ontrack shall delete such Personal Data.      

10 Indemnity 

10.1 Each Party (the “Indemnifying Party”) shall indemnify and keep indemnified the other Party (the “Indemnified Party”) against all claims, proceedings or actions and penalties brought by a competent public authority and/or a Data Subject against the Indemnified Party (and all its costs caused by such claim, proceeding, action or penalty) arising from or in connection with the Indemnifying Party’s non-compliance with this Data Processing Agreement and/or breach of Data Protection Laws.

11 Liability 

11.1 The total liabilities of either Party under this Data Processing Agreement shall in no event exceed the contractual limits set out and agreed in the Terms (including article 12 of the Terms). The contractual limits set out and agreed in article 12.4 of the Terms also apply to the indemnification obligation laid down in article 10 of this Data Processing Agreement.

12 Term and Termination

12.1 Unless terminated by agreement of the Parties, this Data Processing Agreement shall commence on the date an order is placed for services pursuant to the Terms and continue in force for so long as Ontrack continues to Process Personal Data. 

13 Choice of Law and Dispute Resolution

13.1 This Data Processing Agreement shall be subject to the terms of the choice of law and dispute resolution provisions set out in the Terms.

Date: 1 May 2021

Annex 1 – Processing Instructions

1. Subject Matter of Processing Tape management and data extraction
2. Duration of Processing Term of the Agreement
3. Nature and Purpose of Processing Purposes of business of the Data Controller
4. Type of Personal Data All types of personal data of the Data Controller
5. Categories of Data Subjects Employees and customers of Data Controller
6. Processing Instructions As set out in the Agreement

Annex 2 – Sub-Processors and Transfers

Ontrack Product or Business System  Mandatory use of Sub-processorName of Sub-ProcessorLocation of Sub-ProcessorRegistered Address of Sub-processorTransfers outside UK/EEA
      
      
      
      
      
      
      


Omschrijving Ontrack Data Recovery Services

Updated: 1 Mei 2021

1. Service omschrijving 

(a) Ontrack zal zoveel mogelijk data van één of meerdere beschadigde gegevensdragers herstellen of proberen deze weer leesbaar te maken door middel van passende maatregelen.

(b) Data recovery wordt in verschillende fases uitgevoerd:

i. De Freeval evaluatie – zie artikel 2;
ii. De analyse – als optie – zie artikel 3; 
iii. Data recovery – zie artikel 4 en 5; 

vi. Remote data recovery – zie artikel 6.

(c) Ondanks de grootste zorg en ervaring kan het voorkomen dat verwijderde en/of beschadigde data niet meer te lezen is, zelfs wanneer de tools en technologieën van Ontrack worden gebruikt. Daarom kan Ontrack niet garanderen dat gegevens op beschadigde gegevensdragers kunnen worden hersteld, gerepareerd of gelezen.

 (d) Zelfs als er gebruik wordt gemaakt van de meest hoogstaande en state-of-the-art technische verwerkingsstandaarden, bestaat er bij data recovery het risico dat bestaande data op het opslagmedium gedeeltelijk of volledig verloren gaat en/of gedeeltelijk herstelbaar is. De klant erkent dat er altijd een risico blijft bestaan dat: 

(i) zodra bestaande data niet langer herstelt kan worden, ook additionele data verloren kan gaan;  
(ii) herstelde data niet meer kan worden gebruikt door de klant; 
(iii) de informatie die staat op de inhoud van de gegevensdrager geheel of gedeeltelijk vernietigd kan worden; 
(iv) datadragers, software en andere geleverde items beschadigd, onbruikbaar of vernietigd kunnen worden.  

2 Freeval evaluatie

(a) De Freeval evaluatie service bestaat uit een onderzoek naar het type en de omvang van de schade en onderzoekt tevens de mogelijkheden van dataherstel op de gegevensdrager. De eerste stap is om te bepalen of de schade logisch en/of fysiek is en of de gegevensdrager voor verwerking naar het clean room laboratorium moet worden gestuurd. Daarnaast wordt er een inschatting van het verwachte resultaat gegeven.

(b) The Freeval evaluatie kan worden uitgevoerd in het laboratorium van Ontrack of via een externe verbinding, middels de eigen systemen van de klant, door gebruik te maken van Ontrack Remote Data Recovery (“RDR”) technologie (zie artikel 6).

(c) Ontrack informeert de klant, na de evaluatie, over de haalbaarheid van de data recovery opdracht. De haalbaarheid wordt als volgt medegedeeld:

i. Excellent – Wij verwachten dat de meeste ruwe data (90-100%) kan worden teruggehaald en leesbaar zal zijn voor de betreffende applicatie;
ii. Goed – Wij verwachten een groot gedeelte van de ruwe data (50-100%) kan worden teruggehaald en leesbaar zal zijn voor de betreffende applicatie;
iii. Gedeeltelijk – Wij verwachten dat we een klein deel van de ruwe data (minder dan 50%) kunnen terughalen en leesbaar zal zijn voor de betreffende applicatie;
iv. Onherstelbaar – We kunnen de data van de gegevensdrager niet meer herstellen;

v. Complex - We kunnen in dit stadium geen nauwkeurig percentage van de verwachte data verstrekken. Andere opties voor dataherstel moeten worden onderzocht.  

(d) Freeval evaluatie kan niet de garantie bieden dat de percentages (%) die worden vermeld in artikel 2 (c) worden gehaald. Het kan zijn dat de schade aanvankelijk moeilijk te detecteren is tijdens de Freeval evaluatie. 

(e) Naast de inschatting over de haalbaarheid van de data recovery, zal Ontrack de klant informeren over de prijs en hoe lang het duurt om de data recovery uit te voeren. 

(f) Op verzoek van de klant kan Ontrack na de Freeval evaluatie, tegen een vergoeding, een uitgebreidere analyse uitvoeren. Dankzij een Verifile File List kan de haalbaarheid van de data recovery nauwkeuriger worden bepaald (zie artikel 3). 

(g) Als de klant de opdracht op basis van de resultaten van de Freeval evaluatie plaatst, zal Ontrack de data recovery uitvoeren (zie artikel 4).

(h) De klant kan ervoor kiezen om de data recovery na de Freeval evaluatie niet uit te voeren. Indien dit het geval is, zal de gegevensdrager worden teruggestuurd tegen de vergoeding zoals aangegeven op het offerteformulier. Indien de klant deze vergoeding niet wil betalen, zal de gegevensdrager worden vernietigd.

(i) Afhankelijk van het type data kan de Freeval evaluatie leiden tot de overdracht van de gegevens naar een ander apparaat, de originele gegevensdrager kan dan vernietigd worden.

3 Analyse/resultaten van de analyse

(a) Op verzoek van de klant kan Ontrack een uitgebreidere analyse, tegen vergoeding, uitvoeren om te bepalen hoeveel gegevens kunnen worden teruggehaald.

i. In deze analyse wordt het soort schade en de omvang bepaald. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden voor data recovery op de gegevensdragers die door de klant zijn verstrekt en bekeken hoeveel bestanden er kunnen worden teruggehaald (zie 3(e)). Voorspellingen over de leesbaarheid van gegevens zijn niet altijd betrouwbaar of onmogelijk waardoor Ontrack geen garantie kan geven op de leesbaarheid.

ii. Het is niet mogelijk om de bruikbaarheid van de data te controleren met de betreffende applicatie binnen de scope van de analyse.

(b) De analyse kan worden uitgevoerd in het laboratorium van Ontrack of via een externe verbinding, middels de eigen systemen van de klant, door gebruik te maken van Ontrack Remote Data Recovery (“RDR”) technologie (zie artikel 6).

(c) Zodra de analyse heeft plaatsgevonden zal Ontrack de klant informeren over de maatregelen die moeten worden genomen, welke data/bestanden herstelt kunnen worden, hoe lang de recovery duurt en wat de kosten zijn. 

(d) Afhankelijk van het type medium kan de analyse leiden tot de overdracht van de gegevens naar een andere gegevensdrager en tot de vernietiging van de originele gegevensdrager. 

(e) Ontrack zal een gedetailleerde lijst ontwikkelen (Verifile) met de bestanden die Ontrack kan herstellen. Op de lijst kunnen klanten precies zien welke bestanden, naar verwachting, bruikbaar zijn. 

i. Groen – de data zal waarschijnlijk werken/openen met de betreffende applicatie.
ii. Geel - de gegevens of bestanden zijn gedeeltelijk beschadigd. Dit heeft waarschijnlijk tot gevolg dat de bestanden niet geopend en bewerkt kunnen worden in de betreffende applicatie. Het is misschien mogelijk om de beschadigde bestanden te herstellen, maar Ontrack biedt dit niet aan. 
iii. Rood - de data of bestanden zijn beschadigd. Dit heeft waarschijnlijk tot gevolg dat de bestanden niet geopend en bewerkt kunnen worden in de betreffende applicatie.

(e) In sommige dataverlies gevallen  wordt de geldigheid van de kleurcode niet aangegeven in de lijst met bestanden (Verifile). Indien dit het geval is wordt dit schriftelijk aangegeven in het resultaat van de analyse.

(f) Als de klant op basis van de bestandslijst beslist om de data recovery uit te voeren, is artikel 4 van toepassing.

(g) Indien de klant, na het inzien van de bestandslijst (Verifile), ervoor kiest om de data recovery niet uit te voeren zal de gegevensdrager worden teruggestuurd tegen de vergoeding zoals aangegeven op het offerteformulier. Indien de klant deze vergoeding niet wil betalen, zal de gegevensdrager worden vernietigd.

4 Data recovery na de Freeval Evaluatie

(a) Zodra de klant een data recovery opdracht heeft gegeven via de Freeval evaluatie, zal Ontrack aan de slag gaan met het herstellen van de data. 

(b) Indien de Freeval Evaluatie op afstand is uitgevoerd, dan kan de data recovery worden uitgevoerd met Ontrack RDR technologie (zie artikel 6).   

(c) Indien de herstelde data op een nieuwe gegevensdrager is gezet, dan kan de klant verzoeken om zijn oude gegevensdrager terug te sturen wanneer deze zijn bestelling plaatst.

(d) Als de klant de beschadigde gegevensdrager wil bewaren voor bewijslasten, dan kan deze tegen een vergoeding verzegeld worden opgeslagen in een kluis bij Ontrack. 

(e) Op verzoek van de klant, kan Ontrack de gegevensdrager kosteloos wissen en/of verwijderen volgens de regelgeving die van toepassing is. 

(f) Als de hoeveelheid teruggevonden data aanzienlijk minder is als vooraf is ingeschat dan wordt de bestelling als niet succesvol beschouwd.

(g) Bij omstandigheden, zoals gespecificeerd in artikel 4(f), heeft de klant 2 opties:

Optie 1. Ontrack maakt gratis een gedetailleerde bestandslijst (Verifile) met de gegevens/bestanden die Ontrack verwacht te kunnen herstellen. De bestandslijst bevat een indicatie van de bestanden op basis van verwachte bruikbaarheid:
a) Groen – de data zal waarschijnlijk werken/openen met de betreffende applicatie.
b) Geel - de gegevens of bestanden zijn gedeeltelijk beschadigd. Dit heeft waarschijnlijk tot gevolg dat de bestanden niet kunnen worden geopend en bewerkt in de betreffende applicatie. Het is misschien mogelijk om de beschadigde bestanden te herstellen maar Ontrack biedt dit niet aan.
c) Rood - de data of bestanden zijn beschadigd. Dit heeft waarschijnlijk tot gevolg dat de bestanden niet kunnen worden geopend en bewerkt in de betreffende applicatie.

De klant beslist op basis van de bestandslijst (Verifile) om de data recovery uit te voeren zoals in artikel 2 aangegeven. Vervolgens zal de klant de data ontvangen zoals aangegeven in de bestandslijst (Verifile).

Optie 2.  Indien de klant, na het inzien van de bestandslijst (Verifile), ervoor kiest om de data recovery niet uit te voeren zal de gegevensdrager worden teruggestuurd tegen de vergoeding zoals aangegeven op het offerteformulier. Indien de klant deze vergoeding niet wil betalen, zal de gegevensdrager worden vernietigd.

5 Data recovery na een analyse

(a) Zodra de klant een bestelling plaatst voor data recovery op basis van de diagnostische resultaten en het voorstel, voert Ontrack de data recovery uit. Als de analyse op afstand is uitgevoerd, kan het herstel van de data worden uitgevoerd met behulp van Ontrack RDR technologie (zie artikel 8).

(b) De klant ontvangt de data zoals omschreven in de bestandslijst (Verifile).

(c) Indien de herstelde data op een nieuwe gegevensdrager is gezet, dan kan de klant verzoeken om zijn oude gegevensdrager terug te sturen wanneer deze zijn bestelling plaatst.

(d) Als de klant de beschadigde gegevensdrager wil bewaren voor bewijslasten, dan kan deze tegen een vergoeding verzegeld worden opgeslagen in een kluis bij Ontrack. 

(e) Op verzoek van de klant kan Ontrack de gegevensdrager vernietigen.

6  RDR Remote Data Recovery Service

(a) RDR® staat voor Remote Data Recovery™ (“RDR”).  RDR is een gepatenteerde technologie die de engineers van Ontrack in staat stelt om een data recovery opdracht op afstand uit te voeren. De data recovery heeft een vergelijkbare kwaliteit al een herstelopdracht die in het lab wordt verricht en gebeurt rechtstreeks op de server, desktop of laptop van de klant via een internet connectie. De enige vereisten is dat het opslagapparaat operationeel is. Ontrack’s RDR bestaat uit drie hoofdcomponenten:

(i) Communicatie met de klant: De klant initieert een verbinding met de Ontrack RDR-server met behulp van de speciaal ontworpen RDR Client-software. De RDR-client werkt op vrijwel ieder besturingssysteem. De schijf die moeten worden hersteld, hoeft niet persé afkomstig te zijn van een specifiek besturingssysteem.
(ii) RDR servers: Onze servers staan verspreid over de gehele wereld om de verbinding te vergemakkelijken.

(iii) RDR workstations: Worden gebruikt door onze engineers om tools op afstand te bedienen op de machine van de klant, zodat de waardevolle gegevens van de klant herstelt kunnen worden.

(b) De klant download eerst de juiste RDR Client versie en installeert deze op de server, desktop of laptop die voor het herstel wordt gebruikt. Vervolgens maakt de Ontrack Client software verbinding als een uitgaande TCP / IP-verbinding vanaf de locatie van de klant naar de Ontrack server. Hierdoor wordt er een tunnel- of point-to-point verbinding via het internet tot stand gebracht. Aangezien de connectie waarschijnlijk via een webverbinding tot stand komt, zijn er voor de meeste firewalls geen aanvullende configuratievereisten nodig.

Beveiliging van de gegevens is vanzelfsprekend, dankzij Ontrack’s eigen communicatieprotocol voor zijn gecodeerde softwarepakketten en beveiligde faciliteiten. RDR beschermt klantgegevens via een RDR verbinding op vier manieren:

(i) Directe verbinding naar de RDR server: De client software gebruikt een directe TCP verbinding van de klant naar de Ontrack RDR server.  RDR gebruikt geen hosting product van een derde partij. 
(ii) Encryptie: De communicatie link gebruikt 256 bit encryptie voor ieder pakket.
(iii) Proprietary protocol: RDR communicatie gebruikt een gepatenteerd protocol, geen HTTP of ander traditioneel protocol die derden begrijpen.
(iv) Data van klanten wordt niet overgedragen via de verbinding: De RDR verbinding wordt alleen gebruikt door de Ontrack engineer om de hulpprogramma’s op afstand te bedienen. Schermupdates en softwarepakketten voor het toetsenbord worden via de verbinding verzonden. Dit zijn geen bestanden van klantgegevens. In plaats daarvan bestuurt de Ontrack-ingenieur tools om bestandssysteemstructuren te repareren zodat de gegevens toegankelijk worden voor de klant.

(c) Zodra de verbinding tot stand is gebracht, zal de Freeval evaluatie, analyse of data recovery opdracht in gang worden gezet.  

7 Service Levels

(a) Voor de data recovery opdracht, kan de klant kiezen tussen de volgende service levels:

(i) 24-uurs service voor noodgevallen
De verwerking vindt onmiddellijk na ontvangst van de bestelling plaats, 24 uur per dag. De verwerkingstijd is ook dag en nacht tot de data recovery is voltooit en de gegevens zijn geleverd. 
(ii) Express Service
De verwerking zal onmiddellijk plaatsvinden na ontvangst van de bestelling,. De verwerkingstijd is meestal 3 dagen.
(iii) Standaard Service
De gegevensdrager wordt verwerkt na ontvangst van de bestelling, van maandag tot vrijdag tijdens kantooruren. De verwerkingstijd is meestal 7-10 werkdagen.
(iv) Economy service
De gegevensdrager wordt verwerkt na ontvangst van de bestelling, van maandag tot vrijdag tijdens kantooruren. De verwerkingstijd is meestal 20 werkdagen. 
(v) Home Service
De gegevensdrager wordt verwerkt na ontvangst van de bestelling, van maandag tot vrijdag tijdens kantooruren. De verwerkingstijd is meestal 30 werkdagen.