Belang van een disaster recovery plan voor bedrijven

maandag 29 augustus 2022 door Ontrack-team

Omdat bedrijven steeds afhankelijker worden van technologie, gegevens en hun IT-infrastructuur, is de impact van systeemfouten of een uitval nog nooit zo groot geweest.

Wanneer er zich een onvoorziene gebeurtenis of calamiteit voordoet, kan daardoor de bedrijfsvoering plotseling komen stil te liggen. Dit kan niet alleen vanuit financieel oogpunt ongelooflijk in de papieren gaan lopen, maar het kan ook een negatieve impact op uw reputatie hebben. Het is dus belangrijk dat u zo snel mogelijk weer aan de slag kunt gaan.

De sleutel tot het effectief beheersen van onvoorziene situaties is een uitgebreid, weloverwogen disaster recovery plan. Als u geen plan hebt, loopt uw bedrijf het risico op hoge financiële kosten, reputatieverlies en zijn er risico's voor uw cliënten en klanten.

Wat is een disaster recovery plan?

Wat is een disaster recovery plan?

Een disaster recovery plan vormt een cruciaal onderdeel van elk bedrijfscontinuïteitsplan. Het is een formeel document dat in detail beschrijft hoe een organisatie zal reageren op rampen die gevolgen hebben voor de IT-activiteiten van het bedrijf, waaronder:

Wat zijn de voordelen van een disaster recovery plan?

De bedoeling van een disaster recovery plan is het:

 • Minimaliseren van de verstoring van de bedrijfsvoering
 • Minimaliseren van de omvang van een eventuele verstoring en de veroorzaakte schade
 • Beperken van de economische impact van de uitval
 • Vooraf plannen en faciliteren van alternatieve methoden om de bedrijfsvoering gaande te houden
 • Ervoor zorgen dat de relevante teamleden bekend zijn met de noodprocessen en -procedures
 • Faciliteren van een snel herstel van de service.

Uiteindelijk is het belangrijkste doel van een disaster recovery plan het IT-team van een bedrijf in staat te stellen voldoende gegevens en de systeemfunctionaliteit te herstellen om verder te kunnen werken, zelfs als dit betekent dat er dan op het meest basale niveau moet worden gewerkt.

Een disaster recovery plan is essentieel voor elk bedrijf, ongeacht de grootte van het bedrijf of de branche.

De verstoring door een ongeplande stroomstoring kan leiden tot reputatieschade, ontevreden interne en externe belanghebbenden en inkomstenderving. Bovendien hoe langer de hersteltijd, hoe groter de impact.

Een gedegen disaster recovery plan kan niet voorkomen dat er zich calamiteiten zullen voordoen, maar daarmee kan de organisatie wel snel de situatie herstellen en onderbrekingen tot een minimum beperken.

Waaruit moet een disaster recovery plan bestaan?

Alle organisaties gebruiken IT op een andere manier, dus is er geen universeel plan voor bedrijfscontinuïteit of noodherstel. Een disaster recovery plan bestaat onder meer uit de analyses van de specifieke processen en continuïteitsbehoeften van een bedrijf.

Het herstelplan is doorgaans gebaseerd op een risicoanalyse, de analyse van de impact op het bedrijf en de hersteldoelen.

De meeste succesvolle plannen voor het herstellen van de IT-gegevens volgen een soortgelijk framework, waaronder het volgende:

Bedrijfsimpactanalyse

Met dit gedeelte van het plan kunt u de IT-services aangeven die essentieel zijn voor het runnen van het bedrijf en de impact op het bedrijf als die services worden onderbroken. Tevens wordt er gekeken naar de zakelijke behoeften met betrekking tot beschikbaarheid, hersteltijden, maken van back-ups, en de integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens.

Robuustheidsanalyse

Na de analyse van de impact op het bedrijf zorgt een robuustheidsanalyse ervoor dat het juiste niveau van robuustheid aanwezig is om de bedrijfsactiviteiten te ondersteunen. Te weinig robuustheid is een risico, te veel robuustheid zorg voor onnodige kosten.

Informatie over de communicatie

Bij elke ramp is communicatie cruciaal. Uw disaster recovery plan moet de contactgegevens van belangrijk intern personeel en de belangrijke externe contacten bevatten. Zorg er dus voor dat alle gegevens altijd up-to-date zijn en zorg er ook voor dat alle teamleden exact weten en begrijpen wat ze in een noodsituatie moeten doen.

Software overzicht

Een uitgebreide lijst van alle softwaretoepassingen en of ze al dan niet cruciaal zijn voor de bedrijfsvoering.

Hardware overzicht

Een uitgebreide lijst van de fabrikanten, modellen, serienummers en de kosten van alle hardware, inclusief of u de hardware hebt gekocht of least.

Procedures voor noodherstel

Om mogelijke risico's tot een minimum te beperken, moet u de details opnemen van de procedures voor noodherstel die zijn opgesteld. Deze moeten het volgende omvatten:

 • Het scenario
 • Mogelijke oorzaken
 • IT-services en gegevens die risico lopen
 • Mogelijke impact
 • Voorzorgsmaatregelen
 • Plan van aanpak
 • Belangrijke contactpersonen

Overzicht van wijzigingen

Een overzicht van alle wijzigingen die in het plan zijn aangebracht, en de datum waarop die zijn aangebracht.

Deze kernelementen zorgen ervoor dat het plan degelijk genoeg is om incidenten snel af te handelen, de uitvaltijd tot een minimum te beperken en zowel de reputatieschade als de financiële schade te beperken.

Hoe een succesvol disaster recovery plan op te stellen

Bij het ontwikkelen van een disaster recovery plan voor uw bedrijf zijn er verschillende dingen waarmee u rekening moet houden om ervoor te zorgen dat het plan effectief is, waaronder:

Een uitgebreid overzicht van mogelijke incidenten

Het is belangrijk dat uw plan een breed scala aan mogelijke incidenten van hardwarestoringen en natuurrampen tot cybercriminaliteit en menselijke fouten omvat en niet alleen is opgezet voor één type ramp.

Een teaminspanning

Bij het opstellen van een disaster recovery plan is het zaak om zoveel mogelijk werknemers uit het bedrijf erbij te betrekken. Zo kunt u vanuit elk perspectief mogelijke problemen en kwetsbaarheden in kaart brengen zodat u niet voor verrassingen zult komen te staan.

Testen, testen en nog eens testen

Wanneer u uw disaster recovery plan gaat opstellen, is het belangrijk om dat plan meerdere keren grondig te testen. Alleen zo weet u pas of het plan geschikt is voor het doel waarvoor u dat plan gaat maken, en geeft het u de gemoedsrust dat u volledig bent voorbereid mocht u het disaster recovery plan in werking moeten stellen.

Houd het up-to-date

De planning voor noodherstel stopt niet wanneer u uw oorspronkelijke plan hebt voltooid. Factoren binnen uw bedrijf zoals software en hardware veranderen voortdurend, evenals de aard van nieuwe en steeds geavanceerdere bedreigingen. Het is dus zaak dat u uw plan voortdurend kritisch bekijkt en bijwerkt.

Houd het eenvoudig

Uw disaster recovery plan hoeft niet honderden pagina's te beslaan. Eenvoudige documenten van 2 tot 10 pagina's zijn meestal voldoende voor de meeste bedrijven. Als uw plan uitgebreider moet zijn wanneer u ook rekening moet houden met alle relevante wet- en regelgeving, is het de moeite waard om een beknopte versie van het plan te maken en dat te delen met werknemers, met de nadruk op de stappen waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

Download onze sjabloon voor het IT-disaster recovery plan

Ons document voor het IT-disaster recovery plan bevat de bouwstenen van een plan, zodat u kunt gaan nadenken over wat er nodig is om de normale bedrijfsvoering te hervatten in het geval dat uw gegevens en infrastructuur worden getroffen door een ernstig IT-incident of een ramp.

Download nu onze sjabloon voor het IT-disaster recovery plan of neem contact op om uw wensen te bespreken. 

 

img_600x600_shirtontrack

Direct hulp nodig? Bel!